รายชื่อนศ.
รายวิชา530201 : ENGINEERING STATICS
กลุ่ม3
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6109738 นายสุเมธ ป้อมพิทักษ์  AERONAUTICAL ENGINEERING
2 B6113568 นายปุญญพัฒน์ วงวาทิน  AERONAUTICAL ENGINEERING
3 B6102555 นายวัชรพล แขมคำ  AERONAUTICAL ENGINEERING
4 B5906147 นางสาวจิณณพัต นิพัฒนันท์  Agricultural and Food Engineering
5 B6115197 นายธนวัฒน์ สังข์ทอง  Agricultural and Food Engineering
6 B5711079 นายกิตติชัย เหลือล้น  Agricultural and Food Engineering
7 B5714865 นายจิรศักดิ์ ก้อนคำ  Agricultural and Food Engineering
8 B6109509 นางสาวธัญธร ประชาเสริมศาสตร์  Automotive Engineering
9 B6112103 นางสาวเพชรรัตน์ มะณี  Automotive Engineering
10 B6132965 นายธวัชชัย มลากรรณ  Automotive Engineering
11 B6109844 นายอภิรักษ์ ปั้นกันอินทร์  Automotive Engineering
12 B6131555 นายกุฎุมพี กุลสุจริตทรัพย์  Automotive Engineering
13 B6102678 นายพงศ์พิทักษ์ จำปาเทพ  Automotive Engineering
14 B6111472 นายปิยวัฒน์ เพทแพง  Automotive Engineering
15 B6115371 นายพศวัต สารียุทธ  Automotive Engineering
16 B6117221 นายวรวิช อนันตโสภณ  Automotive Engineering
17 B6114794 นายจักรรินทร์ เศษสุวรรณ์  Automotive Engineering
18 B6104160 นายพงษ์สิทธิ์ คำซาว  Automotive Engineering
19 B6110697 นายณัฐพล พลรักษา  Automotive Engineering
20 B6116699 นายธนกร หงษา  Automotive Engineering
21 B6112929 นายยุทธพงษ์ รักตะขบ  Automotive Engineering
22 B6104566 นายธนวิชญ์ โฆษิตพิพัฒน์  Automotive Engineering
23 B6111816 นายชวนันท์ ภิรมรัมย์  Automotive Engineering
24 B6113896 นายสิรภพ วัฒนะมหาตม์  Automotive Engineering
25 B6114978 นายวนศักดิ์ สมศักดิ์  Automotive Engineering
26 B6112523 นายภาณุวัฒน์ โมละดา  Automotive Engineering
27 B6103781 นางสาวพรชิตา ขันทวงษ์  Automotive Engineering
28 B5912797 นายอลงกรณ์ อ่อนเพชร  Automotive Engineering
29 B6106942 นางสาวอรวรรณ ตุ้มนาค  Automotive Engineering
30 B6107598 นายวาทกรณ์ ทิพย์โยธา  CE
31 B6114930 นายอนุดิษฐ์ สมมั่น  CE
32 B6118716 นายอภิรักษ์ สังสีทา  CE
33 B6110734 นายกิตติศักดิ์ พละหาร  CE
34 B6105037 นายฐิติพงษ์ จันทะพิมพ์  CE
35 B6105785 นายนพพล ชัยนฤเวทย์  CE
36 B6117733 นายปานวัฒน์ อุปกา  CE
37 B6131760 นายจิรกิตติ์ หยังหลัง  CE
38 B6105136 นายปริญญา จาดโห้  CE
39 B6108137 นายทิชานนท์ นาคนาคา  CE
40 B6104610 นายปริญญา ง้าวบุ่งคล้า  CE
41 B6110222 นายธนวัฒน์ ผายเงิน  CE
42 B6107116 นายโกเมนทร์ ถิตย์รัศมี  CE
43 B6103873 นายพงศธร เขียวคำ  CE
44 B6116439 นายโยธาวัฒน์ แสนโคตร  CE
45 B6105044 นายฐิติพัฒน์ จันทะพิมพ์  CE
46 B6106614 นายณัฐวุฒิ ดวงแข  CE
47 B6114602 นายสหศวรรษ ศรีหาบุญนาค  CE
48 B6116002 นายธีรนัย สุภาเรือง  CE
49 B6111434 นายภาสกร เพชรไกร  CE
50 B6103170 นายธีรภัทร์ กิตติจิรัฐิติกาล  CE
