รายชื่อนศ.
รายวิชา103101 : CALCULUS I
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6203320 นางสาวกรรณิการ์ ศรีวงษา  AERONAUTICAL ENGINEERING
2 B6203115 นางสาวภูสุดา คำพล  AERONAUTICAL ENGINEERING
3 B6201876 นางสาวสุภาวดี ธรรมนุส  AERONAUTICAL ENGINEERING
4 B6201999 นางสาวปานชนก พรมชา  AERONAUTICAL ENGINEERING
5 B6203313 นางสาวพัชรพร โส๊ะหน่าย  AERONAUTICAL ENGINEERING
6 B6202910 นายณรงค์ศักดิ์ เสนจันตะ  AERONAUTICAL ENGINEERING
7 B6210069 นายสหัสวรรษ หวลศรีไทย  AERONAUTICAL ENGINEERING
8 B6202538 นายกิตติภัค มีเพียร  AERONAUTICAL ENGINEERING
9 B6201807 นายพรวิศิษฏ์ ปราณีพันธุ์  AERONAUTICAL ENGINEERING
10 B6203351 นายธีรภัทร์ แสงทอง  AERONAUTICAL ENGINEERING
11 B6201401 นายวสุพล ขัติสอน  AERONAUTICAL ENGINEERING
12 B6106331 นางสาวเมทินี ไชยกาล  Agricultural and Food Engineering
13 B6209988 นางสาววรนุช ภูมิโคกรักษ์  Agricultural and Food Engineering
14 B6209902 นางสาวสุภลักษณ์ คำดี  Agricultural and Food Engineering
15 B6209896 นางสาวนิชากร ดงใจ  Agricultural and Food Engineering
16 B6210328 นางสาวอาทิตยา เขื่อนคำ  Agricultural and Food Engineering
17 B6209025 นางสาวกาญจนา สุขคง  Agricultural and Food Engineering
18 B6107406 นายผาภู ทองสร้อย  Agricultural and Food Engineering
19 B6238667 นายณัฐดนัย ประเสริฐสังข์  Agricultural and Food Engineering
20 B6209223 นายภตวรรธ สารรัตน์  Agricultural and Food Engineering
21 B6238841 นายฟุรกอน มะมิง  Agricultural and Food Engineering
22 B6208967 นายศรัณย์ แสงหัวช้าง  Agricultural and Food Engineering
23 B6209094 นายวัชรพงษ์ อัปมะโห  Agricultural and Food Engineering
24 B6209339 นายพงศธร นครวงศ์  Agricultural and Food Engineering
25 B6209971 นายปิฏิพงษ์ กมลสาร  Agricultural and Food Engineering
26 B6131715 นายพีระชัย ราชโสภา  Agricultural and Food Engineering
27 B6237950 นางสาววีรัชยานันท์ โพธิ์สองชั้น  Agricultural and Food Engineering
28 B6208981 นางสาววิจิตรา สายสุข  Agricultural and Food Engineering
29 B6202101 นางสาวปิยธิดา บุ้งทอง  Agricultural and Food Engineering
30 B6130374 นายมูฮาหมัดนายิบ ดือราซอ  Agricultural and Food Engineering
31 B6238520 นางสาวกาญจนาพร อินขันตรี  Agricultural and Food Engineering
32 B6201906 นางสาววรรณวิสา ผลบุญ  Agricultural and Food Engineering
33 B6202026 นายพิชัยยุทธ เนื่องขันตรี  Automotive Engineering
34 B6202651 นายสุขสันต์ สิทธิพรมมา  Automotive Engineering
35 B6201180 นายพงศ์พีระ แสงทับทิม  Automotive Engineering
36 B6201432 นายปองพล พุ่มคนสิน  Automotive Engineering
37 B6201524 นายอภิเชษฐ์ โกมุด  Automotive Engineering
38 B6201326 นางสาวญาณิศา คงวิป  Automotive Engineering
39 B6209049 นายเอกลักษณ์ ประโพเทติ  Automotive Engineering
40 B6201371 นางสาวเกวลิน จุรุพันธ์  CE
41 B6203184 นายกฤตพร คมขำ  CE
42 B6201128 นายญาณวรุตม์ สะแกแสง  CE
