รายชื่อนศ.
รายวิชา103101 : CALCULUS I
กลุ่ม3
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6220532 นางสาววรดา นุนูนจันทร์  AERONAUTICAL ENGINEERING
2 B6220464 นางสาวอิสรีพัชร์ กนิษฐานนท์  AERONAUTICAL ENGINEERING
3 B6218423 นายศุภวิชญ์ อยู่นิยม  AERONAUTICAL ENGINEERING
4 B6221157 นายพีระ เพ็งแก้ว  AERONAUTICAL ENGINEERING
5 B6219574 นายอัษฎาวุฒิ สุธรรมมา  AERONAUTICAL ENGINEERING
6 B6221522 นายกฤษณ คชราช  AERONAUTICAL ENGINEERING
7 B6218492 นายบวร แก้วหมื่นทรง  AERONAUTICAL ENGINEERING
8 B6220693 นายศตพล นาซา  AERONAUTICAL ENGINEERING
9 B6217945 นายธีรดนย์ คำอาบ  AERONAUTICAL ENGINEERING
10 B6220952 นายสุรีเมธ จันทร์ขุนทด  AERONAUTICAL ENGINEERING
11 B6219611 นางสาวภัทรา เศษแสนวงค์  Agricultural and Food Engineering
12 B6219451 นางสาวกชมนปภานัน ทองมณี  Agricultural and Food Engineering
13 B6219062 นางสาวปฐมพร รักษ์หิรัญ  Agricultural and Food Engineering
14 B6219154 นางสาวสลิลทิพย์ สิงห์ทอง  Agricultural and Food Engineering
15 B6221201 นางสาวปาริชาติ เจริญราษฎร์  Agricultural and Food Engineering
16 B6219567 นายภณ บุญทน  Agricultural and Food Engineering
17 B6238834 นายณัฐสมพนธ์ ปิยะชาติ  Agricultural and Food Engineering
18 B6220563 นางสาวรัตติกาล สุดยอด  Agricultural and Food Engineering
19 B6131531 นายพงศ์พรรณ หยู  Agricultural and Food Engineering
20 B6217624 นายสุประดิษฐ์ ทองคำ  Agricultural and Food Engineering
21 B6218454 นายศิริวัฒน์ จันทะสอน  Agricultural and Food Engineering
22 B6221607 นายปนุชาญศิลป์ ยึดพวก  Agricultural and Food Engineering
23 B6221713 นายสิรภพ นิโครธานนท์  Agricultural and Food Engineering
24 B6221195 นายนรบดี รัตน์สันเทียะ  Agricultural and Food Engineering
25 B6219475 นางสาวพิมพ์พจี สุขรี  Agricultural and Food Engineering
26 B6219529 นางสาวอรรศณีย์ ชัยปราณีเดช  Agricultural and Food Engineering
27 B6218249 นางสาวชลิตา ค่ากระโทก  Agricultural and Food Engineering
28 B6217235 นางสาวภัณฑิรา ราชาคำ  Agricultural and Food Engineering
29 B6220396 นายสุวริศร์ ทรัพย์เจริญกุล  Automotive Engineering
30 B6219796 นายสุรทิน ภูฆัง  Automotive Engineering
31 B6220860 นายณรงค์ศักดิ์ กุมผัน  Automotive Engineering
32 B6218485 นายไม้ ธนรุจี  Automotive Engineering
33 B6221133 นายศศิศ คามวัลย์  Automotive Engineering
34 B6219888 นายกฤตพัฒน์ พรรณวงศ์  Automotive Engineering
35 B6221263 นายนันทวัฒน์ จันทาทิพย์  Automotive Engineering
36 B6221416 นายสหภาพ จุกกระโทก  Automotive Engineering
37 B6220341 นางสาวซุฟเฟียนี เจ๊ะสอเหาะ  Automotive Engineering
38 B6217785 นางสาวชนิตา พรมชาติ  Automotive Engineering
39 B6218904 นายศราวุฒิ เทียนขจรศรี  Automotive Engineering
40 B6218089 นายนพัตธร เจริญพันธ์  CE
41 B6219413 นายดำรง ปัสเสน  CE
42 B6218393 นางสาวนิศามณี สุขประเสริฐ  CE
43 B6221294 นางสาวนันทกานต์ ตั๊นไพบูลย์  CE
44 B6221959 นางสาวณัฐชา ลาชัย  CE
45 B6221867 นางสาวพิมประภัส มุ่งหาทรัพย์  CE
46 B6218720 นางสาวธนาภา ศรีสิทธิ์  CE