51 B6112899 นายธีรพัฒน์ ระย้าอินทร์  CE
52 B6109141 นายเดชาพล บุญเสริม  CE
53 B6105013 นายสัจกร จันทอง  CE
54 B6117894 นายณัฐวุฒิ โอบอ้อม  CE
55 B6106294 นายศาสตรา เชื้อหมอ  CE
56 B6108250 นายเสกสรร นามบุรี  CE
57 B6105198 นายธนากร จิตตะโส  CE
58 B6110628 นายฉัตรมงคล พลชัย  CE
59 C6100018 นางสาวกชพร ไตรภพกลาง  CE
60 B6106928 นางสาวนันทนัช ติยะสันต์  CE
61 B6104214 นางสาววัลลภา คำพันธ์  CE
62 B6111397 นางสาวสุภาภรณ์ เพ็งชัย  CE
63 B6104436 นางสาวอารีรัตน์ เคนชมภู  CE
64 B6105723 นางสาวรติกานต์ ชโลธร  CE
65 B6104306 นางสาวกฤติยา คิดงาม  CE
66 B6109530 นางสาวกมลชนก ประเทศสิงห์  CE
67 B6104528 นางสาวกรรณิกา โคลงพิมาย  CE
68 B6117450 นางสาววรรณิภา อารีย์  CE
69 B6130305 นางสาวนภัสวรรณ แก้วมณี  CE
70 B6115494 นางสาวกัณฑิมา สินเธาว์  CE
71 B6115210 นางสาวนกจุฑามาส สังข์ว่อง  CE
72 B6113377 นางสาววรนิษฐา ลิ้มฮวบ  CE
73 B6106171 นางสาวอนงคเลขา ชูศิลป์  CE
74 B6104962 นางสาวเสาวลักษณ์ จันทร์อ่อน  CE
75 B6111861 นางสาวธิดารัตน์ ภูธง  CE
76 B6116217 นางสาวนาขวัญ เสนลา  CE
77 B6103255 นางสาวณัฎฐรินีย์ เกตกิ่ง  CE
78 B6117696 นางสาวปรารถนา อุทัยเลี้ยง  CE
79 B6114879 นางสาวเหมือนฝัน สมนาค  CE
80 B6115593 นางสาวกันยารัตน์ สีโกทา  CE
81 B6105716 นางสาววิชชุดา ชมภูวิเศษ  CE
82 B6108854 นางสาวจีรนันท์ บุญจันทร์  CE
83 B6107222 นายพิทักษ์ ทวยสอน  CE
84 B6116958 นายพันธการ หอมเชย  CE
85 B6132941 นายคุโณดม มูลสาร  CE
86 B6106287 นายปฐมพร เชื่อมกระโทก  CE
87 B6132170 นายภีมพล วงศ์ไทย  CE
88 B6107949 นายวิทวัส ธารเอี่ยม  CE
89 B6131173 นายธนวัฒน์ แพงไทสงค์  CE
90 B6131302 นายศิวกร คุณประทุม  CE
91 B6118662 นายวรวุฒิ มูลพรม  CE
92 B6108625 นายชัชวาลย์ โนนเสนา  CE
93 B6103569 นายมังธรากร แก้วฝ่ายนอก  CE
94 B6112639 นายธีรภัทร ยันต์จอหอ  CE
95 B6106782 นายนันทวุฒิ ตระกูลแสน  CE
96 B6133375 นายพศวัต ตุ่นแก้ว  CE
97 B6103224 นายศราวุธ กุลสุทธิ์  CE
98 B6117061 นายดนุสรณ์ เหมืองหม้อ  CE
99 B6103194 นายณัฐกานต์ กิมรัชต์โชติ  CE
100 B6104078 นายธนพัฒน์ ครองสถาน  CE
101 B6103750 นายภูมิรพี ข้อยุ่น  CE
102 B6104115 นายผดุงเกียรติ คอนสวรรณ์  CE
103 B6111755 นายธีรภัทร์ ภักดีแก้ว  CE
104 B6108366 นายธรรมนูญ นิติสาพร  CE
105 B6104856 นายปรมัตถ์ จันทน์หอม  CE
106 B6111519 นายวรายุทธ เพิ่มพูล  CE
107 B6102999 นายณัฐกิจ กันทรัพย์  CE
108 B6112219 นายศตวรรษ มาตะวงษ์  CE
109 B6109134 นายกฤตภาส บุญสืบ  CE
110 B6105761 นายอรรถพล ชัยชนะ  CE
111 B6112394 นายอชิรญาณ์ มีป้อง  CE
112 B5900688 นางสาวอมลวัทน์ วิสูงเร  CME
113 B5909049 นางสาวชุติมา วรรณวิเศษ  CME
114 B5905256 นางสาวปณิตา ถนอมศักดิ์  CME
115 B5905386 นางสาวชรันดา เสือไพล  CME
116 B5900145 นางสาวชนิษฐา จงวัฒนารักษ์  CME
117 B5904075 นางสาวปทิตตา หงษ์ขาวปูน  CME
118 B5908899 นายเกรียงศักดิ์ นิตไธสง  CME
119 B5903986 นายธนวิชญ์ เดชบุญ  CME
