รายชื่อนศ.
รายวิชา103101 : CALCULUS I
กลุ่ม5
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร สถานภาพ
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
1 B6052492 นายยศพล เริ่มตระกูล  FOOD TECHNOLOGY10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2 B6235963 นายนิทัศน์ วรรณทวี  Transportation And Logistics Engineering10
3 B6225865 นายธัญญ โพธิวงศ์  Transportation And Logistics Engineering10
4 B6226190 นายธิติ ทองจำรูญ  Transportation And Logistics Engineering10
5 B6226749 นายกิฐวุฒิ บรรจงรอด  Transportation And Logistics Engineering10
6 B6230883 นายรักษ์ดี สมรักษ์  Transportation And Logistics Engineering10
7 B6226640 นางสาววิภาวี วิมลกลาง  Transportation And Logistics Engineering10
8 B6230487 นางสาวทิตา เฉลยรส  Transportation And Logistics Engineering10
9 B6230869 นางสาวปัณณพร บุญศรี  Transportation And Logistics Engineering10
10 B6230173 นางสาวนฤมล ธนูวงษ์  Transportation And Logistics Engineering10
11 B6230463 นางสาวญาณภัทร โยวะ  Transportation And Logistics Engineering10
12 B6230968 นายสุรเชษฐ สุระชัย  Transportation And Logistics Engineering10
13 B6230388 นางสาวเขมิกา คนเพียร  Transportation And Logistics Engineering10
14 B6225353 นางสาวน้ำฟ้า ทองสันเทียะ  Transportation And Logistics Engineering10
15 B6238681 นายณัฐวัฒน์ รัตนานนท์เสถียร  TCE10
16 B6235970 นายจักรพงษ์ ทองวิเศษ  TCE10
17 B6235802 นายภูบดี ภักดีมาก  TCE10
18 B6225858 นายจีรพันธ์ ยืนยงค์  TCE10
19 B6226558 นายชโนดม แช่มช้อย  TCE10
20 B6226701 นายพรหมพิริยะ ณ เชียงใหม่  TCE10
21 B6235635 นางสาวภัณฑิรา เวียงสีมา  TCE10
22 B6226046 นางสาวลักขณา ทองสาย  TCE10
23 B6225759 นางสาวสุมลพรรณ วิไลรัตน์  TCE10
24 B6230746 นางสาวชวาลินี คำธะนี  TCE10
25 B6225452 นางสาวอัจฉราภรณ์ นนฤาชา  TCE10
26 B6230500 นางสาวปทุมพร แสงเดช  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
27 B6230302 นางสาวพนิทนันท์ สุพรรณชาติ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
28 B6226909 นางสาวชัญญานันท์ เปล่งศรี  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
29 B6230838 นางสาวสรนรรจ์ สมพลวัฒนา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
30 B6230920 นายเอกลักษณ์ ฉายสำเภา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
31 B6230395 นายอภิสิทธิ์ พันพลู  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
32 B6230449 นายเทพพรชัย หอมใจมั่น  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
33 B6230456 นายภูมินทร์ เจ๊กภู่  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
34 B6230708 นางสาวมลฑิญา ธงชัย  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