47 B6219659 นางสาวณัฐริกา พงษ์ชะเกาะ  CE
48 B6219277 นางสาวปิยะฉัตร หงส์ประภัสสร  CE
49 B6219260 นางสาวอริสรา วรรณวงค์  CE
50 B6221423 นายณพลศธร โชติฐิกุลชัย  CE
51 B6221249 นายธนภูมิ จันทรแสน  CE
52 B6221560 นายชวัลนุวัฒน์ จันทร์อ้น  CE
53 B6218218 นายณภัทร นิติวิธานชัย  CE
54 B6221621 นายณัฐพงศ์ รามภักดี  CE
55 B6218799 นายจีระ สิงห์แก้ว  CE
56 B6218539 นายฐิตินันทก์ ตั้งสิริสิทธิ์  CE
57 B6218522 นายภูมินท์ หงษาหิน  CE
58 B6218737 นายอนุชา บุญหนัก  CE
59 B6218713 นายมงคล สุขเสมอ  CE
60 B6218706 นายวิธวัช จันทราศรี  CE
61 B6220877 นายศักดินนท์ อินทร์สุวรรณ์  CE
62 B6218034 นายกฤษณุพงษ์ เทียนขจรศรี  CE
63 B6217969 นายกิติศักดิ์ แดงทอง  CE
64 B6220570 นายสรัช ธรรมเจริญ  CE
65 B6217747 นายทินกร สุขบำรุง  CE
66 B6220013 นายสุพัตร ฐิตะสาร  CE
67 B6219147 นายนันทวัฒน์ เหมือนทอง  CE
68 B6218409 นางสาวกชกร ไมตรีจร  CE
69 B6220969 นายพีรพัฒน์ พลจันทึก  CERAMIC ENGINEERING
70 B6221577 นายนลธวัช นามบ้านค้อ  CERAMIC ENGINEERING
71 B6220822 นายเจษฎา เกรียงมงคล  CERAMIC ENGINEERING
72 B6219857 นางสาวอารียา พรมคำบุตร  CERAMIC ENGINEERING
73 B6108151 นางสาวชลิตา นาคราช  CERAMIC ENGINEERING
74 B6217563 นางสาวญาณิศา พิมหิน  CERAMIC ENGINEERING
75 B6217587 นางสาวธิดารัตน์ เย็นใจ  CERAMIC ENGINEERING
76 B6219741 นางสาวสุกัญญา ประจันทัน  CERAMIC ENGINEERING
77 B6218560 นางสาวชฎาพร ไทยคณา  CPE
78 B6221232 นางสาวปัณฑิตา เนานะมะบัติ  CPE
79 B6217167 นายพิชานนท์ ศรีทรงเมือง  CPE
80 B6219604 นายอภิสิทธิ์ พาณิชชำนาญกุล  CPE
81 B6220297 นายนคร ศรีสรรณ์  CPE
82 B6217761 นายภานุวัฒน์ สุวรรณ์  CPE
83 B6220730 นายชวรัฐ นาริต  CPE
84 B6220709 นายวณัฐพงศ์ วงษ์บู่ทอง  CPE
85 B6220655 นายธนพล ไชยนิตย์  CPE
86 B6220662 นายภูวดล เดชารัมย์  CPE
87 B6221928 นายจิรวัฒน์ นาเวียง  CPE
88 B6221942 นายอติชาติ ภู่นิเทศ  CPE
89 B6218805 นายศรัญยู เทียวประสงค์  CPE
90 B6218294 นายยศพล จันทะนาม  CPE
91 B6221393 นายธนดล ชัยธานี  CPE
92 B6217174 นางสาวปาลิดา สุวรรณรัตน์  CPE
93 B6217198 นายกวิน สมประเสริฐถาวร  ChemE
94 B6217440 นายจักรพรรดิ์ หนักแน่น  ChemE
95 B6220747 นายวรรณวัฒน์ ปวีณาภรณ์  ChemE
96 B6221362 นายรัตนสินทร์ คงพินิจ  ChemE
97 B6219376 นางสาวอรพรรณ แก้วเขียว  ChemE
98 B6218980 นางสาวภนิตา พูนมะเริง  ChemE
99 B6220150 นางสาวศิริลักษณ์ แพวขุนทด  ChemE
100 B6217662 นางสาวณฐพร ธรรมวิชัย  ChemE
101 B6217938 นางสาวนารีรัตน์ สาคร  ChemE
102 B6218690 นางสาวสุปราณี บุดดาวงค์  ChemE
103 B6218270 นางสาวนภัสวรรณ บั้งจันอัด  ChemE
104 B6218324 นางสาวพีรดา เหมือนทองดี  ChemE
105 B6218386 นางสาวสุรัสวดี แก้วมุลตรี  ChemE
106 B6118471 นางสาวนภัทร โคกสีนอก  ChemE
107 B6219499 นายพงศธร อดกลั้น  ChemE
108 B6221140 นางสาวมินตรา เกื้อกูล  EE
109 B6218157 นางสาวพิลาลักษณ์ พัฒน์ชนะ  EE
110 B6217211 นายมนัสวี จั้นวันดี  EE
111 B6219253 นายธนภูมิ ชินพงศ์พันธ์  EE
112 B6219918 นายพงศธร ลาเสียว  EE
113 B6219673 นายชิษณุพงศ์ แจ่มสอาด  EE
114 B6219628 นายนฤพล บุญเหมาะ  EE
115 B6220419 นายรณภพ ชารีอัน  EE