120 B5927463 นายอธิป ทองดีเวียง  CME
121 B5927685 นายวิทยา ชมกลาง  CME
122 B5910151 นายรัฐธรรมนูญ แว่นทิพย์  CME
123 B6119041 นางสาวสิริวัณณ์ พันธ์โคกกรวด  CPE
124 B5825226 นายคริสตศักดิ์ งามละม้าย  EE
125 B6012953 นางสาวกฤตยพร ผลิพิมาย  EE
126 B5700530 นายชัยวัฒน์ รื่นกลิ่น  Environmental Engineering
127 B6103545 นายขวัญชัย แก้วปัดสิน  Environmental Engineering
128 B5924165 นางสาวธีริศรา ศรีสันธา  Environmental Engineering
129 B6109950 นางสาวจตุพร ปุรายะโก  Environmental Engineering
130 B5808090 นายอรรถยา บุรมย์  Environmental Engineering
131 B5827947 นายพัฒนา ยุวบุตร  Environmental Engineering
132 B5906833 นางสาวสุจิณณา มาบิดา  Environmental Engineering
133 B6019396 นายณัฐพงศ์ แก้วประพันธ์  Geological Engineering
134 B5807857 นางสาวแพรวพลอย พูนพิทักษ์ทรัพย์  IE
135 B6114862 นางสาวนฤมล ส้มจะบก  IE
136 B6103071 นางสาวอนุธิดา กาลจักร  IE
137 B6103330 นางสาวเกวลี เกิดดี  IE
138 B6109677 นางสาวสุทธิกา ปรุงปลื้ม  IE
139 B6114992 นางสาวฐิติมา สมัครพันธ์  IE
140 B5609260 นายธนพงษ์ ลักขเมฆ  MAE
141 B6118808 นางสาววรรณวิสา การปรีชา  ME
142 B5917365 นายศิริชัย อะทะถ้ำ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
143 B5922062 นางสาวอารียา สุนทรวัฒน์  Metallurgical Engineering
144 B6114107 นางสาวศิริพร วิลัยล้วน  Metallurgical Engineering
145 B6115357 นางสาวจิตรัตน์ดา สารครศรี  Metallurgical Engineering
146 B6106775 นางสาวธนาภรณ์ ตระกลทรัพย์ดี  Metallurgical Engineering
147 B6117917 นางสาวลักษวรรณ ฮออำนวย  Metallurgical Engineering
148 B6112592 นางสาววรรณวนัช ยอดมณี  Metallurgical Engineering
149 B6112981 นางสาวอรยา รักษาศรี  Metallurgical Engineering
150 B6106447 นางสาวณัฐมล ไชยเสนา  Metallurgical Engineering
151 B6116750 นางสาวจารุวรรณ หม่วยนอก  Metallurgical Engineering
152 B6108052 นางสาวแพรวโพยม นอดีสูงเนิน  Metallurgical Engineering
153 B6109363 นางสาวมุกระวี บูรภักดิ์  Metallurgical Engineering
154 B6113810 นางสาวกัลยรัตน์ วรลักษ์  Metallurgical Engineering
155 B6132606 นางสาวจุรารัตน์ หอมไสย  Metallurgical Engineering
156 B6104177 นางสาวสินีนาฏ คำด้วง  Metallurgical Engineering
157 B6114244 นางสาวชนากานต์ ศรีจันทร์  Metallurgical Engineering
158 B6114947 นางสาวสิรัญญา สมลา  Metallurgical Engineering
159 B6109387 นางสาวนุชนารถ เบญจพลคุมวงศ์  Metallurgical Engineering
160 B6110543 นางสาวลิปิการ์ พรหมปัจจา  Metallurgical Engineering
161 B6110413 นางสาวธัญวรรณ พรมเขียว  Metallurgical Engineering
162 B6010584 นางสาวนิตยา เขียวมนต์  Metallurgical Engineering
163 B6109585 นางสาวรัชนี ประสิทธิ์นอก  Metallurgical Engineering
164 B6114176 นางสาวภาวิตา แว่นไธสง  Metallurgical Engineering
165 B6106423 นางสาวปภัสสร ไชยสาร  Metallurgical Engineering
