รายชื่อนศ.
รายวิชา530211 : MECHANICS OF MATERIALS I
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6013769 นายพิชัย กาจิก  AERONAUTICAL ENGINEERING10
2 B6016128 นายพงศธร นามมุงคุณ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
3 B6017637 นายเดชฤทธิ์ เชื่อมกลาง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
4 B6008987 นายรัฐธีร์ เมธีอรุณเกียรติ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
5 B6005375 นายอภิสิทธิ์ บุตรพรหม  AERONAUTICAL ENGINEERING10
6 B6013974 นายวนัส อ่อนแพง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
7 B6016203 นายพงษ์เทพ สวัสดิวงษ์ไชย  AERONAUTICAL ENGINEERING10
8 B6007324 นายเอกพันธ์ กัลยาประสิทธิ์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
9 B5821631 นายพีรวัส แก่นโชติกุล  AERONAUTICAL ENGINEERING10
10 B6014339 นางสาวพิกุล ชินวงศ์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
11 B6013691 นางสาวมลธการ ทองทับ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
12 B6007836 นางสาวชลธร สว่างจิตร  AERONAUTICAL ENGINEERING10
13 B6011864 นางสาวชลธิชา เคนพรม  AERONAUTICAL ENGINEERING10
14 B6008390 นางสาวดวงนฤมล พุกนวน  AERONAUTICAL ENGINEERING10
15 B6020095 นางสาวสิริจิรัญญา วสุวิภา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
16 B6019549 นางสาวภาวิณี ทองมี  AERONAUTICAL ENGINEERING10
17 B6011505 นางสาวเกศติยา เมืองแก้ว  AERONAUTICAL ENGINEERING10
18 B6024215 นางสาวนิภาธร ศักดิ์ศรี  AERONAUTICAL ENGINEERING10
19 B6021467 นางสาวกัญญาณัฏฐ์ เขียวโสภา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
20 B6012991 นางสาวนริศรา หล่ออัศวินนนท์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
21 B6018733 นางสาวกชณัท เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
22 B6012984 นางสาวเบญชญา อนุมาศ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
23 B6017729 นายวัชรพัฐ จันทร์สว่าง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
24 B6025175 นายณัฐวัตร จันทร์ภูเขียว  AERONAUTICAL ENGINEERING10
25 B6026509 นายวุฒินันท์ น้อยพูล  AERONAUTICAL ENGINEERING10
26 B6008765 นายวชิระ ใจโพธิ์  Agricultural and Food Engineering10
27 B5808496 นางสาวอรวี ไร่ดี  Agricultural and Food Engineering10
28 B6017767 นางสาวโชติรักษ์ ปิ่นสันเทียะ  Agricultural and Food Engineering10
29 B5904198 นายจิรวัฒน์ ช่างสากล  Agricultural and Food Engineering10
30 B5909803 นายทรงพล พิริยะโศภณจิตต์  Agricultural and Food Engineering10
31 B5915842 นายไพศาล สุพรเงิน  Agricultural and Food Engineering10
32 B5908998 นายธิติพันธุ์ กรวิรัตน์  Agricultural and Food Engineering10
33 B5908486 นายจีระศักดิ์ โสรส  Agricultural and Food Engineering10
34 B5916276 นางสาวสุภาวดี น้อยอุบล  Agricultural and Food Engineering10
35 B5900299 นางสาวเบญญาภา ศรีชานันท์  Agricultural and Food Engineering10