116 B6220525 นายอนุรักษ์ แดนสีแก้ว  EE
117 B6220907 นางสาวนริชสรา สีบุดสี  EE
118 B6220266 นางสาวธนิฎฐา แสนโคตร  EE
119 B6220167 นางสาวจุฬาลักษ์ ประทุมแบน  EE
120 B6219031 นางสาวสุรีรัตน์ วุฒิศักดิ์  EE
121 B6218478 นายนัฐพงษ์ วงศ์นนทิ  EE
122 B6218331 นายรุ่งโรจน์ สอนสุภาพ  EE
123 B6218195 นายเสฐพงษ์ โรจนติรนันท์  EE
124 B6218775 นายพีรพล เหลืองวิไล  EE
125 B6221973 นายภูริภัทร ชุติปัญญาภรณ์  EE
126 B6218683 นายนฤสรณ์ โพธิ์ศรี  EE
127 B6218461 นายมุตตะกีน พุทธพงค์  EE
128 B6218119 นายดรัณภพ สีพันธ์โคตร์  EE
129 B6220761 นายสุวิจักขณ์ เที่ยงเทพ  EE
130 B6218010 นายอนันต์ แพงไธสง  EE
131 B6217921 นายสิทธิโชติ โชคเจริญ  EE
132 B6218126 นายธนธรณ์ ณ ตาก  Electronic Engineering
133 B6219048 นางสาวธันย์มุนินทร์ สีไธสง  Electronic Engineering
134 B6220501 นางสาวพรชนก จิตรพล  Electronic Engineering
135 B6221683 นายกัมปนาท จรัสเอี่ยม  Electronic Engineering
136 B6217570 นายศักดิ์ณรงค์ เขื่อนสุวรรณ์  Electronic Engineering
137 B6221997 นางสาวเสาวลักษณ์ คำไพ  Electronic Engineering
138 B6221850 นายภาณุวัฒน์ นาศา  Electronic Engineering
139 B6220136 นายวิรวัฒน์ แข็งข้อ  Electronic Engineering
140 B6218133 นางสาวศศิธร ทองพา  Environmental Engineering
141 B6217754 นางสาวดวงใจ เชยครบุรี  Environmental Engineering
142 B6217631 นางสาวศิริลักษณ์ โทปัญจ่า  Environmental Engineering
143 B6219789 นางสาวณัฐฑิชา เกื้อทาน  Environmental Engineering
144 B6219482 นางสาวอภิชญา ยั่งยืน  Environmental Engineering
145 B6217204 นางสาวศศิประภา จันทะศรี  Environmental Engineering
146 B6219130 นางสาวสุดารัตน์ บัวทอง  Environmental Engineering
147 B6218607 นายธีระพงษ์ เรืองดิษฐ  Environmental Engineering
148 B6219826 นายสิทธิชัย วงค์สามารถ  Environmental Engineering
149 B6220426 นายวิศรุต แก้วมงคุล  Environmental Engineering
150 B6219666 นายอภิสิทธิ์ อุดม  Environmental Engineering
151 B6219369 นางสาวปริยาภัทธ ไกรอ่ำ  Geological Engineering
152 B6221669 นางสาวมนต์นภา มุขทอง  Geological Engineering
153 B6218065 นางสาวพัชรินทร์ สีบุญเรือง  Geological Engineering
154 B6217907 นางสาวชญาศ์รัชต์ ปภัสภรณ์วณิช  Geological Engineering
155 B6220440 นายเศวตโชติ บุญสุภาพ  Geological Engineering
156 B6217259 นางสาวกุลสตรี โสดาศรี  Geological Engineering
157 B6218911 นายณัฐชนน งามสอน  Geological Engineering
158 B6222017 นายณัฐศักดิ์ นาคสุทธิ์  Geological Engineering
159 B6221492 นายศิษฐกะ วิไล  Geological Engineering
160 B6217556 นางสาวรัชดาภรณ์ คำบุ  Geological Engineering
161 B6219864 นางสาวบุษกร ชนะพจน์  IE
162 B6219550 นายทักษิณ อันทะฤทธิ์  IE
163 B6220983 นางสาวมณีรัตน์ จอดนอก  IE
164 B6218812 นางสาวสุวนันท์ บูชาพันธ์  IE
165 B6221744 นางสาวสุธิดา โกติรัมย์  IE
166 B6221874 นางสาวศิริรัตน์ คูณขุนทด  IE
167 B6218102 นางสาวธัญชนก สีเคน  IE
168 B6220631 นางสาวกัลยารัตน์ รัตนธาราธิคุณ  IE
169 B6217655 นางสาวพิมพิไล รุ่งแจ้ง  IE
170 B6219703 นางสาวโยธิกา แซงบุญนาง  IE
