รายชื่อนศ.
รายวิชา530201 : ENGINEERING STATICS
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร สถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6113001 นายเกรียงศักดิ์ รัฐภูมิ  Transportation And Logistics Engineering10
2 B6116897 นางสาวชลิดา หวายฟ้า  Transportation And Logistics Engineering10
3 B6112028 นายอดิเทพ มลิพันธ์  Transportation And Logistics Engineering10
4 B6130985 นางสาวศิวาณีย์ พลีรัมย์  TCE10
5 B6106348 นางสาวธัญทิพย์ ไชยขันธุ์  TCE10
6 B6111984 นางสาวสุพรรษา มณีจันสุข  TCE10
7 B6118334 นางสาวธิดารัตน์ ทำสอาด  TCE10
8 B6108779 นางสาวพิมพ์พิสุทธิ์ บำรุงกิจ  TCE10
9 B6116521 นางสาวศิริพร แสนศรี  TCE10
10 B6111977 นางสาวสิรามล มณีกานนท์  TCE10
11 B6114497 นางสาวเสาวลักษณ์ ศรีลาพัฒน์  TCE10
12 B6109547 นางสาววรัญญา ประเทืองไทย  TCE10
13 B6104108 นางสาวพนิดา ความรัมย์  TCE10
14 B6114053 นางสาวจิราพร วิบูลย์  TCE10
15 B6109646 นางสาวฐานิตา ปรีชา  TCE10
16 B6117740 นางสาวเมขลา อุปโคตร  TCE10
17 B5916368 นายเมฆินทร์ เเสนน่าน  TCE10
18 B6111151 นางสาวกัญญารัตน์ พิมพ์สุวรรณ  TCE10
19 B6117306 นางสาวฑิฆัมพร อ้มเถื่อน  TCE10
20 B6104955 นางสาวกิตติยา จันทร์แสง  TCE10
21 B6131692 นางสาวกนกนภา เขาวงค์  TCE10
22 B6108731 นางสาวเสาวลักษณ์ บัวพรมมี  TCE10
23 B6114657 นายธีรภัทร ศิริบุรม  TCE10
24 B6109059 นายศิริภัทร บุญมาก  TCE10
25 B6118327 นายณัฐดนัย แดงน้อย  TCE10
26 B6111564 นายธนกรณ์ เพียรธัญญกรณ์  TCE10
27 B6118303 นายวายุ อภิเดช  TCE10
28 B6105730 นายชาคริต ชอบสว่าง  TCE10
29 B6114435 นายธนโชติ ศรีม่วงกลาง  TCE10
30 B6113667 นายอนาวิน วงษ์สอน  TCE10
31 B6118228 นายคมสัน คุ้มสมบัติ  TCE10
32 B6130756 นายเกริกพล ขันแก้ว  TCE10
33 B6118082 นายอิทธิพัทธ์ ประสาทกสิกรณ์  TCE10
34 B5826575 นางสาวพัชราภรณ์ ทิพย์ประเสริฐ  TCE40
35 B5912971 นายธัชพงศ์ กลีบมาลัย  TCE10
36 B6114206 นางสาวศุลีมาศ ศรอินทร์  TCE10
37 B6108793 นางสาวกาญจนา บินขุนทด  TCE10
38 B6117429 นางสาวอังคณา อาบทอง  TCE10
39 B6117498 นางสาวณัฐวดี อินตุ้ย  TCE10
40 B5828364 นางสาวจิณฑ์จุฑา นนทะบุตร  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
41 B5611201 นายนัฐพล คำนวล  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
42 B5806973 นายเอกวิทย์ อักษรก้านตง  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
43 B5914562 นายทัศนเทพ จะโรรัมย์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
44 B6100155 นางสาวจิตตกาญจน์ ถิรชุดา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
45 B6107543 นายธีรดนย์ ทำสุนา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
46 B6103521 นางสาวสุนิชา แก้วนิสัย  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
47 B6110314 นายณัฐพล พงศ์ศรีประชา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
