รายชื่อนศ.
รายวิชา102111 : FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
กลุ่ม3
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
1 B6137809 นายคมเดช เหมาะชาติ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
2 B6236656 นายบุญวิชญ์ มังบู่แว่น  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3 B6218843 นางสาวชลธิชา เพชรจำรัส  AERONAUTICAL ENGINEERING10
4 B6215361 นางสาวศิริณญา จันทร  AERONAUTICAL ENGINEERING10
5 B6221102 นายฐปนรัช ผิวเดช  Agricultural and Food Engineering10
6 B6216740 นายธีรพงศ์ สุดตานา  Agricultural and Food Engineering10
7 B6216634 นายเทียนชัย ธรรมบุตร  Agricultural and Food Engineering10
8 B6218591 นางสาวฐิตา ขันทอง  Agricultural and Food Engineering10
9 B6219772 นางสาวกุลธิดา ดีดวงพันธ์  Agricultural and Food Engineering10
10 B6219239 นางสาวกมลชนก คะมะโน  Agricultural and Food Engineering10
11 B6220648 นางสาวชนิฎา สีคันทา  Agricultural and Food Engineering10
12 B6220549 นางสาวพัทราวรรณ โคตะนันท์  Agricultural and Food Engineering10
13 B6214906 นางสาวนฤมล แสนนาวา  Agricultural and Food Engineering10
14 B6218867 นายธีระศักดิ์ พระคุณเลิศ  Agricultural and Food Engineering10
15 B6219901 นายกฤตพล แสงอรุณ  Agricultural and Food Engineering10
16 B6200961 นายกุลภัทร ยานะ  Agricultural and Food Engineering10
17 B6215491 นายธนวัฒน์ ศิริบุญวัฒนานนท์  Agricultural and Food Engineering10
18 B6014872 นายทวีวัฒน์ โคกกลุ่น  Agricultural and Food Engineering10
19 B6218577 นางสาวอัญศญา พูนรัตนทรัพย์  Agricultural and Food Engineering10
20 B6215712 นางสาววิไลวรรณ จันทะนาม  Agricultural and Food Engineering10
21 B6209926 นางสาวนันทนา สร้อยเสน  Agricultural and Food Engineering10
22 B6216054 นางสาวสุทธิดา โพทุมทา  Agricultural and Food Engineering10
23 B6209179 นางสาวขวัญนภา พรมโส  Agricultural and Food Engineering10
24 B6219642 นายสมรรถวัฒน์ กาญจนนพวงศ์  Agricultural and Food Engineering10
25 B5903108 นายไชยา เจริญพันธ์  Agricultural and Food Engineering10
26 B6135423 นายสุเมธ เขตนิมิตร  Agricultural and Food Engineering10
27 B6220327 นายกฤษกร ศรีชู  Agricultural and Food Engineering10
28 B6209582 นายธีรวุฒิ เข็มลา  Agricultural and Food Engineering10
29 B6209292 นายสหรัฐ ชินภักดี  Agricultural and Food Engineering10
30 B6220020 นายรุ่งโรจน์ บุตรเพชร์  Automotive Engineering10
31 B6221409 นายพงษ์ธร เทียมครบุรี  Automotive Engineering10
32 B6219086 นายปริพัฒน์ สุตะนา  Automotive Engineering10
33 B6219390 นายพิชิต ตันเวียง  Automotive Engineering10
34 B6218782 นายเจษฎากร สีแดง  Automotive Engineering10
35 B6017507 นางสาวศิริรัตน์ คุ้มโพน  Automotive Engineering10
36 B6220389 นางสาวสุกัญญา บรรดาศักดิ์  Automotive Engineering10
37 B6214098 นางสาวจันทร์จิรา โนพันธ์  Automotive Engineering10
