รายชื่อนศ.
รายวิชา527402 : TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
กลุ่ม3
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5911059 นางสาวน้ำฝน แป้นเพ็ชร  TCE
2 B5903092 นายวิวัฒนา จรูญกุล  TCE
3 B5918294 นางสาวกนกวรรณ ขวัญทอง  TCE
4 B5901067 นางสาวปวีณา อุลิศนันท์  TCE
5 B5927289 นางสาวปรียาภรณ์ สุวรรณประทีป  TCE
6 B5914128 นางสาวชญานิศ รัตนประเสริฐ  TCE
7 B5913848 นางสาวทิวาพร พลสงคราม  TCE
8 B5914210 นางสาวรัชฎาวรรณ บัวแสง  TCE
9 B5918065 นางสาวเปมิกา แก้วปรีชา  TCE
10 B5900435 นางสาวศิวพร ใหญ่กลาง  TCE
11 B5908141 นางสาวกัญจนวิภา รวมใหม่  TCE
12 B5918218 นางสาวกรรณิการ์ เรืองกลาง  TCE
13 B5918249 นางสาวชลิตวรรณ โสลา  TCE
14 B5918140 นางสาวอรณิชา คำสอง  TCE
15 B5800063 นางสาวปรีชญา นรินทร์นอก  TCE
16 B5913558 นางสาวศิริพรรณ ภาคีเนตร  TCE
17 B5914456 นางสาวจินดารัตน์ พิขุนทด  TCE
18 B5915651 นางสาวจริยา มาสู่  TCE
19 B5914036 นางสาวเกศรินทร์ แก้วสว่าง  TCE
20 B5911899 นายศุภธนา พรมลี  TCE
21 B5916672 นายคณิน เกรียงชัยเกียรติ  TCE
22 B5921164 นายชยากร จันทร์อบ  TCE
23 B5921225 นายวิศรุต เนตรธรานนท์  TCE
24 B5904853 นายรัชนนท์ สุนาพรม  TCE
25 B5918201 นายอดิศร ดาศรี  TCE
26 B5903658 นายฏิณภัทร พรพนม  TCE
27 B5902514 นายวัฒนาธร การเขว้า  TCE
28 B5918126 นายอภิสิทธิ์ ทัดทาน  TCE
29 B5916368 นายเมฆินทร์ เเสนน่าน  TCE
30 B5919437 นางสาวปณิตา คงการุณ  TCE
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.