รายชื่อนศ.
รายวิชา105101 : PHYSICS I
กลุ่ม5
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร 
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6218959 นางสาวณัฐวรา สังวาลย์ทอง  Transportation And Logistics Engineering
2 B6218928 นางสาวจุฬารัตน์ ศรีเมือง  Transportation And Logistics Engineering
3 B6218744 นางสาวขนิฐษา ชั้นชาติ  Transportation And Logistics Engineering
4 B6218171 นางสาวอัจฉราพร ลี้สกุล  Transportation And Logistics Engineering
5 B6210403 นายมนัสวี พบบุญ  Transportation And Logistics Engineering
6 B6217303 นางสาวสุกัญญา พาขุนทด  Transportation And Logistics Engineering
7 B6218300 นางสาวกษมา ถินสถิตย์  Transportation And Logistics Engineering
8 B6217846 นายสุรเชษฐ์ เจนจิตร์  Transportation And Logistics Engineering
9 B6220334 นางสาวผกาทิพย์ เพชรชะนะ  Transportation And Logistics Engineering
10 B6210519 นางสาวกมลชนก พรมจันทร์  Transportation And Logistics Engineering
11 B6218072 นางสาวมัลลิกา บัวหลวง  Transportation And Logistics Engineering
12 B6219581 นางสาววราณี มีโชค  Transportation And Logistics Engineering
13 B6219802 นายกุลพัทธ์ กัลปดี  Transportation And Logistics Engineering
14 B6209353 นายพงศพัศ อารยะจันทรจิตร์  TCE
15 B6217327 นางสาวธนกาญจน์ ทองหมู่  TCE
16 B6218416 นายตะวัน ปักการะสัง  TCE
17 B6219444 นางสาวเจษฎาพร จัตุชัย  TCE
18 B6218164 นายณัฐภัทร ถีสูงเนิน  TCE
19 B6218201 นายปาลฑัต วรธงไชย  TCE
20 B6219383 นายชัยธวัช เพ็งสกุล  TCE
21 B6219345 นางสาวสุพรรษา จินดายู  TCE
22 B6219246 นางสาวภัณฑิรา ศรีราพัฒท์  TCE
23 B6210229 นายนันทิพัฒน์ ศรีตะชัย  TCE
24 B6219178 นางสาวสุทธิดา เย็กรัมย์  TCE
25 B6219956 นางสาวสศิวรรณ ฉลาดถ้อย  TCE
26 B6219840 นางสาวบุษบา ลาศา  TCE
27 B6209209 นายสรรชัย พิทยาวิวัฒน์กุล  TCE
28 B6217679 นายศรายุทธ เนตรพนา  TCE
29 B6210267 นายปณิธิ จรรยาศิริ  PRECISION ENGINEERING
30 B6220273 นางสาววิภากร เหมืองหม้อ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
31 B6218898 นายภัทรพล ชุ่มพิมาย  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
32 B6220303 นางสาวปัทมาวลี อินทร์พุ่ม  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
33 B6217976 นางสาวทอฝัน เฟื่องนคร  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
34 B6219598 นางสาวนริศราภรณ์ โจระสา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
35 B6219833 นายชิษณุพงศ์ ขันตี  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
36 B6219192 นายณัฐดนัย เอมะสุวรรณ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
37 B6217464 นายวรุฒ วงษ์วาท  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
38 B6217433 นายปริญญา หมัดอะดัม  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
39 B6217389 นายธนิศร ศรีรังกูร  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