35 B6227227 นางสาวพัชรมัย ณรงค์ไชย  PE10
36 B6116507 นายธัญญารัตน์ แสนโพธิ์  PE10
37 B6105433 นายมูหำหมัด เจ๊ะเมาะ  PE70
38 B6230661 นายปฐมธรรม แท่นสะอาด  PE10
39 B6225384 นายฤทธิวิสิษฐ์ ฤทธิ์ไธสง  PE10
40 B6225995 นายณัฐดนัย จำปา  PE10
41 B6225988 นายธนโชติ โสนอ่อน  PE10
42 B6238438 นายสรศักดิ์ โสภณ  PE10
43 B6103149 นายธนาทิพย์ กิ่งมิ่งแฮ  PE10
44 B6113773 นางสาวณัฐฐาพร วรรณสิงห์  PE10
45 B6226886 นางสาวนลินี สีสา  PE10
46 B6226800 นางสาวปริยาภัทร เมืองโคตร  PE10
47 B6112431 นางสาวศศิกุล มูลมณี  PE10
48 B6117900 นางสาวรามาวดี ไอคอนรัมย์  PE10
49 B6116910 นางสาวจุฑารัตน์ หอมเกษร  PE10
50 B6226077 นางสาวน้ำทิพย์ ศรีสุข  N/A10
51 B6238070 นายณัฐวุฒิ พานประทีป  N/A10
52 B6238612 นายอภิสิทธิ์ ทองหล่อ  N/A10
53 B6238544 นายชลิต สายเคน  N/A10
54 B6226107 นายศิรกิตติ์ พิมพ์ปรุ  N/A10
55 B6225643 นายอดิษร ทุมโยมา  N/A10
56 B6227302 นายชยพัทธ์ แก้วพรหม  N/A10
57 B6238872 นายทรงชัย ช่างเหล็ก  N/A10
58 B6238605 นายเอกบดินทร์ ชาญวิเศษ  N/A10
59 B6235864 นายพลวัชร ยิ่งยง  N/A10
60 B6235871 นายพรหมพิทักษ์ ศรีจันทร์  N/A10
61 B6235949 นายณ สกุล บวกขุนทด  N/A10
62 B6226060 นายณัฐพงษ์ เอ้กระโทก  N/A10
63 B6226008 นายจิรายุ จันทร์สด  N/A10
64 B6226237 นายชินวัตร ภูสีคุณ  N/A10
65 B6226565 นายธีรศักดิ์ กำมะหาวงษ์  N/A60
66 B6130206 นางสาวอุไรพร ทองละออ  N/A10
67 B6238797 นางสาววิลาวัลย์ สันหนองเมือง  N/A10
68 B6114091 นางสาวจุไรรัตน์ วิลัยฤทธิ์  N/A10
69 B6230913 นางสาวสรัญชนา พัฒนจันทร์  N/A10
70 B6230876 นางสาวมิ่งขวัญ สรรสันทัด  N/A10
71 B6226725 นางสาวสิตานัน อรัญโชติ  N/A10
72 B6226589 นางสาวศศิกานต์ พลศรี  N/A10
73 B6225827 นางสาวอิสริญาภรณ์ เคลื่อนกระโทก  N/A10
74 B6226510 นางสาวอชิรญา ไชยรัตน์  N/A10
75 B6238643 นายภูริภัทร ยอดนิโรจน์  N/A10
76 B6235826 นางสาวปริศนา ชำนิเขตการ  N/A10
77 B6238131 นางสาวสุพิชชา สูคีรี  N/A10
78 B6238773 นายพรภวิษย์ ศรีโสภิตสวัสดิ์  N/A10
79 B6238780 นายภัคภูมิ ดวงดี  N/A10
80 B6227036 นายภัคพล ภูพาน  N/A10
81 B6226947 นายเด่นดนัย เด่นวงษ์  N/A10
82 B6225469 นายวรวิช เซ็นธุลี  N/A10
83 B6225582 นายชยุติพงษ์ คำป้อง  N/A10
84 B6230609 นายภัทรเดช อริยพฤกษ์  N/A10
85 B6225407 นายภราดร ประสาระวัน  N/A10
86 B6227289 นายวิชยุตม์ คุขุนทด  Metallurgical Engineering10
87 B6230722 นางสาวขนิษฐา พินองรัมย์  Metallurgical Engineering10
88 B6230715 นางสาวธาริกา พันธุ์เลิศ  Metallurgical Engineering10
89 B6230630 นางสาวอารยา รักกลิ่น  Metallurgical Engineering10
90 B6226473 นายกันตภณ นารากิตพงศ์  Metallurgical Engineering10
91 B6226534 นายยุทธนา น้อยเมือง  Metallurgical Engineering10
