รายชื่อนศ.
รายวิชา103101 : CALCULUS I
กลุ่ม4
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6224165 นางสาวอมรรัตน์ ภูโททิพย์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
2 B6225117 นางสาวยูงทอง เชาวรัตน์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
3 B6223236 นางสาวชนวรรณพร แก้วมณี  AERONAUTICAL ENGINEERING10
4 B6222222 นายวรศักดิ์ สายกลิ่น  AERONAUTICAL ENGINEERING10
5 B6224578 นายจตุรพล ศรีสุรี  AERONAUTICAL ENGINEERING10
6 B6224820 นายธนาดล ศรีสุระ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
7 B6223397 นายเกียรติภูมิ กล่ำสกุล  AERONAUTICAL ENGINEERING10
8 B6117511 นางสาวสุธาสินี อินทร์เตรียะ  Agricultural and Food Engineering10
9 B6132798 นายภัทรพงศกรณ์ จรัสแสง  Agricultural and Food Engineering10
10 B6222086 นายชลธิศ มงคลครุฑ  Agricultural and Food Engineering10
11 B6224202 นายกิติพัฒน์ จันทร์รุ่งเรือง  Agricultural and Food Engineering10
12 B6238476 นายปรมินทร์ นาดี  Agricultural and Food Engineering10
13 B6222741 นายวีระชัย เทพมณี  Agricultural and Food Engineering10
14 B6130886 นายศรายุธ มีอ้น  Agricultural and Food Engineering10
15 B6225148 นางสาวลักขณา พันตัน  Agricultural and Food Engineering10
16 B6131609 นางสาววรรณภา จิตรประภา  Agricultural and Food Engineering10
17 B6224936 นายภานุวัฒน์ พรมโสภา  Agricultural and Food Engineering10
18 B6223250 นายจิรพงษ์ ปุ๊กกระโทก  Agricultural and Food Engineering10
19 B6222352 นายธีระพงษ์ แก้วหยาด  Agricultural and Food Engineering10
20 B6223212 นางสาวศิริภัสสร ขวัญสกุล  Agricultural and Food Engineering10
21 B6223557 นางสาวสิรินทรา สายสามพราน  Agricultural and Food Engineering10
22 B6223564 นางสาวจันทร สิทธิสังข์  Agricultural and Food Engineering10
23 B6238506 นางสาวกัณฐิกา กองโพธิ์  Agricultural and Food Engineering10
24 B6238636 นางสาวภิรมย์ลักษณ์ คำจันทร์  Agricultural and Food Engineering10
25 B6222789 นายประวิทย์ สังฆ์ประไพ  Agricultural and Food Engineering10
26 B6103439 นางสาวอภิสรา แก้วกาเหรียญ  Agricultural and Food Engineering10
27 B6222154 นางสาวณัฐกานต์ จินดาวรรณ์  Agricultural and Food Engineering10
28 B6223038 นายภูรินทร์สุกฤษฎิ์ กำลังเหลือ  Automotive Engineering10
29 B6223533 นายกรวิชญ์ ผดุงกาย  Automotive Engineering10
30 B6225209 นายภูมินทร์ วงษ์ธิ  Automotive Engineering10
31 B6223403 นางสาวสุวารินทร์ เพียรปรุ  Automotive Engineering10
32 B6224219 นางสาวธนวรรณ อินทะเล  Automotive Engineering10
33 B6222888 นายฑีฆายุ บุรผากา  Automotive Engineering10
34 B6223434 นายกรณ์นวัช ศรีพุทธิรัตน์  CE10
35 B6225063 นางสาวขนิษฐา ธรรมวงค์  CE10
36 B6223120 นางสาวธนานันท์ วงศ์รักกิจ  CE10
37 B6222925 นางสาวพัชราภรณ์ อ่อนละมูล  CE10
38 B6223878 นายเอนกพงดิ์ อินทะรังษี  CE10
39 B6224394 นายพุฒิชัย ประสานรัตน์  CE10
40 B6222628 นายชัยมงคล วงษ์พรม  CE10
