รายชื่อนศ.
รายวิชา103101 : CALCULUS I
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร 
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6210519 นางสาวกมลชนก พรมจันทร์  Transportation And Logistics Engineering
2 B6201333 นางสาวสิริกัญญา แก้วหนองแสง  Transportation And Logistics Engineering
3 B6201159 นางสาวหทัยภัทร ตั้งจิตร  Transportation And Logistics Engineering
4 B6202187 นางสาวธีรภรณ์ ดอนใหญ่  Transportation And Logistics Engineering
5 B6202163 นางสาวปนัดดา พันธ์ศรี  Transportation And Logistics Engineering
6 B6202316 นางสาวลักขณา สีสงค์  Transportation And Logistics Engineering
7 B6208714 นายจักรกฤษณ์ นวลแก้ว  Transportation And Logistics Engineering
8 B6203009 นางสาวณัฐชยา ทรัพย์สิน  Transportation And Logistics Engineering
9 B6210403 นายมนัสวี พบบุญ  Transportation And Logistics Engineering
10 B6202255 นายอิสเรศ อุดมวรรณภา  Transportation And Logistics Engineering
11 B6202422 นายพงษ์พิทักษ์ หมื่นแก้ว  Transportation And Logistics Engineering
12 B6202170 นายธีรภัทร ห้องแซง  Transportation And Logistics Engineering
13 B6209018 นายชาญวิทย์ สุระถิตย์  Transportation And Logistics Engineering
14 B6201647 นางสาววันวิสาข์ หลงพิมาย  Transportation And Logistics Engineering
15 B6202941 นายอาทิตย์ วงษาพัด  TCE
16 B6202736 นายศิวกร พรมเกตุ  TCE
17 B6203306 นายเกรียงไกร บุญเชนทร์  TCE
18 B6203450 นายซัยนัลอารีฟีน มูหะมะสาเล็ม  TCE
19 B6209209 นายสรรชัย พิทยาวิวัฒน์กุล  TCE
20 B6202033 นายสิทธิศักดิ์ ทองศรี  TCE
21 B6202194 นายพิรสรรค์ สำโรง  TCE
22 B6202569 นายชฎาธาร ทุมสวัสดิ์  TCE
23 B6202521 นายอุกฤษฏ์ สิมลี  TCE
24 B6210229 นายนันทิพัฒน์ ศรีตะชัย  TCE
25 B6209353 นายพงศพัศ อารยะจันทรจิตร์  TCE
26 B6201296 นายนฤสรณ์ อุ่นปิง  TCE
27 B6202835 นางสาวสุจิวรรณ ราชคำ  TCE
28 B6203283 นางสาวธัญญาภรณ์ ชนะ  TCE
29 B6203290 นางสาวนันฐิกา พัฒน์ลำภู  TCE
30 B6208929 นางสาวกุลจิรา เร้าเรืองวัฒนากุล  TCE
31 B6208806 นางสาวดลลชา อินโพนทัน  TCE
32 B6201661 นางสาวรวิพร เครือวงษ์  TCE
33 B6202132 นางสาวสิริพรเจริญรุ่ง โล่ห์สกุล  TCE
34 B6202484 นางสาวกัญญาพร ผ่านชมภู  TCE
35 B6201098 นางสาวฟาติน ยามันสะบีดีน  TCE
36 B6210267 นายปณิธิ จรรยาศิริ  PRECISION ENGINEERING
37 B6203214 นางสาวศศิพิมพ์ สุโพธิ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
38 B6201418 นายสุทธิพงษ์ พฤทธิไพฑูรย์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
39 B6201050 นายภูตะวัน มหาชัย  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
40 B6208653 นายอชิตะ วิยะนัด  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
41 B6133146 นางสาวรวิพร ชาวดอน  PE
42 B6202798 นางสาวอุบลวรรณ มาขุมเหล็ก  PE
43 B6238384 นางสาวโสรยา เกียรติอุทัยวงศ์  PE
44 B6202224 นางสาวเยาวลักษณ์ กลิ่นศรีสุข  PE
45 B6210038 นางสาวปริยกร ค้ำชู  PE
46 B6210021 นางสาวณัฏฐณิชา บุญภา  PE