92 B6226602 นายสัณหณัฐ จันทร์ทิบุตร  Metallurgical Engineering10
93 B6227210 นางสาวณิชาภัทร รมกระโทก  Metallurgical Engineering10
94 B6227173 นายกันดิศ อมตฉายา  Metallurgical Engineering10
95 B6230371 นายเกษมสันต์ ลือรุ่งรัตน์วุฒิ  Metallurgical Engineering10
96 B6237905 นายรังสรรค์ แก้วม่วง  Metallurgical Engineering10
97 B6238254 นางสาวนัยนา อาจยิ่งยงค์  Metallurgical Engineering10
98 B6238711 นางสาวภัทราภรณ์ จรจันทึก  Mechatronics Engineering10
99 B6225889 นางสาวปพิชญา พุทธวงศ์  Mechatronics Engineering10
100 B6227258 นายอรรถพล ได้ไซร้  Mechatronics Engineering10
101 B6236076 นายณัฐปกรณ์ จันโทมา  Mechatronics Engineering10
102 B6236052 นางสาวบุณฑริกา โตเลิศมงคล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
103 B6230333 นายอนุวัต หิรัญกาญจน์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
104 B6227043 นายศุภกริช แสงจันทร์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
105 B6227050 นายสกุลรัฐ ทุมชะ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
106 B6226657 นายทิวากร หาวิชา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
107 B6226015 นายสิรวุฒิ เชื้อเชิญชม  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
108 B6225803 นายกีรศักดิ์ ดวงอุทา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
109 B6226091 นายกิติรัฐ ดวงจันทิพย์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
110 B6235710 นายเกียรติพงศ์ พรมเมืองขวา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
111 B6226978 นางสาวนริศรา นาราช  ME10
112 B6225315 นางสาวสิดาพร แพงจันทร์  ME10
113 B6235888 นางสาวธัญพิชชา ขำปู่  ME10
114 B6225704 นายพิชญุตม์ ช้างศรี  ME10
115 B6225599 นายวรนนท์ โคตรนาวัง  ME10
116 B6236083 นายปิติพล ปั้งมาก  ME10
117 B6225834 นายศราวุธ สุยะ  ME10
118 B6226282 นายจาตุรงค์ ดีมา  ME10
119 B6226244 นายหฤษฎ์ จันทุมา  ME10
120 B6225940 นายภูกฤษ สอนภักดี  ME10
121 B6226855 นายเมทิศ มระตัง  ME10
122 B6230159 นางสาวปรภาว์ ชุนเกาะ  IE10
123 B6226305 นางสาวสุชัญญา โยไทยเที่ยง  IE10
124 B6225780 นางสาวศุภรัตน์ วิชัยพานิชกุล  IE10
125 B6225957 นางสาวรัชชา เปรื่องนา  IE10
126 B6226541 นายศุภฤกษ์ ประพาศพงษ์  IE10
127 B6227296 นายชนกนันท์ ไชยอนงค์ศักดิ์  IE10
128 B6230821 นายศุภกรณ์ พรมเสน  IE10
129 B6226503 นายธนกร แสงระวี  IE10
130 B6226572 นายปัณณวิชญ์ คล้ายวิเชียร  IE10
131 B6227029 นายณรงเดช คำมูล  IE10
132 B6227098 นางสาวเกศินี มณีศรี  Geological Engineering10
133 B6227074 นางสาวศิริญาพร วงค์ไชยา  Geological Engineering10
134 B6226626 นางสาวปุณยวีณ์ แก้วเมืองกลาง  Geological Engineering10