40 B6218973 นางสาวอัญชิษฐา สุทธิสา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
41 B6218850 นางสาวธัญญลักษณ์ อนุพันธ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
42 B6218447 นายเทวฤทธิ์ เจริญฤทธิ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
43 B6218553 นางสาวปิยธิดา ลิ่มสกุล  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
44 B6217501 นางสาวฐิติมา คำบุศย์  PE
45 B6210038 นางสาวปริยกร ค้ำชู  PE
46 B6210021 นางสาวณัฏฐณิชา บุญภา  PE
47 B6219437 นายชลธาร แววนำ  PE
48 B6209193 นายภัทรดล แสงกุล  PE
49 B6218003 นางสาวอุมากร แสงสว่าง  PE
50 B6219758 นางสาวอรอนงค์ สิงห์โคตร  N/A
51 B6220211 นายมงคลชัย นิลพฤกษ์  N/A
52 B6220181 นางสาวพิมพ์พิชา เข็มเคน  N/A
53 B6219994 นางสาวสิริภาภรณ์ ตรีจิตรวัฒนากูล  N/A
54 B6210274 นายธีทัต พงศ์ปภาดา  N/A
55 B6210366 นางสาวพีรดา พิศงาม  N/A
56 B6218362 นายอนัส เซเมาะ  N/A
57 B6218379 นางสาวศิริกุล บุญชิด  N/A
58 B6218881 นายรวิวัตน์ รสจันทร์  N/A
59 B6210007 นายศุธวัฒน์ สุวอ  N/A
60 B6210281 นางสาวกฤติยาภรณ์ แก้วดี  N/A
61 B6219710 นายปัณณวิชญ์ สีลวานิช  Metallurgical Engineering
62 B6210380 นางสาวภัณฑิรา ภูสระ  Metallurgical Engineering
63 B6219536 นายธีระพงษ์ ทองทิพย์  Metallurgical Engineering
64 B6218232 นายสหรัฐ รัตนมาลัย  Metallurgical Engineering
65 B6219185 นางสาววีรยา ทองสง  Metallurgical Engineering
66 B6217372 นายพชรชัย ปานเนาว์  Metallurgical Engineering
67 B6217181 นางสาวพิมพ์พินิจ อาดำ  Metallurgical Engineering
68 B6217648 นางสาวกาญจนา ซึ่งรัมย์  Metallurgical Engineering
69 B6217952 นางสาวเก็จมณี ทาสีลา  Metallurgical Engineering
70 B6210304 นายสิรวิชญ์ นิธิปกรณ์กุล  Metallurgical Engineering
71 B6219208 นายรัษฎากร โชคอนุวัฒน์  Metallurgical Engineering
72 B6217716 นายฉลองวุฒิ ไชยลำยา  Mechatronics Engineering
73 B6217990 นางสาวสุธิดา ประคองใจ  Mechatronics Engineering
74 B6217549 นายณัฐดนัย วงธิราช  Mechatronics Engineering
75 B6217457 นางสาวอ้อมพร ไทยเจริญ  Mechatronics Engineering
76 B6220242 นางสาวสุพัตรา ศรีสอน  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
77 B6219109 นางสาวพนิตสุภา เกตุมาก  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
78 B6219093 นายวิทยา อุไรวรรณ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
79 B6209513 นางสาวชนกนันท์ สธารัตน์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
80 B6210397 นายวิทยา ถนอมศิลป์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
81 B6220068 นางสาวภคอร โชติบุษยธร  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
82 B6210052 นางสาวเปรมฤดี วงศ์ใหญ่  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
83 B6217723 นายพรภวิษย์ แจ้งวิจิตร  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
84 B6217877 นายอภิสิทธิ์ ศรีสวัสดิ์  ME