38 B5915606 นางสาวช่อทิพย์ บรรพต  CE10
39 B5919086 นางสาวนุชิตา แสนลือชา  CE10
40 B6209148 นางสาวจิรพรรณ มนตรีโพธิ์  CE10
41 B6221171 นายพลพล เนตรพล  CE10
42 B6214920 นายสิทธิเดช ดวงอินทร์  CE10
43 B5925490 นางสาวกชกร แก้วอุดร  CE10
44 B6213862 นางสาวสุดารัตน์ ภูมิโคกรักษ์  CERAMIC ENGINEERING10
45 B6213459 นางสาวพุ่มพวง น้ำเพชร  CERAMIC ENGINEERING10
46 B6214166 นางสาวปณัสกาญจน์ ภูดินดง  CERAMIC ENGINEERING10
47 B6219543 นางสาวกฤษณา ทองหลอม  CERAMIC ENGINEERING10
48 B6219307 นางสาวสาวิตรี ช่างหล่อ  CERAMIC ENGINEERING10
49 B6217853 นางสาวณัฐลิณี เสสัจจา  CERAMIC ENGINEERING10
50 B6217839 นางสาวปนัดดา ธนานิตย์  CERAMIC ENGINEERING10
51 B6217808 นางสาวลลิตา คำมุงคุณ  CERAMIC ENGINEERING10
52 B6216412 นางสาวกัญญพัชร แก้วพูน  CERAMIC ENGINEERING10
53 B6217013 นางสาวอารีรัตน์ ฉัตรสระน้อย  CERAMIC ENGINEERING10
54 B6216696 นางสาวภัทรวดี โทสันเทียะ  CERAMIC ENGINEERING10
55 B6220990 นางสาวทิพย์รัตน์ ชานนท์เมือง  CERAMIC ENGINEERING10
56 B6220679 นางสาวธิดาพร ทนนศรี  CERAMIC ENGINEERING10
57 B6216160 นางสาววาริณี วรสาร  CERAMIC ENGINEERING10
58 B6238278 นางสาวธัญชนก ด่านแก้ว  CERAMIC ENGINEERING10
59 B6217914 นางสาววรรณภรณ์ ยอดมาลี  CERAMIC ENGINEERING10
60 B6221546 นางสาววราพร วีระคาม  CERAMIC ENGINEERING10
61 B6220228 นางสาวจุฑามาศ สีภู  CERAMIC ENGINEERING10
62 B6215484 นางสาวเบญจรัตน์ กำลังรัมย์  CERAMIC ENGINEERING10
63 B6215064 นางสาวศิรประภา ชื่นจันทร์ดี  CERAMIC ENGINEERING10
64 B6208707 นายทวีสิทธิ์ อาป้อง  CERAMIC ENGINEERING10
65 B6209032 นายศุภโชค ศักดา  CERAMIC ENGINEERING10
66 B6218638 นายพิพัฒน์ ยิ้มประเสริฐ  CERAMIC ENGINEERING10
67 B6218027 นายรังสิมันต์ อ่อนขาว  CERAMIC ENGINEERING10
68 B6218546 นายคมกริช ห่อไธสง  CERAMIC ENGINEERING10
69 B6215538 นายนฤบดินทร์ เพิ่มเติมสิน  CERAMIC ENGINEERING10
70 B6219338 นายศุภชัย สิลลา  CERAMIC ENGINEERING10
71 B6219352 นายณัฐพล การะสิทธิ์  CERAMIC ENGINEERING10
72 B6217525 นายธนภูมิ โสโพ  CERAMIC ENGINEERING10
73 B6220457 นายจักรภัทร ฉิมแย้ม  CERAMIC ENGINEERING10
74 B6214050 นายปิยชาติ ศรีบุษย์  CERAMIC ENGINEERING10
75 B6217792 นายนครินทร์ หงษ์บินมา  CERAMIC ENGINEERING10
76 B6216368 นายอภิชาติ ฟองชัย  CERAMIC ENGINEERING10
77 B6210779 นายเมธิชัย เทียมจันทร์  CIVIL ENGINEERING10
78 B5901890 นายภัทรพงษ์ อ่อนทะ  CPE10
79 B6216719 นางสาวนฤมล ไชยวาที  CPE10
80 B6216948 นางสาวสุภาพร แสงเดือน  CPE10
81 B6221126 นางสาวศิรินทิพย์ โคตรทิพย์  CPE10
82 B6217112 นายนภกานต์ เพลินบุญ  CPE10
83 B5908851 นางสาวชุติมณฑน์ วงศ์ษา  CPE10
84 B6214562 นายเฉลิมเกียรติ คงกะพัน  CPE10
85 B6217693 นางสาวชนากานต์ ไม้โคกสูง  ChemE10
86 B6216610 นางสาวศิริลักษณ์ เฉื่อยกลาง  ChemE10
87 B6217242 นางสาวชลทิชา แหยมประสงค์  ChemE10
88 B6215149 นางสาวแพรวา เลขาโชค  ChemE10
89 B6202811 นางสาวรัญชิตา ค้อชากุล  ChemE10