135 B6237769 นายนวพล ยงยศ  Geological Engineering10
136 B6235918 นางสาวเกตน์สิรี วงศ์รักษ์  Geological Engineering10
137 B6225711 นายพงศ์ไพลิน สกุลศิริไพบูลย์  Geological Engineering10
138 B6226329 นายเมธา ระมั่งทอง  Geological Engineering10
139 B6235925 นางสาวภัคจิรา เข็มเพชร  Geological Engineering10
140 B6226862 นายธนพล เรไร  Environmental Engineering10
141 B6237967 นายวรชัย ปัดถาธิตัง  Environmental Engineering10
142 B6225896 นายพีรวิชญ์ เพิ่มเพียร  Environmental Engineering10
143 B6225926 นายศิวัช คอนรัมย์  Environmental Engineering10
144 B6226039 นายพลวัต จันฤๅชา  Environmental Engineering10
145 B6226374 นายภูมินทร์ ศรีสวัสดิ์  Environmental Engineering10
146 B6238322 นางสาวฐิติมา พูลเพิ่ม  Environmental Engineering10
147 B6226312 นางสาวนันทพร ผิวผ่อง  Environmental Engineering10
148 B6226343 นางสาวพัสตราภรณ์ ดวดกระโทก  Environmental Engineering10
149 B6230852 นางสาวจุฑามณี สุนประโคน  Environmental Engineering10
150 B6230135 นางสาวพรรณวษา ช่วงกรุด  Environmental Engineering10
151 B6226985 นางสาวพัชราพร มั่งเรือง  Environmental Engineering10
152 B6230241 นางสาวสุชลธิรา เพชรสมทอง  Environmental Engineering10
153 B6236212 นางสาวจิลมิกา นาคนิลทอง  Environmental Engineering10
154 B6103378 นายเสฎฐวุฒิ เกิดศร  Electronic Engineering10
155 B6227197 นายวิชญ์พงศ์ สุโพธิ์  Electronic Engineering10
156 B6235994 นายวราวุฒิ ท่อนผักแว่น  Electronic Engineering10
157 B6236106 นายอัครพล ต๊ะม่าน  Electronic Engineering10
158 B6226527 นายศุภกร ธีร์ประโคน  Electronic Engineering10
159 B6226497 นายจักรกฤษณ์ สุภีเเดน  Electronic Engineering10
160 B6227067 นายณัฐวุฒิ หมอปะคำ  Electronic Engineering10
161 B6227159 นายชนาธิป พลเยี่ยม  Electronic Engineering10
162 B6135461 นายศุภสิน ตุลารักษ์  Electronic Engineering10
163 B6115227 นายรุ่งสุริยา สังฆัง  Electronic Engineering10
164 B6136796 นายนัฐกร ศรีนอก  Electronic Engineering10
165 B6103682 นายพัทธนันท์ ขวัญกิจพิริยะ  Electronic Engineering10
166 B6113483 นายเจษฎากร โลกตะคุ  Electronic Engineering10
167 B6105143 นางสาวพนิดา จารัญ  Electronic Engineering10
168 B6109097 นางสาววริษฐา บุญราก  Electronic Engineering10
169 B6225391 นางสาวนรินทร เวินขุนทด  Electronic Engineering10
170 B6230654 นางสาวนิชานันท์ อ่ำบุญ  Electronic Engineering10
171 B6225742 นางสาวพัชรินทร์ เสาทอง  Electronic Engineering10
172 B6237912 นางสาวชาลิสา เกิดศิลป์  Electronic Engineering10
173 B6226930 นางสาวจณิสตา พิมพ์จ่อง  Electronic Engineering10
174 B6238810 นายปิยวัฒน์ พูลสุข  Electronic Engineering10