41 B6222277 นายภคิน ไหมทิม  CE10
42 B6222116 นายอภิสิทธิ์ ทวีศรี  CE10
43 B6224721 นายกนก ดีทองหลาง  CE10
44 B6223830 นายภานุพงศ์ จันทร์แสง  CE10
45 B6131722 นางสาวนริสสรา อุลหัสสา  CERAMIC ENGINEERING10
46 B6222505 นางสาวเกศปริณโญ บุตรเพ็ง  CERAMIC ENGINEERING10
47 B6238407 นางสาวอินทิรา ขาวผิว  CERAMIC ENGINEERING10
48 B6020538 นางสาวพิมลแข รักไทย  CERAMIC ENGINEERING10
49 B6116194 นางสาวศิริวิมล สูญราช  CERAMIC ENGINEERING10
50 B6238278 นางสาวธัญชนก ด่านแก้ว  CERAMIC ENGINEERING10
51 B6110307 นางสาวมานิสา ใฝ่เพชรดี  CERAMIC ENGINEERING10
52 B6224035 นายศรายุธ ตาลอ่อน  CERAMIC ENGINEERING10
53 B6222710 นายธนาทร นาราษฎร์  CERAMIC ENGINEERING10
54 B6238100 นายศักดิ์ชาย อ่อนสมบูรณ์  CERAMIC ENGINEERING10
55 B6237875 นายชลราทิตย์ พิมพ์สงเคราะห์  CERAMIC ENGINEERING10
56 B6132415 นายอภิสิทธิ์ สุภาพ  CERAMIC ENGINEERING10
57 B6223625 นางสาวกนกพร กันทาเงิน  CERAMIC ENGINEERING10
58 B6131784 นางสาวจิราภา ขอเพิ่มกลาง  CERAMIC ENGINEERING10
59 B6224301 นางสาวปาณัสกาญจน์ ภูดินดง  CERAMIC ENGINEERING10
60 B6225056 นายศิวานา จุไรวรรณสุทธิ  CPE10
61 B6222666 นายมนัสพงศ์ ชมดง  CPE10
62 B6222987 นายกวีธรณ์ พนาวัน  CPE10
63 B6223199 นายศุภวิชญ์ เหลืองอร่ามนภา  CPE10
64 B6223526 นายภาคิน ศิลปเสริฐ  CPE10
65 B6238285 นายปรเมษฐ์ จิตละม่อม  CPE10
66 B6224196 นายอนันต์ กระเซ็น  CPE10
67 B6224622 นายมงคลชัย ศรีมงคล  CPE10
68 B6225155 นายวิทย พิลาตัน  CPE10
69 B6223045 นางสาวธารภิรมย์ โลนุช  CPE10
70 B6223090 นางสาวชนาพร อัปมานะ  CPE10
71 B6224929 นางสาวมะปราง แสงอรุณ  CPE10
72 B6222482 นางสาววณิษา พันธุ์พุฒ  CPE10
73 B6222598 นางสาวศิริวิภา สุระมณี  CPE10
74 B6223915 นายจักริน คงสวัสดิ์  ChemE10
75 B6105815 นางสาวกุลปริยา ชัยปรีชา  ChemE10
76 B6222642 นางสาวศุภนิดา จันทอง  ChemE10
77 B6223205 นางสาวณัฏฐณิชา เฉลิมศรี  ChemE10
78 B6236397 นางสาววรธิดา พงษ์เพชร  ChemE10
79 B6224738 นายชัยยง กลางทรงฤทธิ์  ChemE10
80 B6224684 นางสาวกัญญารัตน์ ทุมทอง  ChemE10
81 B6225100 นางสาวนิรชา มีแก้ว  ChemE10
82 B6225193 นางสาวอัฐภิญญา ลภัสรดาศานต์  ChemE10
83 B6225230 นางสาววรัญชลี เทียมแสง  ChemE10
84 B6222031 นางสาวกรปณต ราษีมิน  ChemE10
85 B6224554 นางสาวสุภาวรรณ์ พลเดชา  ChemE10
86 B6222109 นางสาวนิชนันท์ ตรีนันทวัน  EE10
87 B6224493 นางสาวมนรดา บุณยะฤทธิ์  EE10
88 B6223816 นางสาวสุจิตตา วงค์จันทร์  EE10
89 B6223267 นางสาวศิริพร ยอดรัก  EE10
90 B6222901 นางสาวกัญภิรมย์ ชัยโชติศิริ  EE10
91 B6222475 นายวสวัตติ์ เพ็ญสุข  EE10
92 B6222956 นายปรเมศวร์ โฮมนา  EE10
93 B6224981 นายโฆษิต คำมูล  EE10
94 B6224639 นายราเชนทร์ นัยเนตร  EE10
95 B6224400 นายริว แก้วเชาว์รัมย์  EE10
96 B6223649 นายณัฐนันท์ สามสี  EE10
97 B6223069 นายศุภวิชญ์ บุญเสือ  EE10
98 B6223014 นายพีระพงษ์ หารพรม  EE10
99 B6225186 นายสิริวุทธิ์ ยวงกระโทก  EE10
100 B6224004 นางสาวปวีณา ภาโนมัย  Electronic Engineering10
