รายชื่อนศ.
รายวิชา530201 : ENGINEERING STATICS
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6111892 นางสาวสุธาทิพย์ ภูมิโคกรักษ์  AERONAUTICAL ENGINEERING
2 B6115272 นางสาวชนัญฐิตา สามารถ  AERONAUTICAL ENGINEERING
3 B6117818 นางสาวณัฐนภา เอคนาสิงห์  AERONAUTICAL ENGINEERING
4 B6111991 นางสาวณัฐธยาน์ มณีวัลย์  AERONAUTICAL ENGINEERING
5 B6113216 นายวัชพล แร่ทอง  AERONAUTICAL ENGINEERING
6 B6110215 นายณัฐดนัย ผากอง  AERONAUTICAL ENGINEERING
7 B6116736 นายเรืองยศ หนานเจียง  AERONAUTICAL ENGINEERING
8 B6107840 นายธนดล โท้ประยูร  AERONAUTICAL ENGINEERING
9 B6115463 นายกิตติภพ สิงห์ทอง  AERONAUTICAL ENGINEERING
10 B6131906 นายอัครพนธ์ ถาพร  AERONAUTICAL ENGINEERING
11 B6113803 นายธนกฤต วรรณสุทธิ์  AERONAUTICAL ENGINEERING
12 B6110154 นายปฏิภาณ ผลสมหวัง  AERONAUTICAL ENGINEERING
13 B6131432 นายทัฬหภูมิ เกตุกูล  AERONAUTICAL ENGINEERING
14 B6118129 นายมลธวัช มาศหนู  AERONAUTICAL ENGINEERING
15 B6113056 นายสหัสวรรษ รัตนะมงคลกุล  AERONAUTICAL ENGINEERING
16 B6117641 นายก้องภพ อุทโยธา  AERONAUTICAL ENGINEERING
17 B6116347 นายอาทิตย์ แสงเทียน  AERONAUTICAL ENGINEERING
18 B6105402 นายกมลภพ เจริญศรี  AERONAUTICAL ENGINEERING
19 B6106027 นายนวัฒน์ชัย ชิยางคะบุตร  AERONAUTICAL ENGINEERING
20 B6105280 นายสหรัฐ จุลจำเริญทรัพย์  AERONAUTICAL ENGINEERING
21 B6110598 นายณรงค์สันต์ พฤกพัฒนาชัย  AERONAUTICAL ENGINEERING
22 B6110567 นายไอศูรย์ พรหมวิชัย  AERONAUTICAL ENGINEERING
23 B6103293 นายธนพัฒน์ เกนอก  AERONAUTICAL ENGINEERING
24 B6130268 นายกมลภัทร สิทธิธรานนท์  AERONAUTICAL ENGINEERING
25 B6117535 นายภาคภูมิ อินบัว  AERONAUTICAL ENGINEERING
26 B6000684 นางสาวยุธิดา ชายปรุ  AERONAUTICAL ENGINEERING
27 B6103699 นางสาวปิยาพร ขวัญคุ้ม  AERONAUTICAL ENGINEERING
28 B6119249 นางสาวอรอนงค์ เรืองพริ้ม  AERONAUTICAL ENGINEERING
29 B6105235 นางสาวศรัณย์รัตน์ จินตบัณฑิตวงศ์  AERONAUTICAL ENGINEERING
30 B6106102 นางสาวภัทรสุชา ชุมสาย  AERONAUTICAL ENGINEERING
31 B6107307 นางสาวลลิตวดี ทองดวง  AERONAUTICAL ENGINEERING
32 B6116323 นางสาวฐาปนีย์ แสงทอง  AERONAUTICAL ENGINEERING
33 B6115951 นายภัคพล สุพล  AERONAUTICAL ENGINEERING
34 B6111229 นางสาวรัชโยธิน พื้นผา  AERONAUTICAL ENGINEERING
35 B6103507 นายพงศ์พิสุทธิ์ แก้วตา  AERONAUTICAL ENGINEERING
36 B6102869 นายกริษณุ กลิ่นสี  AERONAUTICAL ENGINEERING
37 B6106997 นายสหัสวรรษ เติมผล  AERONAUTICAL ENGINEERING
38 B6111687 นายนภัสดล ไพรศรี  AERONAUTICAL ENGINEERING