48 B6103620 นางสาวจุฑามาศ แก้วศรีทัด  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
49 B6112561 นางสาวกุสุมา ยศจีน  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
50 B6004453 นางสาวมัชมาน เขียนนอก  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
51 B6112851 นางสาวนารา รอดเทศ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
52 B6102784 นางสาวเอมมิกา กลอนกลาง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
53 B6106645 นางสาวปัญญาพร ด่านสูงเนิน  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
54 B6106546 นางสาวศิรภัสสร ญาติครบุรี  PE10
55 B6136420 นางสาวศิริกานดา บัวแก้ว  PE10
56 B6103798 นายเขมรัตน์ ขันศิลา  Metallurgical Engineering10
57 B6131999 นายสิทธา ปลั่งศรี  Metallurgical Engineering10
58 B6107475 นายภีรวัฒน์ ทับทอง  Metallurgical Engineering10
59 B6110437 นายศักดิ์ดา พรมโนนศรี  Metallurgical Engineering10
60 B6112134 นายวรภัทร มัตตะพงศ์  Metallurgical Engineering10
61 B6105747 นายวิธวัฒน์ ชอบใหญ่  Metallurgical Engineering10
62 B6104627 นายศราณุวัตร งิ้วไธสง  Metallurgical Engineering10
63 B6112097 นางสาวณภัทร มหิวรรณ  Metallurgical Engineering10
64 B6107055 นางสาวอภิษฎา ไตรณรงค์  Metallurgical Engineering10
65 B6103323 นางสาวพีระพรรณ เกษร  Metallurgical Engineering10
66 B6115401 นายสนั่น สำเภาทอง  Metallurgical Engineering10
67 B5810543 นายพงศธร วรรณกุล  Metallurgical Engineering10
68 B6136208 นายณัฐพงศ์ ติระพงศ์ประเสริฐ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
69 B6106584 นายธนพล ดงทอง  ME10
70 B6116927 นายฐาปกรณ์ หอมแก่นจันทร์  ME10
71 B6132774 นายชญานนท์ ปัจชาบุตร  ME10
72 B6108465 นายมนตรี นิลทับ  ME10
73 B6130732 นายเทพวิวัฒน์ กวีศรีเดชา  ME10
74 B6114848 นายธวัชชัย สนั่นรัมย์  ME10
75 B6103934 นายสุนัย ไขเเสง  ME10
76 B6106140 นายอมรเทพ ชูนิล  ME10
77 B6112110 นายอัมรี มะเด็ง  ME10
78 B6107376 นายพิทักษ์ ทองรอด  ME10
79 B6131876 นายวรวิทย์ คนมั่น  ME10
80 B6118143 นายสุรศาสตร์ วชิรกุลมงคล  ME10
81 B6109257 นายวิทยา บุตรโสภา  ME10
82 B6105518 นายปริญญา ใจสูงเนิน  ME10
83 B6112707 นางสาวรสิตา ยุทธนารังสรรค์  ME10
84 B6111502 นางสาวอาทิตย์ตญา เพิ่มพล  ME10
85 B6118044 นางสาววาริน โชติธนชัยสุธี  ME10
86 B6108885 นางสาวอภิญญา บุญจันทร์  ME10
87 B6110505 นางสาวศศิญาฎา พรมสุบรรณ์  ME10
88 B6110932 นางสาวจาสิรินทร์ พันธ์อินากูล  ME10
89 B6108861 นางสาวญาศิริ บุญจันทร์  ME10
90 B6104788 นางสาวสุภัสสรา จันคำ  ME10
91 B6112691 นางสาวแสงจันทร์ ยินยอม  ME10
92 B6111878 นางสาวปาลิตา ภูประธรรม  ME10
93 B6117184 นางสาวญาตาวี ใหญ่โนนสูง  IE10
94 B6103446 นางสาววิยดา แก้วเกตุศรี  IE10
95 B6012854 นางสาวณัฐริกา บันทอน  IE10
