รายชื่อนศ.
รายวิชา530201 : ENGINEERING STATICS
กลุ่ม4
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6005085 นายกิตติพงษ์ พลนิกาย  AERONAUTICAL ENGINEERING
2 B6018757 นางสาวฐิติพร มงคลทอง  Agricultural and Food Engineering
3 B6112141 นางสาวปาริชาต มั่นคง  Agricultural and Food Engineering
4 B5927746 นางสาวอฐิตญา ฐิตวาณิชย์  Agricultural and Food Engineering
5 B6015718 นางสาวกุลธิดา สุขสวรรณ์  Agricultural and Food Engineering
6 B6237134 นายอนุสรณ์ เหล้าเจริญ  Agricultural and Food Engineering
7 B5908936 นางสาวอภิญญา ภักดีสอน  Agricultural and Food Engineering
8 B5921188 นายอภิชิต กอมสิน  Agricultural and Food Engineering
9 B6013424 นางสาวลักษมี ลุนปัดถา  Agricultural and Food Engineering
10 B6021672 นายวรงครัตน์ โคตรสาลี  Agricultural and Food Engineering
11 B6001780 นายอภินันท์ ดีพันธ์  Automotive Engineering
12 B6110475 นายไชยภัทร พรมมี  Automotive Engineering
13 B6103156 นายศิวกร กิจจานุกิจวัฒนา  Automotive Engineering
14 B6025243 นายภาคภูมิ จามรธวัช  Automotive Engineering
15 B6116842 นายเกียรติศักดิ์ หล้าสุดตา  Automotive Engineering
16 B6132699 นายสุวัฒน์ เพชรกำเนิด  Automotive Engineering
17 B6117504 นายณรงค์เดช อินทร์กระโทก  Automotive Engineering
18 B6112547 นางสาวสุธาทิพย์ ยนต์สถิตย์กุล  Automotive Engineering
19 B6110840 นางสาวบัณฑิตา พัฒนมณี  Automotive Engineering
20 B6131234 นางสาววราภรณ์ สุพงษ์  Automotive Engineering
21 B6130565 นางสาวอภิชยา มีสิงห์  Automotive Engineering
22 B6132200 นางสาวจิราวรรณ ภูโคกค้อย  CPE
23 B5913664 นายธนพล คำไสย  EE
24 B6115098 นายธนพล ส่วนเสน่ห์  EE
25 B5916238 นายมณเฑียร เผ่าเมือง  Environmental Engineering
26 B6024352 นางสาวรสิกา สุขสวาท  Environmental Engineering
27 B6025335 นางสาวชัญญานุช ไชยศรีธิ  Environmental Engineering
28 B6004521 นายธีราชัย อดทน  Environmental Engineering
29 B5920433 นางสาววรวลัญช์ ธนูศิลป์  Environmental Engineering
30 B5901241 นางสาวสุชานาถ ก่อกุล  Environmental Engineering
31 B6009250 นางสาวมัชฌิมา ปัญญาจักร์  Environmental Engineering
32 B6020200 นายยุทธพิชัย ม่วงปาน  Geological Engineering
33 B6131005 นายพงษ์พิพัฒน์ ประสงค์เศษ  ME
34 B6118242 นายพงษ์ศักดิ์ เทพปันติ  ME
35 B6107987 นายรัชชานนท์ นนทฤทธิ์  ME
36 B6114503 นายตรีธันวา ศรีวะสุทธิ์  ME
37 B6109264 นายวัชรพงษ์ บุตรอำคา  ME
38 B6114367 นายนวบดี ศรีนิล  ME
39 B6014438 นายภานุพงศ์ ทัศน์ศรีสกุล  Metallurgical Engineering
40 B6017088 นางสาวภานุมาส บุญบัวลัย  Metallurgical Engineering
41 B6118563 นายอาทิตย์ นินทะกัง  PE
42 B6114404 นายพงศกร ศรีประมวล  PE
43 B6104733 นางสาวชุตินันท์ จวงจันทร์  PE
44 B5913855 นางสาวทิวาพร เพทราเวช  PE
45 B6100179 นางสาวประภัสสร ปวงประชัง  PE
46 B6114305 นางสาวกัณฐิกา ศรีทองทาบ  PE
47 B6116088 นางสาวภัทรวรรณ สุวรรณภักดิ์  PE
48 B6105808 นางสาววิมลพรรณ ชัยประสานสินธุ์  PE
49 B6102753 นางสาวกาญจนา กระโพธิ์  PE
50 B6100162 นางสาวจิรนันท์ ธงพุดซา  PE
51 B6104634 นางสาวขนิษฐา เงาศรี  PE
52 B5913398 นายปฏิภาณ ชื่นตา  PE
53 B5911660 นายธวัชชัย จวงตะขบ  PE
54 B5909858 นางสาวอาทิตยา ฉลาดแย้ม  PE
55 B5918485 นางสาวสุธาสินี เสตะนันท์  PE
56 B5914241 นางสาวอรยา สีหงอก  PE
57 B6008789 นางสาวชนกนันท์ บัวหอม  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
58 B6015091 นายชินดนัย เหมือนเมือง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
59 B5804337 นายอนิรุทธิ์ ชลศาลาสินธุ์  Transportation Engineering And Logistics
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.