รายชื่อนศ.
รายวิชา529294 : ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
กลุ่ม4
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6017842 นางสาวฐิติพร พลเสนา  Agricultural and Food Engineering
2 B5901159 นางสาวปภาพร มั่นสกุล  Agricultural and Food Engineering
3 B6012373 นายอนันตชัย มั่งคั่ง  Agricultural and Food Engineering
4 B6004668 นายวิทวัส มงคลสวัสดิ์  Agricultural and Food Engineering
5 B6012779 นายอภิสิทธิ์ เหนือคูเมือง  Agricultural and Food Engineering
6 B5908912 นายพรหมภู เนื่องนำเจริญ  Agricultural and Food Engineering
7 B6001001 นางสาวนลิน วันทุมมา  Agricultural and Food Engineering
8 B5904785 นายณัฐวรท ชนะภักดิ์  Agricultural and Food Engineering
9 B5807628 นายปฏิภาณ โพสีลาบ  Agricultural and Food Engineering
10 B5912049 นายดลวัฒน์ เชื้อขุนทด  Agricultural and Food Engineering
11 B5808229 นายศรีวิชัย อะปายัง  Agricultural and Food Engineering
12 B5906666 นางสาวสุพัตรา บุญพาทำ  Agricultural and Food Engineering
13 B5902880 นางสาวปาริชาติ วงค์พิพัฒศิลป์  Agricultural and Food Engineering
14 B5913565 นายวีระศักดิ์ ลุนนารี  Agricultural and Food Engineering
15 B5811090 นายอภิสิทธิ์ คงเจริญ  Agricultural and Food Engineering
16 B6012311 นางสาวอุษาวรินทร์ ถาวรฤทธิ์  Agricultural and Food Engineering
17 B5906024 นายฉัตรชัย ห่วงกระโทก  Agricultural and Food Engineering
18 B5905522 นายศุภวิชญ์ ปรีดีวงศ์  Agricultural and Food Engineering
19 B5900626 นายนันทวัฒน์ ยืนยง  Agricultural and Food Engineering
20 B5902576 นายลัทธวัฒน์ เรืองประเสริฐ  Agricultural and Food Engineering
21 B5903108 นายไชยา เจริญพันธ์  Agricultural and Food Engineering
22 B5924929 นางสาวจุฬาลักษณ์ ชะนะบุญ  Agricultural and Food Engineering
23 B5907762 นายฐาปนา แก้วนิล  Agricultural and Food Engineering
24 B5902095 นางสาวสุทธิดา ลีดอกไม้  Agricultural and Food Engineering
25 B5902309 นายพงศกร หึกขุนทด  Agricultural and Food Engineering
26 B5900510 นายเกรียงไกร สร้อยโพธิ์  Agricultural and Food Engineering
27 B5910847 นายไตรภาค เพ็ชรินทร์  Agricultural and Food Engineering
28 B5925148 นายผดุงเกียรติ สาฆะ  Agricultural and Food Engineering
29 B5909001 นายกัมปนาท ศรีก้อม  Agricultural and Food Engineering
30 B6010959 นายพลณวัฒน์ รัตรองใต้  CERAMIC ENGINEERING
31 B6011543 นายวิทวัตร อุดมครบ  CERAMIC ENGINEERING
32 B6025236 นายนันธวัฒน์ สร้อยจิตต์  CERAMIC ENGINEERING
33 B5914579 นางสาวศิรินทร์ญา เจียมโพธิ์  CME
34 B5910229 นางสาวณัฐยา ยานเจริญ  CME
35 B5910939 นายชนินทร์ วิเทศ  CME
36 B5902057 นายนิติพล บุญเชิดชู  Metallurgical Engineering
37 B5919291 นายณัฐการ สายศักดา  Metallurgical Engineering
38 B6008222 นางสาวกุลวดี จูศรี  Metallurgical Engineering
39 B5902019 นางสาวชลิตา หงส์คำภา  Metallurgical Engineering
40 B6011055 นายพัฒนา นามราชา  Metallurgical Engineering
41 B5907632 นางสาวลลิตา โชคชัย  PE
42 B5901449 นางสาวกุสุมาศ ยาวะระ  PE
43 B5907755 นางสาวปิยาภรณ์ ยันสังกัด  PE
44 B5904501 นายวีรพงษ์ วงชารี  PE
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.