166 B6109417 นางสาววนิดา เบ้าหล่อทอง  Metallurgical Engineering
167 B6106362 นางสาวภัคจิรา ไชยดำ  Metallurgical Engineering
168 B6011499 นางสาวกิตติยา เลี่ยมเพ็ชรรัตน์  Metallurgical Engineering
169 B6110727 นางสาวทิพยสุดา พลหาญดี  Metallurgical Engineering
170 B6117382 นางสาวฐิตาภา อันลูกท้าว  Metallurgical Engineering
171 B6115364 นางสาวอัญชลี สาริยา  Metallurgical Engineering
172 B6110284 นางสาวสุจิตรา ฝุ่ยฝัน  Metallurgical Engineering
173 B6103651 นางสาวทัศพร โกศรี  Metallurgical Engineering
174 B6117962 นางสาวธิติสุดา ขาวทอง  Metallurgical Engineering
175 B6113247 นางสาวศิริรัตน์ ฤทธิ์โคหา  Metallurgical Engineering
176 B6104863 นางสาวใบเตย จันทบัวลา  Metallurgical Engineering
177 B6114268 นางสาววิชุดา ศรีชมภู  Metallurgical Engineering
178 B6106515 นายธนพล แซ่ลิ้ม  Metallurgical Engineering
179 B6108397 นายวิรัช นิ่มเภา  Metallurgical Engineering
180 B6110086 นายกิตติชัย ผดุงแพทย์  Metallurgical Engineering
181 B6105945 นายพงศกร ชำนาญกุล  Metallurgical Engineering
182 B6103484 นายนครินทร์ แก้วจันทร์  Metallurgical Engineering
183 B6110444 นายชวัลวิทย์ พรมภา  Metallurgical Engineering
184 B6131883 นายจิรายุ สารรัตน์  Metallurgical Engineering
185 B6108489 นายสหัสวรรษ นิลวัฒน์  Metallurgical Engineering
186 B6132590 นายธนโชติ สีบ้านบาก  Metallurgical Engineering
187 B6116828 นายชัยสิทธิ์ หล่องบุตรศรี  Metallurgical Engineering
188 B6106096 นายทรงพล ชุมตรีนอก  Metallurgical Engineering
189 B6117290 นายวรวุฒิ อไภราช  Metallurgical Engineering
190 B6115616 นายนพนันท์ สีทาสี  Metallurgical Engineering
191 B6109752 นายพิทักษ์ ปะภูชะเน  Metallurgical Engineering
192 B6118464 นายบรรดาศักดิ์ คงสุข  Metallurgical Engineering
193 B6111915 นายธรรมลักษณ์ ภูมี  Metallurgical Engineering
194 B6115999 นายพุฒิพงศ์ สุภาพูนสวัสดิ์  Metallurgical Engineering
195 B6001643 นายวายุ ไชยชิตร  Metallurgical Engineering
196 B6116620 นายไวทยา โสมอินทร์  Metallurgical Engineering
197 B6104191 นายไชยภัทร คำบาง  Metallurgical Engineering
198 B6112752 นายอรรณพ โยธี  Metallurgical Engineering
199 B6117122 นายสุจิเมธ เหลืองอภิรมย์  Metallurgical Engineering
200 B6136581 นายคุณาภัส พานิล  Metallurgical Engineering
201 B6015572 นายเกื้อกูล นาพุดซา  Metallurgical Engineering
202 B6114466 นายณัฐภูมิ ศรีเมืองกลาง  Metallurgical Engineering
203 B6117986 นายณัฐนันท์ คงดี  Metallurgical Engineering
204 B6110116 นายพุทธินันต์ ผลบัว  Metallurgical Engineering
205 B6105242 นายชมพล จีบบรรจง  Metallurgical Engineering
206 B6005450 นายณัฐพล ระดมสุข  Metallurgical Engineering
207 B6107802 นายพงศกร เที่ยงโยธา  Metallurgical Engineering