47 B6113940 นางสาวภัทราวดี วันทอง  PE
48 B6238292 นางสาวนิรชา ลาสี  PE
49 B6105075 นางสาวจิรภิญญา จันทะโยธี  PE
50 B6238469 นายอนุตร หรั่งกรุ่น  PE
51 B6107581 นายธนโชติ ทิพย์พิมล  PE
52 B6238346 นายศุภกิตติ์ ผลาพิบูลย์  PE
53 B6238179 นางสาวกรองกาญจน์ ชัยกิตติพร  PE
54 B6110468 นางสาวณัฏฐณิชา พรมมาพันธ์  PE
55 B6116033 นายสามารถ สุลัยมาน  PE
56 B6116675 นายจันทรัช หงษ์เวียงจันทร์  PE
57 B6238582 นายวิทศณุ ชาวไทย  PE
58 B6106577 นายเกียรติศักดิ์ ณัฐสิน  PE
59 B6209193 นายภัทรดล แสงกุล  PE
60 B6132446 นายวรันธร พาติกะบุตร  PE
61 B6238759 นางสาวชุติมณฑน์ นามสีฐาน  N/A
62 B6238551 นายธวัชชัย โยปัดทุม  N/A
63 B6116422 นายนิรวิชญ์ แสนโคตร  N/A
64 B6238360 นายธนภัทร ศรีหาปัญญา  N/A
65 B6238209 นายชนชนม์ สามิบัติ  N/A
66 B6238339 นายเขมชาติ ลิ่มสกุล  N/A
67 B6116453 นายภานุวัฒน์ แสนทรัพย์  N/A
68 B6210366 นางสาวพีรดา พิศงาม  N/A
69 B6201494 นางสาวกังสนารักษ์ ปู่กี่  N/A
70 B6201104 นางสาวสุพิชญา แช่มชื่น  N/A
71 B6210281 นางสาวกฤติยาภรณ์ แก้วดี  N/A
72 B6202705 นางสาวกานต์ทิตา แก่นคำ  N/A
73 B6202880 นางสาวปัทมพร สิงห์สาย  N/A
74 B6208776 นางสาวกัณฐิกานต์ วารสุข  N/A
75 B6202965 นางสาวศุภาพิชญ์ จำรูญประดิษฐ์กุล  N/A
76 B6203337 นางสาวจิรชยา ขุนปราบ  N/A
77 B6238568 นางสาวลักขณา สารโท  N/A
78 B6203382 นางสาวแก้วใจ แสนแก้ว  N/A
79 B6132132 นางสาวกฤษณา แทนสา  N/A
80 B6237783 นางสาววนิดา อันทินทา  N/A
81 B6237752 นายณัฐกานต์ วงศ์คุณธร  N/A
82 B6201289 นายคม บุญจันทร์  N/A
83 B6210007 นายศุธวัฒน์ สุวอ  N/A
84 B6201043 นายดรุณาทร กาญจโนภาส  N/A
85 B6201715 นายณัฐพล ด้วงทองอยู่  N/A
86 B6201708 นายถิรพร ปานทอง  N/A
87 B6201623 นายอัครวิชญ์ เจริญพันธ์  N/A
88 B6202040 นายกษิดิศ ไชยพรรณา  N/A
89 B6201074 นายภูธิราช ร้อยทา  N/A
90 B6210274 นายธีทัต พงศ์ปภาดา  N/A
91 B6201364 นางสาวสุนิฌา ยิ้มอยู่  Metallurgical Engineering
92 B6203153 นายจิตรภาณุ บุญหนุน  Metallurgical Engineering
93 B6210380 นางสาวภัณฑิรา ภูสระ  Metallurgical Engineering
94 B6202934 นายเกียรติภูมิ มะสุใส  Metallurgical Engineering
95 B6201838 นายฐานทัพ กลับมาอนุรักษ์  Metallurgical Engineering
96 B6202552 นางสาววรนุช คงสมพจน์  Metallurgical Engineering
97 B6201975 นางสาวอภิญญา ดีเลิศ  Metallurgical Engineering
98 B6208998 นางสาวทิวาวรรณ์ ลาโพสิน  Metallurgical Engineering
99 B6202996 นางสาวฉัตรสุดา สร้อยเงิน  Metallurgical Engineering
100 B6208677 นางสาวกัลยาวรรณ เพชรดี  Metallurgical Engineering
101 B6201470 นายพันธุ์พฤกษ์ จันทะนามศรี  Metallurgical Engineering
102 B6201388 นายธนากร ศรวิไล  Metallurgical Engineering
103 B6210304 นายสิรวิชญ์ นิธิปกรณ์กุล  Metallurgical Engineering
104 B6202361 นายคำภีร์ อินนอก  Metallurgical Engineering
105 B6202309 นายภัทรพงศ์ ชาหล่อน  Metallurgical Engineering
106 B6200954 นายกำชัย ตากิ่มนอก  Mechatronics Engineering
