รายชื่อนศ.
รายวิชา539401 : ADVANCED ELECTRONIC LABORATORY I
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5718290 นายตะวัน ลัทธิวรรณ  Electronic Engineering
2 B5715725 นางสาวบุษยา ขันศิลา  Electronic Engineering
3 B5803538 นางสาวสุธาสินี ไทยเรือง  Electronic Engineering
4 B5819843 นางสาวจันทร์จิรา พื้นอินทร์  Electronic Engineering
5 B5803439 นายพัฒนกิจ ชุ่มสูงเนิน  Electronic Engineering
6 B5807314 นายพงษ์ทวี รสจันทร์  Electronic Engineering
7 B5805297 นายสิรวิชญ์ แสงสว่าง  Electronic Engineering
8 B5718238 นายจักรกฤษณ์ เชื้อน่วม  Electronic Engineering
9 B5819799 นายสุเทพ จันทวี  Electronic Engineering
10 B5809240 นายอัษฎาวุฒิ บัวละคอน  Electronic Engineering
11 B5819614 นายณัฐ สุวรรณเนกข์  Electronic Engineering
12 B5828128 นายเมธชนัน เอี่ยมโภคาประดิษฐ  Electronic Engineering
13 B5809264 นายปภังกร แก้วสุติน  Electronic Engineering
14 B5808908 นายวิวัฒน์ วรสนาม  Electronic Engineering
15 B5718245 นายณัฏฐ์ เกตุสูงเนิน  Electronic Engineering
16 B5826520 นางสาวสรัลชนา วงอารีย์  Electronic Engineering
17 B5800827 นางสาวยุวธิดา มูลธรรมมา  Electronic Engineering
18 B5806829 นายโชติวิชญ์ จันทราช  Electronic Engineering
19 B5812479 นายภูวดล ไตรถาวร  Electronic Engineering
20 B5702527 นายวัชราพร เฮียงโฮม  Electronic Engineering
21 B5801305 นางสาวศรินยา คำมาตร  Electronic Engineering
22 B5802081 นางสาวปิยาพัชร เกิดไพบูลย์  Electronic Engineering
23 B5805310 นายชนะวัฒน์ สัจจสุวรรณ  Electronic Engineering
24 B5615353 นายคุณพิสิษฐ์ อมรพลัง  Electronic Engineering
25 B5819652 นายพงศกร สุวรรณโชติ  Electronic Engineering
26 B5810086 นายจักรพรรดิ์ แพงสารัตน์  Electronic Engineering
27 B5807338 นางสาวจิตรา เสาทอง  Electronic Engineering
28 B5819607 นายสิริราช นาคแจ้ง  Electronic Engineering
29 B5812295 นางสาวสุดารัตน์ แซ่ตั๊น  Electronic Engineering
30 B5822614 นายปฏิวัติ ชัยศิริมงคล  Electronic Engineering
31 B5802166 นางสาวจุฑามาศ กระจ่างโพธิ์  Electronic Engineering
32 B5802876 นางสาวภัทรพร ดอกเขียว  Electronic Engineering
33 B5823727 นางสาววิทวัล จำปาหอม  Electronic Engineering
34 B5814213 นางสาวหฤทัย สวัสดิภาพ  Electronic Engineering
35 B5819867 นายชำนาญ ผลมาก  Electronic Engineering
36 B5811281 นายเดชา แก้วบุตร  Electronic Engineering
37 B5810574 นางสาวจริยา ภาคพรม  Electronic Engineering
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.