101 B6225049 นางสาวอริศรา สถิตย์  Electronic Engineering10
102 B6224769 นางสาวสุดารัตน์ อันชื่น  Electronic Engineering10
103 B6224646 นางสาวสุมิลตรา ชะลุนรัมย์  Electronic Engineering10
104 B6222697 นางสาวกนกลักษณ์ หอมหวล  Electronic Engineering10
105 B6238827 นายอมรเทพ ทมโยธา  Electronic Engineering10
106 B6224547 นายพีรพล พ่วงชาวนา  Electronic Engineering10
107 B6135805 นายวิชากร เกตุอภัย  Electronic Engineering10
108 B6223922 นางสาวธิดาพร พวงอุบล  Electronic Engineering10
109 B6225070 นางสาวจิตติมาพร ทิพย์ชาติ  Electronic Engineering10
110 B6222284 นายพงษ์พิชญ์ ชัชชญา  Electronic Engineering10
111 B6130800 นายธนพล ไท้ชัยภูมิ  Electronic Engineering10
112 B6223335 นายธรรมชาติ น้อยพุ่ม  Electronic Engineering10
113 B6223380 นายรชต สง่าเมือง  Electronic Engineering10
114 B6105259 นายณัฐชนน จีบโพธิ์  Electronic Engineering10
115 B6110659 นายจิรัฏฐ์ พลไธสง  Electronic Engineering10
116 B6110345 นายจักรวัฒน์ พงษ์สัมพันธ์  Electronic Engineering10
117 B6222529 นางสาวมณฑา ศรีแก้ว  Environmental Engineering10
118 B6222512 นางสาวสุทธิดา บัวทองสิงห์  Environmental Engineering10
119 B6224509 นางสาวอรวรรณ นันสันเทียะ  Environmental Engineering10
120 B6224455 นางสาวเบญญทิพย์ บัวศรี  Environmental Engineering10
121 B6222819 นายณัทพงศ์ สอนจะโปะ  Environmental Engineering10
122 B6224080 นางสาวชุติมา ชอบสว่าง  Environmental Engineering10
123 B6225223 นายประชา จินดาหอม  Environmental Engineering10
124 B6224325 นายธนภัทร์ เส็งคำปาน  Environmental Engineering10
125 B6224240 นางสาวภัทราวรรณ หวังคุ้มกลาง  Environmental Engineering10
126 B6223939 นางสาวศุภสุตา ภูริพัฒนกุล  Geological Engineering10
127 B6222130 นายศิวศิลป์ โสพัง  Geological Engineering10
128 B6222444 นายเกียรติภูมิ เลิศไกรชัยพร  Geological Engineering10
129 B6224028 นายนพภาณุ จันทร์มาลา  Geological Engineering10
130 B6223977 นางสาวผกายพร ถาวรเจริญ  IE10
131 B6224318 นายจิรายุ จินดาชวลิตกุล  IE10
132 B6222215 นางสาวณิริศา ทองจันทร์แก้ว  IE10
133 B6224967 นางสาวชลดา จันทะนะ  IE10
134 B6224653 นางสาวพัชฌาภา ทองไพโรจน์  IE10
135 B6223670 นางสาวสุนิษา ศาลางาม  IE10
136 B6223304 นางสาววรัญญา หนุ่มแน่น  IE10
137 B6223052 นางสาวณัฏฐ์ษรา เมธีธัญพัฒน์  IE10
138 B6223083 นางสาวอภิสรา นันทะวงค์  IE10
139 B6222413 นายวรฐ ลอศิริกุล  IE10
140 B6222024 นายพีรณัฐ กำลังเหลือ  IE10
141 B6225094 นายอนุรักษ์ สุริสุข  IE10
142 B6224806 นายสุรธัช โทนหงษ์ษา  IE10
143 B6224783 นายปกรณ์ แก้วสุวรรณ์  IE10
144 B6224561 นายกิตติภัฎ เกตุบรรจง  IE10
145 B6222369 นางสาวนริศรา แสนตรี  IE10
146 B6224745 นายปฐวี โทศรี  ME10
147 B6224714 นายวรวุฒิ อัครปรีดี  ME10
148 B6225131 นายธนากร จุลเเดง  ME10
149 B6222208 นายภูมิพัฒน์ ริยะบุตร  ME10
150 B6222871 นายนิติธร นันทาวงศ์  ME10
151 B6223427 นางสาวณัฐธิดา แซ่เล้า  ME10