96 B6114534 นางสาวศิริประภา ศรีสวรรค์  IE10
97 B6131777 นางสาวรัชนี โคตรชมภู  Geological Engineering10
98 B6136352 นางสาวทัชชญา น่วมสิริ  Geological Engineering10
99 B6106065 นางสาวอนุสรา ชื่นบาล  Geological Engineering10
100 B6132422 นางสาวโยษิตา ภากิจณเวกรณ์  Geological Engineering10
101 B6104979 นายอภิสิฐ จันทร์อ่ำ  Geological Engineering10
102 B6132705 นางสาวเขมสรณ์ เถื่อนสุริยะ  Geological Engineering10
103 B6103958 นายพันกร คงคูณ  Geological Engineering10
104 B6018160 นายณัฐวุฒิ มุมสาลี  Geological Engineering10
105 B6116330 นางสาวอมรรัตน์ แสงทอง  Geological Engineering10
106 B6114565 นางสาวศิริลักษณ์ ศรีสุโพธิ์  Environmental Engineering10
107 B5913015 นางสาววันวิสาข์ จรรยา  Environmental Engineering10
108 B6006877 นางสาวสวลักษณ์ นพเก้า  Environmental Engineering10
109 B6132804 นายอภิสิทธิ์ สุโพธิ์  Environmental Engineering10
110 B6105884 นายศิวกร ชานนท์  Environmental Engineering10
111 B6007898 นางสาวภัทรสุดา ใหม่หะลา  Environmental Engineering10
112 B5800711 นางสาวจันทร์ทิมา ปลื้มจิตร์  Environmental Engineering10
113 B5706211 นางสาวเกศวดี ศิริเกตุ  Environmental Engineering10
114 B5714346 นางสาวนันทนี อินโสภา  Environmental Engineering10
115 B5707270 นางสาวอัญชนา ทองสกุล  Environmental Engineering10
116 B5821761 นางสาววัชราภรณ์ ชอบรัก  Environmental Engineering10
117 B5825530 นายอภิวัฒน์ เถื่อนเทียม  Environmental Engineering10
118 B5900527 นางสาวปานดวงใจ จารึกกลาง  Environmental Engineering10
119 B5916931 นางสาวสุดารัตน์ ศรียงยศ  Environmental Engineering10
120 B5901326 นางสาวกนกวรรณ สีทาสังข์  Environmental Engineering10
121 B5910793 นางสาวนรมล นาบำรุง  Environmental Engineering10
122 B5913978 นางสาวทัศวรรณ อินทรปราง  Environmental Engineering10
123 B5910922 นางสาววิภาดา ทองศักดิ์  Environmental Engineering10
124 B5905829 นางสาวศวิตา ศรีนวล  Environmental Engineering10
125 B5906116 นางสาวพิมพ์ชนก อุดมวัฒน์ธีรกุล  Environmental Engineering10
126 B5912209 นางสาวศรกมล โพยนอก  Environmental Engineering10
127 B5905904 นางสาวณัฐริกา เข็มภาษิต  Environmental Engineering10
128 B5912124 นางสาวจิณห์วรา ชูกลาง  Environmental Engineering10
129 B6135751 นางสาวปิยะธิดา กงนาง  Electronic Engineering10
130 B6107246 นายธนโชค ทองกล่อม  EE10
131 B6116163 นายวิวรรธน์ สุเหร็น  EE10
132 B6107819 นายไอศวรรย์ แท่งทอง  EE10
133 B6106522 นายดนุสรณ์ แซ่เล้า  EE10
134 B6107529 นายเฉลิมเกียรติ ทาสระคู  EE10
135 B6130213 นายภาณุพงศ์ เอกากาย  EE10
136 B6109776 นายต่อตระกูล ปัญญายิ่ง  EE10
137 B6130398 นายอภิวัฒน์ แสบงบาล  EE10
138 B6106461 นายทิวากร ซาเสน  EE10
139 B6103026 นายบุรพัฒน์ กัสนุกา  EE10
