รายชื่อนศ.
รายวิชา530211 : MECHANICS OF MATERIALS I
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5923304 นางสาวนภัสสร ปุ๊กสันเทียะ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
2 B5712748 นายชารีฟ นิแอ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
3 B5920303 นายวรภพ ทุ่งโพธิแดง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
4 B5910052 นางสาวณิชชาภัทร ศุภโชคธนกุล  Agricultural and Food Engineering10
5 B5916023 นางสาวณัฐวดี เหล่าทะนนท์  Agricultural and Food Engineering10
6 B5905782 นางสาวกรรณิการ์ ปาอินทร์  Agricultural and Food Engineering10
7 B5913466 นายทรงวุฒิ สมคำศรี  Agricultural and Food Engineering10
8 B5900626 นายนันทวัฒน์ ยืนยง  Agricultural and Food Engineering10
9 B5922451 นายภูมิภาส เจริญรัมย์  Agricultural and Food Engineering10
10 B5910984 นายทาณุวัตร์ บรรเทากุล  Agricultural and Food Engineering10
11 B5915231 นายปฏิภาณ ว่องไว  Agricultural and Food Engineering10
12 B5916689 นายสุวิจักษณ์ ทองอินทร์  Agricultural and Food Engineering10
13 B5953332 นายกวินพัฒน์ เกิดพงษ์วัฒนา  Agricultural and Food Engineering10
14 B5904198 นายจิรวัฒน์ ช่างสากล  Agricultural and Food Engineering10
15 B5920495 นายจักรพรรดิ์ ผดุงกิจ  Agricultural and Food Engineering10
16 B5914371 นางสาวภัทรวดี ถิรวัฒนกุล  Agricultural and Food Engineering10
17 B5917006 นางสาวโยษิตา วิจารัตน์  Agricultural and Food Engineering10
18 B5913237 นางสาวชนิศา กลิ่นผกา  Agricultural and Food Engineering10
19 B5913336 นางสาวธมลวรรณ ฉิมนาคพันธุ์  Agricultural and Food Engineering10
20 B5915996 นายจักรกฤษ โมกไธสง  Agricultural and Food Engineering10
21 B5905652 นายวิชญ์ภูมิ โรจนเกษตรชัย  Agricultural and Food Engineering10
22 B5909001 นายกัมปนาท ศรีก้อม  Agricultural and Food Engineering10
23 B6007065 นางสาวนัฐมล โยธาเสน  Agricultural and Food Engineering10
24 B6004675 นางสาวสุลัดดา ชนะดี  Agricultural and Food Engineering10
25 B6017903 นางสาวกรกนก แต่งแก้ว  Agricultural and Food Engineering10
26 B6007942 นางสาวพรทิพย์ อู่ทอง  Agricultural and Food Engineering10
27 B6018610 นางสาววิจนิตา แก้วเรือง  Agricultural and Food Engineering10
28 B6017842 นางสาวฐิติพร พลเสนา  Agricultural and Food Engineering10
29 B6008932 นางสาวสุดารัตน์ กิติสกนธ์  Agricultural and Food Engineering10
30 B6001001 นางสาวนลิน วันทุมมา  Agricultural and Food Engineering10
31 B6017859 นายจีรวัฒน์ สุขดี  Agricultural and Food Engineering10
32 B6012779 นายอภิสิทธิ์ เหนือคูเมือง  Agricultural and Food Engineering10
33 B6009014 นายกีรตินันท์ เข็มทอง  Agricultural and Food Engineering10
34 B6020637 นายศุภวัฒน์ แสนตน  Agricultural and Food Engineering10
35 B6012809 นายวิธาน สาพิมพ์ลาด  Agricultural and Food Engineering10
36 B6012236 นายชนายุทธ ช่วยโพธิ์กลาง  Agricultural and Food Engineering10
37 B6009113 นายอนุชา พลเยี่ยม  Agricultural and Food Engineering10
38 B6237158 นายอริสมันต์ ขันหงษ์  Agricultural and Food Engineering10
39 B6005986 นางสาวจารุวรรณ สืบสุนทร  Agricultural and Food Engineering10
40 B6019860 นางสาวทัศสิกา บุญโต  Agricultural and Food Engineering10
41 B6005344 นายเอเซีย สุจิมงคล  Agricultural and Food Engineering10
42 B6014872 นายทวีวัฒน์ โคกกลุ่น  Agricultural and Food Engineering10
43 B5809783 นางสาวน้ำฝน จึงเจริญ  Agricultural and Food Engineering10
44 B5812967 นางสาวเธียรนารี นาชัยธง  Agricultural and Food Engineering10
45 B5808496 นางสาวอรวี ไร่ดี  Agricultural and Food Engineering10
