รายชื่อนศ.
รายวิชา535442 : SPECIAL PROBLEM IN MANUFACTURING ENGINEERING I
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5914388 นางสาวนลพรรณ วงศ์ต๊ะน้อย  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
2 B5902187 นายอิสระ ออมกระโทก  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
3 B5915033 นายอรรถพล จันบัวลา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
4 B5921010 นางสาวรุจา เหมพลชม  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
5 B5900657 นางสาวพนิดา เดชประกอบ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
6 B5915736 นางสาวรัชดาภรณ์ อ้วนหล่ำ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
7 B5903474 นางสาวพิกุลทอง กองทองนอก  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
8 B5909087 นางสาวณัฐธิยา สิงหาปัด  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
9 B5925858 นางสาวกนกนาถ ใหญ่สว่าง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
10 B5914159 นางสาวพรทิพย์ โพธิ์ทอง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
11 B5921805 นางสาวอนันตญา ทิมทอง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
12 B5900084 นางสาวปารตี ภูทาวัน  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
13 B5902002 นางสาวณัฏฐณิชา คอนเกตุ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
14 B5910656 นางสาวขนิษฐา พิริยะพงษ์พันธ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
15 B5904082 นางสาวณัฐพร ศรีเจริญ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
16 B5900138 นายเจษฎากรณ์ ศรีภา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
17 B5911745 นายเกียรติศักดิ์ สอนสิทธิ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
18 B5904488 นายพรเทพ ด้วงมา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
19 B5905997 นายชนินทร์ มาศสุข  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
20 B5906796 นางสาวทัศนีย์ สิทธิธรรม  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.