140 B6106041 นายวุฒิกร ชีวศิริรัตน์  EE10
141 B6102609 นายเจษฐาพล พลงาม  EE10
142 B6107796 นายปริญ เทาทองสุข  EE10
143 B6109035 นายจักรภัทร บุญมา  EE10
144 B6111342 นายพิริยะ พูลผล  EE10
145 B6107697 นายชนภัทร ทุมพงษ์  EE10
146 B6103613 นายภาณุพงศ์ แก้วศรี  EE10
147 B6102883 นายภูวดล กวนกระโทก  EE10
148 B6102982 นายสนธยา กัญญะวงค์  EE10
149 B6111793 นายกิตติกร ภาพยนต์  EE10
150 B6114893 นายชัดชัย สมบูรณ์  EE10
151 B6104481 นายนนธวัช โคตรศรีวงษ์  EE10
152 B6104672 นายชูเกียรติ จงยัง  EE10
153 B6116132 นายนวมินทร์ สอดศรีจันทร์  EE10
154 B6117832 นายภูมินทร์ เอี่ยมคำ  EE10
155 B6104153 นายคณิตสรณ์ คำเกิด  EE10
156 B6107857 นางสาวปุณยภา ไทยยิ่ง  EE10
157 B6116729 นางสาวจิราภรณ์ หนองนา  EE10
158 B6112653 นางสาวอนุษรา ยางศรี  EE10
159 B6116545 นางสาวศิริลักษณ์ แสนอินทร์  EE10
160 B6116057 นางสาวสุมิตรา สุวรรณโคตร  EE10
161 B6103491 นางสาววรวรรณ แก้วด่านนอก  EE10
162 B6118280 นางสาวธันยรัศมิ์ ล้องามล้วน  EE10
163 B6107253 นางสาวเบญจมาศ ทองขาว  EE10
164 B6116460 นางสาวกนกภัณฑ์ แสนธนู  EE10
165 B6111663 นางสาวพิชญ์ชาภรณ์ โพนหนา  EE10
166 B6106706 นางสาวเกศกมล ดีบุกดำ  EE10
167 B6132958 นางสาววิภาดา ทองดี  EE10
168 B6117870 นางสาวมาลัยทิพย์ โอกาโน้  EE10
169 B6108847 นางสาววันชนก บุญจงนุเคราะห์กุล  EE10
170 B6104498 นางสาวนริศรา โคตร์สินธ์  EE10
171 B6102722 นางสาวจิราภรณ์ กระเเสโสม  EE10
172 B6114251 นางสาวสุกัญญา ศรีจันทร์แก้ว  EE10
173 B6113629 นางสาววราภรณ์ วงษ์กันหา  EE10
174 B6106256 นางสาวสุดารัตน์ เชื้อทอง  EE10
175 B6110109 นางสาวปภัสสวรรณ ผลนาค  EE10
176 B6130299 นางสาววรัญญา วรรณปะกะ  EE10
177 B6113681 นางสาวชลิตา วงษ์หนู  EE10
178 B6113674 นางสาวมินตรา วงษ์หนองแวง  EE10
179 B6107970 นางสาวพรนภัส นครรัมย์  EE10
180 B6108694 นางสาววีรสุดา บวรนันท์ณัฐกร  EE10
181 B6112622 นางสาววรัญญา ยั่งยืน  EE10
182 B6105679 นางสาวรุจิรา ชนะจน  EE10
183 B6113728 นางสาวอาทิตยา วรเมธานนท์  EE10
184 B6109493 นางสาวภริดา ประจิตต์  EE10
185 B6113094 นางสาวสุวิมล ราชพลแสน  EE10
186 B6117528 นางสาวภัคกฤต อินทร์ศิริพงษ์  EE10
187 B6110161 นายนนทกร ผลานาค  EE10
188 B6108953 นายวีระศักดิ์ บุญถูก  EE10
189 B6104474 นายปรินทร โคตรโยธี  EE10
190 B6118617 นายธนภัทร ผู้มีสัตย์  EE10
191 B6108762 นายจีระพงศ์ บัวหลวง  EE10
192 B6117542 นายพรรณกร อินศิริ  EE10
193 B6113698 นายสิทธิกร วงษ์อามาตย์  EE10
194 B6112196 นายมงคล มาตรวงษ์  EE10
195 B6109431 นายภาคภูมิ ปฏิสังข์  EE10
196 B6110765 นายพศิน พลายหมื่นไวย  EE10
197 B6104849 นายวสิน จันทคีรี  EE10
198 B6115579 นายกรวรรต สีเเก้วสิ่ว  EE10
199 B6108540 นายอภิสิทธิ์ เนตะชาติ  EE10
200 B6107536 นายสิทธิพงษ์ ทาสุคนธ์  EE10
201 B6109127 นายศราวุธ บุญสิทธิ์  EE10