90 B6217419 นายชานนท์ ญานปรีชาเศรษฐ  EE10
91 B6220921 นายขจรเดช บุญสาร  EE10
92 B6213374 นายสหัสวรรษ ลาโยธี  EE10
93 B6218041 นายทองทูลเกล้า ศรีสว่าง  EE10
94 B6219284 นายโสธนพล แสงสว่าง  Electronic Engineering10
95 B6214210 นายอนุสรณ์ โพธิ์เมือง  Electronic Engineering10
96 B6202859 นายทวีชัย นิลสุวรรณ  Electronic Engineering10
97 B6208783 นายอภินันท์ สุระพาล  Electronic Engineering10
98 B6136796 นายนัฐกร ศรีนอก  Electronic Engineering10
99 B6214609 นางสาวสุภัชชา พิมพ์จัตุรัส  Electronic Engineering10
100 B6214630 นางสาวศนิตา เปรียบจันทึก  Electronic Engineering10
101 B6220129 นางสาวเกวรินทร์ สำริทธิ์  Electronic Engineering10
102 B6215354 นางสาวอังคณา ยวกไธสง  Electronic Engineering10
103 B6221386 นางสาวปิยพัชร ปั้นเจริญ  Electronic Engineering10
104 B6221034 นางสาวประกายฟ้า โสพรม  Electronic Engineering10
105 B6217334 นางสาวภาวิดา อนันตบุตร  Electronic Engineering10
106 B6219161 นางสาวอรวี ศิริโต  Electronic Engineering10
107 B6218669 นางสาววราภรณ์ สุวารีย์  Electronic Engineering10
108 B6136468 นายกฤตพจน์ บุษมงคล  Electronic Engineering10
109 B6209254 นายทิวากร สานุสุข  Electronic Engineering10
110 B6208974 นายวีรวัฒน์ วรรณโชติ  Electronic Engineering10
111 B6220624 นายกิตติธร ปักสังคเณย์  Electronic Engineering10
112 B6214623 นายจิตรกร ขันทอง  Electronic Engineering10
113 B6220471 นายสุเมธ เอกประดิษฐ์  Electronic Engineering10
114 B6210298 นายสุทิวัส นาชิน  Environmental Engineering10
115 B6209537 นายสุรชัย ไทยปิยะ  Environmental Engineering10
116 B6209230 นายภาณุวิชญ์ บุญแดง  Environmental Engineering10
117 B6217884 นายธนกฤต สุนันทนาม  Environmental Engineering10
118 B6217891 นายพงศกร อริยมนตรี  Environmental Engineering10
119 B6216603 นายพงศกร พิมพ์สว่าง  Environmental Engineering10
120 B6215453 นายธนพล นาคแก้ว  Environmental Engineering10
121 B6214937 นายณัฐพล หิรัญอดุลวิทย์  Environmental Engineering10
122 B6218614 นายโสภณ มีแก้ว  Environmental Engineering10
123 B6220006 นายฐาปนพงศ์ ทะยอมใหม่  Environmental Engineering10
124 B6215613 นายดนุพร บุญแสน  Environmental Engineering10
125 B6208943 นายวัชรพงษ์ ดุมภ์ใหม่  Environmental Engineering10
126 B6136642 นางสาวศิริวัฒนา มากชุมแสง  Environmental Engineering10
127 B6215767 นางสาวขัตติยา แก้วศรีสุข  Environmental Engineering10
128 B6214708 นางสาวสลิลทิพย์ หางสลัด  Environmental Engineering10
129 B6215026 นางสาวพรอุมา บุสปัน  Environmental Engineering10
130 B6215095 นางสาวชวิกา กล้าหาญ  Environmental Engineering10
131 B6220433 นางสาวนภัสกร บูรณกิตติ  Environmental Engineering10
132 B6216573 นางสาวสมฤทัย ทรายงาม  Environmental Engineering10
133 B6217068 นางสาวสุภาพร โปร่งสูงเนิน  Environmental Engineering10
134 B6216344 นางสาวปนัดดา บุญหล้า  Environmental Engineering10