43 B6210212 นายพัฒนศักดิ์ น้อยมะโน  CE
44 B6201210 นายณัฐดนัย ปาลี  CE
45 B6209506 นายนิติพงษ์ พวนดี  CE
46 B6202644 นายกิตติคุณ ผางโคกสูง  CE
47 B6202903 นายอธิป วงศ์พาณิชยกุล  CE
48 B6201951 นายอดิศร เจริญศรี  CE
49 B6201852 นายวิษณุ บุญเชิด  CE
50 B6202095 นายดิเรกฤทธิ์ ชัยสอน  CE
51 B6208950 นายภูริวัฒน์ สภูยศ  CE
52 B6203023 นายรัชชานนท์ กัลยา  CE
53 B6203375 นายธนวัฒน์ ทองคุปต์  CE
54 B6203016 นายธนวิชญ์ สุขแก้ว  CE
55 B6203245 นายวิชัย เสนเดช  CE
56 B6202668 นางสาวนันทิดา บรรณศรี  CE
57 B6201111 นางสาวสุจิตรา ขาวแก้ว  CERAMIC ENGINEERING
58 B6202149 นางสาวจิราพร ประจงจิตร  CERAMIC ENGINEERING
59 B6111328 นางสาวสรินญา พูลเจริญ  CERAMIC ENGINEERING
60 B6103804 นางสาวกนกวรรณ ขาวงาม  CERAMIC ENGINEERING
61 B6132330 นางสาวณิชกานต์ กว้างจิตต์อารีย์  CERAMIC ENGINEERING
62 B6107062 นางสาวอภิวันทน์ ไตรศรี  CERAMIC ENGINEERING
63 B6210373 นางสาวณพิชญา คนชุม  CERAMIC ENGINEERING
64 B6201449 นายภูวนัย สิงกุม  CERAMIC ENGINEERING
65 B6132354 นายภัทรพล โสภาวัฒน์  CERAMIC ENGINEERING
66 B6107611 นายคิริน ทิมัน  CERAMIC ENGINEERING
67 B6118655 นายศราวุฒิ ภาศรี  CERAMIC ENGINEERING
68 B6238452 นายขจรยศ เจริญวงค์  CERAMIC ENGINEERING
69 B6132101 นายอนุสาร ทองสุข  CERAMIC ENGINEERING
70 B6107284 นางสาวจิรดา ทองจอก  CERAMIC ENGINEERING
71 B6113711 นางสาวจินตนา วนารัตน์  CERAMIC ENGINEERING
72 B6111106 นางสาวนารีรัตน์ พินาศภัย  CERAMIC ENGINEERING
73 B6237790 นางสาวมณีรัตน์ เกื้อทอง  CERAMIC ENGINEERING
74 B6238698 นางสาวทัณธิกา เพียนอก  CERAMIC ENGINEERING
75 B6117849 นางสาวนันทิกานต์ เอี๊ยวสกุล  CERAMIC ENGINEERING
76 B6132316 นางสาวนิศานาถ อิ่มอุรัง  CERAMIC ENGINEERING
77 B6111236 นางสาวกนกวรรณ พุฒซ้อน  CERAMIC ENGINEERING
78 B6210557 นางสาวนิตยา สุภาพ  CPE
79 B6210533 นางสาวรินรดา วัฒนชนสรณ์  CPE
80 B6209124 นายภคพล ศรีภักดี  CPE
81 B6201982 นายธนกร สุขกุล  CPE
82 B6202286 นายกฤษดา พาภักดี  CPE
83 B6201920 นายพัชรชาติ จิรศรีโสภา  CPE
84 B6202897 นายธนวัฒน์ เหล่านคร  CPE
85 B6209568 นายสหรัฐ จันทรินทร์  CPE
86 B6210250 นายอคิรภัทร จักรแก้ว  CPE
87 B6201067 นายปรมี สุริยะจันทร์โณ  CPE
88 B6210588 นายวัชรพล ชารีราษฎร์  CPE
89 B6210526 นายกันตพิชญ์ แพงดี  CPE
90 B6210540 นายชินาธิป ชนะราวี  CPE
91 B6210564 นายภัทรพงษ์ พิมหอม  CPE
92 B6210571 นายอภิสิทธิ์ สะโมรส  CPE
93 B6202743 นางสาวนฤดี อรุณโน  CPE
94 B6209261 นางสาวศิริวรรณ ประธาน  CPE
95 B6201562 นางสาววรางคณา สาษร  CPE
96 B6202385 นางสาวพัชชา ศรีสุวอ  CPE
97 B6210236 นางสาวเอกปวีร์ อุ่นภักดิ์  CPE
98 B6203399 นายศิระโยธิน จันละบุตร  ChemE
99 B6203160 นายธนา เฟื่องฟู  ChemE
100 B6104139 นายธัชชานนท์ คันทะมูล  ChemE
101 B6201142 นายธีรนัย ตุงใย  ChemE
102 B6201357 นายศุภนิมิตร สีใส  ChemE
103 B6117016 นายรัชตะ หาญศึก  ChemE
104 B6201821 นางสาวภัคจิรา คือประโคน  ChemE