171 B6219680 นางสาวพีรยา สุขารักษ์  IE
172 B6220105 นางสาวเปรมวดี จารัตน์  IE
173 B6220075 นางสาวสุดารัตน์ พจนา  IE
174 B6219963 นางสาวชลิตา ทิพวรรณ์  IE
175 B6217365 นายบริพัตร เงินดี  IE
176 B6218263 นางสาวณิชากมล เพิ่มพานิชเดช  IE
177 B6221898 นางสาวพัชรีภรณ์ กลั่นหมอ  ME
178 B6219925 นายณรงค์ฤทธิ์ วงค์โหง่น  ME
179 B6218188 นางสาวปุณยนุช กรดเสน  ME
180 B6218225 นางสาวณัฏฐิกา สุขสิงห์  ME
181 B6221812 นางสาวญารินดา สาลี  ME
182 B6218058 นางสาวกุลวรรณ เกษมวีรกุล  ME
183 B6220617 นางสาวธัญวรัตน์ ปันดี  ME
184 B6217471 นางสาวรดา ปิตตาระโพธิ์  ME
185 B6220365 นางสาวเจนจิรา ผลจันทร์งาม  ME
186 B6219024 นางสาวกรรวี คำแดง  ME
187 B6218256 นายจักรภัทร นกโพธิ์  ME
188 B6218942 นายจิรายุติ สาสิม  ME
189 B6221768 นายสุรพัฒน์ กอบวิยะกร  ME
190 B6218584 นายฐิติวัฒน์ ฉิมพลี  ME
191 B6220914 นายอดิศร หาญคำอุ้ย  ME
192 B6218096 นายสุชาติ พรพิรุณโรจน์  ME
193 B6220754 นายสถาพร นิยมศิลป์ชัย  ME
194 B6217877 นายอภิสิทธิ์ ศรีสวัสดิ์  ME
195 B6220723 นายวสวัตติ์ ทิ้งบริรักษ์  ME
196 B6220259 นายเนติธร วรรคสังข์  ME
197 B6220204 นายณัฏฐกิตติ์ เปรมทรัพย์ทวี  ME
198 B6217686 นายสมศักดิ์ แสนสนิท  ME
199 B6220310 นายศุภวิชญ์ มาสุข  ME
200 B6219727 นายกิตติโชค สุขสมัคร  ME
201 B6221911 นางสาวชนิกานต์ ศรีสะอาด  ME
202 B6220815 นางสาวปวีณรัตน์ พิชิตหิรัญกุล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
203 B6220600 นางสาวบัณฑิตา เทียนวรรณ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
204 B6221799 นางสาววรรณภา สมบูรณ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
205 B6221805 นางสาวชิดกมล เชื้อหาญ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
206 B6220556 นางสาวเมทินี ทองอ่วมใหญ่  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
207 B6219093 นายวิทยา อุไรวรรณ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
208 B6217723 นายพรภวิษย์ แจ้งวิจิตร  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
209 B6221829 นายอานนท์ แต้วไธสง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
210 B6221843 นายธีระพัฒน์ หลุมข้าว  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
211 B6221690 นายภาณุ อุตะโว  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
212 B6219109 นางสาวพนิตสุภา เกตุมาก  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
213 B6220068 นางสาวภคอร โชติบุษยธร  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
214 B6220242 นางสาวสุพัตรา ศรีสอน  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
215 B6220716 นางสาวสุตานันท์ แก้วลึก  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
216 B6220594 นางสาวอวิภาวดี จารเขื่อง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
217 B6217457 นางสาวอ้อมพร ไทยเจริญ  Mechatronics Engineering
218 B6220808 นางสาวกัญญารัตน์ ทามแก้ว  Mechatronics Engineering
219 B6221430 นายกิตติพงษ์ ปัญญาเก่ง  Mechatronics Engineering
220 B6217549 นายณัฐดนัย วงธิราช  Mechatronics Engineering
