รายชื่อนศ.
รายวิชา617441 : WATER AND WASTEWATER ANALYSIS
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
1 B5962532 นางสาววิไลวรรณ บรรเทิงใจ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
2 B5962297 นายจิรพงศ์ ยงยืน  ENVIRONMENTAL HEALTH10
3 B5962372 นางสาวผุสชา จองทองหลาง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
4 B5962327 นางสาวฐิดาภรณ์ พันสำโรง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
5 B5963287 นางสาวรัตติยา บุษบารัตน์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
6 B5962754 นางสาวปรีชญา อึงรัตนากร  ENVIRONMENTAL HEALTH10
7 B5961894 นางสาวบุณยทิต ทองสุขฐานิต  ENVIRONMENTAL HEALTH10
8 B5963812 นางสาววีรญา เกี้ยมชัยภูมิ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
9 B5961764 นางสาวอรวรรณ นุชิต  ENVIRONMENTAL HEALTH10
10 B5963218 นางสาววทันยา อนันตภักดิ์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
11 B5961504 นางสาวกัญญาณัฏฐ์ เฉียบแหลม  ENVIRONMENTAL HEALTH10
12 B5962129 นางสาวศิริลักษณ์ ปานน้อย  ENVIRONMENTAL HEALTH10
13 B5962655 นางสาวสุพรรษา ทองคำ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
14 B5963522 นางสาวธนัญญา ดีการนา  ENVIRONMENTAL HEALTH10
15 B5962068 นางสาวธัญวรัตน์ ตู้ทอง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
16 B5962570 นางสาวจิรวรรณ ทุทุมมา  ENVIRONMENTAL HEALTH10
17 B5961658 นางสาวจริยา ปลัดขวา  ENVIRONMENTAL HEALTH10
18 B5962099 นางสาวพิชญาพร ไชยเสริม  ENVIRONMENTAL HEALTH10
19 B5961634 นางสาวพิกุลแก้ว ควรดี  ENVIRONMENTAL HEALTH10
20 B5961924 นางสาวสกาวรัตน์ คำนอก  ENVIRONMENTAL HEALTH10
21 B5962112 นางสาวชนกนันท์ สุขรี  ENVIRONMENTAL HEALTH10
22 B5961443 นางสาวสุนิสา มัตตะเดช  ENVIRONMENTAL HEALTH10
23 B5963300 นางสาวธนวรรณ แผงมล  ENVIRONMENTAL HEALTH10
24 B5961573 นางสาวอาทิตยา บุตรแดงน้อย  ENVIRONMENTAL HEALTH10
25 B5963256 นางสาวสุวนันท์ บุญคง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
26 B5961986 นางสาวกัลยกร นาคสูงเนิน  ENVIRONMENTAL HEALTH10
27 B5961948 นางสาววรุณี หอมทรัพย์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
28 B5962365 นางสาวกนกวรรณ ประกลม  ENVIRONMENTAL HEALTH10
29 B5963584 นางสาวทิพวัลย์ ทองรักษ์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
30 B5962747 นางสาวนพสุคนธ์ สีนาค  ENVIRONMENTAL HEALTH10
31 B5961825 นางสาวรมิตา กองคำ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
32 B5961870 นางสาวอัมพร สะอาดจันดี  ENVIRONMENTAL HEALTH10
33 B5962648 นางสาวกิติลักษฌ์ เลิกนอก  ENVIRONMENTAL HEALTH10
34 B5961375 นางสาวเสาวลักษณ์ พุทธจันทร์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
35 B5962662 นางสาวธัญญา วรรณประภา  ENVIRONMENTAL HEALTH10
36 B5962952 นางสาวปาริฉัตร ดูเรืองรัมย์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
37 B5962464 นางสาวหนึ่งฤทัย เนียมหอม  ENVIRONMENTAL HEALTH10
38 B5963959 นางสาวอุษา หาแว  ENVIRONMENTAL HEALTH10
39 B5961740 นางสาวนุสบา กุดหินนอก  ENVIRONMENTAL HEALTH10
40 B5961696 นางสาวอริศโนชา เพ็ญหนู  ENVIRONMENTAL HEALTH10
41 B5961542 นางสาวสุวรรณา บุญไทยกลาง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
42 B5962440 นางสาววรรณสว่าง ชัยชนะ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
43 B5962013 นางสาวพิมพ์ชนก สวาทห้อง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
44 B5961528 นางสาวอมรพรรณ โพธิ์นาง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
45 B5963225 นางสาวนิศาชล มูลนันท์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
46 B5961535 นางสาวสุภาวรรณ แก่นพิทักษ์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
47 B5963461 นางสาวจิราภรณ์ จวงจันทร์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
48 B5962310 นางสาววาสนา เชาว์แล่น  ENVIRONMENTAL HEALTH10
49 B5961856 นางสาวพิมลวรรณ วัชรินทรางกูร  ENVIRONMENTAL HEALTH10
50 B5961757 นางสาวภูริชญามญชุ์ ศรีนิล  ENVIRONMENTAL HEALTH10
51 B5961993 นางสาวทวีทรัพย์ สุกแก้ว  ENVIRONMENTAL HEALTH10
52 B5963973 นางสาวพิชญานิน ปราชญ์ศรีภูมิ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
53 B5963195 นางสาววรันธร บึงอ้อ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
54 B5961436 นางสาวบุษกร แครงกลาง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
55 B5963164 นางสาวทิพย์สุดา บรรจงใจหาญ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
56 B5962693 นายเจริญชัย โพธิ์ทอง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
57 B5961672 นายอภินันท์ แดงมณี  ENVIRONMENTAL HEALTH10
58 B5962969 นายชาคริต ยุกตานนท์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
59 B5962884 นายคฑายุทธ์ ยศสระน้อย  ENVIRONMENTAL HEALTH10
60 B5962679 นางสาววลัยลักษณ์ จงหาญ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.