105 B6201555 นางสาวพัสตราภรณ์ เสนพิมาย  ChemE
106 B6201678 นางสาวสุกัญญา สุขศรีวงษ์  ChemE
107 B6202248 นางสาวปาริฉัตร ทองสุข  ChemE
108 B6202330 นางสาวหัตยา ชัยหานิตย์  ChemE
109 B6202699 นางสาวนรารัตน์ นุริศักดิ์  ChemE
110 B6210311 นางสาวสุนิตา วิชาชาติ  ChemE
111 B6201234 นางสาวพรนภา ก้านนาค  ChemE
112 B6201135 นางสาวบุษยมาศ ชื่นชุมทรัพย์  ChemE
113 B6210595 นางสาวสุทราวดี เพ็งโคตร  ChemE
114 B6210601 นางสาวณัฐนันท์ รักอาชา  ChemE
115 B6201272 นางสาวพิทยารัตน์ ใจเขียนดี  ChemE
116 B6201814 นายสันต์ แสงมณี  ChemE
117 B6210496 นางสาวจิดาภา ยุทธนาปกรณ์  EE
118 B6203344 นายนิซุลฟักกอร์ ดะมิง  EE
119 B6203030 นายจารุกิตติ์ จันทร์ตระกูล  EE
120 B6209216 นายธีรศักดิ์ เยสูงเนิน  EE
121 B6201548 นายสุทธิพงษ์ นามแสง  EE
122 B6201746 นายชวกร ปทุมรังสรรค์  EE
123 B6201753 นายศุภกฤต ศิรสุกล  EE
124 B6202682 นายภูริณัฐ นภวงศ์ ณ อยุธยา  EE
125 B6201036 นายปฐมพงศ์ บุญแก้ว  EE
126 B6201340 นายยศกร สืบญาติ  EE
127 B6202842 นางสาวมัณฑนา ประเสริฐหล้า  EE
128 B6202279 นางสาวรวิดา เนตรสุภาพ  EE
129 B6200947 นางสาวสุวิมล เตชะนอก  EE
130 B6209520 นางสาวณัฐชยา โทจำปา  EE
131 B6209964 นางสาวสุปวีณ์ สมพาร  EE
132 B6116767 นางสาวกมลวรรณ หมอกกระโทก  Electronic Engineering
133 B6109622 นางสาวชลกานต์ ปราบภัย  Electronic Engineering
134 B6202064 นางสาวตรีทิพยนิภา พิมสอน  Electronic Engineering
135 B6111083 นางสาวธัญวรัตน์ พิทักษ์วาณิชย์  Electronic Engineering
136 B6238261 นายชนาธิป สุวรรณศรี  Electronic Engineering
137 B6202293 นายคณาธิป ปะวะภูชะเก  Electronic Engineering
138 B6238803 นายภคชน บุญช่วย  Electronic Engineering
139 B6209001 นางสาววัชราภรณ์ จ้อยจีด  Electronic Engineering
140 B6202071 นางสาวศุภนิดา ใฝ่จิตร  Electronic Engineering
141 B6202545 นางสาวพิมพ์รดา สิงคลีบับภา  Electronic Engineering
142 B6202729 นางสาวอภิญญา รักความซื่อ  Electronic Engineering
143 B6238391 นายรวิชญ์ เสาวโรรังสฤษฎ์  Electronic Engineering
144 B6238421 นายอภิชาติ สว่างศรี  Electronic Engineering
145 B6202613 นายวิชัย ขอนยาง  Environmental Engineering
146 B6209346 นายสุรพล สุดดี  Environmental Engineering
147 B6201241 นางสาวนันทวรรณ จันทร์ดา  Geological Engineering
148 B6237936 นายกรปวีณ์ กุลโชติ  Geological Engineering
149 B6202606 นางสาวปั้นหยา โพธิ์สมบูรณ์  Geological Engineering
150 B6209155 นางสาวอรอนงค์ วังกิ่ง  Geological Engineering
151 B6201258 นางสาวอนันตญา กาฬภักดี  IE
152 B6202750 นายจักรวัฒน์ รัตนะอุดม  IE
153 B6209940 นางสาวเบญจวรรณ จันทร์ทิพย์  IE
154 B6201203 นางสาวกรรณ์ลิกา แก้วสุข  IE
155 B6202378 นางสาวศิลามณี สกิจขวา  IE
156 B6201777 นางสาวสุชานาถ คุยสูงเนิน  IE
157 B6202088 นางสาวกิตติมา ธรรมวัติ  IE
158 B6202002 นางสาวปิยฉัตร สิงขรณ์  IE
159 B6201845 นางสาวเจนจิรา บุญแจ้ง  IE
160 B6203061 นางสาวกัญญารัตน์ แซ่ย่าง  IE