39 B6110192 นางสาวณัฐฐาพร ผันเปลี่ยน  AERONAUTICAL ENGINEERING
40 B6118020 นายชนาธิป ชัชวาลวงศ์  AERONAUTICAL ENGINEERING
41 B6114190 นายศุภกฤต ไวสติ  AERONAUTICAL ENGINEERING
42 B6132583 นายชากิร หมัดอะหลี  AERONAUTICAL ENGINEERING
43 B6106720 นายปฏิพัทธ์ เดชนิธิพัฒน์  AERONAUTICAL ENGINEERING
44 B6130862 นายอานนท์ หาทรัพย์  AERONAUTICAL ENGINEERING
45 B6105341 นายภูวากร เจริญชัย  AERONAUTICAL ENGINEERING
46 B6109615 นายจิรวงศ์ ปราบประจิตร์  AERONAUTICAL ENGINEERING
47 B6102661 นางสาวศุภาพิชญ์ อาจวิชัย  AERONAUTICAL ENGINEERING
48 B6131449 นายฐิติพันธ์ ศรีโพนทอง  AERONAUTICAL ENGINEERING
49 B6106768 นางสาวกัญญาภัค ตรงวรานนท์  AERONAUTICAL ENGINEERING
50 B6110451 นายวีรวิทย์ พรมมานอก  AERONAUTICAL ENGINEERING
51 B6113346 นางสาวชลินดา ลาวงศ์เกิด  AERONAUTICAL ENGINEERING
52 B6130978 นางสาวกชพร ลาภูตะมะ  AERONAUTICAL ENGINEERING
53 B6115944 นางสาวศุภารมย์ สุนทรารักษ์  AERONAUTICAL ENGINEERING
54 B6111830 นางสาวรมย์ธีรา ภูแก้ว  AERONAUTICAL ENGINEERING
55 B6102548 นางสาวดวงนฤมล แขดวง  AERONAUTICAL ENGINEERING
56 B5913923 นางสาวจิราภรณ์ วิเศษสังข์  Agricultural and Food Engineering
57 B5906239 นางสาวเมธินี ใจสบาย  Agricultural and Food Engineering
58 B6136079 นายวงศกร โชติดี  Agricultural and Food Engineering
59 B6106232 นางสาวอุมาพร เชียรทัยสง  Agricultural and Food Engineering
60 B6112615 นางสาวพรสุดา ยะมะหาร  Agricultural and Food Engineering
61 B6115968 นางสาวสุภาภรณ์ สุพะกะ  Agricultural and Food Engineering
62 B6116477 นางสาวชมพูนุช แสนนุภาพ  Agricultural and Food Engineering
63 B6111571 นางสาวมินตรา เพียเอีย  Agricultural and Food Engineering
64 B6008253 นางสาวสุวรรณี ศรีสันเทียะ  Agricultural and Food Engineering
65 B6103392 นางสาวสุดที่รัก แก่นจันทึก  Agricultural and Food Engineering
66 B6004361 นางสาวฐิตาพร ดวงมณี  Agricultural and Food Engineering
67 B5909773 นางสาวรุจิราพร คมขำ  Agricultural and Food Engineering
68 B5915569 นางสาวสุลิสา เฮ้าประมงค์  Agricultural and Food Engineering
69 B5904426 นางสาวปานดวงเนตร นุชใหม่  Agricultural and Food Engineering
70 B6118440 นายฉัตรชัย แก้ววัง  Agricultural and Food Engineering
71 B6112318 นางสาวเสาวลักษณ์ มาสิงห์  Agricultural and Food Engineering
72 B6017934 นางสาวนนทพร เพชรสันทัด  Agricultural and Food Engineering
73 B6103163 นางสาวสุชญา กิจรุ่งพิพัฒน์  Agricultural and Food Engineering
74 B6135928 นายชัยสิทธิ์ งามบุญช่วย  Agricultural and Food Engineering