135 B6221096 นางสาวขนิษฐา สุขอยู่  Environmental Engineering10
136 B6217495 นางสาวสุทัตตา ลือชัย  Environmental Engineering10
137 B6217617 นางสาวศิรันนิยา วัฒน์ธิยากรณ์  Environmental Engineering10
138 B6201487 นางสาวจิราวรรณ ดีชื่น  Environmental Engineering10
139 B6218997 นางสาวรัชดาภรณ์ เชื้อสูงเนิน  Environmental Engineering10
140 B6209919 นางสาวจุฑาทิพย์ หาทำ  Environmental Engineering10
141 B6214104 นางสาวศิริลักษณ์ ต้องกระโทก  Environmental Engineering10
142 B6214265 นางสาวสุธาริณี สุรเจริญพงศ์  Environmental Engineering10
143 B6201531 นางสาวกิ่งกาญจน์ แก้วเจนกล  Environmental Engineering10
144 B6219000 นางสาวณัฐภรณ์ พรมชาติ  Environmental Engineering10
145 B6136369 นางสาวพิชญดา นะพรรัมย์  Environmental Engineering10
146 B5909230 นางสาววิภารัตน์ ทองคำบุตร  Environmental Engineering10
147 B5905331 นางสาวศศิประภา แก้วไธสง  Environmental Engineering10
148 B6209117 นางสาวปาริชาต เนาวฤทธิ์  Geological Engineering10
149 B6220792 นายอชิระ ศิริวงษ์  Geological Engineering10
150 B6218751 นางสาวศุภาพิชญ์ ศรีสงคราม  Geological Engineering10
151 B6214142 นางสาวจิตรานุช โสดากูล  Geological Engineering10
152 B6219512 นางสาววริศรา วงค์สุพรรณ์  Geological Engineering10
153 B6214067 นางสาวเพ็ญนภา ทองบอน  Geological Engineering10
154 B6219406 นางสาวรุ่งนภา ปานสาลี  Geological Engineering10
155 B6217358 นางสาวชฎาภรณ์ คำสุขดี  Geological Engineering10
156 B6216375 นางสาวชนัญชิดา แหลมทอง  Geological Engineering10
157 B6216566 นางสาวภาวิตา เปาะวัน  Geological Engineering10
158 B6215088 นางสาวจันทิมานันทน์ ยาวศิริ  Geological Engineering10
159 B6214852 นางสาวอารยา เทศทิพย์  Geological Engineering10
160 B6214425 นางสาวกมลชนก ผาใหญ่  Geological Engineering10
161 B6025458 นายปฏิญญา รุ่งเรืองศิลป์  Geological Engineering10
162 B6219420 นายภควัฒน์ บุญใหญ่  Geological Engineering10
163 B6201005 นายอัมรินทร์ หาญณรงค์  Geological Engineering10
164 B6215125 นายธนวัฒน์ ซาเสน  Geological Engineering10
165 B6203122 นางสาวณัฐการต์ โตจีน  Geological Engineering10
166 B6214319 นางสาวกาญจนา เจนขบวน  IE10
167 B6218348 นายวรกานต์ หาญเวช  IE10
168 B6208912 นายพิสิฐพงศ์ ภิรมย์ปักษา  IE10
169 B6219635 นางสาวปุณยวีร์ ศรีเตชะ  IE10
170 B6216245 นายทิวากร ขัดโพธิ์  ME10
171 B6213367 นายสุนทร บุญมาศ  ME10
172 B6135959 นางสาวณิรินทร์ญา ศิระวิเชษฐ์กุล  ME10
173 B6215743 นายภานุพงษ์ กาดกลางดอน  ME10
174 B6216917 นางสาวพิชามญชุ์ วาชัยศรี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
175 B6216689 นางสาวภัทราภรณ์ ส้มสาย  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
176 B6218140 นายณัฐวริศ มะโรงมืด  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
177 B6202347 นายศกล จันทร์สนิท  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