175 B6238087 นายอัศวิน ใยขามป้อม  Electronic Engineering10
176 B6226732 นายศรัณยภัทร เพียกุณา  Electronic Engineering10
177 B6226169 นายภัคพงศ์ เครือผือ  Electronic Engineering10
178 B6226398 นายคมชาญ พุฒพิมพ์  Electronic Engineering10
179 B6117320 นายเจษฎา อรรคบุตร  Electronic Engineering10
180 B6226824 นายปรม เจริญพร  Electronic Engineering10
181 B6235680 นายพรมงคล พวงพันธ์  Electronic Engineering10
182 B6236359 นางสาววิลาวัณย์ เพียวิเศษ  EE10
183 B6225346 นายธีรภัทร์ อินทรกำแหง  EE10
184 B6235932 นางสาวสุพัตรา สุขดี  EE10
185 B6230265 นายวชิรวิชญ์ ตันติชัยวนิช  EE10
186 B6230470 นายกิตติคุณ ฤทธิ์จรูญ  EE10
187 B6230692 นายนวมินทร์ พุ่มเกษม  EE10
188 B6230197 นายจิตรภณ ขจรภิรมย์  EE10
189 B6230890 นายปวินท์ สีสำลี  EE10
190 B6230791 นายชยานันต์ ชาญณรงค์  EE10
191 B6225506 นายมงคล เขียวสมอ  EE10
192 B6225476 นายจิรายุทธ์ บุญเจริญ  EE10
193 B6225728 นายเฉลิมชนม์ ศรีชาทุม  EE10
194 B6230739 นายชนายุทธ ศรีคง  EE10
195 B6225339 นายปณิธิ ไทยทองสุขสกุล  EE10
196 B6236144 นายธนวัฒน์ เสนามาตย์  EE10
197 B6226466 นายธีรนาถ สุวรรณแสง  EE10
198 B6226817 นายธนวัฒน์ อ่อนนางใย  EE10
199 B6236335 นางสาวสุพิชชา กุณาศล  EE10
200 B6230494 นางสาวฐิติกานต์ รัศมีจิรโชติ  ChemE10
201 B6238049 นายฐิติกร ตังตระกูล  ChemE10
202 B6132217 นายจิรสิน ภู่ระหงษ์  ChemE10
203 B6235819 นายวโรดม วงษ์ชา  ChemE10
204 B6236274 นายนพรัตน์ จันทศิลา  ChemE10
205 B6226176 นายณัฐดนัย อยู่เจริญ  ChemE10
206 B6226206 นายยุทธจักร ตรวจนอก  ChemE10
207 B6226428 นายสมประสงค์ มอญปาก  ChemE10
208 B6230548 นายกฤษรายุ อินรินทร์  ChemE10
209 B6230142 นายนพรุจ พิบูลย์  ChemE10
210 B6230562 นายวชรพงศ์ เนตรทิพวัลย์  ChemE10
211 B6230289 นายเขมชาต ศาลางาม  ChemE10
212 B6130947 นายศิริพงษ์ อนุสรณ์  ChemE10
213 B6230357 นางสาวทัศนันท์ ถินนอก  ChemE10
214 B6230340 นางสาวฐิติมา วงษ์นิล  ChemE10
215 B6136697 นายปิยะ รองในเมือง  ChemE10
216 B6230418 นางสาวลลิตา ตรงด่านกลาง  ChemE10
217 B6226923 นางสาวอารีรัตน์ ผะเผิน  ChemE10
218 B6226664 นางสาวสุณิสา ฐานะ  ChemE10
219 B6106195 นายธีรพัฒน์ เชาว์อรัญ  CPE10
220 B6236168 นายเกียรติศักดิ์ ยะชะระ  CPE10
221 B6226404 นายภูมิชัย ศิริพันธ์พรชนะ  CPE10
222 B6226442 นายธนพล ปักโคทานัง  CPE10
223 B6226770 นายชานนท์ กองสันเทียะ  CPE10
224 B6225605 นายณัฐวัตร บุญโสดากร  CPE10
225 B6238124 นางสาวสุชาวดี เที่ยงตรง  CPE10
226 B6226916 นายนวมินทร์ แสงใสแก้ว  CPE10
227 B6113902 นางสาวชัญญา วัฒนาชีพ  CPE10
228 B6236182 นางสาวพิมพ์ชนก โสมศรี  CPE10
229 B6226718 นางสาวณัฐชยา ผ่องกุศล  CPE10