75 B6113834 นายรัฐเขตต์ ว่องไว  Agricultural and Food Engineering
76 B6108984 นายจิรายุทธ บุญทุม  Agricultural and Food Engineering
77 B6107390 นางสาวปนัดดา ทองรักษ์  Agricultural and Food Engineering
78 B6110291 นางสาวนิภาพร แฝงสูงเนิน  Agricultural and Food Engineering
79 B6108618 นางสาวกวิสรา โนนดอน  Agricultural and Food Engineering
80 B6117672 นายยุทธการ อุทัยแพน  Agricultural and Food Engineering
81 B6106881 นายธนศิษฏ์ ต้านกลางดอน  Agricultural and Food Engineering
82 B6109684 นายกันต์ธร ปล้องยาง  Agricultural and Food Engineering
83 B6012533 นายจีระพงค์ พิมใจใส  Agricultural and Food Engineering
84 B6104351 นายวิศวะ คุณสมบัติ  Agricultural and Food Engineering
85 B6015336 นางสาวจิตรา หัสเนตร  Agricultural and Food Engineering
86 B6109660 นางสาวภัทราวี ปรือปรัง  Automotive Engineering
87 B6106492 นางสาวธนภรณ์ แซ่ตั้ง  Automotive Engineering
88 B6108342 นายณรงค์ฤทธิ์ นิตย์ลาภ  Automotive Engineering
89 B6108144 นายวรพงษ์ นาคยันยงค์  Automotive Engineering
90 B6102807 นายธีรพงค์ กลางสร้อย  Automotive Engineering
91 B6108786 นางสาวศศิธร บำรุงพิพัฒนพร  Automotive Engineering
92 B6107895 นางสาวนลัทพร ธรรมจินดา  Automotive Engineering
93 B6104757 นางสาวสุนิตา จอมกระโทก  Automotive Engineering
94 B6113315 นายวุฒิชัย ลาภทวี  Automotive Engineering
95 B6109325 นางสาวทัดดาว บุษบา  Automotive Engineering
96 B6112127 นางสาวพิไลพร มะนาวหวาน  CE
97 B6105273 นายศุภกิตติ์ จุ้ยเปี่ยม  CE
98 B6107468 นายนะโม ทันหาบุรุษ  CE
99 B6104313 นายพลากร คิดถูก  CE
100 B6102616 นายธนานันท์ มหัจฉริยะธีระ  CE
101 B6115807 นายภูมิ สุขเสริม  CE
102 B6131487 นางสาวกรองกาญจน์ โชติช่วง  CERAMIC ENGINEERING
103 B6108588 นางสาวกรรณิกา แนบพุดซา  CERAMIC ENGINEERING
104 B6111168 นางสาวภัทราภรณ์ พิมพา  CERAMIC ENGINEERING
105 B6113964 นางสาวพลอยประภา วันศิริกิจ  CERAMIC ENGINEERING
106 B5909414 นางสาวเพ็ญพิชชา เนตรทิพย์  CME
107 B5917044 นางสาวศิริญญา นาคลา  CME
108 B5908752 นายชัยณรงค์ พงค์อุทธา  CME
109 B5709397 นายนราวิทย์ ทองกำเนิด  CME
110 B6113902 นางสาวชัญญา วัฒนาชีพ  CPE
111 B6113681 นางสาวชลิตา วงษ์หนู  EE
112 B6116545 นางสาวศิริลักษณ์ แสนอินทร์  EE
113 B6103491 นางสาววรวรรณ แก้วด่านนอก  EE
114 B6114251 นางสาวสุกัญญา ศรีจันทร์แก้ว  EE
115 B6113629 นางสาววราภรณ์ วงษ์กันหา  EE
116 B6110109 นางสาวปภัสสวรรณ ผลนาค  EE
117 B6117528 นางสาวภัคกฤต อินทร์ศิริพงษ์  EE
118 B6108694 นางสาววีรสุดา บวรนันท์ณัฐกร  EE