178 B6213619 นายจิรารุกิตต์ ฮออำนวย  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
179 B6210489 นายจิรายุทธ สอนศรี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
180 B6219291 นายธีรพงษ์ นามแก้ว  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
181 B6209575 นายสิทธินันท์ จันทมล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
182 B6221072 นายยศธร ม่วงรักษ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
183 B6220235 นายภูชิต เจริญกัลป์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
184 B6214128 นางสาวญาณิศา ชินวงษ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
185 B5919710 นายสรอรรถ ถิ่นก้อง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
186 B6220112 นายลิฮัว สุก  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
187 B5921119 นางสาวนันทิยา กองศรี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
188 B5910533 นางสาวฐาปนี ลับดีพะเนา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
189 B6219970 นายทัชชาพิชญ์ ชยรัฐสิริมงคล  Mechatronics Engineering10
190 B6219468 นายณัฐภัทร ศิลาพงษ์  Mechatronics Engineering10
191 B6218430 นายนัทธพงศ์ เสริมทรง  Mechatronics Engineering10
192 B6208646 นายภานุวัฒน์ เที่ยงโยธา  Mechatronics Engineering10
193 B6217518 นางสาวเปมิกา พิมพ์กลาง  Mechatronics Engineering10
194 B6217280 นางสาวฐาปนี โตนดดง  Mechatronics Engineering10
195 B6217488 นางสาวจันทวรรณ สิญญานันท์  Mechatronics Engineering10
196 B6221614 นางสาวชยางค์ทิพย์ เที่ยงบาง  Mechatronics Engineering10
197 B6220280 นางสาวพีรดา เรืองสุวรรณ  Metallurgical Engineering10
198 B6202460 นางสาวชนิภรณ์ เดตะอุต  Metallurgical Engineering10
199 B6215842 นางสาวสุชัญญา สำราญใจ  Metallurgical Engineering10
200 B6203269 นายวงศกร สวัสดิโกมล  Metallurgical Engineering10
201 B6218836 นายพนัฐกร พรมสอน  Metallurgical Engineering10
202 B6213589 นายณัฐนนท์ ฉลองกิตติศักดิ์  Metallurgical Engineering10
203 B6219321 นายพิชย ศิลปมณี  Metallurgical Engineering10
204 B6217778 นายภานุพงศ์ สังพงษ์  Metallurgical Engineering10
205 B6221539 นายณัฐกิตติ์ สมศรี  Metallurgical Engineering10
206 B6221478 นายจักรวุฒิ ปอศรี  Metallurgical Engineering10
207 B6217228 นายปรินทร บุตตะโยธี  Metallurgical Engineering10
208 B6214746 นายพงศธร บุญเอก  Metallurgical Engineering10
209 B6220686 นายคณิศร ดาวสูงเนิน  Metallurgical Engineering10
210 B6135775 นายนีรนุช วงศ์ทอง  Metallurgical Engineering10
211 B6132903 นายธนพล ทีวาพัด  Metallurgical Engineering10
212 B6209186 นายสายชล มาบ้านซ้ง  Metallurgical Engineering10
213 B6216665 นางสาวอคิรา แสนมีมา  Metallurgical Engineering10
214 B6216863 นางสาวศศิภา ธนวัฒนไพศาล  Metallurgical Engineering10
215 B6221119 นางสาวชลธิชา แพรนาพันธุ์  Metallurgical Engineering10