107 B6208769 นายวรวิท บัวเคน  Mechatronics Engineering
108 B6200985 นายคณิน งามพสุธาดล  Mechatronics Engineering
109 B6203238 นายสุทธิพงษ์ อุใจยา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
110 B6208721 นายตะลันต์ นามวงศ์กา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
111 B6209056 นายพสิษฐ์ พลมณี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
112 B6201883 นายวีระยุทธ สันทาลุนัย  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
113 B6201944 นายตะวัน หอมเนียม  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
114 B6201586 นายภานุ กาญจนศิลป์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
115 B6202392 นายณัฐกร ไชยแสง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
116 B6210397 นายวิทยา ถนอมศิลป์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
117 B6208691 นางสาวอารีรัตน์ สีนิล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
118 B6203092 นางสาวพรประภา รักปรางค์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
119 B6202262 นางสาวธัญพร หาวิรส  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
120 B6210052 นางสาวเปรมฤดี วงศ์ใหญ่  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
121 B6201029 นางสาวกัลยกร ปฏิสุขัง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
122 B6209513 นางสาวชนกนันท์ สธารัตน์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
123 B6201227 นางสาวปิยวรรณ เชิดชู  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
124 B6221775 นางสาวชโลทร แสนทวีสุข  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
125 B6201302 นายกรวิชญ์ สุทธิธนานันท์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
126 B6208660 นายถิรวุฒิ สะอาด  ME
127 B6203177 นายอัครพล เลิศวิชญกมล  ME
128 B6203276 นายคเนศวร จันทร์แสงกุล  ME
129 B6203078 นายธนพล จิตจักร  ME
130 B6202637 นายนันทพงศ์ แสงงาม  ME
131 B6202873 นายจีรวัฒน์ โพธ์ภา  ME
132 B6201081 นายวรโชติ รุกขพันธุ์  ME
133 B6201463 นายวชิรวิทย์ ยิ้มเพียรภัทร  ME
134 B6200930 นายกรเทพ เทพพุทธางกูร  ME
135 B6201173 นายนวพล วงค์อุดดี  ME
136 B6201319 นายณภัทร สิริกุลชัยนันท์  ME
137 B6202866 นางสาวอภิชญา พิมพ์พันธ์  ME
138 B6202323 นางสาวโสรญา พละสาร  ME
139 B6201456 นางสาวสุวรา เปรี่ยมสูงเนิน  ME
140 B6203191 นายวัชรพล ศรีสวน  ME
141 B6201258 นางสาวอนันตญา กาฬภักดี  IE
142 B6202750 นายจักรวัฒน์ รัตนะอุดม  IE
143 B6209940 นางสาวเบญจวรรณ จันทร์ทิพย์  IE
144 B6201203 นางสาวกรรณ์ลิกา แก้วสุข  IE
145 B6202378 นางสาวศิลามณี สกิจขวา  IE
146 B6201777 นางสาวสุชานาถ คุยสูงเนิน  IE
147 B6202088 นางสาวกิตติมา ธรรมวัติ  IE
148 B6202002 นางสาวปิยฉัตร สิงขรณ์  IE
149 B6201845 นางสาวเจนจิรา บุญแจ้ง  IE
150 B6203061 นางสาวกัญญารัตน์ แซ่ย่าง  IE
151 B6202958 นางสาวณัฐชฎา ใจดี  IE
152 B6202774 นางสาวชุติมา จันทะคัด  IE