202 B6113902 นางสาวชัญญา วัฒนาชีพ  CPE10
203 B5917044 นางสาวศิริญญา นาคลา  CME10
204 B5909414 นางสาวเพ็ญพิชชา เนตรทิพย์  CME10
205 B5709397 นายนราวิทย์ ทองกำเนิด  CME10
206 B5908752 นายชัยณรงค์ พงค์อุทธา  CME10
207 B6108588 นางสาวกรรณิกา แนบพุดซา  CERAMIC ENGINEERING10
208 B6131487 นางสาวกรองกาญจน์ โชติช่วง  CERAMIC ENGINEERING10
209 B6113964 นางสาวพลอยประภา วันศิริกิจ  CERAMIC ENGINEERING10
210 B6111168 นางสาวภัทราภรณ์ พิมพา  CERAMIC ENGINEERING10
211 B6115807 นายภูมิ สุขเสริม  CE10
212 B6102616 นายธนานันท์ มหัจฉริยะธีระ  CE10
213 B6107468 นายนะโม ทันหาบุรุษ  CE10
214 B6105273 นายศุภกิตติ์ จุ้ยเปี่ยม  CE10
215 B6112127 นางสาวพิไลพร มะนาวหวาน  CE10
216 B6104313 นายพลากร คิดถูก  CE10
217 B6102807 นายธีรพงค์ กลางสร้อย  Automotive Engineering10
218 B6108144 นายวรพงษ์ นาคยันยงค์  Automotive Engineering10
219 B6113315 นายวุฒิชัย ลาภทวี  Automotive Engineering10
220 B6109325 นางสาวทัดดาว บุษบา  Automotive Engineering10
221 B6108342 นายณรงค์ฤทธิ์ นิตย์ลาภ  Automotive Engineering10
222 B6109660 นางสาวภัทราวี ปรือปรัง  Automotive Engineering10
223 B6108786 นางสาวศศิธร บำรุงพิพัฒนพร  Automotive Engineering10
224 B6106492 นางสาวธนภรณ์ แซ่ตั้ง  Automotive Engineering10
225 B6107895 นางสาวนลัทพร ธรรมจินดา  Automotive Engineering10
226 B6104757 นางสาวสุนิตา จอมกระโทก  Automotive Engineering10
227 B6108618 นางสาวกวิสรา โนนดอน  Agricultural and Food Engineering10
228 B6135928 นายชัยสิทธิ์ งามบุญช่วย  Agricultural and Food Engineering10
229 B6109684 นายกันต์ธร ปล้องยาง  Agricultural and Food Engineering10
230 B6117672 นายยุทธการ อุทัยแพน  Agricultural and Food Engineering10
231 B6012533 นายจีระพงค์ พิมใจใส  Agricultural and Food Engineering10
232 B6104351 นายวิศวะ คุณสมบัติ  Agricultural and Food Engineering10
233 B6106881 นายธนศิษฏ์ ต้านกลางดอน  Agricultural and Food Engineering10
234 B6113834 นายรัฐเขตต์ ว่องไว  Agricultural and Food Engineering10
235 B6108984 นายจิรายุทธ บุญทุม  Agricultural and Food Engineering10
236 B6116477 นางสาวชมพูนุช แสนนุภาพ  Agricultural and Food Engineering10
237 B6115968 นางสาวสุภาภรณ์ สุพะกะ  Agricultural and Food Engineering10
238 B6008253 นางสาวสุวรรณี ศรีสันเทียะ  Agricultural and Food Engineering10
239 B6112615 นางสาวพรสุดา ยะมะหาร  Agricultural and Food Engineering10
240 B6015336 นางสาวจิตรา หัสเนตร  Agricultural and Food Engineering10
241 B6103392 นางสาวสุดที่รัก แก่นจันทึก  Agricultural and Food Engineering10
242 B6004361 นางสาวฐิตาพร ดวงมณี  Agricultural and Food Engineering10
243 B6106232 นางสาวอุมาพร เชียรทัยสง  Agricultural and Food Engineering10