46 B5720453 นางสาวสหัทยา เชาวน์เสริมสุข  Agricultural and Food Engineering10
47 B5808144 นายจักรพงษ์ ไผ่นอก  Agricultural and Food Engineering10
48 B5813346 นางสาวอุษณี ศรีเมือง  Agricultural and Food Engineering10
49 B5711420 นางสาวศุภลักษณ์ คำมูล  Agricultural and Food Engineering10
50 B5809851 นางสาวมลฑินี สุขหนา  Agricultural and Food Engineering10
51 B5708178 นางสาวสุพัตตรา ปาภูเขียว  Agricultural and Food Engineering10
52 B5824045 นายอธิปัตย์ สุทธิประภา  Agricultural and Food Engineering10
53 B5809912 นายศตวรรษ ชิงชัยภูมิ  Agricultural and Food Engineering10
54 B5805631 นายศตวรรษ สีกองแก้ว  Agricultural and Food Engineering10
55 B5910571 นางสาวศศิธร เพ็งสุวรรณ  Agricultural and Food Engineering10
56 B6004699 นางสาวธันยพร ทองเมือง  Automotive Engineering10
57 B5920211 นายปัณณวิชญ์ เตียวโสภาวงศ์  Automotive Engineering10
58 B6015602 นางสาวจุฑามาศ ภูธาตุงา  Automotive Engineering10
59 B6012625 นางสาวเขมิกา ตวงสิน  Automotive Engineering10
60 B6007034 นางสาวธนวรรณกร บุรีเพีย  Automotive Engineering10
61 B6007782 นางสาวจิราพร พิมลี  Automotive Engineering10
62 B6007980 นางสาวภาวิณี กล่อมบรรจง  Automotive Engineering10
63 B6024901 นางสาวณัฎฐณิชา วรรณา  Automotive Engineering10
64 B6003012 นางสาวจิตติมา ขำเขว้า  Automotive Engineering10
65 B6001629 นางสาวบุษกร นามรินทร์  Automotive Engineering10
66 B6014803 นายภัทรพงษ์ คงสา  Automotive Engineering10
67 B6007003 นายวัชระ จิตต์พาณิชย์  Automotive Engineering10
68 B6001063 นายอิทธิฤทธิ์ จงอ่อนกลาง  Automotive Engineering10
69 B6013899 นายอภิวัฒน์ ไชยชนะ  Automotive Engineering10
70 B6006532 นายภูริวัฒน์ ปานทอง  Automotive Engineering10
71 B6013523 นายณัฐวัฒน์ หัสกรรณ์  Automotive Engineering10
72 B6017538 นายธวัชชัย สมประสงค์  Automotive Engineering10
73 B6010775 นายอุทัย โกสุมภ์  Automotive Engineering10
74 B6009960 นายถิรวุฒิ อาจสยาม  Automotive Engineering10
75 B6006419 นายสมศักดิ์ สุทธิสนธิ์  Automotive Engineering10
76 B6013776 นายธีรวัฒน์ กรวยทอง  Automotive Engineering10
77 B6017606 นายพิสิษฐ์ แก้วสาหร่าย  Automotive Engineering10
78 B6019969 นายสุวรรณ เขียนภาพ  Automotive Engineering10
79 B5718986 นายธวัช สวาทดี  Automotive Engineering10
80 B5820900 นายเนตรพิพัฒน์ จำนงค์  Automotive Engineering10
81 B5920129 นางสาวกฤษณา ทาบุดดา  Automotive Engineering10
82 B5904150 นายเดชนรินทร์ จิตใส  Automotive Engineering10
83 B5903894 นายติณณ์ เงาดี  Automotive Engineering10
84 B5924684 นายปองพล จันทร์นุ่ม  Automotive Engineering10
85 B6019150 นางสาวอาทิตยา พลดงนอก  Automotive Engineering10
86 B5928262 นางสาวธัญญาลักษณ์ ปุริวงศ์  CE10
87 B5818662 นายอนุวัฒน์ ชัยกิจ  CE10
88 B5905812 นายภูมิ สุวรรณพันธ์  CE10
89 B6022167 นางสาวจัณทราทิพย์ ต่ายธานี  CE10
90 B6019129 นายผดุงเดช มูลมณี  CE10
91 B6022174 นางสาวสลิลทิพย์ แก้วรักษา  CE10
92 B6001391 นายวายุ บัวหอม  CE10
93 B6026622 นายฐิติกร นันทพันธ์  CE10
94 B6016432 นางสาวพนารักษ์ สังขะรมย์  CE10
95 B5819423 นางสาวสุมารี สุบรรนารถ  Environmental Engineering40
96 B6017309 นายกรวิชญ์ มูลขุนทศ  Environmental Engineering10
97 B5714940 นางสาวอัญธิกา นามวิจิตร  Environmental Engineering40
98 B5711727 นางสาววันแม่ เศรษฐจันทร์  Environmental Engineering40
99 B5819232 นางสาวธัญญามาศ เกี้ยมแสนเมือง  Environmental Engineering40
100 B5802807 นางสาวอรอุมา มิ่งจันทึก  Environmental Engineering10
101 B5602339 นางสาวสมัชญา ลำดับ  Environmental Engineering10