85 B6218188 นางสาวปุณยนุช กรดเสน  ME
86 B6217686 นายสมศักดิ์ แสนสนิท  ME
87 B6219727 นายกิตติโชค สุขสมัคร  ME
88 B6220204 นายณัฏฐกิตติ์ เปรมทรัพย์ทวี  ME
89 B6218225 นางสาวณัฏฐิกา สุขสิงห์  ME
90 B6218256 นายจักรภัทร นกโพธิ์  ME
91 B6220259 นายเนติธร วรรคสังข์  ME
92 B6220310 นายศุภวิชญ์ มาสุข  ME
93 B6218096 นายสุชาติ พรพิรุณโรจน์  ME
94 B6220365 นางสาวเจนจิรา ผลจันทร์งาม  ME
95 B6218584 นายฐิติวัฒน์ ฉิมพลี  ME
96 B6218942 นายจิรายุติ สาสิม  ME
97 B6219024 นางสาวกรรวี คำแดง  ME
98 B6218058 นางสาวกุลวรรณ เกษมวีรกุล  ME
99 B6219925 นายณรงค์ฤทธิ์ วงค์โหง่น  ME
100 B6217471 นางสาวรดา ปิตตาระโพธิ์  ME
101 B6219703 นางสาวโยธิกา แซงบุญนาง  IE
102 B6220075 นางสาวสุดารัตน์ พจนา  IE
103 B6220105 นางสาวเปรมวดี จารัตน์  IE
104 B6219864 นางสาวบุษกร ชนะพจน์  IE
105 B6219963 นางสาวชลิตา ทิพวรรณ์  IE
106 B6219550 นายทักษิณ อันทะฤทธิ์  IE
107 B6209940 นางสาวเบญจวรรณ จันทร์ทิพย์  IE
108 B6218102 นางสาวธัญชนก สีเคน  IE
109 B6217655 นางสาวพิมพิไล รุ่งแจ้ง  IE
110 B6218812 นางสาวสุวนันท์ บูชาพันธ์  IE
111 B6217365 นายบริพัตร เงินดี  IE
112 B6218263 นางสาวณิชากมล เพิ่มพานิชเดช  IE
113 B6209995 นายเกียรติศักดิ์ งวงช้าง  IE
114 B6219680 นางสาวพีรยา สุขารักษ์  IE
115 B6219369 นางสาวปริยาภัทธ ไกรอ่ำ  Geological Engineering
116 B6217907 นางสาวชญาศ์รัชต์ ปภัสภรณ์วณิช  Geological Engineering
117 B6218911 นายณัฐชนน งามสอน  Geological Engineering
118 B6217556 นางสาวรัชดาภรณ์ คำบุ  Geological Engineering
119 B6217259 นางสาวกุลสตรี โสดาศรี  Geological Engineering
120 B6218065 นางสาวพัชรินทร์ สีบุญเรือง  Geological Engineering
121 B6217754 นางสาวดวงใจ เชยครบุรี  Environmental Engineering
122 B6219789 นางสาวณัฐฑิชา เกื้อทาน  Environmental Engineering
123 B6218607 นายธีระพงษ์ เรืองดิษฐ  Environmental Engineering
124 B6217204 นางสาวศศิประภา จันทะศรี  Environmental Engineering
125 B6209346 นายสุรพล สุดดี  Environmental Engineering
126 B6217631 นางสาวศิริลักษณ์ โทปัญจ่า  Environmental Engineering
127 B6218133 นางสาวศศิธร ทองพา  Environmental Engineering
128 B6219482 นางสาวอภิชญา ยั่งยืน  Environmental Engineering
129 B6220426 นายวิศรุต แก้วมงคุล  Environmental Engineering
130 B6219130 นางสาวสุดารัตน์ บัวทอง  Environmental Engineering
131 B6219666 นายอภิสิทธิ์ อุดม  Environmental Engineering
132 B6219826 นายสิทธิชัย วงค์สามารถ  Environmental Engineering
133 B6217570 นายศักดิ์ณรงค์ เขื่อนสุวรรณ์  Electronic Engineering
134 B6219048 นางสาวธันย์มุนินทร์ สีไธสง  Electronic Engineering
135 B6220136 นายวิรวัฒน์ แข็งข้อ  Electronic Engineering
136 B6218126 นายธนธรณ์ ณ ตาก  Electronic Engineering
137 B6219628 นายนฤพล บุญเหมาะ  EE
138 B6218010 นายอนันต์ แพงไธสง  EE
139 B6218119 นายดรัณภพ สีพันธ์โคตร์  EE
140 B6219673 นายชิษณุพงศ์ แจ่มสอาด  EE