119 B6109493 นางสาวภริดา ประจิตต์  EE
120 B6109127 นายศราวุธ บุญสิทธิ์  EE
121 B6107819 นายไอศวรรย์ แท่งทอง  EE
122 B6110161 นายนนทกร ผลานาค  EE
123 B6104474 นายปรินทร โคตรโยธี  EE
124 B6106522 นายดนุสรณ์ แซ่เล้า  EE
125 B6107529 นายเฉลิมเกียรติ ทาสระคู  EE
126 B6130213 นายภาณุพงศ์ เอกากาย  EE
127 B6109776 นายต่อตระกูล ปัญญายิ่ง  EE
128 B6106461 นายทิวากร ซาเสน  EE
129 B6106041 นายวุฒิกร ชีวศิริรัตน์  EE
130 B6102609 นายเจษฐาพล พลงาม  EE
131 B6107796 นายปริญ เทาทองสุข  EE
132 B6111342 นายพิริยะ พูลผล  EE
133 B6103613 นายภาณุพงศ์ แก้วศรี  EE
134 B6111793 นายกิตติกร ภาพยนต์  EE
135 B6104153 นายคณิตสรณ์ คำเกิด  EE
136 B6114893 นายชัดชัย สมบูรณ์  EE
137 B6104849 นายวสิน จันทคีรี  EE
138 B6107253 นางสาวเบญจมาศ ทองขาว  EE
139 B6113094 นางสาวสุวิมล ราชพลแสน  EE
140 B6116729 นางสาวจิราภรณ์ หนองนา  EE
141 B6112653 นางสาวอนุษรา ยางศรี  EE
142 B6117870 นางสาวมาลัยทิพย์ โอกาโน้  EE
143 B6106706 นางสาวเกศกมล ดีบุกดำ  EE
144 B6108847 นางสาววันชนก บุญจงนุเคราะห์กุล  EE
145 B6106256 นางสาวสุดารัตน์ เชื้อทอง  EE
146 B6112622 นางสาววรัญญา ยั่งยืน  EE
147 B6107970 นางสาวพรนภัส นครรัมย์  EE
148 B6117542 นายพรรณกร อินศิริ  EE
149 B6132958 นางสาววิภาดา ทองดี  EE
150 B6109431 นายภาคภูมิ ปฏิสังข์  EE
151 B6108540 นายอภิสิทธิ์ เนตะชาติ  EE
152 B6107536 นายสิทธิพงษ์ ทาสุคนธ์  EE
153 B6116163 นายวิวรรธน์ สุเหร็น  EE
154 B6108762 นายจีระพงศ์ บัวหลวง  EE
155 B6118280 นางสาวธันยรัศมิ์ ล้องามล้วน  EE
156 B6108953 นายวีระศักดิ์ บุญถูก  EE
157 B6112196 นายมงคล มาตรวงษ์  EE
158 B6116460 นางสาวกนกภัณฑ์ แสนธนู  EE
159 B6110765 นายพศิน พลายหมื่นไวย  EE
160 B6111663 นางสาวพิชญ์ชาภรณ์ โพนหนา  EE
161 B6115579 นายกรวรรต สีเเก้วสิ่ว  EE
162 B6107246 นายธนโชค ทองกล่อม  EE
163 B6107857 นางสาวปุณยภา ไทยยิ่ง  EE
164 B6102722 นางสาวจิราภรณ์ กระเเสโสม  EE
165 B6118617 นายธนภัทร ผู้มีสัตย์  EE
166 B6130398 นายอภิวัฒน์ แสบงบาล  EE
167 B6103026 นายบุรพัฒน์ กัสนุกา  EE
168 B6130299 นางสาววรัญญา วรรณปะกะ  EE
169 B6107697 นายชนภัทร ทุมพงษ์  EE
170 B6102883 นายภูวดล กวนกระโทก  EE
171 B6102982 นายสนธยา กัญญะวงค์  EE
172 B6113698 นายสิทธิกร วงษ์อามาตย์  EE
173 B6116132 นายนวมินทร์ สอดศรีจันทร์  EE
174 B6113674 นางสาวมินตรา วงษ์หนองแวง  EE
175 B6105679 นางสาวรุจิรา ชนะจน  EE
176 B6104481 นายนนธวัช โคตรศรีวงษ์  EE
177 B6104672 นายชูเกียรติ จงยัง  EE
178 B6109035 นายจักรภัทร บุญมา  EE
179 B6117832 นายภูมินทร์ เอี่ยมคำ  EE
180 B6113728 นางสาวอาทิตยา วรเมธานนท์  EE