152 B6224141 นางสาวพิมลพรรณ แสงเพ็ชร  ME10
153 B6224417 นายพีรดนย์ พาดกลาง  ME10
154 B6224370 นายกรชาล ฟุ้งสุข  ME10
155 B6222543 นายชินวัฒน์ อุตสาหะ  ME10
156 B6224431 นายวชิรวิทย์ ชอบเสียง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
157 B6225001 นายธีระภัทร วงค์หาริมาตย์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
158 B6222055 นายพุฒิพงษ์ เมรุ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
159 B6223472 นางสาวสุดารัตน์ รสหอม  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
160 B6222536 นางสาวจันจิรา วันนา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
161 B6222420 นางสาวภัณฑิรา สำเภา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
162 B6224158 นางสาวสิริญาพร ครองบุญ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
163 B6224363 นายมโนพัศ หล้าอ่อน  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
164 B6222635 นายศุภเกตุ แจบไธสง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
165 B6223076 นายราเชนทร์ สีแสง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
166 B6223144 นายทรงสิทธิ์ บุญภู่  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
167 B6224097 นายเอกพล สนสี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
168 B6224349 นายธนายุทธ นาสมวาส  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
169 B6222994 นางสาวจริยาพร สมบูรณ์  Mechatronics Engineering10
170 B6224530 นางสาวสุมิตา ไชย์ลอย  Metallurgical Engineering10
171 B6224134 นางสาวรชยา สินธุสิงห์  Metallurgical Engineering10
172 B6222864 นางสาวศลิษา พลเยี่ยม  Metallurgical Engineering10
173 B6222406 นายบุญญฤทธิ์ ทุมทา  Metallurgical Engineering10
174 B6222178 นายนพรัตน์ โพธิ์กระสังข์  Metallurgical Engineering10
175 B6226336 นายวีรากร สมรัตน์  Metallurgical Engineering10
176 B6224127 นายธีรดนย์ ดอนบัญหา  Metallurgical Engineering10
177 B6224448 นายณกร ภิริรักษ์  Metallurgical Engineering10
178 B6224523 นายภานุพงศ์ ทองอินทร์  Metallurgical Engineering10
179 B6224974 นายพีช คอกพิมาย  Metallurgical Engineering10
180 B6224851 นางสาวกนกพร โพธิ์ชน  Metallurgical Engineering10
181 B6225247 นายอิสระ มะลิงาม  Metallurgical Engineering10
182 B6223960 นางสาวเฟื่องรดา สีโสดา  N/A10
183 B6238742 นายปัณณกร ฝางแก้ว  N/A10
184 B6224868 นางสาวพิชญาภา มุทุสิทธิ์  N/A12
185 B6224677 นางสาวปภาวดี สุดตาชาติ  N/A10
186 B6238117 นางสาวชมพูนุท ประดับศรี  N/A10
187 B6238377 นางสาวจินต์จุฑา วามะกัน  N/A60
188 B6238599 นางสาวบัณฑิตา หาญวงษ์  N/A10
189 B6238414 นางสาวชัญญานุช สิทธิ์ก้าวหน้า  N/A10
190 B6223694 นางสาวนุชนาฎ หอทอง  N/A10
191 B6238490 นางสาวหัทยา พรหมแย้ม  N/A10
192 B6238308 นางสาวจุฑารัตน์ จิตผ่องแท้  N/A10
193 B6107918 นายชยุตม์ ธัญญผลพลากร  N/A10
194 B6223892 นายศราณุวัฒน์ นุพล  N/A10
195 B6222123 นายนิภัทร์ กรธนกิจ  N/A10