36 B5907564 นางสาวพรชิตา จันเรียง  Agricultural and Food Engineering10
37 B5903962 นางสาวกัณฐิกา พิมพาสร้อย  Agricultural and Food Engineering10
38 B5910281 นางสาวรัตนา ฉิมสวัสดิ์  Agricultural and Food Engineering10
39 B5901197 นางสาวรุจี สวรรยาพานิช  Agricultural and Food Engineering10
40 B5824045 นายอธิปัตย์ สุทธิประภา  Agricultural and Food Engineering10
41 B5708291 นายคงกฤช นาหอคำ  Agricultural and Food Engineering10
42 B5609567 นายสิทธิ วงศ์สอนธรรม  Agricultural and Food Engineering10
43 B5719341 นางสาวเบญจสิริ เพ็งหมื่นไวย  Agricultural and Food Engineering10
44 B5711420 นางสาวศุภลักษณ์ คำมูล  Agricultural and Food Engineering10
45 B5714650 นางสาวรุ่งลาวัลย์ สอนคำแก้ว  Agricultural and Food Engineering10
46 B5801053 นายวีรวัฒน์ รุ่งเรืองพัฒนโชค  Agricultural and Food Engineering10
47 B6008932 นางสาวสุดารัตน์ กิติสกนธ์  Agricultural and Food Engineering10
48 B6010102 นายนพรุจน์ บุตรดี  Automotive Engineering10
49 B6011253 นายวิชชากร แสงมณี  Automotive Engineering10
50 B6000325 นายสรธร นพคุณโพธิ์สว่าง  Automotive Engineering10
51 B6022006 นายณัฐภัทร รวมเงาะ  Automotive Engineering10
52 B6002015 นายชัชวาล กุลโคตร  Automotive Engineering10
53 B6021252 นายศิริพงษ์ แสนแก้ว  Automotive Engineering10
54 B6002459 นายรฌกร แสงศุภกุล  Automotive Engineering10
55 B6001056 นายชวัลวิทย์ ทุรันไธสง  Automotive Engineering10
56 B6013387 นายวิชญ์ อึ้งธนไพศาล  Automotive Engineering10
57 B6019273 นายกีรติ ปิ่นเกตุ  Automotive Engineering10
58 B6014957 นายปณิธิ สมบุญยอด  Automotive Engineering10
59 B6010195 นายกฤติพงศ์ พฤกษาศรี  Automotive Engineering10
60 B6011338 นายดนุสรณ์ คำวันศรี  Automotive Engineering10
61 B6014803 นายภัทรพงษ์ คงสา  Automotive Engineering10
62 B6010775 นายอุทัย โกสุมภ์  Automotive Engineering10
63 B6021177 นายพงศ์ระพี สุวรรณโชติ  Automotive Engineering10
64 B6017514 นายวรรณวิทย์ ผาหัวดง  Automotive Engineering10
65 B6017453 นายสายัณห์ วรรณสวัสดิ์  Automotive Engineering10
66 B6008697 นายกฤษดา พลศรี  Automotive Engineering10
67 B6012182 นายกฤษณะ มีไทย  Automotive Engineering10
68 B6003463 นายกิตติภพ ยอดหงษ์  Automotive Engineering10
69 B6010751 นายวัชรพล จั่นพา  Automotive Engineering10
70 B6025465 นายพชร สุทธิศรีสมบูรณ์  Automotive Engineering10
71 B6007980 นางสาวภาวิณี กล่อมบรรจง  Automotive Engineering10
72 B6004699 นางสาวธันยพร ทองเมือง  Automotive Engineering10
73 B6012625 นางสาวเขมิกา ตวงสิน  Automotive Engineering10
74 B6024901 นางสาวณัฎฐณิชา วรรณา  Automotive Engineering10
75 B6015602 นางสาวจุฑามาศ ภูธาตุงา  Automotive Engineering10
76 B6003012 นางสาวจิตติมา ขำเขว้า  Automotive Engineering10
77 B6019969 นายสุวรรณ เขียนภาพ  Automotive Engineering10
78 B6021399 นางสาววิลาสินี เกลี้ยงกรแก้ว  Automotive Engineering10
