รายชื่อนศ.
รายวิชา530201 : ENGINEERING STATICS
กลุ่ม4
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร สถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5804337 นายอนิรุทธิ์ ชลศาลาสินธุ์  Transportation Engineering And Logistics10
2 B6015091 นายชินดนัย เหมือนเมือง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
3 B6008789 นางสาวชนกนันท์ บัวหอม  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
4 B6100162 นางสาวจิรนันท์ ธงพุดซา  PE10
5 B5911660 นายธวัชชัย จวงตะขบ  PE10
6 B5913398 นายปฏิภาณ ชื่นตา  PE10
7 B5909858 นางสาวอาทิตยา ฉลาดแย้ม  PE10
8 B5913855 นางสาวทิวาพร เพทราเวช  PE10
9 B5918485 นางสาวสุธาสินี เสตะนันท์  PE10
10 B5914241 นางสาวอรยา สีหงอก  PE10
11 B6116088 นางสาวภัทรวรรณ สุวรรณภักดิ์  PE10
12 B6102753 นางสาวกาญจนา กระโพธิ์  PE10
13 B6118563 นายอาทิตย์ นินทะกัง  PE10
14 B6114404 นายพงศกร ศรีประมวล  PE10
15 B6114305 นางสาวกัณฐิกา ศรีทองทาบ  PE10
16 B6104733 นางสาวชุตินันท์ จวงจันทร์  PE10
17 B6104634 นางสาวขนิษฐา เงาศรี  PE10
18 B6100179 นางสาวประภัสสร ปวงประชัง  PE10
19 B6105808 นางสาววิมลพรรณ ชัยประสานสินธุ์  PE60
20 B6014438 นายภานุพงศ์ ทัศน์ศรีสกุล  Metallurgical Engineering10
21 B6017088 นางสาวภานุมาส บุญบัวลัย  Metallurgical Engineering10
22 B6118242 นายพงษ์ศักดิ์ เทพปันติ  ME10
23 B6109264 นายวัชรพงษ์ บุตรอำคา  ME10
24 B6107987 นายรัชชานนท์ นนทฤทธิ์  ME10
25 B6114367 นายนวบดี ศรีนิล  ME10
26 B6114503 นายตรีธันวา ศรีวะสุทธิ์  ME10
27 B6131005 นายพงษ์พิพัฒน์ ประสงค์เศษ  ME10
28 B6020200 นายยุทธพิชัย ม่วงปาน  Geological Engineering10
29 B5901241 นางสาวสุชานาถ ก่อกุล  Environmental Engineering10
30 B5920433 นางสาววรวลัญช์ ธนูศิลป์  Environmental Engineering10
31 B6004521 นายธีราชัย อดทน  Environmental Engineering10
32 B6025335 นางสาวชัญญานุช ไชยศรีธิ  Environmental Engineering10
33 B6009250 นางสาวมัชฌิมา ปัญญาจักร์  Environmental Engineering10
34 B6024352 นางสาวรสิกา สุขสวาท  Environmental Engineering10
35 B5916238 นายมณเฑียร เผ่าเมือง  Environmental Engineering10
36 B6115098 นายธนพล ส่วนเสน่ห์  EE10
37 B5913664 นายธนพล คำไสย  EE10
38 B6132200 นางสาวจิราวรรณ ภูโคกค้อย  CPE10
39 B6025243 นายภาคภูมิ จามรธวัช  Automotive Engineering10
40 B6001780 นายอภินันท์ ดีพันธ์  Automotive Engineering10
41 B6103156 นายศิวกร กิจจานุกิจวัฒนา  Automotive Engineering10
42 B6110840 นางสาวบัณฑิตา พัฒนมณี  Automotive Engineering10
43 B6112547 นางสาวสุธาทิพย์ ยนต์สถิตย์กุล  Automotive Engineering10
44 B6130565 นางสาวอภิชยา มีสิงห์  Automotive Engineering10
45 B6131234 นางสาววราภรณ์ สุพงษ์  Automotive Engineering10
46 B6117504 นายณรงค์เดช อินทร์กระโทก  Automotive Engineering10
47 B6132699 นายสุวัฒน์ เพชรกำเนิด  Automotive Engineering60
48 B6116842 นายเกียรติศักดิ์ หล้าสุดตา  Automotive Engineering10
49 B6110475 นายไชยภัทร พรมมี  Automotive Engineering10
50 B5908936 นางสาวอภิญญา ภักดีสอน  Agricultural and Food Engineering10
51 B6021672 นายวรงครัตน์ โคตรสาลี  Agricultural and Food Engineering10
52 B6013424 นางสาวลักษมี ลุนปัดถา  Agricultural and Food Engineering10
53 B6112141 นางสาวปาริชาต มั่นคง  Agricultural and Food Engineering10
54 B6015718 นางสาวกุลธิดา สุขสวรรณ์  Agricultural and Food Engineering10
55 B5921188 นายอภิชิต กอมสิน  Agricultural and Food Engineering10
56 B6237134 นายอนุสรณ์ เหล้าเจริญ  Agricultural and Food Engineering10
57 B5927746 นางสาวอฐิตญา ฐิตวาณิชย์  Agricultural and Food Engineering10
58 B6018757 นางสาวฐิติพร มงคลทอง  Agricultural and Food Engineering10
59 B6005085 นายกิตติพงษ์ พลนิกาย  AERONAUTICAL ENGINEERING10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.