รายชื่อนศ.
รายวิชา105101 : PHYSICS I
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6210823 นางสาวปราณฬดา ชุมสาย ณ อยุธยา  AERONAUTICAL ENGINEERING
2 B6210830 นางสาวฉศิรธา ฉอสันเทียะ  AERONAUTICAL ENGINEERING
3 B6210847 นายอนณพงษ์ รีสันเทียะ  AERONAUTICAL ENGINEERING
4 B6210854 นางสาวพัศพิชชา ยังตรง  AERONAUTICAL ENGINEERING
5 B6238889 นายสราวุธ สุขนาคกิจ  AERONAUTICAL ENGINEERING
6 B6213800 นางสาวพรรณพษา คำมูล  AERONAUTICAL ENGINEERING
7 B6213664 นางสาวอารียา ภูศรี  AERONAUTICAL ENGINEERING
8 B6214647 นายสุธรรม สุขอินทร์  AERONAUTICAL ENGINEERING
9 B6214715 นางสาวนรีภร นาผม  AERONAUTICAL ENGINEERING
10 B6238667 นายณัฐดนัย ประเสริฐสังข์  Agricultural and Food Engineering
11 B6213701 นางสาวนลินทิพย์ ยลถวิล  Agricultural and Food Engineering
12 B6107659 นางสาวศศิกานต์ ทีนะกุล  Agricultural and Food Engineering
13 B6109028 นางสาวกัณฐิกา บุญปลิว  Agricultural and Food Engineering
14 B6214463 นายธีรพงศ์ เฉลยพจน์  Agricultural and Food Engineering
15 B6106959 นายสหัสวรรษ ตุ่ยไชย  Agricultural and Food Engineering
16 B6117511 นางสาวสุธาสินี อินทร์เตรียะ  Agricultural and Food Engineering
17 B6132798 นายภัทรพงศกรณ์ จรัสแสง  Agricultural and Food Engineering
18 B6213718 นายนรัฐพล แข็งขัน  Automotive Engineering
19 B6214760 นายพลกฤษณ์ สุมหิรัญ  Automotive Engineering
20 B6214043 นางสาวณัฐนิชา นาราษฏร์  Automotive Engineering
21 B6214258 นางสาวมินทร์ลดา จันทร์น้อย  Automotive Engineering
22 B6214296 นางสาวชนิศรา กลิ่นเกล้า  Automotive Engineering
23 B6213336 นางสาวพิชญานิน ปิตาระเต  Automotive Engineering
24 B6213640 นายชิดชนก กุลวราธร  Automotive Engineering
25 B6213572 นายพิชัยยุทธ เซ็งมา  CE
26 B6213442 นายธฤต อดุลย์ผดุงศักดิ์  CE
27 B6214111 นายธนาวุฒิ คุ้มชาติตา  CE
28 B6213787 นายกษิตนาถ รอดลือนาม  CE
29 B6214135 นายกานต์ ทิพยจักรพงศ์  CE
30 B6214364 นายดนัยณัฏฐ์ รุ่งพัฒนาชัยกุล  CE
31 B6214913 นางสาวกิตติมากร สอนแก้ว  CE
32 B6213466 นางสาวกัญญารัตน์ พรหมศักดิ์  CE
33 B6213848 นางสาวจิดาภา บัวจูม  CE
34 B6213671 นางสาววรรนิภา สาระรัตน์  CE
35 B6213756 นางสาววันทนา ชาสุรีย์  CE
36 B6210786 นางสาวสุทธิดา เอกอภิวงศกุล  CE
37 B6210793 นางสาวจรัสพร ภูมิกาล  CE
38 B6210762 นายเทพปัญญา เหมะธุลินทร์  CE
39 B6214180 นายเดชาธร เกล้าจะโป๊ะ  CERAMIC ENGINEERING
40 B6238100 นายศักดิ์ชาย อ่อนสมบูรณ์  CERAMIC ENGINEERING
41 B6213831 นางสาวทรายทอง วรรณโณ  CERAMIC ENGINEERING
42 B6213350 นางสาวรวินท์นิภา โสดสงค์  CERAMIC ENGINEERING
43 B6213909 นางสาวกชกร บุญกลาง  CERAMIC ENGINEERING
44 B6213817 นางสาววัลลภา ถิระศิลป์  CERAMIC ENGINEERING
45 B6213251 นางสาวชมพูนุท ดอนมอญ  CERAMIC ENGINEERING
46 B6214876 นางสาวรุจิรา จันชุรัตน์  CERAMIC ENGINEERING
47 B6237103 นางสาวศุภศิริ ศุภรตรีทิเพศ  CERAMIC ENGINEERING
48 B6104238 นางสาวชไมพร คำภู  CERAMIC ENGINEERING
49 B6238285 นายปรเมษฐ์ จิตละม่อม  CPE
50 B6119041 นางสาวสิริวัณณ์ พันธ์โคกกรวด  CPE
51 B6214944 นายธนากร เจนชัย  CPE
52 B6214449 นางสาวสุวนันท์ ธรรมซุย  CPE
53 B6214005 นางสาววราสิริ ลิ้มประเสริฐ  CPE
54 B6213770 นายปรเมศร์ โกมาสถิตย์  CPE
55 B6213954 นายพงศธร หลงเจริญ  CPE
56 B6214173 นายชโยดม เฮฮา  CPE
57 B6210625 นายฉลอง อินทร์โสม  ChemE
58 B6214494 นายไตรภพ จันรอด  ChemE
59 B6214357 นายจตุรพิชญ์ คุณันญพุฒินนท์  ChemE
60 B6213596 นางสาวเจนจิรา ปิ่นวันนา  ChemE
61 B6214203 นางสาวธัญชนก มั่นใจ  ChemE
62 B6214456 นางสาววรางค์สิริ ทิพย์รักษ์  ChemE