79 B6015992 นางสาวอภิญญา ยะหะตะ  Automotive Engineering10
80 B6026165 นางสาวนารากร อยู่บุญ  Automotive Engineering10
81 B6001650 นางสาวศกลวรรณ จุลละมณฑล  Automotive Engineering10
82 B6013011 นางสาวอรกานต์ สมมี  Automotive Engineering10
83 B6025267 นางสาวดรุณี อินทรินทร์  Automotive Engineering10
84 B5921768 นายรัฐพล ศรีระทัศน์  Automotive Engineering10
85 B6017507 นางสาวศิริรัตน์ คุ้มโพน  Automotive Engineering10
86 B5913305 นางสาวชลธิชา จ่ายกระโทก  CE10
87 B6018702 นายฉลองวุฒิ ทองระหมาน  CE10
88 B5915620 นางสาวศิริลักษณ์ ทองศรี  CE10
89 B5928262 นางสาวธัญญาลักษณ์ ปุริวงศ์  CE10
90 B5909124 นายณัฐพล ศรีทิพย์อาสน์  CE10
91 B5910021 นายจิรายุ วงษ์หวุน  CE10
92 B5780945 นายสิทธิศักดิ์ อุตรวงษ์  CE10
93 B5918973 นายชยันต์ แสนกล้า  CE10
94 B5818662 นายอนุวัฒน์ ชัยกิจ  CE10
95 B5924844 นายศุภเวช บุญทองอ่อน  CE10
96 B6028923 นางสาวนิธิวดี กนกชัชวาล  CE10
97 B6012359 นางสาวสุมิตรา วิภาตะพันธุ์  CE10
98 B6027520 นางสาวศรุตาภรณ์ ทรงศรี  CE10
99 B6004248 นางสาวสุวัจณี จริยลักษณกุล  CE10
100 B6026219 นางสาวรามาวดี น้ำดอกไม้  CE10
101 B6022174 นางสาวสลิลทิพย์ แก้วรักษา  CE10
102 B6002343 นางสาวอารียา ชาญญานนท์  CE10
103 B6026721 นายสุประกิต สารรักษ์  CE10
104 B6008956 นายชัชพงศ์ พึ่งน้ำ  CE10
105 B6020989 นายปิยศรัณย์ ปล้องพุดซา  CE10
106 B6024758 นายอานุภพ ภูไชยแสง  CE10
107 B6027094 นายณัฐวรรธน์ พิเคราะห์งาน  CE10
108 B6001308 นายเกริกเกียรติ บุญธรรม  CE10
109 B6010089 นายนันทพงศ์ นากอ  CE10
110 B6017965 นายนรินทร์ เข็มกลัดมุกต์  CE10
111 B6002893 นายณัฐวุฒิ บุญสังข์  CE10
112 B6026462 นายณัชพล พรหมณี  CE10
113 B6017002 นายปธานิน นิยมแสง  CE10
114 B6011277 นายส่งศักดิ์ คิดรอบ  CE10
115 B6019822 นายปรชนก ม่วงประเสริฐ  CE10
116 B6025076 นายณัฏฐพล เจียมเจิม  CE10
117 B6024536 นายนิวัฒน์ชัย นพรัตน์  CE10
118 B6011079 นายธีธัช ติยะไทธาดา  CE10
119 B5907441 นางสาวพรนัชชา หาดทวายกาญจน์  CE10
120 B5819225 นางสาวนุสรา นาบำรุง  Environmental Engineering10
121 B5706440 นางสาวนาทฤทัย ทองใบ  Environmental Engineering40
122 B5713523 นางสาวสุรางคนา นาคมี  Environmental Engineering40
123 B5718054 นางสาวธิดาพร ต้มใจอด  Environmental Engineering40
124 B5531240 นางสาวธิดารัตน์ สุทธิรัตน์  Environmental Engineering40
125 B5700691 นางสาวหยาดรุ้ง อำมะเหียะ  Environmental Engineering40
126 B5952564 นายอัครเดช เพ็ชร์หมื่นไวย  Environmental Engineering10
127 B5719044 นายปริญญา ยอดงาม  Environmental Engineering10
128 B5543809 นายนันทพล บำรุงผล  Environmental Engineering10
129 B5913961 นางสาวนิศากร ละออเอี่ยม  Environmental Engineering10
130 B5915927 นางสาวพัชรี มาสิงห์  Environmental Engineering10
131 B5906932 นางสาวจุติมาพร บุญเทียน  Environmental Engineering10
132 B5901838 นายประเสริฐ คุณฟอง  Environmental Engineering10
133 B5608898 นางสาวกมลพรรณ รัฐถาวร  Environmental Engineering10