153 B6209995 นายเกียรติศักดิ์ งวงช้าง  IE
154 B6202439 นายณัฐภัทร สุทธิพงษ์  IE
155 B6202675 นายณัชพล กาบทุม  IE
156 B6202583 นายศตวรรษ แสงรุ่ง  IE
157 B6202415 นายอนุสิษฐ์ น้อยวัน  IE
158 B6202231 นายวงศกร สุทธิวงศ์  IE
159 B6209131 นายสรสิทธิ์ วิเศษนคร  IE
160 B6203146 นายณพัฒน์ศักย์ ปิยะวงศ์วัฒนา  IE
161 B6202828 นายมหพันธุ์ พิมรินทร์  IE
162 B6201425 นางสาวเกวลิน เล็กใจซื่อ  IE
163 B6237936 นายกรปวีณ์ กุลโชติ  Geological Engineering
164 B6202606 นางสาวปั้นหยา โพธิ์สมบูรณ์  Geological Engineering
165 B6209155 นางสาวอรอนงค์ วังกิ่ง  Geological Engineering
166 B6201241 นางสาวนันทวรรณ จันทร์ดา  Geological Engineering
167 B6209346 นายสุรพล สุดดี  Environmental Engineering
168 B6202613 นายวิชัย ขอนยาง  Environmental Engineering
169 B6202064 นางสาวตรีทิพยนิภา พิมสอน  Electronic Engineering
170 B6116767 นางสาวกมลวรรณ หมอกกระโทก  Electronic Engineering
171 B6111083 นางสาวธัญวรัตน์ พิทักษ์วาณิชย์  Electronic Engineering
172 B6238261 นายชนาธิป สุวรรณศรี  Electronic Engineering
173 B6202293 นายคณาธิป ปะวะภูชะเก  Electronic Engineering
174 B6209001 นางสาววัชราภรณ์ จ้อยจีด  Electronic Engineering
175 B6202071 นางสาวศุภนิดา ใฝ่จิตร  Electronic Engineering
176 B6202545 นางสาวพิมพ์รดา สิงคลีบับภา  Electronic Engineering
177 B6238803 นายภคชน บุญช่วย  Electronic Engineering
178 B6238391 นายรวิชญ์ เสาวโรรังสฤษฎ์  Electronic Engineering
179 B6109622 นางสาวชลกานต์ ปราบภัย  Electronic Engineering
180 B6238421 นายอภิชาติ สว่างศรี  Electronic Engineering
181 B6202729 นางสาวอภิญญา รักความซื่อ  Electronic Engineering
182 B6203344 นายนิซุลฟักกอร์ ดะมิง  EE
183 B6203030 นายจารุกิตติ์ จันทร์ตระกูล  EE
184 B6209216 นายธีรศักดิ์ เยสูงเนิน  EE
185 B6201746 นายชวกร ปทุมรังสรรค์  EE
186 B6201753 นายศุภกฤต ศิรสุกล  EE
187 B6202682 นายภูริณัฐ นภวงศ์ ณ อยุธยา  EE
188 B6201036 นายปฐมพงศ์ บุญแก้ว  EE
189 B6201548 นายสุทธิพงษ์ นามแสง  EE
190 B6201340 นายยศกร สืบญาติ  EE
191 B6202842 นางสาวมัณฑนา ประเสริฐหล้า  EE
192 B6202279 นางสาวรวิดา เนตรสุภาพ  EE
193 B6200947 นางสาวสุวิมล เตชะนอก  EE
194 B6209520 นางสาวณัฐชยา โทจำปา  EE
195 B6209964 นางสาวสุปวีณ์ สมพาร  EE
196 B6210496 นางสาวจิดาภา ยุทธนาปกรณ์  EE
197 B6203399 นายศิระโยธิน จันละบุตร  ChemE
198 B6203160 นายธนา เฟื่องฟู  ChemE
199 B6201814 นายสันต์ แสงมณี  ChemE
200 B6201142 นายธีรนัย ตุงใย  ChemE
201 B6201357 นายศุภนิมิตร สีใส  ChemE
202 B6201821 นางสาวภัคจิรา คือประโคน  ChemE
203 B6201555 นางสาวพัสตราภรณ์ เสนพิมาย  ChemE
204 B6201678 นางสาวสุกัญญา สุขศรีวงษ์  ChemE
205 B6202248 นางสาวปาริฉัตร ทองสุข  ChemE
206 B6202330 นางสาวหัตยา ชัยหานิตย์  ChemE
207 B6202699 นางสาวนรารัตน์ นุริศักดิ์  ChemE
208 B6210311 นางสาวสุนิตา วิชาชาติ  ChemE
209 B6201234 นางสาวพรนภา ก้านนาค  ChemE
210 B6210595 นางสาวสุทราวดี เพ็งโคตร  ChemE