63 B6214241 นางสาวสุธินี สวาทดี  ChemE
64 B6214517 นางสาวอารยา สิงห์จันทึก  ChemE
65 B6213305 นางสาวชนิกานต์ กมลแสน  ChemE
66 B6210618 นางสาวชาครีญา สันทัดกลาง  ChemE
67 B6210748 นางสาวกิตติยา ศรีธาตุ  EE
68 B6214586 นางสาวนันทนา จำรองเพ็ง  EE
69 B6214395 นางสาววลัยลักษณ์ สุขสุทธิ์  EE
70 B6213794 นางสาวอัชฎาภรณ์ คงเมือง  EE
71 B6213930 นางสาวกิติยา ทัพซ้าย  EE
72 B6210731 นายวันพิชิตชัย บุญขันธ์  EE
73 B6213541 นายสุทธิพงษ์ เดชจินดา  EE
74 B6210755 นายปวิธ สกลเกียรติขจร  EE
75 B6214722 นายทัตสรวง สองเมือง  EE
76 B6214579 นายวุฒินันท์ สุระขันต์  EE
77 B6213855 นายศุภกิตติ์ สิงห์ไธสง  EE
78 B6213732 นายวิทวัส ภาษี  EE
79 B6210724 นายธาดาพงษ์ แข็งฉลาด  EE
80 B6213220 นางสาวกมลฉัตร สาธุชาติ  Electronic Engineering
81 B6213268 นางสาววรรณิดา จูหงี  Electronic Engineering
82 B6238261 นายชนาธิป สุวรรณศรี  Electronic Engineering
83 B6214197 นายวรเชษฐ์ เปไธสง  Electronic Engineering
84 B6118877 นางสาวประภัสศร จันทสงเคราะห์  Electronic Engineering
85 B6108076 นางสาวนันทฉัตร นะวรรัมย์  Electronic Engineering
86 B6238483 นางสาวสุกัลยา บุญพั้ว  Electronic Engineering
87 B6214814 นายพัชรพงษ์ พรหมสวัสดิ์  Electronic Engineering
88 B6214289 นางสาวอัจฉรา สมศรี  Electronic Engineering
89 B6214432 นางสาวกัญญาณัท มารศรี  Electronic Engineering
90 B6214661 นางสาวธัญรัตน์ ท่วมตะคุ  Electronic Engineering
91 B6109097 นางสาววริษฐา บุญราก  Electronic Engineering
92 B6105143 นางสาวพนิดา จารัญ  Electronic Engineering
93 B6135461 นายศุภสิน ตุลารักษ์  Electronic Engineering
94 B6214784 นายสุธิมนต์ คำมาปัน  Electronic Engineering
95 B6214227 นายธนกฤต เอี่ยมดำรงค์  Electronic Engineering
96 B6238421 นายอภิชาติ สว่างศรี  Electronic Engineering
97 B6213237 นางสาวณัฐณิชา สังข์งาม  Environmental Engineering
98 B6210816 นางสาวณัฐณิชา ทองจันทร์  Environmental Engineering
99 B6210809 นางสาวชุติมา ยลพันธ์  Environmental Engineering
100 B6214791 นางสาวทิพย์ลดา เกลื่อนกลางดอน  Environmental Engineering
101 B6213497 นายกฤษณะ ชูรัตน์  Environmental Engineering
102 B6214326 นางสาวสุพิชฌาย์ เดียวสุรินทร์  Environmental Engineering
103 B6214531 นายสิทธิพงศ์ ใจแก้ว  Environmental Engineering
104 B6214418 นายธนวัฒน์ กลัดเทศ  Environmental Engineering
105 B6214333 นางสาวกนกวรรณ ภาวะรัตน์  Environmental Engineering
106 B6210656 นางสาวศศิภา ศักดิ์เสริมเกียรติ  Geological Engineering
107 B6213886 นางสาวปทิตตา วาระเพียง  Geological Engineering
108 B6213633 นางสาวภูมิรวี อักษรครบุรี  Geological Engineering
109 B6214807 นายวศินชัย วงศ์ทองเจริญ  Geological Engineering
110 B6210663 นายมังกร ส่งเสริม  Geological Engineering
111 B6214692 นายณัฐวุฒิ เข็มจีน  Geological Engineering
112 B6213299 นางสาวพิชญากร เพ็ชรขำ  Geological Engineering
113 B6213244 นายอัครพล ทองคำ  IE
114 B6214777 นางสาวปภัสษร เกลี้ยงกรแก้ว  IE
115 B6214029 นายอธิวุฒิ ฦาชา  IE
116 B6213725 นางสาวชนิดาภา นิลสุข  IE
117 B6214159 นายศรัณย์ภัทร วิชัยวงษ์  IE
118 B6214340 นางสาวรุ่งอรุณ ขวานอก  IE
119 B6210649 นางสาวปิยธิดา บุดดี  ME
120 B6213978 นางสาวธิตินันท์ สุทธิบูรณ์  ME
121 B6213381 นายปรีชาวิทย์ ศรีลาศักดิ์  ME
122 B6213312 นายวรวุฒิ อุตมูล  ME
123 B6213565 นายปริญญา พลเสนา  ME
124 B6213473 นายภัทรพล ศุกลวงศ์  ME
125 B6213916 นายปิยะ สิงหาชัย  ME
126 B6213923 นายจิรวัฒน์ ลิขิตพงศ์พิพัฒน์  ME
127 B6214272 นายศุภณัฐ พฤกษชาติ  ME