221 B6217716 นายฉลองวุฒิ ไชยลำยา  Mechatronics Engineering
222 B6217990 นางสาวสุธิดา ประคองใจ  Mechatronics Engineering
223 B6221379 นายวัฒธนชัย ผาหยาด  Metallurgical Engineering
224 B6220976 นายธนธรณ์ ประอินทร์  Metallurgical Engineering
225 B6217372 นายพชรชัย ปานเนาว์  Metallurgical Engineering
226 B6219208 นายรัษฎากร โชคอนุวัฒน์  Metallurgical Engineering
227 B6219710 นายปัณณวิชญ์ สีลวานิช  Metallurgical Engineering
228 B6219536 นายธีระพงษ์ ทองทิพย์  Metallurgical Engineering
229 B6218232 นายสหรัฐ รัตนมาลัย  Metallurgical Engineering
230 B6219185 นางสาววีรยา ทองสง  Metallurgical Engineering
231 B6217181 นางสาวพิมพ์พินิจ อาดำ  Metallurgical Engineering
232 B6217648 นางสาวกาญจนา ซึ่งรัมย์  Metallurgical Engineering
233 B6220518 นางสาวปาริฉัตร วังดง  Metallurgical Engineering
234 B6217952 นางสาวเก็จมณี ทาสีลา  Metallurgical Engineering
235 B6221348 นางสาวปิยะภรณ์ หนองน้ำ  Metallurgical Engineering
236 B6220853 นางสาวณิชนันทน์ วันใหม่  Metallurgical Engineering
237 B6132880 นางสาวซีตีนูรอัยซะห์ เจ๊ะฆอ  N/A
238 B6221751 นายภควัต สนิทกลาง  N/A
239 B6238728 นายพงศธรณ์ นิตพล  N/A
240 B6238162 นางสาวปริญชยา พิมสี  N/A
241 B6238193 นายพีรพล พรมบุญศรี  N/A
242 B6218379 นางสาวศิริกุล บุญชิด  N/A
243 B6220181 นางสาวพิมพ์พิชา เข็มเคน  N/A
244 B6219758 นางสาวอรอนงค์ สิงห์โคตร  N/A
245 B6219994 นางสาวสิริภาภรณ์ ตรีจิตรวัฒนากูล  N/A
246 B6218362 นายอนัส เซเมาะ  N/A
247 B6221904 นายชาญวุฒิ คะลา  N/A
248 B6220495 นายวรวุฒิ กระจ่างจิต  N/A
249 B6220211 นายมงคลชัย นิลพฤกษ์  N/A
250 B6218881 นายรวิวัตน์ รสจันทร์  N/A
251 B6237837 นายธนากร ปริพล  N/A
252 B6220488 นายภาณุพงษ์ รัตนสร้อย  PE
253 B6217501 นางสาวฐิติมา คำบุศย์  PE
254 B6220846 นางสาวภรภัทร นรลักษณ์  PE
255 B6218003 นางสาวอุมากร แสงสว่าง  PE
256 B6221270 นางสาวเพชรไพลิน สาธุวงค์  PE
257 B6221447 นางสาวปาณิสรา เป็นซอ  PE
258 B6108823 นายธนาวุฒิ บุญเขื่อง  PE
259 B6219437 นายชลธาร แววนำ  PE
260 B6221553 นายฐิติวัฒน์ นิลวรรณ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
261 B6221485 นายนิธิ โมนัยกุล  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
262 B6221089 นายชินโชติ คำอุดม  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
263 B6221027 นายชนวีร์ องค์ศิริศิลป์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
264 B6218898 นายภัทรพล ชุ่มพิมาย  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
265 B6221737 นายปรีชา แต่งชอบ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
266 B6221515 นายณัฐปภัสร์ สิงห์ศิลป์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
267 B6218447 นายเทวฤทธิ์ เจริญฤทธิ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
268 B6219833 นายชิษณุพงศ์ ขันตี  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
269 B6219192 นายณัฐดนัย เอมะสุวรรณ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
270 B6217464 นายวรุฒ วงษ์วาท  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
