รายชื่อนศ.
รายวิชา536210 : ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6115944 นางสาวศุภารมย์ สุนทรารักษ์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
2 B6109738 นายสุเมธ ป้อมพิทักษ์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
3 B6111229 นางสาวรัชโยธิน พื้นผา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
4 B6102548 นางสาวดวงนฤมล แขดวง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
5 B6103699 นางสาวปิยาพร ขวัญคุ้ม  AERONAUTICAL ENGINEERING10
6 B6119249 นางสาวอรอนงค์ เรืองพริ้ม  AERONAUTICAL ENGINEERING10
7 B6111892 นางสาวสุธาทิพย์ ภูมิโคกรักษ์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
8 B6117818 นางสาวณัฐนภา เอคนาสิงห์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
9 B6115272 นางสาวชนัญฐิตา สามารถ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
10 B6106768 นางสาวกัญญาภัค ตรงวรานนท์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
11 B6130978 นางสาวกชพร ลาภูตะมะ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
12 B6105235 นางสาวศรัณย์รัตน์ จินตบัณฑิตวงศ์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
13 B6106102 นางสาวภัทรสุชา ชุมสาย  AERONAUTICAL ENGINEERING10
14 B6107307 นางสาวลลิตวดี ทองดวง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
15 B6102661 นางสาวศุภาพิชญ์ อาจวิชัย  AERONAUTICAL ENGINEERING10
16 B6115951 นายภัคพล สุพล  AERONAUTICAL ENGINEERING10
17 B6113216 นายวัชพล แร่ทอง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
18 B6103507 นายพงศ์พิสุทธิ์ แก้วตา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
19 B6115463 นายกิตติภพ สิงห์ทอง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
20 B6117641 นายก้องภพ อุทโยธา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
21 B6105402 นายกมลภพ เจริญศรี  AERONAUTICAL ENGINEERING10
22 B6102869 นายกริษณุ กลิ่นสี  AERONAUTICAL ENGINEERING10
23 B6106997 นายสหัสวรรษ เติมผล  AERONAUTICAL ENGINEERING10
24 B6103118 นายณัฐวุฒิ กำลังศิลป์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
25 B6102555 นายวัชรพล แขมคำ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
26 B6130862 นายอานนท์ หาทรัพย์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
27 B6110567 นายไอศูรย์ พรหมวิชัย  AERONAUTICAL ENGINEERING10
28 B6109615 นายจิรวงศ์ ปราบประจิตร์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
29 B6103293 นายธนพัฒน์ เกนอก  AERONAUTICAL ENGINEERING10
30 B6110451 นายวีรวิทย์ พรมมานอก  AERONAUTICAL ENGINEERING10
31 B6001063 นายอิทธิฤทธิ์ จงอ่อนกลาง  Automotive Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.