102 B5819577 นางสาวนันทิชา ดอกรักกลาง  Environmental Engineering10
103 B5705009 นางสาวธีรภัทร์ นพสูรย์  Environmental Engineering10
104 B5704149 นางสาวภัทราภรณ์ โต๊ะทอง  Environmental Engineering10
105 B5819188 นายณัฐวุฒิ จูงกลาง  Environmental Engineering10
106 B5807048 นายอนุสรณ์ พิมผม  Environmental Engineering10
107 B5703289 นายพิทยุตม์ ฤาวงศ์  Environmental Engineering10
108 B5810437 นายพีรพล รุ่งโรจน์พูนผล  Environmental Engineering10
109 B5709878 นายคณิสร พุทธา  Environmental Engineering10
110 B5700387 นายพัฒนกิจ พัชราชีวิน  Environmental Engineering10
111 B5615247 นายปุญญพัฒน์ ยอดยิ่งยง  Environmental Engineering10
112 B5543809 นายนันทพล บำรุงผล  Environmental Engineering10
113 B5719044 นายปริญญา ยอดงาม  Environmental Engineering10
114 B5819386 นายภานุรุจน์ สุพรรณเภสัช  Environmental Engineering10
115 B5914142 นางสาวชมอักษร ทองโสม  Environmental Engineering10
116 B5908615 นายภาณุพงษ์ โคตรเครื่อง  Environmental Engineering10
117 B5952564 นายอัครเดช เพ็ชร์หมื่นไวย  Environmental Engineering10
118 B6017262 นางสาวศศิธร ทองศักดิ์  Environmental Engineering10
119 B6007966 นางสาววารี แขสระน้อย  Environmental Engineering10
120 B6014858 นางสาววิชุดา รัตนัง  Environmental Engineering10
121 B6019709 นางสาววิไลวรรณ ปล้องพุดซา  Environmental Engineering10
122 B6000257 นางสาวภูษณิศา สิริวิบูลย์  Environmental Engineering10
123 B6026615 นางสาวเจนจิรา ทิพย์สมบัติ  Environmental Engineering10
124 B6009335 นางสาวยศวดี บัวศรียอด  Environmental Engineering10
125 B6010348 นางสาวมรกต สมดอกเเก้ว  Environmental Engineering10
126 B6017187 นายศุภกฤษ หยวกฉิมพลี  Environmental Engineering10
127 B6002718 นายกาญจน์ กาญจนพฤฒิพงศ์  Environmental Engineering10
128 B6000653 นายยุทธศักดิ์ ทุ่งนา  Environmental Engineering10
129 B6000264 นายชัชพงศ์ ชะอุ้มผล  Environmental Engineering10
130 B6000974 นายวสันต์ วันยศ  Environmental Engineering10
131 B6021153 นายณัฐวุฒิ มวลคำลา  Environmental Engineering10
132 B5804627 นางสาวเกวลิน บุญเชิดฉาย  Environmental Engineering40
133 B5615803 นายเอกพจน์ นีละเสวี  GT10
134 B5923410 นางสาวสายสุณีย์ มณีวงษ์  Geological Engineering10
135 B5907823 นางสาวศิริวรรณ ม่วงเกตุ  Geological Engineering10
136 B5911721 นายชยางกูร นันตา  Geological Engineering10
137 B5913886 นายณัฐพล เผ่าพันธุ์  Geological Engineering10
138 B5921898 นายจารุวัฒน์ จินากลึง  Geological Engineering10
139 B6004057 นางสาวกนกกร รุมชะเนาว์  Geological Engineering10
140 B6006167 นางสาวเยาวลักษณ์ กันภัย  Geological Engineering10
141 B6006198 นางสาวปิยธิดา แขวนสันเทียะ  Geological Engineering10
142 B6008239 นางสาวอาทิติยา ลิ้มวาทะรส  Geological Engineering10
143 B6010690 นางสาวนันท์นภัส อุดมโภชน์  Geological Engineering10
144 B6010904 นางสาวพรนภา แสงสวาท  Geological Engineering10
145 B6011031 นางสาวอินทิรา แก้วโวหาร  Geological Engineering10
146 B6009212 นางสาวโศรยา ขุนเดช  Geological Engineering10
147 B6003777 นางสาวตาณวี ผาสุข  Geological Engineering10
148 B6011628 นางสาวสมฤทัย ชัยวงษ์  Geological Engineering10
149 B6003203 นางสาวพรชิตา วรินทรา  Geological Engineering10
150 B6008345 นางสาวสายธาร จักร์โนวัน  Geological Engineering10
151 B6001674 นายอรรถชัย นวลศรี  Geological Engineering10
152 B6021344 นายถนอมศักดิ์ บุญสาร  Geological Engineering10
153 B6021658 นายศักดิ์สิทธิ์ ดำแก้ว  Geological Engineering10
154 B6015657 นายจิรวัฒน์ ตารัมย์  Geological Engineering10