216 B6217396 นางสาวอัมพร พิมพ์นิวาส  Metallurgical Engineering10
217 B6209551 นางสาวกชนุช บุษราคัม  Metallurgical Engineering10
218 B6219871 นางสาวขวัญฤดี ตุ้ยพิมาย  Metallurgical Engineering10
219 B6213893 นางสาวกษมา ไวยเจริญ  Metallurgical Engineering10
220 B6214753 นางสาวพรธิดา นาชอน  Metallurgical Engineering10
221 B6238537 นางสาวกัลยาณี คุ้มเมือง  N/A10
222 B6136383 นายปัญญา นาเวียง  N/A70
223 B6213503 นางสาวปรารถนา เว้นบาป  N/A10
224 B6213961 นางสาวพนิตพร อุทธยาภิรมย์  N/A10
225 B6210014 นางสาวปาริดา ชาภักดี  N/A10
226 B6209933 นางสาวนีลภา หอมพันนา  N/A10
227 B6213282 นางสาวขวัญฤดี เต่าจันทึก  N/A10
228 B6213275 นางสาวลลิตา พรหมการ  N/A10
229 B6219222 นางสาวอชิรญา สาชิต  N/A10
230 B6209544 นางสาวกาญจนา ฮุยน้อย  N/A10
231 B6217709 นางสาวอมรรัตน์ คุณทอง  N/A10
232 B6221065 นางสาวพรหมพร รัตนจงกล  N/A10
233 B6217266 นางสาวธมนวรร จำปาทอง  N/A10
234 B6216542 นางสาวฐานิกา ไชยแสน  N/A10
235 B6220587 นางสาวอนันตยา แท่งหอม  N/A10
236 B6220358 นางสาวมนัญญา ตากิ่มนอก  N/A10
237 B6215323 นางสาวกฤตยา สู่สุข  N/A10
238 B6214470 นางสาวนันธิภาภรณ์ แก้วพรมภักดี  N/A10
239 B6216207 นางสาวญาณี มากแก้ว  N/A10
240 B6201500 นางสาวธนาภรณ์ พิมพ์กรณ์  N/A60
241 B6217822 นางสาวอรษา ริมขามป้อม  N/A60
242 B6216771 นางสาวธัญลักษณ์ เดชศรี  N/A10
243 B6216757 นางสาวสุพรรษา สมวงษ์  N/A60
244 B6216702 นางสาวพิชาภรณ์ ศรีสุพรรณ์  N/A60
245 B6217297 นางสาวผาณิตนิภา เปรมปรี  N/A10
246 B6220174 นางสาวเขมมิกา วรรณกิจ  N/A60
247 B6236281 นายธีรยุทธ แสงพรม  N/A10
248 B6218287 นายโสภณ พรหมมา  N/A10
249 B6201722 นายหฤษฎ์ ย่านกลาง  N/A10
250 B6219987 นายพงศกร ศรีใส  N/A10
251 B6219505 นายศิวัช ชำนาญกูล  N/A10
252 B6209322 นายศิวัจน์ ดิศธนินท์พงษ์  N/A10
253 B6210045 นายศิริศักดิ์ คำพันชนะ  N/A10
254 B6209308 นายธนชาติ สุมะหิงพันธ์  N/A10
255 B6209247 นายจิตรทิวัส แสนดี  N/A10
256 B6209070 นายพงศ์ศิริชัย ทวีนันท์  N/A10
257 B6209315 นายธนากรณ์ เจริญรูป  N/A10
258 B6219055 นายโชติภูมิ ดาราประธาน  N/A10
259 B6217815 นายฐากูร วิรานันท์  N/A10
260 B6216252 นายนฤพนธิ์ ไสวงาม  N/A10
261 B6221225 นายนภวิชญ์ สวัสดี  N/A10
262 B6220884 นายพิสิษฐ์ ทะเรรัมย์  N/A10
263 B6220198 นายภาคภูมิ รื่นฤดี  N/A10
264 B6214555 นายหรัณย์ คชลัย  N/A10
265 B6208752 นายวรโชติ มีลา  N/A10
266 B6202989 นางสาววีรภัทรา จิตบาล  N/A10
267 B6216658 นางสาวณัฐชา สมบูรณ์พงศ์  PE10
268 B6215330 นายสุระธาดาพงศ์ จำเริญเพิ่มกิจ  PE10
269 B6221218 นายสิทธิพงษ์ ศิริสิงห์อำไพ  PE10
270 B6209162 นายนิติพนธ์ พรมหาญ  PE10
271 B6219765 นายพงศธร แสงลี  PE10
272 B6201913 นายธนวรรธน์ นามสวัสดิ์  PE10
273 B6208684 นางสาวภัทรวดี พลมณี  PE10
274 B6218676 นางสาวอัจฉราพรรณ วงษ์ขันธ์  PE10
275 B6217983 นางสาวกานต์ธิดา เบิบชัยภูมิ  PE10
276 B6202200 นางสาวธัญชนก คำสา  PE10
277 B6219819 นางสาวทิพวรรณ์ รัชวงค์  PE10