141 B6218157 นางสาวพิลาลักษณ์ พัฒน์ชนะ  EE
142 B6220419 นายรณภพ ชารีอัน  EE
143 B6217211 นายมนัสวี จั้นวันดี  EE
144 B6218461 นายมุตตะกีน พุทธพงค์  EE
145 B6209216 นายธีรศักดิ์ เยสูงเนิน  EE
146 B6219031 นางสาวสุรีรัตน์ วุฒิศักดิ์  EE
147 B6219253 นายธนภูมิ ชินพงศ์พันธ์  EE
148 B6218775 นายพีรพล เหลืองวิไล  EE
149 B6210496 นางสาวจิดาภา ยุทธนาปกรณ์  EE
150 B6218683 นายนฤสรณ์ โพธิ์ศรี  EE
151 B6209964 นางสาวสุปวีณ์ สมพาร  EE
152 B6220167 นางสาวจุฬาลักษ์ ประทุมแบน  EE
153 B6219918 นายพงศธร ลาเสียว  EE
154 B6218478 นายนัฐพงษ์ วงศ์นนทิ  EE
155 B6220266 นางสาวธนิฎฐา แสนโคตร  EE
156 B6217921 นายสิทธิโชติ โชคเจริญ  EE
157 B6209520 นางสาวณัฐชยา โทจำปา  EE
158 B6218195 นายเสฐพงษ์ โรจนติรนันท์  EE
159 B6218331 นายรุ่งโรจน์ สอนสุภาพ  EE
160 B6217198 นายกวิน สมประเสริฐถาวร  ChemE
161 B6219499 นายพงศธร อดกลั้น  ChemE
162 B6218324 นางสาวพีรดา เหมือนทองดี  ChemE
163 B6217938 นางสาวนารีรัตน์ สาคร  ChemE
164 B6219376 นางสาวอรพรรณ แก้วเขียว  ChemE
165 B6220150 นางสาวศิริลักษณ์ แพวขุนทด  ChemE
166 B6210311 นางสาวสุนิตา วิชาชาติ  ChemE
167 B6218980 นางสาวภนิตา พูนมะเริง  ChemE
168 B6218690 นางสาวสุปราณี บุดดาวงค์  ChemE
169 B6217662 นางสาวณฐพร ธรรมวิชัย  ChemE
170 B6210601 นางสาวณัฐนันท์ รักอาชา  ChemE
171 B6210595 นางสาวสุทราวดี เพ็งโคตร  ChemE
172 B6217440 นายจักรพรรดิ์ หนักแน่น  ChemE
173 B6218386 นางสาวสุรัสวดี แก้วมุลตรี  ChemE
174 B6218270 นางสาวนภัสวรรณ บั้งจันอัด  ChemE
175 B6218294 นายยศพล จันทะนาม  CPE
176 B6210250 นายอคิรภัทร จักรแก้ว  CPE
177 B6210533 นางสาวรินรดา วัฒนชนสรณ์  CPE
178 B6210526 นายกันตพิชญ์ แพงดี  CPE
179 B6210236 นางสาวเอกปวีร์ อุ่นภักดิ์  CPE
180 B6217761 นายภานุวัฒน์ สุวรรณ์  CPE
181 B6209261 นางสาวศิริวรรณ ประธาน  CPE
182 B6210588 นายวัชรพล ชารีราษฎร์  CPE
183 B6210571 นายอภิสิทธิ์ สะโมรส  CPE
184 B6210557 นางสาวนิตยา สุภาพ  CPE
185 B6210540 นายชินาธิป ชนะราวี  CPE
186 B6209568 นายสหรัฐ จันทรินทร์  CPE
187 B6217174 นางสาวปาลิดา สุวรรณรัตน์  CPE
188 B6218805 นายศรัญยู เทียวประสงค์  CPE
189 B6217167 นายพิชานนท์ ศรีทรงเมือง  CPE
190 B6218560 นางสาวชฎาพร ไทยคณา  CPE
191 B6210564 นายภัทรพงษ์ พิมหอม  CPE
192 B6219604 นายอภิสิทธิ์ พาณิชชำนาญกุล  CPE
193 B6220297 นายนคร ศรีสรรณ์  CPE
194 B6210373 นางสาวณพิชญา คนชุม  CERAMIC ENGINEERING
195 B6219857 นางสาวอารียา พรมคำบุตร  CERAMIC ENGINEERING
196 B6217563 นางสาวญาณิศา พิมหิน  CERAMIC ENGINEERING
197 B6217587 นางสาวธิดารัตน์ เย็นใจ  CERAMIC ENGINEERING
198 B6219741 นางสาวสุกัญญา ประจันทัน  CERAMIC ENGINEERING
199 B6210212 นายพัฒนศักดิ์ น้อยมะโน  CE
200 B6218713 นายมงคล สุขเสมอ  CE
201 B6218720 นางสาวธนาภา ศรีสิทธิ์  CE
202 B6218737 นายอนุชา บุญหนัก  CE
203 B6218799 นายจีระ สิงห์แก้ว  CE
204 B6209506 นายนิติพงษ์ พวนดี  CE