155 B6024840 นายณรงค์ฤทธิ์ ดีโย  Geological Engineering10
156 B6013561 นายปรมินทร์ ทองรัตน์  Geological Engineering10
157 B6018832 นายชานน ปิยะวงศ์  Geological Engineering10
158 B6018023 นายพิธิวัต ศรีดารา  Geological Engineering10
159 B6015169 นายพิชัย ศรีทา  Geological Engineering10
160 B6018085 นายเสฏฐวุฒิ อำนวยผล  Geological Engineering10
161 B6000981 นายวัฒนะ เลิศวิวัฒน์  Geological Engineering10
162 B6002725 นายอภิสิทธิ์ ดวงจันทร์หอม  Geological Engineering10
163 B6001773 นายจิตติพัฒน์ธิติ ไชยมาตย์  Geological Engineering10
164 B6019952 นายมนตรี เอื้อกิจ  Geological Engineering10
165 B6015671 นายรัฐธรรมนูญ ปุริเส  Geological Engineering10
166 B5903870 นางสาวกานดา เกตุชรา  Geological Engineering10
167 B5803422 นางสาวอภัสศร เสมศักดิ์  IE10
168 B5807116 นางสาวนฤมล เภาบัว  MAE10
169 B5806577 นายอภิสิทธิ์ สุมาลุย์  MAE10
170 B5807277 นายณัฐภูมิ โม้แก้ว  MAE10
171 B5814336 นายปภชณวษร สุวรรณภูวเดช  MAE10
172 B5814206 นางสาวณัชชา ชนะสิทธิ์  MAE10
173 B5813858 นางสาวปิยพร สุภานัส  MAE10
174 B5814244 นายณัฐกานต์ วงค์ยอด  MAE10
175 B5808274 นางสาวจิดาภา ศุภรทรัพย์  MAE10
176 B5723461 นางสาวชฎิลรัตน์ ธำรงค์อนันตสกุล  MAE10
177 B6002794 นายภานุพงศ์ รู้จิตร  ME10
178 B6010416 นางสาวอทิตยา ศรสิทธิ์  ME10
179 B6022211 นางสาวธัญมาศ วงวิราช  ME10
180 B5905447 นายธนายุทธ ประทุมแพง  ME10
181 B5811977 นางสาวนุชรินทร์ สายยนต์  Metallurgical Engineering10
182 B5903351 นางสาวชุติมา เฮียงบุญ  Metallurgical Engineering10
183 B5913756 นางสาวบุญรัตน์ สุขทวี  Metallurgical Engineering10
184 B5806096 นายสมร ดวงเด่นฉาย  Metallurgical Engineering10
185 B5911561 นายนัครา คชสีห์  Metallurgical Engineering10
186 B5921775 นายกษิดินทร์ จงศักดิ์สวัสดิ์  Metallurgical Engineering10
187 B5825202 นายอิสรายุทธ ประเสริฐสังข์  Metallurgical Engineering10
188 B5904433 นายศิขรินทร์ พลอยวิเลิศ  Metallurgical Engineering10
189 B6011703 นางสาวนิธินันท์ คนยัง  Metallurgical Engineering10
190 B6018900 นางสาววรัญญา นิลรัตน์  Metallurgical Engineering10
191 B6011802 นางสาววนิศรา ลุงไธสง  Metallurgical Engineering10
192 B6020842 นางสาวสุชาณี ศรีรอด  Metallurgical Engineering10
193 B6013363 นางสาวพิมพ์พิศา เพียกเพีย  Metallurgical Engineering10
194 B6006570 นางสาวพรรณกาญจน์ กลางประพันธ์  Metallurgical Engineering10
195 B6015190 นางสาวนิพาดา หาญนอก  Metallurgical Engineering10
196 B6017071 นางสาวกิติยา นาธงชัย  Metallurgical Engineering10
197 B6007881 นางสาวลักษมณ บุญเจริญ  Metallurgical Engineering10
198 B6005092 นางสาวณัฐธิชา กล้าหาญ  Metallurgical Engineering10
199 B6006624 นางสาววนารินทร์ เขียนกระโทก  Metallurgical Engineering10
200 B6020675 นางสาวญามินทร์ ชอบสว่าง  Metallurgical Engineering10
201 B6013080 นางสาวสุมิตรา แกละแม  Metallurgical Engineering10
202 B6008468 นางสาวศุภานัน ฐานิสสกุล  Metallurgical Engineering10
203 B6007539 นางสาวศรินทิพย์ กมลรัตน์  Metallurgical Engineering10
204 B6029487 นางสาวณัฐวรา ธุรารัตน์  Metallurgical Engineering10
205 B6015862 นางสาวจุฑามาศ สุดนคร  Metallurgical Engineering10
206 B6028992 นางสาวพรธิดา พันเนียม  Metallurgical Engineering10
207 B6026707 นางสาวพัชริดา หิรัญอุทก  Metallurgical Engineering10
208 B6009564 นางสาวชลิตา ม่วงนาครอง  Metallurgical Engineering10
209 B6010980 นางสาวโชติกา พลศรี  Metallurgical Engineering10
210 B6012632 นางสาวชลลดา คงทิพย์  Metallurgical Engineering10
211 B6005269 นางสาวธัญญารัตน์ ปานทุ่ง  Metallurgical Engineering10