271 B6217433 นายปริญญา หมัดอะดัม  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
272 B6217389 นายธนิศร ศรีรังกูร  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
273 B6221256 นายนัทธพงศ์ กลั้วกระโทก  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
274 B6219598 นางสาวนริศราภรณ์ โจระสา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
275 B6220273 นางสาววิภากร เหมืองหม้อ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
276 B6220303 นางสาวปัทมาวลี อินทร์พุ่ม  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
277 B6217976 นางสาวทอฝัน เฟื่องนคร  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
278 B6221584 นางสาวณัฐิดา มณีรุ่ง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
279 B6218850 นางสาวธัญญลักษณ์ อนุพันธ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
280 B6218553 นางสาวปิยธิดา ลิ่มสกุล  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
281 B6218973 นางสาวอัญชิษฐา สุทธิสา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
282 B6217679 นายศรายุทธ เนตรพนา  TCE
283 B6221188 นายสัญฐิติพงศ์ แก้วดวงตา  TCE
284 B6218164 นายณัฐภัทร ถีสูงเนิน  TCE
285 B6218201 นายปาลฑัต วรธงไชย  TCE
286 B6218416 นายตะวัน ปักการะสัง  TCE
287 B6219178 นางสาวสุทธิดา เย็กรัมย์  TCE
288 B6219383 นายชัยธวัช เพ็งสกุล  TCE
289 B6219444 นางสาวเจษฎาพร จัตุชัย  TCE
290 B6219956 นางสาวสศิวรรณ ฉลาดถ้อย  TCE
291 B6217327 นางสาวธนกาญจน์ ทองหมู่  TCE
292 B6219345 นางสาวสุพรรษา จินดายู  TCE
293 B6219840 นางสาวบุษบา ลาศา  TCE
294 B6219246 นางสาวภัณฑิรา ศรีราพัฒท์  TCE
295 B6217846 นายสุรเชษฐ์ เจนจิตร์  Transportation And Logistics Engineering
296 B6219802 นายกุลพัทธ์ กัลปดี  Transportation And Logistics Engineering
297 B6220945 นายกรวิทย์ เนียมขุนทด  Transportation And Logistics Engineering
298 B6221461 นายภูริทัต พลหาญ  Transportation And Logistics Engineering
299 B6221164 นายพิทวัส เพ็ชรพรรณ  Transportation And Logistics Engineering
300 B6217303 นางสาวสุกัญญา พาขุนทด  Transportation And Logistics Engineering
301 B6219581 นางสาววราณี มีโชค  Transportation And Logistics Engineering
302 B6220334 นางสาวผกาทิพย์ เพชรชะนะ  Transportation And Logistics Engineering
303 B6218072 นางสาวมัลลิกา บัวหลวง  Transportation And Logistics Engineering
304 B6218744 นางสาวขนิฐษา ชั้นชาติ  Transportation And Logistics Engineering
305 B6221454 นางสาวสุภัชชญา สติภา  Transportation And Logistics Engineering
306 B6221652 นางสาวจุฑารัตน์ เพ็งพินิจ  Transportation And Logistics Engineering
307 B6218928 นางสาวจุฬารัตน์ ศรีเมือง  Transportation And Logistics Engineering
308 B6218959 นางสาวณัฐวรา สังวาลย์ทอง  Transportation And Logistics Engineering
309 B6218300 นางสาวกษมา ถินสถิตย์  Transportation And Logistics Engineering
310 B6218171 นางสาวอัจฉราพร ลี้สกุล  Transportation And Logistics Engineering
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.