211 B6210601 นางสาวณัฐนันท์ รักอาชา  ChemE
212 B6201272 นางสาวพิทยารัตน์ ใจเขียนดี  ChemE
213 B6201135 นางสาวบุษยมาศ ชื่นชุมทรัพย์  ChemE
214 B6117016 นายรัชตะ หาญศึก  ChemE
215 B6104139 นายธัชชานนท์ คันทะมูล  ChemE
216 B6209124 นายภคพล ศรีภักดี  CPE
217 B6201982 นายธนกร สุขกุล  CPE
218 B6202286 นายกฤษดา พาภักดี  CPE
219 B6201920 นายพัชรชาติ จิรศรีโสภา  CPE
220 B6202897 นายธนวัฒน์ เหล่านคร  CPE
221 B6210250 นายอคิรภัทร จักรแก้ว  CPE
222 B6201067 นายปรมี สุริยะจันทร์โณ  CPE
223 B6209568 นายสหรัฐ จันทรินทร์  CPE
224 B6210588 นายวัชรพล ชารีราษฎร์  CPE
225 B6210526 นายกันตพิชญ์ แพงดี  CPE
226 B6210540 นายชินาธิป ชนะราวี  CPE
227 B6210564 นายภัทรพงษ์ พิมหอม  CPE
228 B6210571 นายอภิสิทธิ์ สะโมรส  CPE
229 B6202743 นางสาวนฤดี อรุณโน  CPE
230 B6209261 นางสาวศิริวรรณ ประธาน  CPE
231 B6201562 นางสาววรางคณา สาษร  CPE
232 B6202385 นางสาวพัชชา ศรีสุวอ  CPE
233 B6210236 นางสาวเอกปวีร์ อุ่นภักดิ์  CPE
234 B6210557 นางสาวนิตยา สุภาพ  CPE
235 B6210533 นางสาวรินรดา วัฒนชนสรณ์  CPE
236 B6132316 นางสาวนิศานาถ อิ่มอุรัง  CERAMIC ENGINEERING
237 B6201111 นางสาวสุจิตรา ขาวแก้ว  CERAMIC ENGINEERING
238 B6202149 นางสาวจิราพร ประจงจิตร  CERAMIC ENGINEERING
239 B6210373 นางสาวณพิชญา คนชุม  CERAMIC ENGINEERING
240 B6111328 นางสาวสรินญา พูลเจริญ  CERAMIC ENGINEERING
241 B6132330 นางสาวณิชกานต์ กว้างจิตต์อารีย์  CERAMIC ENGINEERING
242 B6107062 นางสาวอภิวันทน์ ไตรศรี  CERAMIC ENGINEERING
243 B6201449 นายภูวนัย สิงกุม  CERAMIC ENGINEERING
244 B6132354 นายภัทรพล โสภาวัฒน์  CERAMIC ENGINEERING
245 B6132101 นายอนุสาร ทองสุข  CERAMIC ENGINEERING
246 B6107611 นายคิริน ทิมัน  CERAMIC ENGINEERING
247 B6238452 นายขจรยศ เจริญวงค์  CERAMIC ENGINEERING
248 B6118655 นายศราวุฒิ ภาศรี  CERAMIC ENGINEERING
249 B6107284 นางสาวจิรดา ทองจอก  CERAMIC ENGINEERING
250 B6113711 นางสาวจินตนา วนารัตน์  CERAMIC ENGINEERING
251 B6237790 นางสาวมณีรัตน์ เกื้อทอง  CERAMIC ENGINEERING
252 B6111236 นางสาวกนกวรรณ พุฒซ้อน  CERAMIC ENGINEERING
253 B6103804 นางสาวกนกวรรณ ขาวงาม  CERAMIC ENGINEERING
254 B6111106 นางสาวนารีรัตน์ พินาศภัย  CERAMIC ENGINEERING
255 B6238698 นางสาวทัณธิกา เพียนอก  CERAMIC ENGINEERING
256 B6117849 นางสาวนันทิกานต์ เอี๊ยวสกุล  CERAMIC ENGINEERING
257 B6201371 นางสาวเกวลิน จุรุพันธ์  CE
258 B6203016 นายธนวิชญ์ สุขแก้ว  CE
259 B6201210 นายณัฐดนัย ปาลี  CE
260 B6209506 นายนิติพงษ์ พวนดี  CE
261 B6201128 นายญาณวรุตม์ สะแกแสง  CE
262 B6210212 นายพัฒนศักดิ์ น้อยมะโน  CE
263 B6202644 นายกิตติคุณ ผางโคกสูง  CE
264 B6202903 นายอธิป วงศ์พาณิชยกุล  CE
265 B6201951 นายอดิศร เจริญศรี  CE
266 B6201852 นายวิษณุ บุญเชิด  CE
267 B6202095 นายดิเรกฤทธิ์ ชัยสอน  CE
268 B6208950 นายภูริวัฒน์ สภูยศ  CE
269 B6203023 นายรัชชานนท์ กัลยา  CE
270 B6203375 นายธนวัฒน์ ทองคุปต์  CE
