รายชื่อนศ.
รายวิชา529294 : ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
กลุ่ม3
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร 
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6010072 นายกฤษติเมฆ นันธ์สุณีย์  Metallurgical Engineering
2 B6014438 นายภานุพงศ์ ทัศน์ศรีสกุล  Metallurgical Engineering
3 B6015190 นางสาวนิพาดา หาญนอก  Metallurgical Engineering
4 B6010041 นางสาวอัมพร แสนกระจาย  Metallurgical Engineering
5 B6005221 นายมาวิน สิงห์มาตร  Metallurgical Engineering
6 B6007805 นายนิมิต กุลบุตร  Metallurgical Engineering
7 B6011321 นายพรรณพัฒน์ เนาวโอภาส  Metallurgical Engineering
8 B6009557 นายณัฐพงษ์ ศรียงยศ  Metallurgical Engineering
9 B5800940 นางสาวณัฏฐนันท์ ชนะชัยปรียา  Metallurgical Engineering
10 B6009564 นางสาวชลิตา ม่วงนาครอง  Metallurgical Engineering
11 B5903986 นายธนวิชญ์ เดชบุญ  CME
12 B5903047 นายกิตติชัย อารีเอื้อ  CME
13 B5927463 นายอธิป ทองดีเวียง  CME
14 B5803477 นางสาวอรพิมพ์ บอกขุนทด  CME
15 B5912346 นางสาววริญชญา ทองฤทธิ์  CME
16 B5907236 นางสาวลลิตา กะการดี  CME
17 B5915873 นางสาวกรวรรณ อินทะ  CME
18 B5910588 นางสาวจิรวดี สนธิเณร  CME
19 B5908905 นางสาวอารีรัตน์ ช่อผกา  CME
20 B5921560 นางสาวสุนิสา สุระสาย  CME
21 B6000769 นายนันทวัฒน์ วระโพธิ์  CERAMIC ENGINEERING
22 B6005986 นางสาวจารุวรรณ สืบสุนทร  Agricultural and Food Engineering
23 B6004675 นางสาวสุลัดดา ชนะดี  Agricultural and Food Engineering
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.