244 B6111571 นางสาวมินตรา เพียเอีย  Agricultural and Food Engineering10
245 B6136079 นายวงศกร โชติดี  Agricultural and Food Engineering10
246 B6103163 นางสาวสุชญา กิจรุ่งพิพัฒน์  Agricultural and Food Engineering10
247 B6110291 นางสาวนิภาพร แฝงสูงเนิน  Agricultural and Food Engineering10
248 B6112318 นางสาวเสาวลักษณ์ มาสิงห์  Agricultural and Food Engineering10
249 B6107390 นางสาวปนัดดา ทองรักษ์  Agricultural and Food Engineering10
250 B6017934 นางสาวนนทพร เพชรสันทัด  Agricultural and Food Engineering60
251 B6118440 นายฉัตรชัย แก้ววัง  Agricultural and Food Engineering60
252 B5915569 นางสาวสุลิสา เฮ้าประมงค์  Agricultural and Food Engineering10
253 B5904426 นางสาวปานดวงเนตร นุชใหม่  Agricultural and Food Engineering10
254 B5909773 นางสาวรุจิราพร คมขำ  Agricultural and Food Engineering10
255 B5906239 นางสาวเมธินี ใจสบาย  Agricultural and Food Engineering10
256 B5913923 นางสาวจิราภรณ์ วิเศษสังข์  Agricultural and Food Engineering10
257 B6116347 นายอาทิตย์ แสงเทียน  AERONAUTICAL ENGINEERING10
258 B6105402 นายกมลภพ เจริญศรี  AERONAUTICAL ENGINEERING10
259 B6102869 นายกริษณุ กลิ่นสี  AERONAUTICAL ENGINEERING10
260 B6106027 นายนวัฒน์ชัย ชิยางคะบุตร  AERONAUTICAL ENGINEERING10
261 B6106997 นายสหัสวรรษ เติมผล  AERONAUTICAL ENGINEERING10
262 B6105280 นายสหรัฐ จุลจำเริญทรัพย์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
263 B6111687 นายนภัสดล ไพรศรี  AERONAUTICAL ENGINEERING10
264 B6131906 นายอัครพนธ์ ถาพร  AERONAUTICAL ENGINEERING10
265 B6113803 นายธนกฤต วรรณสุทธิ์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
266 B6118020 นายชนาธิป ชัชวาลวงศ์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
267 B6110154 นายปฏิภาณ ผลสมหวัง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
268 B6110598 นายณรงค์สันต์ พฤกพัฒนาชัย  AERONAUTICAL ENGINEERING10
269 B6114190 นายศุภกฤต ไวสติ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
270 B6132583 นายชากิร หมัดอะหลี  AERONAUTICAL ENGINEERING10
271 B6106720 นายปฏิพัทธ์ เดชนิธิพัฒน์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
272 B6130862 นายอานนท์ หาทรัพย์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
273 B6110567 นายไอศูรย์ พรหมวิชัย  AERONAUTICAL ENGINEERING10
274 B6105341 นายภูวากร เจริญชัย  AERONAUTICAL ENGINEERING10
275 B6109615 นายจิรวงศ์ ปราบประจิตร์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
276 B6103293 นายธนพัฒน์ เกนอก  AERONAUTICAL ENGINEERING10
277 B6131432 นายทัฬหภูมิ เกตุกูล  AERONAUTICAL ENGINEERING10
278 B6131449 นายฐิติพันธ์ ศรีโพนทอง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
279 B6117535 นายภาคภูมิ อินบัว  AERONAUTICAL ENGINEERING10