278 B6209889 นางสาวมัลลิกา สีคาม  PE10
279 B6219734 นางสาวชลธิชา นามบุตร  PE10
280 B6209490 นางสาวจันทนิภา หลักบึง  PE10
281 B6218935 นางสาวอภิญญา บาลัน  PE10
282 B6209063 นางสาวนภัสสร หงษ์ร่อน  PE10
283 B6221591 นางสาวจุฑาพร พุ่มหลิ่ง  PE10
284 B6221508 นางสาวอรวรรณ ลำไธสง  PE10
285 B6220082 นายชัยสิทธิ์ ตงเท่ง  PE10
286 B6220372 นางสาวชนนน สังขวุฒิ  PE10
287 B6215033 นางสาวธัญญาเรศ ระวิงทอง  PE10
288 B6216191 นางสาวสุพรรษา วิเชียรรัมย์  PE10
289 B6218645 นางสาวศศิธร ทันใจ  PE10
290 B6218621 นางสาววิไลวรรณ วังคีรี  PE10
291 B6213824 นางสาวพิมพัชร พรมเจริญ  PE10
292 B6201265 นางสาวธนาภรณ์ ฉลวยศรี  PE10
293 B6217341 นางสาวศศิธนา สวนไผ่  PE10
294 B6221317 นางสาวมนัสนันส์ ยอดสุรินทร์  PE10
295 B6215378 นางสาวอริษรา บุษราคำ  PE10
296 B6215118 นางสาวปริยา ดาษดา  PE10
297 B6218768 นายปริญญา ลำเทียน  PE10
298 B6220143 นายณัฐวุฒิ จันทะรี  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
299 B6219116 นางสาวจิราภรณ์ สุขส่ง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
300 B6218508 นางสาวเบญจวรรณ ขวัญหวาน  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
301 B6217402 นายกิตติภพ มณีอนันตเศรษฐ์  PRECISION ENGINEERING10
302 B6217532 นายเมธัส เท้าไม้สน  PRECISION ENGINEERING10
303 B6218355 นางสาวปนัดดา อามาตมนตรี  PRECISION ENGINEERING10
304 B6213480 นายธนพล ติลาโพธิ์  TCE10
305 B6208936 นายภัทรภูมิ เหนือเกษ  TCE10
306 B6221058 นางสาวสโรชา ทีฆะพันธ์  TCE10
307 B6219215 นางสาวอภิญญา ดองโพธิ์  TCE10
308 B6219949 นางสาวกมลวรรณ พาภักดี  TCE10
309 B6208745 นางสาววรางคณา จ่ามีเคน  TCE10
310 B6219314 นายชนะชัย ถือธรรม  TCE10
311 B6220051 นายศุภกร อ่วมสอาด  TCE10
312 B6209599 นายสุภวัฒน์ บุตรพรหม  Transportation And Logistics Engineering10
313 B6220891 นายสุทัศน์ จ่าหมื่นไวย  Transportation And Logistics Engineering10
314 B6220037 นายภูษณ ชาตาดี  Transportation And Logistics Engineering10
315 B6214500 นางสาวมาลิณี ยุพดี  Transportation And Logistics Engineering10
316 B6214883 นางสาวสาวิตรี ชุมกลาง  Transportation And Logistics Engineering10
317 B6215248 นางสาวสุดารัตน์ สนปรุ  Transportation And Logistics Engineering10
318 B6221003 นางสาวสุดารัตน์ บุญปก  Transportation And Logistics Engineering10
319 B6216597 นางสาวน้ำทิพย์ เปตานัง  Transportation And Logistics Engineering10
320 B6217730 นางสาววีรยา ก้อนกั้น  Transportation And Logistics Engineering10
321 B6202804 นางสาวตติยา ศรีละบุตร  Transportation And Logistics Engineering10
322 B6218652 นางสาวนิษฐเนตร์ จอมทิพย์  Transportation And Logistics Engineering10
323 B6219017 นางสาววิภาดา รักษาสุข  Transportation And Logistics Engineering10
324 B5822409 นายราชัน กระพันธ์เขียว  Transportation Engineering And Logistics10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.