รายชื่อนศ.
รายวิชา530201 : ENGINEERING STATICS
กลุ่ม7
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6017804 นายพัชรพงษ์ ปัดไธสง  Agricultural and Food Engineering10
2 B6004668 นายวิทวัส มงคลสวัสดิ์  Agricultural and Food Engineering10
3 B5906802 นางสาวอารญา นามพวน  Agricultural and Food Engineering10
4 B5905850 นางสาวปิยะมาศ สมกลาง  Agricultural and Food Engineering10
5 B5910380 นายธนบดี พุ่มขุนทด  Agricultural and Food Engineering10
6 B6013738 นายกมลเทพ อักษรนู  Agricultural and Food Engineering10
7 B6015343 นางสาวภัทราพร ขัดเปียง  Agricultural and Food Engineering10
8 B6109165 นายกฤตเมธ บุญอบ  Automotive Engineering10
9 B6105631 นางสาววรรณวณัช งามศิริ  Automotive Engineering10
10 B6114527 นายภาณุวัฒน์ ศรีสงคราม  Automotive Engineering10
11 B6102685 นางสาวปานชีวา เเกล้วกล้า  Automotive Engineering10
12 B6114114 นางสาวทิวาพร วิลัยเลิศ  Automotive Engineering10
13 B6112943 นางสาวจิราพร รักษา  CERAMIC ENGINEERING10
14 B6109271 นางสาวศศิธร บุผาลา  CERAMIC ENGINEERING10
15 B6103743 นางสาวสุดารัตน์ ขอพ่วงกลาง  CERAMIC ENGINEERING10
16 B6136239 นายธนศักดิ์ ทรงบัณฑิตย์  CERAMIC ENGINEERING10
17 B6115548 นางสาวอรทัย สิมาทอง  CERAMIC ENGINEERING10
18 B6102586 นางสาวธิญาดา ทูพันดุง  CERAMIC ENGINEERING10
19 B6116026 นางสาวศิริภัทร์ สุลักษณ์อนวัช  CERAMIC ENGINEERING10
20 B6111656 นางสาวสุจิตรา โพธิ์แสน  CERAMIC ENGINEERING10
21 B6106829 นายอภิสิทธิ์ ตอนสันเทียะ  CERAMIC ENGINEERING10
22 B6136222 นางสาวนภัสสร ทนุวงศ์  CERAMIC ENGINEERING10
23 B5804771 นางสาวปรานี นิธิกุล  CME10
24 B5914470 นางสาวอารีรัตน์ โพธิ์นอก  CME10
25 B5804634 นางสาวจุฑามาศ จันทะพันธ์  CME10
26 B5915385 นางสาวรัตติยากร แจ้งสูงเนิน  CME10
27 B5915873 นางสาวกรวรรณ อินทะ  CME10
28 B5827992 นางสาวแพรพลอย บัวเทศ  CME40
29 B5601264 นางสาววิธวกร ศิริมนตรี  CME10
30 B5807659 นายวัชระพงศ์ รักตรง  CME10
31 B5807147 นายสมรักษ์ ทองคำ  CME10
32 B5608270 นายณัฐกานต์ พุฒพิมาย  CME10
33 B5906956 นายศุภกิจ ศรีอภัย  CME10
34 B5910076 นางสาวมนสิชา โพธิ์สูง  CME10
35 B5811939 นางสาวมุจรินทร์ กรรณิกา  CME10
36 B5904044 นางสาวพิมพ์อัปสร ทองบางใบ  CME10
37 B5909193 นางสาวปนัดดา ผลวิลัย  CME10
38 B5716722 นางสาวอุทุมพร สาฝ่าย  CME10
39 B5807376 นางสาวรัตนาภรณ์ ดาวไธสง  CME10
40 B5812820 นางสาวศิรินันท์ จันทร์เกษม  CME10
41 B5708260 นายณรงค์ จันครา  CME10
42 B5909926 นายชัชวงศ์ แก้วกาญจน์  ChemE10
43 B5908349 นายสุรเชษฐ์ ยลถวิล  ChemE10
44 B5900121 นางสาวสุภาภรณ์ สินทรัพย์  ChemE12
45 B5901180 นางสาวชลิตา จำปาใด  ChemE10
46 B6022082 นางสาวธวัลหทัย ยางธิสาร  ChemE10
47 B6016449 นางสาวณัฐชยา ผาสิน  ChemE10
48 B6026790 นางสาววาสนา สาธร  ChemE10
49 B6109790 นางสาวนลิตา ปัญญาเหลือ  ChemE10
50 B6009601 นางสาววิภาดา บุญกมุติ  ChemE10
51 B5827749 นางสาวภัคพร ไชยเผือก  ChemE10