212 B6019020 นางสาวอมฤตตา นิยมนา  Metallurgical Engineering10
213 B6009557 นายณัฐพงษ์ ศรียงยศ  Metallurgical Engineering10
214 B6007805 นายนิมิต กุลบุตร  Metallurgical Engineering10
215 B6015367 นายพงศธร สารสูตร  Metallurgical Engineering10
216 B6019815 นายชนะศักดิ์ เวียงสมุทร  Metallurgical Engineering10
217 B6005542 นายศุภกฤต เค้ามิม  Metallurgical Engineering10
218 B6006884 นายสุภัค ทิพย์อุทัย  Metallurgical Engineering10
219 B5817122 นางสาวน้ำฝน ชุมสิงห์  PE40
220 B5905133 นายตะวัน พิศเพ็ง  PE10
221 B5717101 นางสาวศิริลักษณ์ บัวหลวง  PE10
222 B5806836 นางสาวปรารถนา บุญโลย  PE10
223 B5801442 นางสาวเพ็ญนภา ชี้ทางดี  PE10
224 B5817252 นางสาวอัจฉราพรรณ นัวกระโทก  PE10
225 B5613984 นางสาววิยกาญจน์ บุญคง  PE10
226 B5817139 นางสาวน้ำฝน อินทร์สเกตุ  PE10
227 B5816965 นางสาวกนกวรรณ โอวาทวงษ์  PE10
228 B5715312 นางสาวพิมพิวรรณ กะหะกะสิทธิ์  PE10
229 B5812486 นายรวิพล น้อยนวล  PE10
230 B5702220 นายวงศ์วิวัฒน์ กรินสูงเนิน  PE10
231 B5606030 นายภานุวัฒน์ ปัญญาทรง  PE10
232 B5605781 นายกฤตธี ศรีสังข์  PE10
233 B5901449 นางสาวกุสุมาศ ยาวะระ  PE10
234 B5902583 นางสาวณัฐณิชา กลสัน  PE10
235 B5907632 นางสาวลลิตา โชคชัย  PE10
236 B5902231 นายอารยะ ภูสง่า  PE10
237 B6137502 นายนนทวัชร เปรมจิตร์  PE10
238 B5927739 นายอภิรัฐ จันทะศูนย์  PE10
239 B5817269 นางสาวอารีรัตน์ รุ่งสกุล  PE10
240 B5811021 นายวรรณกร ประเสริฐสวัสดิ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
241 B5925551 นายเอกวิทย์ มุ่งงาม  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
242 B5804467 นายนิพิฐพนธ์ เหิมขุนทด  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
243 B5801589 นายปกรณ์ จีบตะคุ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
244 B5826100 นายเมธาสิทธิ์ จรัสไพรัตน์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
245 B5803071 นายเสนีย์ พรมบุตร  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
246 B5803712 นายธนดล ปิ่นนิกร  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
247 B6019365 นางสาวน้ำทิพย์ วงษ์จันทร์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
248 B6013417 นางสาวเบญญาภา ราชเจริญ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
249 B6010065 นางสาวชฎาภรณ์ หนูจิตร  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
250 B6012915 นางสาวปณิชา สิทธิจันทร์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
251 B6006631 นางสาวสมฤดี ศาลางาม  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
252 B6005832 นางสาวสุภาพร ศรีราชา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
253 B6011581 นางสาวสุดารัตน์ โสภา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
254 B6025632 นายณัชพล บุญใหญ่  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
255 B6009694 นายพิทยา เจาะรอด  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
256 B5927449 นางสาวมณีรัตน์ พนมเริงศักดิ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
257 B5919994 นางสาวโยษิตา มะฮะหมัด  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
258 B5924967 นางสาวดุจตะวัน คำภู  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
259 B5905218 นางสาวภัทรนรินทร์ หิรัญคงประเสริฐ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
260 B5807208 นางสาวพัชราภรณ์ แก้วจันทึก  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
261 B5905614 นางสาววาสิตา เพิ่มพูล  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
262 B5817078 นางสาวณัฐชยา วาบสูงเนิน  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
