รายชื่อนศ.
รายวิชา539403 : PHOTONICS LABORATORY
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร 
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5900725 นางสาวพรฤดี บุญกล้า  Electronic Engineering
2 B5902613 นางสาวนิศารัตน์ แก้วขุนทด  Electronic Engineering
3 B5819614 นายณัฐ สุวรรณเนกข์  Electronic Engineering
4 B5901135 นายฐนกร บุญจันทร์  Electronic Engineering
5 B5902996 นางสาวณัฐพร ศรีเดช  Electronic Engineering
6 B5911080 นางสาวดวงสุดา ศิลาไสล  Electronic Engineering
7 B5822614 นายปฏิวัติ ชัยศิริมงคล  Electronic Engineering
8 B5919581 นายวัฒนา ภิระบรรณ  Electronic Engineering
9 B5912087 นายธนพงษ์ บุญไชยะ  Electronic Engineering
10 B5813933 นายธนวัฒน์ ศรีมุงคุล  Electronic Engineering
11 B5925698 นายภาณุมาศ ศรีวิชา  Electronic Engineering
12 B5919543 นายวัชรพงษ์ บุญประดิษฐ  Electronic Engineering
13 B5919659 นายกิตติศักดิ์ แทนไทย  Electronic Engineering
14 B5904457 นางสาวทิพย์สุดา พรมดาว  Electronic Engineering
15 B5922444 นายชลบดินทร์ เรืองเกตุ  Electronic Engineering
16 B5911028 นางสาวจิราพัชร วรชิต  Electronic Engineering
17 B5814213 นางสาวหฤทัย สวัสดิภาพ  Electronic Engineering
18 B5907304 นางสาวอินทิรา สุวรรณประเสริฐ  Electronic Engineering
19 B5902156 นางสาวณัฐชนก อุ่นปา  Electronic Engineering
20 B5919697 นางสาวสุชานาถ คูณทอง  Electronic Engineering
21 B5919512 นายสรกฤช หัวใจดี  Electronic Engineering
22 B5902590 นายอาทิตย์ สการะเศรณี  Electronic Engineering
23 B5901760 นายพัฒน์พงษ์ สุภา  Electronic Engineering
24 B5916351 นางสาวเสาวลักษณ์ ศิริบุญคุณ  Electronic Engineering
25 B5900916 นางสาวอรณิช จำเนียรแพทย์  Electronic Engineering
26 B5919758 นายบูรณ์พิภพ เตจ๊ะ  Electronic Engineering
27 B5911967 นางสาวกาญจนา แหไธสง  Electronic Engineering
28 B5905096 นางสาววิภาพร ฮะสูงเนิน  Electronic Engineering
29 B5903450 นางสาวอมรประภา ชูจิตต์  Electronic Engineering
30 B5919604 นายปกรณ์นันท์ ท้าวยศสมบูรณ์  Electronic Engineering
31 B5925445 นางสาวมนัสนันท์ สมจิต  Electronic Engineering
32 B5819881 นางสาวศศินา หงษ์อุดร  Electronic Engineering
33 B5702527 นายวัชราพร เฮียงโฮม  Electronic Engineering
34 B5907694 นางสาวศิริลักษณ์ ทองอุไร  Electronic Engineering
35 B5902415 นายพูลกฤษณ์ คำโต  Electronic Engineering
36 B5919642 นายพงศกานต์ นุ่มนวล  Electronic Engineering
37 B5907571 นายนัฐพงษ์ ขวัญเริงใจ  Electronic Engineering
38 B5919574 นายวรรธนัย พงษ์ธรรม  Electronic Engineering
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.