161 B6202958 นางสาวณัฐชฎา ใจดี  IE
162 B6202774 นางสาวชุติมา จันทะคัด  IE
163 B6209995 นายเกียรติศักดิ์ งวงช้าง  IE
164 B6202439 นายณัฐภัทร สุทธิพงษ์  IE
165 B6202675 นายณัชพล กาบทุม  IE
166 B6202583 นายศตวรรษ แสงรุ่ง  IE
167 B6202415 นายอนุสิษฐ์ น้อยวัน  IE
168 B6202231 นายวงศกร สุทธิวงศ์  IE
169 B6209131 นายสรสิทธิ์ วิเศษนคร  IE
170 B6203146 นายณพัฒน์ศักย์ ปิยะวงศ์วัฒนา  IE
171 B6202828 นายมหพันธุ์ พิมรินทร์  IE
172 B6201425 นางสาวเกวลิน เล็กใจซื่อ  IE
173 B6202873 นายจีรวัฒน์ โพธ์ภา  ME
174 B6203177 นายอัครพล เลิศวิชญกมล  ME
175 B6201173 นายนวพล วงค์อุดดี  ME
176 B6201081 นายวรโชติ รุกขพันธุ์  ME
177 B6201463 นายวชิรวิทย์ ยิ้มเพียรภัทร  ME
178 B6201319 นายณภัทร สิริกุลชัยนันท์  ME
179 B6202866 นางสาวอภิชญา พิมพ์พันธ์  ME
180 B6202323 นางสาวโสรญา พละสาร  ME
181 B6201456 นางสาวสุวรา เปรี่ยมสูงเนิน  ME
182 B6202637 นายนันทพงศ์ แสงงาม  ME
183 B6203078 นายธนพล จิตจักร  ME
184 B6208660 นายถิรวุฒิ สะอาด  ME
185 B6203276 นายคเนศวร จันทร์แสงกุล  ME
186 B6203191 นายวัชรพล ศรีสวน  ME
187 B6200930 นายกรเทพ เทพพุทธางกูร  ME
188 B6210397 นายวิทยา ถนอมศิลป์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
189 B6221775 นางสาวชโลทร แสนทวีสุข  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
190 B6208691 นางสาวอารีรัตน์ สีนิล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
191 B6203092 นางสาวพรประภา รักปรางค์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
192 B6202262 นางสาวธัญพร หาวิรส  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
193 B6210052 นางสาวเปรมฤดี วงศ์ใหญ่  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
194 B6201029 นางสาวกัลยกร ปฏิสุขัง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
195 B6209513 นางสาวชนกนันท์ สธารัตน์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
196 B6201227 นางสาวปิยวรรณ เชิดชู  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
197 B6201302 นายกรวิชญ์ สุทธิธนานันท์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
198 B6203238 นายสุทธิพงษ์ อุใจยา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
199 B6208721 นายตะลันต์ นามวงศ์กา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
200 B6209056 นายพสิษฐ์ พลมณี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
201 B6201883 นายวีระยุทธ สันทาลุนัย  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
202 B6201944 นายตะวัน หอมเนียม  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
203 B6201586 นายภานุ กาญจนศิลป์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
204 B6202392 นายณัฐกร ไชยแสง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
205 B6200954 นายกำชัย ตากิ่มนอก  Mechatronics Engineering
206 B6208769 นายวรวิท บัวเคน  Mechatronics Engineering
207 B6200985 นายคณิน งามพสุธาดล  Mechatronics Engineering