230 B6230760 นางสาวภัทนรินทร์ เอี่ยวเฉย  CPE10
231 B6230814 นายชาตรี เนินพลับ  CPE10
232 B6225612 นายนคพงศ์พันธ์ ศรีสุก  CERAMIC ENGINEERING10
233 B6225766 นายณัฏฐ์ โสแพทย์  CERAMIC ENGINEERING10
234 B6225902 นายบุณยวัต มานุวงศ์  CERAMIC ENGINEERING10
235 B6236021 นายธัชพล เงาศรี  CERAMIC ENGINEERING10
236 B6116569 นายดนัยพร โสดา  CERAMIC ENGINEERING10
237 B6238735 นายปฏิภาณ ชื่นชม  CERAMIC ENGINEERING10
238 B6236625 นายอับดุลบาซิต ชูสมบัติ  CERAMIC ENGINEERING10
239 B6236311 นายศาสตราวุฒิ การินทร์  CERAMIC ENGINEERING10
240 B6235895 นายภูริภัทร กลางสาทร  CERAMIC ENGINEERING10
241 B6235758 นายปุลิน บุญมาพบ  CERAMIC ENGINEERING10
242 B6237998 นายกิตติศักดิ์ พวงมาลา  CERAMIC ENGINEERING10
243 B6112257 นายฐิติกร หมายตามกลาง  CERAMIC ENGINEERING10
244 B6115609 นางสาวศสิณา สีเคนา  CERAMIC ENGINEERING10
245 B6238513 นางสาวสุพรรณี สระน้อย  CERAMIC ENGINEERING10
246 B6226695 นางสาวณัฐธยาน์ ยิ่งสวัสดิ์  CERAMIC ENGINEERING10
247 B6225773 นางสาวกมลชนก ถาวร  CERAMIC ENGINEERING10
248 B6226053 นางสาวนริสรา ฤทธิ์ไธสง  CERAMIC ENGINEERING10
249 B6230951 นางสาวเบญญาพร ยงชัยยุทธ  CERAMIC ENGINEERING10
250 B6111946 นางสาววิไลวรรณ โภคากุล  CERAMIC ENGINEERING10
251 B6113155 นางสาวพัฒนาวดี รุ่งเจริญโชติวัฒน์  CERAMIC ENGINEERING10
252 B6104771 นางสาวสุชาดา จันคง  CERAMIC ENGINEERING10
253 B6118013 นางสาวนุสรา ฉิมวัย  CERAMIC ENGINEERING10
254 B6107741 นางสาวกัญญาณัฐ เทพสันทัด  CERAMIC ENGINEERING10
255 B6116378 นางสาวธิดารัตน์ แสงลอย  CERAMIC ENGINEERING10
256 B6226411 นางสาววนิดา คำมูลนา  CERAMIC ENGINEERING10
257 B6226145 นางสาวพรพิส พุทธดีพาวณิชย์  CERAMIC ENGINEERING10
258 B6111250 นางสาวสุวิมล พุทธก้อม  CERAMIC ENGINEERING10
259 B6104238 นางสาวชไมพร คำภู  CERAMIC ENGINEERING10
260 B6230227 นางสาวชุติมน เบ้าหัวดง  CE10
261 B6238704 นายอภิชาติ แสงเพ็ชร์  CE10
262 B6230517 นางสาวพัชราภรณ์ แก้วจันทรา  CE10
263 B6226213 นางสาวอารีญา สวนงาม  CE10
264 B6236069 นางสาวชนกนันท์ พิลาภ  CE10
265 B6230272 นายรัชกร มายูร  CE10
266 B6230401 นายธีรวุฒิ สังข์ทอง  CE10
267 B6227265 นายสุทิวัส จารนัย  CE10
268 B6230166 นายณัฐกิตต์ แน่นอุดร  CE10
269 B6225490 นายศตวรรษ ศรีสวัสดิ์  CE10
270 B6225568 นายอภิเกียรติ หงษ์เวียงจันทร์  CE10
271 B6230524 นายเฉลิมกิติ วงค์อินตา  CE10
272 B6236342 นายชุติพนธ์ ธัญญาหาร  CE10
273 B6235956 นายดนัย รักษาก้านตง  CE10
274 B6235741 นายณัลทวัฒน์ จันทร์สองศรี  CE10
275 B6230777 นางสาวกัญญารัตน์ จุฑาธนาศิลป์  CE10
276 B6238674 นายสุรศักดิ์ ดาวเรือง  Automotive Engineering10
277 B6235734 นายศิรชัย พัฒน์ชนะ  Automotive Engineering10