205 B6217747 นายทินกร สุขบำรุง  CE
206 B6218393 นางสาวนิศามณี สุขประเสริฐ  CE
207 B6219260 นางสาวอริสรา วรรณวงค์  CE
208 B6218706 นายวิธวัช จันทราศรี  CE
209 B6218089 นายนพัตธร เจริญพันธ์  CE
210 B6218034 นายกฤษณุพงษ์ เทียนขจรศรี  CE
211 B6219659 นางสาวณัฐริกา พงษ์ชะเกาะ  CE
212 B6217969 นายกิติศักดิ์ แดงทอง  CE
213 B6219277 นางสาวปิยะฉัตร หงส์ประภัสสร  CE
214 B6219413 นายดำรง ปัสเสน  CE
215 B6220013 นายสุพัตร ฐิตะสาร  CE
216 B6219147 นายนันทวัฒน์ เหมือนทอง  CE
217 B6218539 นายฐิตินันทก์ ตั้งสิริสิทธิ์  CE
218 B6218218 นายณภัทร นิติวิธานชัย  CE
219 B6218409 นางสาวกชกร ไมตรีจร  CE
220 B6218522 นายภูมินท์ หงษาหิน  CE
221 B6217785 นางสาวชนิตา พรมชาติ  Automotive Engineering
222 B6219796 นายสุรทิน ภูฆัง  Automotive Engineering
223 B6218904 นายศราวุฒิ เทียนขจรศรี  Automotive Engineering
224 B6218485 นายไม้ ธนรุจี  Automotive Engineering
225 B6220396 นายสุวริศร์ ทรัพย์เจริญกุล  Automotive Engineering
226 B6220341 นางสาวซุฟเฟียนี เจ๊ะสอเหาะ  Automotive Engineering
227 B6219888 นายกฤตพัฒน์ พรรณวงศ์  Automotive Engineering
228 B6219529 นางสาวอรรศณีย์ ชัยปราณีเดช  Agricultural and Food Engineering
229 B6209902 นางสาวสุภลักษณ์ คำดี  Agricultural and Food Engineering
230 B6219567 นายภณ บุญทน  Agricultural and Food Engineering
231 B6209223 นายภตวรรธ สารรัตน์  Agricultural and Food Engineering
232 B6210328 นางสาวอาทิตยา เขื่อนคำ  Agricultural and Food Engineering
233 B6209339 นายพงศธร นครวงศ์  Agricultural and Food Engineering
234 B6219154 นางสาวสลิลทิพย์ สิงห์ทอง  Agricultural and Food Engineering
235 B6219611 นางสาวภัทรา เศษแสนวงค์  Agricultural and Food Engineering
236 B6219451 นางสาวกชมนปภานัน ทองมณี  Agricultural and Food Engineering
237 B6219475 นางสาวพิมพ์พจี สุขรี  Agricultural and Food Engineering
238 B6217235 นางสาวภัณฑิรา ราชาคำ  Agricultural and Food Engineering
239 B6217624 นายสุประดิษฐ์ ทองคำ  Agricultural and Food Engineering
240 B6218454 นายศิริวัฒน์ จันทะสอน  Agricultural and Food Engineering
241 B6209971 นายปิฏิพงษ์ กมลสาร  Agricultural and Food Engineering
242 B6209988 นางสาววรนุช ภูมิโคกรักษ์  Agricultural and Food Engineering
243 B6219062 นางสาวปฐมพร รักษ์หิรัญ  Agricultural and Food Engineering
244 B6209896 นางสาวนิชากร ดงใจ  Agricultural and Food Engineering
245 B6218249 นางสาวชลิตา ค่ากระโทก  Agricultural and Food Engineering
246 B6210069 นายสหัสวรรษ หวลศรีไทย  AERONAUTICAL ENGINEERING
247 B6218492 นายบวร แก้วหมื่นทรง  AERONAUTICAL ENGINEERING
248 B6218423 นายศุภวิชญ์ อยู่นิยม  AERONAUTICAL ENGINEERING
249 B6217945 นายธีรดนย์ คำอาบ  AERONAUTICAL ENGINEERING
250 B6219574 นายอัษฎาวุฒิ สุธรรมมา  AERONAUTICAL ENGINEERING
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.