128 B6213695 นางสาวฟ้าลดา มีเรือง  ME
129 B6213558 นางสาวชลธิชา จิตเพ็ง  ME
130 B6213510 นางสาวเกวลิน อุทุมพร  ME
131 B6210632 นายธัชพล จันทกุล  ME
132 B6214371 นายกีรติพงษ์ สุนทวง  ME
133 B6214388 นายศรราม คงสัตรา  ME
134 B6213763 นางสาวปิยะฉัตร ประทุมทอง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
135 B6213411 นายกิตติศักดิ์ ขาวลี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
136 B6214302 นายปพลสรรค์ พัฒน์ผโลทัย  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
137 B6213527 นางสาวนันธิณี ทิศกระโทก  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
138 B6213398 นางสาวปริญารัตน์ แสงปาก  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
139 B6214012 นางสาวกนกพร จันทร์ขุน  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
140 B6214234 นางสาวอารยา ชาติไทย  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
141 B6213329 นายขวัญชัย ซุยพรม  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
142 B6238599 นางสาวบัณฑิตา หาญวงษ์  N/A
143 B6238339 นายเขมชาติ ลิ่มสกุล  N/A
144 B6213435 นางสาวจิราพร พวกขุนทศ  N/A
145 B6214678 นางสาวสิริมา อุตส่าห์  N/A
146 B6238582 นายวิทศณุ ชาวไทย  PE
147 B6214685 นางสาวสุพัตรา ชัยมงคล  PE
148 B6113704 นายเจตภาณุ วงษ์อินทร์จันทร์  PE
149 B6116910 นางสาวจุฑารัตน์ หอมเกษร  PE
150 B6214951 นางสาวณภัทร สามัคคี  PE
151 B6112042 นางสาวพัชรินทร์ ม่วงศรี  PE
152 B6214593 นายภาวิวัฒน์ ศรีศรัยมณี  PE
153 B6213879 นางสาวณัฎฐณิชา มูลศรี  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
154 B6213602 นางสาวสุขฤทัย ไชยเชษฐ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
155 B6214524 นายจัตุรภัคดิ์ คุณันญพุฒินนท์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
156 B6214616 นายราวิน ศรีไพรสนธิ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
157 B6213626 นายอนุพงศ์ พุงกระโทก  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
158 B6214081 นายอภิวัฒน์ ชาญวิริยะตั้งสกุล  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
159 B6213749 นางสาวกรชวัล อรัญปาน  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
160 B6214548 นางสาวเจนนิต้า แถวไธสงค์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
161 B6210670 นางสาวสุธาสินี ยาหยี  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
162 B6210687 นางสาวกัญญาวีร์ สราคำ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
163 B6210694 นางสาวณิชาภัทร์ สีหานาม  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
164 B6210700 นางสาวปพิชญา พิมพ์จันทร์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
165 B6214821 นางสาวนีนรนันท์ พันวิลัย  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
166 B6210717 นางสาวธนาพร เจริญสุข  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
167 B6214838 นางสาวณัฏฐณิชา แก้วกรด  TCE
168 B6213688 นายกิตติธร กังศรานนท์  TCE
169 B6214487 นายสิทธินนท์ ถนนกลาง  TCE
170 B6213534 นางสาวณัฐพร ศรีชัย  TCE
171 B6213428 นายภัคภณ เรืองรุ่งกิจ  TCE
172 B6213992 นางสาวชลธิชา เสือเด่น  TCE
173 B6213404 นางสาวสิปาง ปานสาคร  Transportation And Logistics Engineering
174 B6213657 นางสาวภัครามิล อุ่นตาล  Transportation And Logistics Engineering
175 B6214869 นางสาวปิยะธิดา แหยมเกิด  Transportation And Logistics Engineering
176 B6213343 นางสาวพรภิรมย์ พลตื้อ  Transportation And Logistics Engineering
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.