208 B6208998 นางสาวทิวาวรรณ์ ลาโพสิน  Metallurgical Engineering
209 B6202996 นางสาวฉัตรสุดา สร้อยเงิน  Metallurgical Engineering
210 B6208677 นางสาวกัลยาวรรณ เพชรดี  Metallurgical Engineering
211 B6201470 นายพันธุ์พฤกษ์ จันทะนามศรี  Metallurgical Engineering
212 B6201388 นายธนากร ศรวิไล  Metallurgical Engineering
213 B6210304 นายสิรวิชญ์ นิธิปกรณ์กุล  Metallurgical Engineering
214 B6203153 นายจิตรภาณุ บุญหนุน  Metallurgical Engineering
215 B6202934 นายเกียรติภูมิ มะสุใส  Metallurgical Engineering
216 B6201838 นายฐานทัพ กลับมาอนุรักษ์  Metallurgical Engineering
217 B6202309 นายภัทรพงศ์ ชาหล่อน  Metallurgical Engineering
218 B6202361 นายคำภีร์ อินนอก  Metallurgical Engineering
219 B6201975 นางสาวอภิญญา ดีเลิศ  Metallurgical Engineering
220 B6202552 นางสาววรนุช คงสมพจน์  Metallurgical Engineering
221 B6210380 นางสาวภัณฑิรา ภูสระ  Metallurgical Engineering
222 B6201364 นางสาวสุนิฌา ยิ้มอยู่  Metallurgical Engineering
223 B6238759 นางสาวชุติมณฑน์ นามสีฐาน  N/A
224 B6210366 นางสาวพีรดา พิศงาม  N/A
225 B6201494 นางสาวกังสนารักษ์ ปู่กี่  N/A
226 B6201104 นางสาวสุพิชญา แช่มชื่น  N/A
227 B6210281 นางสาวกฤติยาภรณ์ แก้วดี  N/A
228 B6202705 นางสาวกานต์ทิตา แก่นคำ  N/A
229 B6202880 นางสาวปัทมพร สิงห์สาย  N/A
230 B6208776 นางสาวกัณฐิกานต์ วารสุข  N/A
231 B6202965 นางสาวศุภาพิชญ์ จำรูญประดิษฐ์กุล  N/A
232 B6203382 นางสาวแก้วใจ แสนแก้ว  N/A
233 B6203337 นางสาวจิรชยา ขุนปราบ  N/A
234 B6132132 นางสาวกฤษณา แทนสา  N/A
235 B6237783 นางสาววนิดา อันทินทา  N/A
236 B6238568 นางสาวลักขณา สารโท  N/A
237 B6238551 นายธวัชชัย โยปัดทุม  N/A
238 B6116422 นายนิรวิชญ์ แสนโคตร  N/A
239 B6237752 นายณัฐกานต์ วงศ์คุณธร  N/A
240 B6238360 นายธนภัทร ศรีหาปัญญา  N/A
241 B6238209 นายชนชนม์ สามิบัติ  N/A
242 B6238339 นายเขมชาติ ลิ่มสกุล  N/A
243 B6116453 นายภานุวัฒน์ แสนทรัพย์  N/A
244 B6201289 นายคม บุญจันทร์  N/A
245 B6210007 นายศุธวัฒน์ สุวอ  N/A
246 B6201043 นายดรุณาทร กาญจโนภาส  N/A
247 B6201715 นายณัฐพล ด้วงทองอยู่  N/A
248 B6201708 นายถิรพร ปานทอง  N/A
249 B6201623 นายอัครวิชญ์ เจริญพันธ์  N/A
250 B6202040 นายกษิดิศ ไชยพรรณา  N/A
251 B6201074 นายภูธิราช ร้อยทา  N/A
252 B6210274 นายธีทัต พงศ์ปภาดา  N/A
253 B6116675 นายจันทรัช หงษ์เวียงจันทร์  PE
254 B6210038 นางสาวปริยกร ค้ำชู  PE
255 B6106577 นายเกียรติศักดิ์ ณัฐสิน  PE
256 B6132446 นายวรันธร พาติกะบุตร  PE
257 B6209193 นายภัทรดล แสงกุล  PE
258 B6238469 นายอนุตร หรั่งกรุ่น  PE
259 B6116033 นายสามารถ สุลัยมาน  PE
260 B6107581 นายธนโชติ ทิพย์พิมล  PE
261 B6238346 นายศุภกิตติ์ ผลาพิบูลย์  PE
262 B6202798 นางสาวอุบลวรรณ มาขุมเหล็ก  PE
263 B6133146 นางสาวรวิพร ชาวดอน  PE
264 B6238179 นางสาวกรองกาญจน์ ชัยกิตติพร  PE
265 B6238384 นางสาวโสรยา เกียรติอุทัยวงศ์  PE