52 B5605521 นายกิตติพงษ์ สมบัติ  ChemE40
53 B6111274 นายกฤตเมธ พุทธามา  EE10
54 B5906673 นางสาวมินตรา แสงจันทร์  EE10
55 B5921379 นางสาวนิรัชฌา คำสียา  Electronic Engineering10
56 B5801800 นายศิวกร ทองสวัสดิ์วงศิ์  Environmental Engineering10
57 B5828098 นายพิศุทธิ์ ขูรูรักษ์  Environmental Engineering10
58 B5910267 นายอาทิตย์ แจะจันทร์  Environmental Engineering10
59 B6008673 นางสาวปณิตา ลีลา  Environmental Engineering10
60 B5904235 นายธนากร แก่นนาค  Environmental Engineering10
61 B6003265 นางสาวศุภนิดา ทองทศ  Environmental Engineering10
62 B6009663 นางสาวภัทรพร ชนะวงศ์  Environmental Engineering10
63 B5916511 นายธนธรณ์ อุ่นคำ  Environmental Engineering10
64 B5720293 นายธงชัย อินต๊ะบุญมา  GT10
65 B6029265 นายกฤตพีร์ อำพันธ์  Geological Engineering10
66 B6020026 นางสาวขวัญจิรา โทแก้ว  Geological Engineering10
67 B5809509 นายวิวรรธน์ ดวงมณี  IE10
68 B5805815 นางสาวสุวนันท์ ลมสมบุตร  IE10
69 B6131210 นางสาวบุษกร สายสมบัติ  ME10
70 B6115845 นายธัญธร สุดาจันทร์  ME10
71 B6115500 นางสาวศุภิสรา สินพูน  ME10
72 B6115142 นางสาวปณิชา สอนบุญชูวัฒนะ  ME10
73 B6102593 นางสาวนมินดา นามแสงกลาง  ME10
74 B6110369 นางสาวธดากรณ์ พยุงตน  ME10
75 B6113292 นางสาวอริสา ละว้า  ME10
76 B6118419 นางสาวอารดา เสือหลง  ME10
77 B6106355 นางสาวสุดาภรณ์ ไชยโคตร  ME10
78 B6115043 นางสาวสบันงา สร้อยปัดสา  ME10
79 B6105365 นางสาวน้ำผึ้ง เจริญพงษ์พินิจ  ME10
80 B6105457 นางสาวภาพิมล เจียมแพ  ME10
81 B6107321 นางสาวกัญญาณัฐ ทองประวิทย์  ME10
82 B6110741 นางสาวปิยาพัชร พลางวัน  ME10
83 B6109332 นางสาวชนินาถ บูรณ์เจริญ  ME10
84 B6115623 นางสาวชัชฎาภรณ์ สีนวนขำ  ME10
85 B6115067 นางสาวนัฐพร สระทองหลาง  ME10
86 B6102746 นางสาวสาริศา กระจายกลาง  ME10
87 B6109356 นางสาวสุธิดา บูรณ์เจริญ  ME10
88 B6114275 นายกรวิชญ์ ศรีณรงค์  ME10
89 B6100148 นายธกฤต หอมกลิ่น  ME10
90 B6110802 นายนัฐพงษ์ พวงมาลี  ME10
91 B6107338 นายคมกริช ทองพิมาย  ME10
92 B6118198 นายสโรธ สุขกุล  ME10
93 B6130336 นายวิภพ ใครบุตร  ME10
94 B6115487 นายกีรติ สิทธินุภาพ  ME10
95 B6115760 นายอานนท์ สุขรัชชู  ME10
96 B6104726 นายพีระ จรพัทลุง  ME10
97 B6136864 นายวายุ ศุภเกษ  ME10
98 B6117009 นายธนวัช หาญวรชัยกิจการ  ME10
99 B6130909 นายปฏิพล คงเสมา  ME10
100 B6109905 นายกิตติพศ ปิติกะวงษ์  ME10
101 B6103736 นายกฤษกร ขอถือกลาง  ME10
102 B6131319 นายณัฐพล เพชรก้อน  ME10
103 B6107550 นายวิชชานนท์ ทิฆะสุข  ME10
104 B6100131 นายอรรณพ เส็งสมวงศ์  ME10
105 B6112769 นายโยธนศักดิ์ โยว  ME10
106 B6105297 นายจักรวรรดิ์ จูมนา  ME10
107 B6117474 นายจิตรภาณุ อาษากลาง  ME10
108 B6131593 นายภาณุพงศ์ ไกรสุเน  ME10
109 B6110260 นายเมทนี ไผ่สมบูรณ์  ME10
110 B6113995 นายพีรพัฒน์ วาดรับ  ME10
111 B6131395 นายรชต ทีฆทัศน์กุล  ME10
112 B6107239 นายธนโชติ ทวีจิตร  ME10
113 B6116774 นายรุ่งทรัพย์ หมั่นกุดเวียน  ME10