278 B6235666 นายบุญญศักดิ์ ทิมังกูร  Automotive Engineering10
279 B6236298 นายยศภัทร พฤทธิวรากุล  Automotive Engineering10
280 B6225667 นางสาวปานณิตา กมลคร  Automotive Engineering10
281 B6225544 นายก่อโชค ทองปาน  Automotive Engineering10
282 B6225551 นายจารุพงศ์ พื้นอินทร์  Automotive Engineering10
283 B6227203 นายธนกร อุทัยเภตรา  Automotive Engineering10
284 B6230784 นายณัฐดนัย พิชเคียน  Automotive Engineering10
285 B6117191 นางสาวกัญญารัตร ใหญ่สูงเนิน  Agricultural and Food Engineering10
286 B6225650 นายอภิสิทธิ์ จรรยาวัฒนชัย  Agricultural and Food Engineering10
287 B6113384 นายภรัณยู ลีชนะวานิชพันธ์  Agricultural and Food Engineering10
288 B6118112 นายไตรภพ พลขันธ์  Agricultural and Food Engineering10
289 B6132644 นายชนก โชติธรรม  Agricultural and Food Engineering10
290 B6109028 นางสาวกัณฐิกา บุญปลิว  Agricultural and Food Engineering10
291 B6226633 นางสาวรัชฎาภรณ์ จิตต์รักษ์  Agricultural and Food Engineering10
292 B6230586 นางสาวจันทราทิพย์ กองทุ่งมน  Agricultural and Food Engineering10
293 B6114787 นายฐิติศักดิ์ เศษรักษา  Agricultural and Food Engineering10
294 B6236328 นายเสฏฐวุฒิ แสนกล้า  Agricultural and Food Engineering10
295 B6230593 นายพัฒนพงศ์ สากระจาย  Agricultural and Food Engineering10
296 B6227111 นายพรหมวรรธ ดวงปรีชา  Agricultural and Food Engineering10
297 B6131937 นายณัฐพนธ์ โคสูงเนิน  Agricultural and Food Engineering10
298 B6103712 นางสาวชุติมา ขวัญสวัสดิ์  Agricultural and Food Engineering10
299 B6230432 นายภูวเนตร อยู่ประสิทธิ์  Agricultural and Food Engineering10
300 B6226022 นายอัมรินทร์ จินดา  Agricultural and Food Engineering10
301 B6226787 นางสาวณัฐชยา บุญวงศ์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
302 B6226688 นางสาวพรไพลิน ชูสกุล  AERONAUTICAL ENGINEERING10
303 B6226367 นางสาวสุวัจนีย์ บานพับ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
304 B6238889 นายสราวุธ สุขนาคกิจ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
305 B6230364 นางสาวกนกวรรณ ภู่เสภา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
306 B6226596 นายชัยมงคล ดงพงษ์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
307 B6226381 นายปิยณัฐ ขุนทองพลัดประเสริฐ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
308 B6230944 นายณัฐภัทร เจริญสวัสดิ์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
309 B6227005 นางสาวจิตรลดา อ่ำภิรมย์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
310 B6225520 นายคณิน วงษ์พิพัฒน์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.