181 B6116057 นางสาวสุมิตรา สุวรรณโคตร  EE
182 B6104498 นางสาวนริศรา โคตร์สินธ์  EE
183 B6135751 นางสาวปิยะธิดา กงนาง  Electronic Engineering
184 B5906116 นางสาวพิมพ์ชนก อุดมวัฒน์ธีรกุล  Environmental Engineering
185 B6006877 นางสาวสวลักษณ์ นพเก้า  Environmental Engineering
186 B6132804 นายอภิสิทธิ์ สุโพธิ์  Environmental Engineering
187 B6105884 นายศิวกร ชานนท์  Environmental Engineering
188 B5706211 นางสาวเกศวดี ศิริเกตุ  Environmental Engineering
189 B5800711 นางสาวจันทร์ทิมา ปลื้มจิตร์  Environmental Engineering
190 B5821761 นางสาววัชราภรณ์ ชอบรัก  Environmental Engineering
191 B5714346 นางสาวนันทนี อินโสภา  Environmental Engineering
192 B5825530 นายอภิวัฒน์ เถื่อนเทียม  Environmental Engineering
193 B5707270 นางสาวอัญชนา ทองสกุล  Environmental Engineering
194 B5913978 นางสาวทัศวรรณ อินทรปราง  Environmental Engineering
195 B5916931 นางสาวสุดารัตน์ ศรียงยศ  Environmental Engineering
196 B5910793 นางสาวนรมล นาบำรุง  Environmental Engineering
197 B5905829 นางสาวศวิตา ศรีนวล  Environmental Engineering
198 B5905904 นางสาวณัฐริกา เข็มภาษิต  Environmental Engineering
199 B5900527 นางสาวปานดวงใจ จารึกกลาง  Environmental Engineering
200 B5901326 นางสาวกนกวรรณ สีทาสังข์  Environmental Engineering
201 B5910922 นางสาววิภาดา ทองศักดิ์  Environmental Engineering
202 B5913015 นางสาววันวิสาข์ จรรยา  Environmental Engineering
203 B5912124 นางสาวจิณห์วรา ชูกลาง  Environmental Engineering
204 B5912209 นางสาวศรกมล โพยนอก  Environmental Engineering
205 B6007898 นางสาวภัทรสุดา ใหม่หะลา  Environmental Engineering
206 B6114565 นางสาวศิริลักษณ์ ศรีสุโพธิ์  Environmental Engineering
207 B6018160 นายณัฐวุฒิ มุมสาลี  Geological Engineering
208 B6104979 นายอภิสิฐ จันทร์อ่ำ  Geological Engineering
209 B6103958 นายพันกร คงคูณ  Geological Engineering
210 B6106065 นางสาวอนุสรา ชื่นบาล  Geological Engineering
211 B6132422 นางสาวโยษิตา ภากิจณเวกรณ์  Geological Engineering
212 B6136352 นางสาวทัชชญา น่วมสิริ  Geological Engineering
213 B6116330 นางสาวอมรรัตน์ แสงทอง  Geological Engineering
214 B6132705 นางสาวเขมสรณ์ เถื่อนสุริยะ  Geological Engineering
215 B6131777 นางสาวรัชนี โคตรชมภู  Geological Engineering
216 B6117184 นางสาวญาตาวี ใหญ่โนนสูง  IE
217 B6114534 นางสาวศิริประภา ศรีสวรรค์  IE
218 B6103446 นางสาววิยดา แก้วเกตุศรี  IE
219 B6012854 นางสาวณัฐริกา บันทอน  IE
220 B6104788 นางสาวสุภัสสรา จันคำ  ME