114 B6107628 นายศักดิ์สิทธิ์ ทิมูลนีย์  ME10
115 B6103590 นายอนุชา แก้วเลิศ  ME10
116 B6103668 นายอัครชัย โกสิยานุรักษ์  ME10
117 B6107208 นายทีฆทัศน์ ทวนดิลก  ME10
118 B6109110 นายศิริรักษ์ บุญสาระวัง  ME10
119 B6103262 นายพัชรดนัย เกตศิลา  ME10
120 B6103347 นายธีรภัทร์ เกิดปราชญ์  ME10
121 B5800742 นายปุญญพัฒน์ คุ้มยิ้ม  Metallurgical Engineering10
122 B5908950 นางสาวกาญจนา ไปได้  PE10
123 B5918379 นางสาวอิศรากรณ์ อัคษร  PE10
124 B6014889 นายณิฏิพงศ์ บัณดิษฐ  PE10
125 B6016890 นางสาวศิริพร สวนจะบก  PE10
126 B6016951 นางสาวสุภาพร ท้าวไทยชนะ  PE10
127 B6016883 นางสาวภาวิดา มูลจันทร์  PE10
128 B5921942 นายเจษฎาภรณ์ หลุมทอง  PE10
129 B5918317 นายณัฐพงศ์ ทวีปรักษา  PE10
130 B5924981 นายชานนท์ ขจรล่า  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
131 B5919895 นางสาวอรพรรณ กิตติจิรัฐิติกาล  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
132 B5903382 นางสาวสุควีนนรา จงปัตนา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
133 B5914074 นางสาวกัญญาภัค ไชยตัน  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
134 B5915057 นายหิรัญ ศรีวะรมย์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
135 B5820689 นายประวิณ พวงมัชชิมา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
136 B6026479 นายพัฒนพงษ์ รัตนสีหา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
137 B5542666 นายเสฎฐวุฒิ สาหร่ายเงิน  TCE40
138 B6111700 นายศิวกร ฟังวัฒนา  TCE10
139 B6115920 นายกฤษณพงษ์ สุนทรรัตน์  TCE10
140 B6107574 นางสาวสุทธิดา ทิพบุญชู  TCE10
141 B6107185 นางสาวธนิษฐา ทรวงดอน  TCE10
142 B6110512 นางสาวชนิกานต์ พรมอ่อน  TCE10
143 B6107864 นางสาวภัชริตา ธงกระโทก  TCE10
144 B6102531 นางสาวไอลดา เกิดบ้านกอก  TCE10
145 B6103460 นางสาวสาวิตรี แก้วคำศรี  TCE10
146 B6109929 นางสาวปาจรีย์ ปิ่นสังข์  TCE10
147 B6114589 นางสาวณัฐวดี ศรีโสภา  TCE10
148 B6106676 นางสาวณัฐธิดา ดิลกลาภ  TCE10
149 B6117238 นางสาวสโรชา อย่างบุญ  TCE10
150 B6003272 นางสาวทิวาพร ศรีหาบุญทัน  TCE10
151 B6024734 นางสาวพิชยา กาบกรณ์  TCE10
152 B6113797 นายศุภฤกษ์ วรรณสุทธะ  TCE10
153 B6104511 นายภาคภูมิ โคตา  TCE10
154 B6021702 นายศุภวิชญ์ แก้วมหานิล  TCE10
155 B6113100 นายวงศธร ราชูธร  TCE10
156 B6113643 นายพชรภูมิ วงษ์ตรี  TCE10
157 B6117108 นายจิรจิตร เหล่าศิริวิจิตร  TCE10
158 B6105693 นายปฐพี ชนะภัย  TCE10
159 B6136475 นายสิทธิพล เบ็ญจกิจ  TCE10
160 B6114046 นายวิริยภาพ วิทยากร  TCE10
161 B6118549 นายกฤตภัค ธรรมนูญ  TCE10
162 B6108014 นายภคิน นรเหมันต์  TCE10
163 B6104399 นายสถาพร คุธินาคุณ  TCE10
164 B6115456 นายอนุชา สิงห์ชฎา  TCE10
165 B6103903 นายอิทธิพงษ์ เขียวละลิ้ม  TCE10
166 B5822362 นายธัชชัย ช่างสุวรรณ์  Transportation Engineering And Logistics10
167 B5909865 นางสาวญาณี บุรี  Transportation Engineering And Logistics10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.