รายชื่อนศ.
รายวิชา537343 : AERONAUTICAL ENGINEERING LABORATORY II
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5921546 นางสาวคุณาภรณ์ พันธ์เพียร  AERONAUTICAL ENGINEERING
2 B5925834 นายณัฎฐพล ประเสริฐพงศ์ธร  AERONAUTICAL ENGINEERING
3 B5903757 นางสาวปญามาศ กองทอง  AERONAUTICAL ENGINEERING
4 B5923212 นางสาววราพร สุยะทา  AERONAUTICAL ENGINEERING
5 B5904549 นางสาวกฤติกา บุรีเพีย  AERONAUTICAL ENGINEERING
6 B5925643 นางสาวเบญญาภา ขึ้นเอื้อย  AERONAUTICAL ENGINEERING
7 B5908776 นางสาวสุดา วรรณรัตน์  AERONAUTICAL ENGINEERING
8 B5903023 นางสาวไอริณ วรรณทอง  AERONAUTICAL ENGINEERING
9 B5911875 นางสาวกุลภัสสรณ์ แก้วประเสริฐ  AERONAUTICAL ENGINEERING
10 B5915262 นางสาวขนิษฐา ทองสว่าง  AERONAUTICAL ENGINEERING
11 B5923038 นางสาวเนตรลัดดา หิรัญเนตร  AERONAUTICAL ENGINEERING
12 B5921584 นางสาวทิพตะวัน ทิพย์เทียม  AERONAUTICAL ENGINEERING
13 B5901555 นางสาวพัชนี น้อยโสภา  AERONAUTICAL ENGINEERING
14 B5901708 นางสาวศิวาพร อาจหาญ  AERONAUTICAL ENGINEERING
15 B5907205 นางสาวธมนต์กาญจน์ สุวรรณโชติ  AERONAUTICAL ENGINEERING
16 B5924424 นายอภิชาติ ลอยราษฎร์  AERONAUTICAL ENGINEERING
17 B5910809 นายชัยวัฒน์ กะหมายสม  AERONAUTICAL ENGINEERING
18 B5900367 นายรัชชานนท์ ช่างปราณีต  AERONAUTICAL ENGINEERING
19 B5920327 นายชาคริต จันทนประยูร  AERONAUTICAL ENGINEERING
20 B5900954 นายศุภกร ศุภนคร  AERONAUTICAL ENGINEERING
21 B5904365 นายอนันดา ปามึก  AERONAUTICAL ENGINEERING
22 B5923342 นายภัทรพงศ์ สุวรรณรัตน์  AERONAUTICAL ENGINEERING
23 B5922161 นายไตรเทพ ศรีใหม่  AERONAUTICAL ENGINEERING
24 B5906727 นายชิษณุชา อติชาติ  AERONAUTICAL ENGINEERING
25 B5908721 นายพันธกานต์ ปันแปง  AERONAUTICAL ENGINEERING
26 B5907649 นายนิธิศินทร์ โกศรี  AERONAUTICAL ENGINEERING
27 B5916399 นายจตุสพร เศวตชัยกุล  AERONAUTICAL ENGINEERING
28 B5921430 นายปัฐวีกาญจน์ ศรีวะสุทธิ์  AERONAUTICAL ENGINEERING
29 B5921478 นายดุลยวัต พรมนาไร่  AERONAUTICAL ENGINEERING
30 B5921829 นายปัทมากรณ์ กุ้ยโกก  AERONAUTICAL ENGINEERING
31 B5920341 นายจิรโชติ สุทธิโชติ  AERONAUTICAL ENGINEERING
32 B5925599 นายอนุพงศ์ แสงทน  AERONAUTICAL ENGINEERING
33 B5908318 นายศศิษฏ์ เพียซ้าย  AERONAUTICAL ENGINEERING
34 B5920297 นายพิพัฒน์ เมธาชาญณรงค์  AERONAUTICAL ENGINEERING
35 B5922918 นายดนัย เบอร์เดน  AERONAUTICAL ENGINEERING
36 B5908202 นายโสฬส พิรักษา  AERONAUTICAL ENGINEERING
37 B5907472 นายกิตติพงษ์ คล้ายสุวรรณ  AERONAUTICAL ENGINEERING
38 B5907465 นายจักรกฤษณ์ ระแพงสี  AERONAUTICAL ENGINEERING
39 B5924202 นายพิชัยยุทธ ดอนผา  AERONAUTICAL ENGINEERING
40 B5925827 นายนิรุทธ์ พรหมกระจ่าง  AERONAUTICAL ENGINEERING
41 B5919932 นายรณกร คำหล้า  AERONAUTICAL ENGINEERING
42 B5926053 นายณัฐภาส ฐิตะภาส  AERONAUTICAL ENGINEERING
43 B5916436 นางสาวจาฬุมาศ อัปกาญจน์  AERONAUTICAL ENGINEERING
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.