266 B6202224 นางสาวเยาวลักษณ์ กลิ่นศรีสุข  PE
267 B6238582 นายวิทศณุ ชาวไทย  PE
268 B6210021 นางสาวณัฏฐณิชา บุญภา  PE
269 B6113940 นางสาวภัทราวดี วันทอง  PE
270 B6238292 นางสาวนิรชา ลาสี  PE
271 B6105075 นางสาวจิรภิญญา จันทะโยธี  PE
272 B6110468 นางสาวณัฏฐณิชา พรมมาพันธ์  PE
273 B6208653 นายอชิตะ วิยะนัด  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
274 B6201050 นายภูตะวัน มหาชัย  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
275 B6201418 นายสุทธิพงษ์ พฤทธิไพฑูรย์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
276 B6203214 นางสาวศศิพิมพ์ สุโพธิ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
277 B6210267 นายปณิธิ จรรยาศิริ  PRECISION ENGINEERING
278 B6203306 นายเกรียงไกร บุญเชนทร์  TCE
279 B6202736 นายศิวกร พรมเกตุ  TCE
280 B6202941 นายอาทิตย์ วงษาพัด  TCE
281 B6203450 นายซัยนัลอารีฟีน มูหะมะสาเล็ม  TCE
282 B6209209 นายสรรชัย พิทยาวิวัฒน์กุล  TCE
283 B6202033 นายสิทธิศักดิ์ ทองศรี  TCE
284 B6202194 นายพิรสรรค์ สำโรง  TCE
285 B6202569 นายชฎาธาร ทุมสวัสดิ์  TCE
286 B6202521 นายอุกฤษฏ์ สิมลี  TCE
287 B6209353 นายพงศพัศ อารยะจันทรจิตร์  TCE
288 B6210229 นายนันทิพัฒน์ ศรีตะชัย  TCE
289 B6201296 นายนฤสรณ์ อุ่นปิง  TCE
290 B6202835 นางสาวสุจิวรรณ ราชคำ  TCE
291 B6203283 นางสาวธัญญาภรณ์ ชนะ  TCE
292 B6201098 นางสาวฟาติน ยามันสะบีดีน  TCE
293 B6202484 นางสาวกัญญาพร ผ่านชมภู  TCE
294 B6202132 นางสาวสิริพรเจริญรุ่ง โล่ห์สกุล  TCE
295 B6201661 นางสาวรวิพร เครือวงษ์  TCE
296 B6208806 นางสาวดลลชา อินโพนทัน  TCE
297 B6208929 นางสาวกุลจิรา เร้าเรืองวัฒนากุล  TCE
298 B6203290 นางสาวนันฐิกา พัฒน์ลำภู  TCE
299 B6210519 นางสาวกมลชนก พรมจันทร์  Transportation And Logistics Engineering
300 B6201333 นางสาวสิริกัญญา แก้วหนองแสง  Transportation And Logistics Engineering
301 B6201159 นางสาวหทัยภัทร ตั้งจิตร  Transportation And Logistics Engineering
302 B6202187 นางสาวธีรภรณ์ ดอนใหญ่  Transportation And Logistics Engineering
303 B6202163 นางสาวปนัดดา พันธ์ศรี  Transportation And Logistics Engineering
304 B6202316 นางสาวลักขณา สีสงค์  Transportation And Logistics Engineering
305 B6208714 นายจักรกฤษณ์ นวลแก้ว  Transportation And Logistics Engineering
306 B6203009 นางสาวณัฐชยา ทรัพย์สิน  Transportation And Logistics Engineering
307 B6210403 นายมนัสวี พบบุญ  Transportation And Logistics Engineering
308 B6202255 นายอิสเรศ อุดมวรรณภา  Transportation And Logistics Engineering
309 B6202422 นายพงษ์พิทักษ์ หมื่นแก้ว  Transportation And Logistics Engineering
310 B6202170 นายธีรภัทร ห้องแซง  Transportation And Logistics Engineering
311 B6209018 นายชาญวิทย์ สุระถิตย์  Transportation And Logistics Engineering
312 B6201647 นางสาววันวิสาข์ หลงพิมาย  Transportation And Logistics Engineering
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.