271 B6203245 นายวิชัย เสนเดช  CE
272 B6203184 นายกฤตพร คมขำ  CE
273 B6202668 นางสาวนันทิดา บรรณศรี  CE
274 B6209049 นายเอกลักษณ์ ประโพเทติ  Automotive Engineering
275 B6202026 นายพิชัยยุทธ เนื่องขันตรี  Automotive Engineering
276 B6202651 นายสุขสันต์ สิทธิพรมมา  Automotive Engineering
277 B6201432 นายปองพล พุ่มคนสิน  Automotive Engineering
278 B6201524 นายอภิเชษฐ์ โกมุด  Automotive Engineering
279 B6201180 นายพงศ์พีระ แสงทับทิม  Automotive Engineering
280 B6201326 นางสาวญาณิศา คงวิป  Automotive Engineering
281 B6209094 นายวัชรพงษ์ อัปมะโห  Agricultural and Food Engineering
282 B6209339 นายพงศธร นครวงศ์  Agricultural and Food Engineering
283 B6208967 นายศรัณย์ แสงหัวช้าง  Agricultural and Food Engineering
284 B6238841 นายฟุรกอน มะมิง  Agricultural and Food Engineering
285 B6107406 นายผาภู ทองสร้อย  Agricultural and Food Engineering
286 B6106331 นางสาวเมทินี ไชยกาล  Agricultural and Food Engineering
287 B6209896 นางสาวนิชากร ดงใจ  Agricultural and Food Engineering
288 B6209988 นางสาววรนุช ภูมิโคกรักษ์  Agricultural and Food Engineering
289 B6209902 นางสาวสุภลักษณ์ คำดี  Agricultural and Food Engineering
290 B6210328 นางสาวอาทิตยา เขื่อนคำ  Agricultural and Food Engineering
291 B6209025 นางสาวกาญจนา สุขคง  Agricultural and Food Engineering
292 B6238667 นายณัฐดนัย ประเสริฐสังข์  Agricultural and Food Engineering
293 B6209223 นายภตวรรธ สารรัตน์  Agricultural and Food Engineering
294 B6209971 นายปิฏิพงษ์ กมลสาร  Agricultural and Food Engineering
295 B6131715 นายพีระชัย ราชโสภา  Agricultural and Food Engineering
296 B6237950 นางสาววีรัชยานันท์ โพธิ์สองชั้น  Agricultural and Food Engineering
297 B6208981 นางสาววิจิตรา สายสุข  Agricultural and Food Engineering
298 B6202101 นางสาวปิยธิดา บุ้งทอง  Agricultural and Food Engineering
299 B6130374 นายมูฮาหมัดนายิบ ดือราซอ  Agricultural and Food Engineering
300 B6238520 นางสาวกาญจนาพร อินขันตรี  Agricultural and Food Engineering
301 B6201906 นางสาววรรณวิสา ผลบุญ  Agricultural and Food Engineering
302 B6201876 นางสาวสุภาวดี ธรรมนุส  AERONAUTICAL ENGINEERING
303 B6203115 นางสาวภูสุดา คำพล  AERONAUTICAL ENGINEERING
304 B6203320 นางสาวกรรณิการ์ ศรีวงษา  AERONAUTICAL ENGINEERING
305 B6203313 นางสาวพัชรพร โส๊ะหน่าย  AERONAUTICAL ENGINEERING
306 B6201401 นายวสุพล ขัติสอน  AERONAUTICAL ENGINEERING
307 B6201999 นางสาวปานชนก พรมชา  AERONAUTICAL ENGINEERING
308 B6202538 นายกิตติภัค มีเพียร  AERONAUTICAL ENGINEERING
309 B6201807 นายพรวิศิษฏ์ ปราณีพันธุ์  AERONAUTICAL ENGINEERING
310 B6203351 นายธีรภัทร์ แสงทอง  AERONAUTICAL ENGINEERING
311 B6202910 นายณรงค์ศักดิ์ เสนจันตะ  AERONAUTICAL ENGINEERING
312 B6210069 นายสหัสวรรษ หวลศรีไทย  AERONAUTICAL ENGINEERING
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.