221 B6132774 นายชญานนท์ ปัจชาบุตร  ME
222 B6116927 นายฐาปกรณ์ หอมแก่นจันทร์  ME
223 B6109257 นายวิทยา บุตรโสภา  ME
224 B6111502 นางสาวอาทิตย์ตญา เพิ่มพล  ME
225 B6118044 นางสาววาริน โชติธนชัยสุธี  ME
226 B6110505 นางสาวศศิญาฎา พรมสุบรรณ์  ME
227 B6112110 นายอัมรี มะเด็ง  ME
228 B6114848 นายธวัชชัย สนั่นรัมย์  ME
229 B6106140 นายอมรเทพ ชูนิล  ME
230 B6130732 นายเทพวิวัฒน์ กวีศรีเดชา  ME
231 B6107376 นายพิทักษ์ ทองรอด  ME
232 B6112707 นางสาวรสิตา ยุทธนารังสรรค์  ME
233 B6103934 นายสุนัย ไขเเสง  ME
234 B6112691 นางสาวแสงจันทร์ ยินยอม  ME
235 B6111878 นางสาวปาลิตา ภูประธรรม  ME
236 B6108861 นางสาวญาศิริ บุญจันทร์  ME
237 B6108885 นางสาวอภิญญา บุญจันทร์  ME
238 B6118143 นายสุรศาสตร์ วชิรกุลมงคล  ME
239 B6105518 นายปริญญา ใจสูงเนิน  ME
240 B6106584 นายธนพล ดงทอง  ME
241 B6131876 นายวรวิทย์ คนมั่น  ME
242 B6110932 นางสาวจาสิรินทร์ พันธ์อินากูล  ME
243 B6108465 นายมนตรี นิลทับ  ME
244 B6136208 นายณัฐพงศ์ ติระพงศ์ประเสริฐ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
245 B6107055 นางสาวอภิษฎา ไตรณรงค์  Metallurgical Engineering
246 B6103323 นางสาวพีระพรรณ เกษร  Metallurgical Engineering
247 B6104627 นายศราณุวัตร งิ้วไธสง  Metallurgical Engineering
248 B6110437 นายศักดิ์ดา พรมโนนศรี  Metallurgical Engineering
249 B6112134 นายวรภัทร มัตตะพงศ์  Metallurgical Engineering
250 B5810543 นายพงศธร วรรณกุล  Metallurgical Engineering
251 B6115401 นายสนั่น สำเภาทอง  Metallurgical Engineering
252 B6103798 นายเขมรัตน์ ขันศิลา  Metallurgical Engineering
253 B6107475 นายภีรวัฒน์ ทับทอง  Metallurgical Engineering
254 B6131999 นายสิทธา ปลั่งศรี  Metallurgical Engineering
255 B6112097 นางสาวณภัทร มหิวรรณ  Metallurgical Engineering
256 B6105747 นายวิธวัฒน์ ชอบใหญ่  Metallurgical Engineering
257 B6136420 นางสาวศิริกานดา บัวแก้ว  PE
258 B6106546 นางสาวศิรภัสสร ญาติครบุรี  PE
259 B6112851 นางสาวนารา รอดเทศ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
260 B6112561 นางสาวกุสุมา ยศจีน  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
261 B6103521 นางสาวสุนิชา แก้วนิสัย  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
262 B5914562 นายทัศนเทพ จะโรรัมย์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
263 B6004453 นางสาวมัชมาน เขียนนอก  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
264 B6110314 นายณัฐพล พงศ์ศรีประชา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