196 B6225292 นายนครินทร์ กลิ่นหอม  N/A10
197 B6224516 นายคณาญธิปศ์ อาจศิริ  N/A60
198 B6238353 นายณัฐนันท์ พรหมศร  N/A10
199 B6105655 นายคมสรรค์ ชนไธสง  N/A10
200 B6223656 นายอธิวัฒน์ แก้วชารุณ  N/A10
201 B6223632 นายคงเดช ชาญขุนทด  N/A10
202 B6223229 นายณัฐดนัย กันยาพงษ์  N/A10
203 B6223106 นายภาณุวัฒน์ แสงห้าว  N/A10
204 B6110604 นายพีรวิชญ์ พฤกษชาติ  N/A10
205 B6222659 นายอาทิตย์ นามลีลา  N/A10
206 B6222307 นายธนชัย จันทะนะ  N/A10
207 B6224813 นายกิตติภณ สงขุนทด  N/A10
208 B6238247 นางสาวนิภาภัทร สิริจามร  N/A10
209 B6223946 นางสาวชมพูนุช กระแสโท  PE10
210 B6222734 นางสาวเนตรนภา ช่วยสงคราม  PE10
211 B6222772 นางสาวสุพิชชา เดชบุรีรัมย์  PE10
212 B6224387 นางสาวศศิธร ดาวสี  PE10
213 B6117276 นายธนภูมิ อภิเดช  PE10
214 B6224264 นางสาวธิมาภรณ์ มีประโลม  PE10
215 B6222918 นายวัฒนา เรืองชัยวัฒนกุล  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
216 B6222192 นายจักรภัทร อนันตสกุลวงศ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
217 B6223854 นายณัฐพล พาผักแว่น  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
218 B6222833 นางสาวน้ำทิพย์ หนองเส  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
219 B6224660 นายอำพร ผันผ่อน  TCE10
220 B6224189 นายธนาคม กฤตติยานนท์  TCE10
221 B6222673 นางสาวสิริรัตน์ มีลา  TCE10
222 B6223113 นางสาวรัชนีกร อัมวรรณ  TCE10
223 B6224257 นายศักดิภัช สว่างเนตร  TCE10
224 B6223441 นางสาวนาราภัทร หลวงสอน  TCE10
225 B6238575 นางสาวสุภานันท์ ปุรันต์  TCE10
226 B6224479 นางสาวพรนภา ศรียากุล  TCE10
227 B6222581 นางสาวมินตรา ฝางแก้ว  TCE10
228 B6223373 นางสาวนภัสสร แก่นจันทร์  TCE10
229 B6223663 นายปิยะพงษ์ วงษ์สุทน  Transportation And Logistics Engineering10
230 B6223595 นายณัฏฐกิตติ์ กองพลพรหม  Transportation And Logistics Engineering10
231 B6222895 นายอนุกุล แสงฉาย  Transportation And Logistics Engineering10
232 B6224271 นายทิวัตถ์ ขนุน  Transportation And Logistics Engineering10
233 B6224998 นายวรชัย แก้วละมุล  Transportation And Logistics Engineering10
234 B6225179 นายธนาธิป ตับกลาง  Transportation And Logistics Engineering10
235 B6225278 นายธนกฤต ศรีแสง  Transportation And Logistics Engineering10
236 B6224172 นายนันฐวุฒ ชูรัตน์  Transportation And Logistics Engineering10
237 B6222840 นางสาวอินทิรา ทีฆายุพรรค  Transportation And Logistics Engineering10
238 B6223410 นางสาวกชกร โมมขุนทด  Transportation And Logistics Engineering10
239 B6224042 นางสาวจินต์จุฑา ก่องดวง  Transportation And Logistics Engineering10
240 B6222093 นางสาวภัทรกันย์ บุญเรือง  Transportation And Logistics Engineering10
241 B6222574 นางสาวกัญญารัตน์ บุระวงค์  Transportation And Logistics Engineering10
242 B6222567 นางสาวสุชาดา วานิชจรัสกิจ  Transportation And Logistics Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.