รายชื่อนศ.
รายวิชา523371 : MICROPROCESSORS
กลุ่ม3
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5871803 นางสาวศสินันธ์ รัตนสุบรรณฉาย  CPE10
2 B6019457 นายฤทธิโรจน์ ขุนรัตนโรจน์  CPE10
3 B5914296 นางสาวอัครา ชัยพงษ์  CPE10
4 B5916962 นายธนกิจ มณีวิหค  CPE10
5 B5907113 นายสุรเดช ทองไทย  CPE10
6 B5906093 นายปริภัทร พานะ  CPE10
7 B5915101 นายวัฒนะ เพ็งศรี  CPE10
8 B5903900 นายณรงค์ศักดิ์ สุวรรณ์  CPE10
9 B5823475 นายนันทวุฒิ แซ้นชัยภูมิ  CPE10
10 B6015800 นางสาวสรินยา โคตรพงษ์  CPE10
11 B6015886 นางสาวปภัชชานันท์ คำทะเนตร  CPE10
12 B6002008 นางสาวอรวี พุทธสังข์  CPE10
13 B6008611 นางสาวพัชรียา พรมเฮียง  CPE10
14 B6014551 นางสาวศิริรัตน์ ผลบุลภ  CPE10
15 B6000035 นางสาวอริสา รังกลาง  CPE10
16 B6020163 นางสาวขวัญนรี ประวันนา  CPE10
17 B6009168 นางสาวรัตน์ตวัน ขาวฉลาด  CPE10
18 B6004798 นายภัทรสิทธิ์ ลอมไธสง  CPE10
19 B6016357 นายไตรรงค์ บำรุงเกตุอุดม  CPE10
20 B6002671 นายธเนศร์ จันทร์ศิริสกุล  CPE10
21 B6004897 นายพัชรพล ฟองสมุทร์  CPE10
22 B6010317 นายธนพงษ์ ธรรมนิตย์กิจ  CPE10
23 B6007317 นายจักรกฤษณ์ เทือกมนต์  CPE10
24 B6000950 นายกฤษณรักษ์ ปลั่งกลาง  CPE10
25 B6003296 นายภุมรินทร์ เพียวสูงเนิน  CPE10
26 B6007690 นายกิตติพันธ์ เฟื่องคร  CPE10
27 B6000530 นายกันตพงศ์ พูนเกษม  CPE10
28 B6000783 นายพรเทพ ทวีทรัพย์  CPE10
29 B6012540 นายเปี่ยมพูล พูลเปี่ยม  CPE10
30 B6008031 นายอรรถกรณ์ โพธิ์ปาน  CPE10
31 B6012755 นายธนกร รูปสม  CPE10
32 B6014681 นายอิทธิกร ชาวกะมุด  CPE10
33 B6007553 นายธัญพงศ์ โรจนธีรโชติ  CPE10
34 B6015107 นายณัฐพล ปันต๊ะ  CPE10
35 B6010669 นายอรรถพล หยิมกระโทก  CPE10
36 B5917518 นางสาวเจนจิรา กล่อมตระกูล  CPE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.