รายชื่อนศ.
รายวิชา529294 : ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
กลุ่ม3
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6005986 นางสาวจารุวรรณ สืบสุนทร  Agricultural and Food Engineering
2 B6004675 นางสาวสุลัดดา ชนะดี  Agricultural and Food Engineering
3 B6000769 นายนันทวัฒน์ วระโพธิ์  CERAMIC ENGINEERING
4 B5903986 นายธนวิชญ์ เดชบุญ  CME
5 B5927463 นายอธิป ทองดีเวียง  CME
6 B5910588 นางสาวจิรวดี สนธิเณร  CME
7 B5803477 นางสาวอรพิมพ์ บอกขุนทด  CME
8 B5903047 นายกิตติชัย อารีเอื้อ  CME
9 B5921560 นางสาวสุนิสา สุระสาย  CME
10 B5912346 นางสาววริญชญา ทองฤทธิ์  CME
11 B5915873 นางสาวกรวรรณ อินทะ  CME
12 B5907236 นางสาวลลิตา กะการดี  CME
13 B5908905 นางสาวอารีรัตน์ ช่อผกา  CME
14 B6009557 นายณัฐพงษ์ ศรียงยศ  Metallurgical Engineering
15 B6009564 นางสาวชลิตา ม่วงนาครอง  Metallurgical Engineering
16 B6014438 นายภานุพงศ์ ทัศน์ศรีสกุล  Metallurgical Engineering
17 B6010041 นางสาวอัมพร แสนกระจาย  Metallurgical Engineering
18 B6007805 นายนิมิต กุลบุตร  Metallurgical Engineering
19 B6005221 นายมาวิน สิงห์มาตร  Metallurgical Engineering
20 B6015190 นางสาวนิพาดา หาญนอก  Metallurgical Engineering
21 B5800940 นางสาวณัฏฐนันท์ ชนะชัยปรียา  Metallurgical Engineering
22 B6011321 นายพรรณพัฒน์ เนาวโอภาส  Metallurgical Engineering
23 B6010072 นายกฤษติเมฆ นันธ์สุณีย์  Metallurgical Engineering
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.