263 B5823925 นางสาวอัญมณี คล้ายวงษ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
264 B5825738 นางสาวธิดาวัลย์ บุบไชยา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
265 B5802661 นางสาวอุบลวรรณ ผลขาว  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
266 B5901531 นางสาวกัลยรักษ์ โรจนศิริ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
267 B5909391 นางสาวอลิษา อินตาหามแห  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
268 B5802227 นางสาวสุชีรา เชิงเขา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
269 B5926558 นายกัญจน์ ฐิติจำเริญพร  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
270 B5809011 นายวัฒนา ดอมไธสง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY40
271 B5920013 นายปรานต์ สุขชัยสิทธิ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
272 B5906055 นายภานุพันธ์ มาเร็ว  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
273 B5806140 นายกฤษธนพล สอดสุข  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
274 B5926039 นายพัฒนากร มั่งมี  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
275 B5902705 นายพชร รื่นรวย  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
276 B5822775 นางสาวจิณณาภัทร์ เจิมปรุ  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
277 B5803095 นายภูมิพัฒน์ บรรเทา  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
278 B5802722 นางสาวกรกนก ซอสูงเนิน  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
279 B5807420 นางสาวณัฐริกา หนองภักดี  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
280 B5806119 นางสาวนงณภัส แตรเงิน  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
281 B5610532 นางสาวจุฑารัตน์ มั่นคง  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
282 B5812974 นางสาวณัฐกานต์ แก่นจันทร์  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
283 B5807918 นางสาวรุ่งตะวัน วงษ์ชารี  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
284 B5803637 นางสาวรวินท์นิภา ชีตะรักษ์  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
285 B5715046 นางสาวสุนิสา คณะโท  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
286 B5714483 นางสาวสุพิชชา ประจำ  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
287 B5704088 นางสาวสุกัญญา กันหามอม  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
288 B5828258 นางสาวนงลักษณ์ โภคะ  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
289 B5710102 นางสาวสกุลรัตน์ จันสอน  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
290 B5612215 นายเฉลิมพร ชูชื่น  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
291 B5609482 นายอลงกรณ์ บุญภา  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
292 B5805778 นายจักรพงษ์ อันพิมพ์  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
293 B5817641 นายศตนันท์ ทองอารยกุล  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
294 B5812509 นายดลยฤทธิ์ ซาเกิม  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
295 B5705061 นายชัยฤทธิ์ โกศล  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
296 B5801381 นายเจษฎา ถุงเงิน  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
297 B5707782 นายธนากร ภูมิศรี  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
298 B5801107 นางสาวสหภาพ ก่อมขุนทด  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
299 B5709663 นางสาวอรพรรณ รานอก  TOOL ENGINEERING10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.