280 B6110451 นายวีรวิทย์ พรมมานอก  AERONAUTICAL ENGINEERING10
281 B6130268 นายกมลภัทร สิทธิธรานนท์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
282 B6116323 นางสาวฐาปนีย์ แสงทอง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
283 B6115944 นางสาวศุภารมย์ สุนทรารักษ์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
284 B6111830 นางสาวรมย์ธีรา ภูแก้ว  AERONAUTICAL ENGINEERING10
285 B6111229 นางสาวรัชโยธิน พื้นผา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
286 B6102548 นางสาวดวงนฤมล แขดวง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
287 B6107307 นางสาวลลิตวดี ทองดวง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
288 B6103699 นางสาวปิยาพร ขวัญคุ้ม  AERONAUTICAL ENGINEERING10
289 B6119249 นางสาวอรอนงค์ เรืองพริ้ม  AERONAUTICAL ENGINEERING10
290 B6110192 นางสาวณัฐฐาพร ผันเปลี่ยน  AERONAUTICAL ENGINEERING10
291 B6111892 นางสาวสุธาทิพย์ ภูมิโคกรักษ์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
292 B6115272 นางสาวชนัญฐิตา สามารถ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
293 B6117818 นางสาวณัฐนภา เอคนาสิงห์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
294 B6106768 นางสาวกัญญาภัค ตรงวรานนท์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
295 B6113346 นางสาวชลินดา ลาวงศ์เกิด  AERONAUTICAL ENGINEERING10
296 B6130978 นางสาวกชพร ลาภูตะมะ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
297 B6105235 นางสาวศรัณย์รัตน์ จินตบัณฑิตวงศ์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
298 B6106102 นางสาวภัทรสุชา ชุมสาย  AERONAUTICAL ENGINEERING10
299 B6102661 นางสาวศุภาพิชญ์ อาจวิชัย  AERONAUTICAL ENGINEERING10
300 B6111991 นางสาวณัฐธยาน์ มณีวัลย์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
301 B6000684 นางสาวยุธิดา ชายปรุ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
302 B6115951 นายภัคพล สุพล  AERONAUTICAL ENGINEERING10
303 B6113216 นายวัชพล แร่ทอง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
304 B6110215 นายณัฐดนัย ผากอง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
305 B6116736 นายเรืองยศ หนานเจียง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
306 B6103507 นายพงศ์พิสุทธิ์ แก้วตา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
307 B6118129 นายมลธวัช มาศหนู  AERONAUTICAL ENGINEERING10
308 B6113056 นายสหัสวรรษ รัตนะมงคลกุล  AERONAUTICAL ENGINEERING10
309 B6107840 นายธนดล โท้ประยูร  AERONAUTICAL ENGINEERING10
310 B6115463 นายกิตติภพ สิงห์ทอง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
311 B6117641 นายก้องภพ อุทโยธา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.