265 B6102784 นางสาวเอมมิกา กลอนกลาง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
266 B6103620 นางสาวจุฑามาศ แก้วศรีทัด  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
267 B6107543 นายธีรดนย์ ทำสุนา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
268 B6106645 นางสาวปัญญาพร ด่านสูงเนิน  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
269 B6100155 นางสาวจิตตกาญจน์ ถิรชุดา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
270 B5828364 นางสาวจิณฑ์จุฑา นนทะบุตร  PRODUCT DESIGN ENGINEERING
271 B5806973 นายเอกวิทย์ อักษรก้านตง  PRODUCT DESIGN ENGINEERING
272 B5611201 นายนัฐพล คำนวล  PRODUCT DESIGN ENGINEERING
273 B6109547 นางสาววรัญญา ประเทืองไทย  TCE
274 B5912971 นายธัชพงศ์ กลีบมาลัย  TCE
275 B5826575 นางสาวพัชราภรณ์ ทิพย์ประเสริฐ  TCE
276 B6104955 นางสาวกิตติยา จันทร์แสง  TCE
277 B6117429 นางสาวอังคณา อาบทอง  TCE
278 B6108793 นางสาวกาญจนา บินขุนทด  TCE
279 B6104108 นางสาวพนิดา ความรัมย์  TCE
280 B6109646 นางสาวฐานิตา ปรีชา  TCE
281 B6117306 นางสาวฑิฆัมพร อ้มเถื่อน  TCE
282 B6111151 นางสาวกัญญารัตน์ พิมพ์สุวรรณ  TCE
283 B6114497 นางสาวเสาวลักษณ์ ศรีลาพัฒน์  TCE
284 B6114657 นายธีรภัทร ศิริบุรม  TCE
285 B6108731 นางสาวเสาวลักษณ์ บัวพรมมี  TCE
286 B6109059 นายศิริภัทร บุญมาก  TCE
287 B6111564 นายธนกรณ์ เพียรธัญญกรณ์  TCE
288 B6118303 นายวายุ อภิเดช  TCE
289 B6118334 นางสาวธิดารัตน์ ทำสอาด  TCE
290 B6117740 นางสาวเมขลา อุปโคตร  TCE
291 B6113667 นายอนาวิน วงษ์สอน  TCE
292 B5916368 นายเมฆินทร์ เเสนน่าน  TCE
293 B6105730 นายชาคริต ชอบสว่าง  TCE
294 B6114206 นางสาวศุลีมาศ ศรอินทร์  TCE
295 B6130985 นางสาวศิวาณีย์ พลีรัมย์  TCE
296 B6106348 นางสาวธัญทิพย์ ไชยขันธุ์  TCE
297 B6111984 นางสาวสุพรรษา มณีจันสุข  TCE
298 B6108779 นางสาวพิมพ์พิสุทธิ์ บำรุงกิจ  TCE
299 B6116521 นางสาวศิริพร แสนศรี  TCE
300 B6111977 นางสาวสิรามล มณีกานนท์  TCE
301 B6117498 นางสาวณัฐวดี อินตุ้ย  TCE
302 B6131692 นางสาวกนกนภา เขาวงค์  TCE
303 B6114053 นางสาวจิราพร วิบูลย์  TCE
304 B6118327 นายณัฐดนัย แดงน้อย  TCE
305 B6114435 นายธนโชติ ศรีม่วงกลาง  TCE
306 B6118228 นายคมสัน คุ้มสมบัติ  TCE
307 B6130756 นายเกริกพล ขันแก้ว  TCE
308 B6118082 นายอิทธิพัทธ์ ประสาทกสิกรณ์  TCE
309 B6112028 นายอดิเทพ มลิพันธ์  Transportation And Logistics Engineering
310 B6116897 นางสาวชลิดา หวายฟ้า  Transportation And Logistics Engineering
311 B6113001 นายเกรียงศักดิ์ รัฐภูมิ  Transportation And Logistics Engineering
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.