208 B6132903 นายธนพล ทีวาพัด  Metallurgical Engineering
209 B6136758 นายธนากรณ์ วงคำจันทร์  Metallurgical Engineering
210 B6109899 นายวิศรุต ปานรักษา  Metallurgical Engineering
211 B6108991 นายพิชัยรัตน์ บุญเที่ยง  Metallurgical Engineering
212 B6111748 นายศรายุท ภักดี  Metallurgical Engineering
213 B6237851 นางสาวปาลิตา โพธิ์หยวก  N/A
214 B6131579 นายอนาวิณ สุภดี  N/A
215 B6237813 นายภัคพล หินจำปา  N/A
216 B6001124 นางสาวศิริยุบล จันทีเทศ  PE
217 B5909889 นางสาวศิรินยา เสกกล้า  PE
218 B6115937 นายวรวัชร สุนทรลิ้มศิริ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
219 B6103286 นายจักรินทร์ เกตุมา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
220 B6102777 นางสาวปวริศา กรุงพิทักษ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
221 B6110529 นางสาวปัญจมาภรณ์ พรหมจรรย์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
222 B6113780 นายโยธิน วรรณสุข  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
223 B6104603 นางสาวอารียา งามปัญญา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
224 B6112356 นางสาวพรวิไล มีชัย  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
225 B6105891 นางสาวปฐมวดี ชาวทอง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
226 B6014285 นายธนพล ฉายทอง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
227 B6112202 นางสาววราภรณ์ มาตรา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
228 B5925674 นายพรศักดิ์ สุนิล  TCE
229 B5918355 นายปรัชญา คะระวงษ์  TCE
230 B5810598 นายกิตติฐัช ธนชาติ  TCE
231 B6136635 นายจารุวิชญ์ เฟืองสกุลโรจน์  Transportation And Logistics Engineering
232 B5902354 นายณพรุจฏ์ คำครุฑ  Transportation Engineering And Logistics
233 B5902859 นายคณุตม์ เทพา  Transportation Engineering And Logistics
234 B5921751 นายเทวัญ ใจรักเรียน  Transportation Engineering And Logistics
235 B5905584 นางสาวมลฤดี น้อยธรงค์  Transportation Engineering And Logistics
236 B5912100 นางสาวดุสิตา เสียงเย็น  Transportation Engineering And Logistics
237 B5822270 นายเรืองวิทย์ สิทธิวัชร  Transportation Engineering And Logistics
238 B5925865 นางสาวกรนรินทร์ สุขเกษม  Transportation Engineering And Logistics
239 B5917013 นางสาวเพ็ญพิมล เลิศภัทรปรีชา  Transportation Engineering And Logistics
240 B5916627 นางสาวฟารีดา อายุโย  Transportation Engineering And Logistics
241 B5916108 นางสาวฌัชชา คำมูล  Transportation Engineering And Logistics
242 B5911554 นายวันฉัตร วิริยอุดมศิริ  Transportation Engineering And Logistics
243 B5925667 นายมาริศ บุญมาก  Transportation Engineering And Logistics
244 B5924011 นางสาวอรพรรณ มาลาพงษ์  Transportation Engineering And Logistics
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.