134 B5720408 นางสาวศิริรัตน์ รวมคำภา  GT40
135 B5915705 นางสาวลลิดา สมานมิตร  Geological Engineering10
136 B5924912 นางสาวตูแวฟาดีละ อาแซมัว  Geological Engineering10
137 B5805167 นางสาวมุขรินทร์ โพโสภา  Geological Engineering10
138 B5907823 นางสาวศิริวรรณ ม่วงเกตุ  Geological Engineering10
139 B5903870 นางสาวกานดา เกตุชรา  Geological Engineering10
140 B5923410 นางสาวสายสุณีย์ มณีวงษ์  Geological Engineering10
141 B5917105 นายศิรยุทธ คุณวิเชียร  Geological Engineering10
142 B5905362 นายอดิสรณ์ คล้ายนุช  Geological Engineering10
143 B5913039 นายสุทัศน์ รัตนะดี  Geological Engineering10
144 B6010232 นางสาวเบญจพร ชาวไร่นาค  Geological Engineering10
145 B6019167 นางสาวอทิตยา จันทะแสง  Geological Engineering10
146 B6003197 นางสาวสุวัจนี จากโคกสูง  Geological Engineering10
147 B6027308 นางสาวชัญญาภัค บุญเจริญ  Geological Engineering10
148 B6002534 นางสาวสุดาพร ใจมนต์  Geological Engineering10
149 B6002428 นางสาวเบญจมาภรณ์ ทุ่งกลาง  Geological Engineering10
150 B6003715 นางสาวสุดารัตน์ เกษแก้ว  Geological Engineering10
151 B6013516 นางสาวกรรจนา นามสุวรรณ์  Geological Engineering10
152 B6004019 นางสาววรางคณา สกุลเนตร  Geological Engineering10
153 B6001445 นางสาวเนตรชนก มังธานี  Geological Engineering10
154 B6011628 นางสาวสมฤทัย ชัยวงษ์  Geological Engineering10
155 B6007188 นายศตวรรษ แก้วปัญญา  Geological Engineering10
156 B6020200 นายยุทธพิชัย ม่วงปาน  Geological Engineering10
157 B6024680 นายศุภณัฐ ภูครองผา  Geological Engineering10
158 B6020514 นายวชิรวิทย์ ชัยสุวรรณ  Geological Engineering10
159 B6002787 นายคณาธิป บุญใหญ่  Geological Engineering10
160 B6026028 นายอัครพล แสงคณิต  Geological Engineering10
161 B6025458 นายปฏิญญา รุ่งเรืองศิลป์  Geological Engineering10
162 B6018832 นายชานน ปิยะวงศ์  Geological Engineering10
163 B6000981 นายวัฒนะ เลิศวิวัฒน์  Geological Engineering10
164 B6021719 นายบุญญฤทธิ์ กริ่งกลับ  IE10
165 B5814336 นายปภชณวษร สุวรรณภูวเดช  MAE10
166 B5804702 นายวงศกร จูมศิลา  MAE10
167 B5814244 นายณัฐกานต์ วงค์ยอด  MAE10
168 B5805402 นายจิรเมธ สือจันทึก  MAE10
169 B5808694 นายจิรายุ เมธวัน  MAE10
170 B5806430 นายวิวรรธน์ สมณี  MAE10
171 B5802302 นายนิติกร บินตะคุ  MAE10
172 B5814473 นายพิษณุ หงษ์ทอง  MAE10
173 B5723461 นางสาวชฎิลรัตน์ ธำรงค์อนันตสกุล  MAE10
174 B5807116 นางสาวนฤมล เภาบัว  MAE10
175 B5814206 นางสาวณัชชา ชนะสิทธิ์  MAE10
176 B5812387 นางสาวนฤมล เหล่าไชย  MAE10
177 B5808984 นางสาวรวิวรรณ กรวยนอก  MAE10
178 B5928071 นางสาวจารุภัทร กล้วยหอม  MAE10
179 B5808960 นางสาวสัจจามาศ เมณกูล  MAE10
180 B5540044 นายอิทธิฤทธิ์ นันเพ็ญ  MAE10
181 B5807277 นายณัฐภูมิ โม้แก้ว  MAE10
182 B6026196 นายกัมพล สมตั้ง  ME10
183 B6016807 นายธรรมรัตน์ แก้วคำแหง  ME10
184 B6016524 นายประชัน ชิณเทศน์  ME10
185 B6018665 นายอธิวัฒน์ สมพงษ์  ME10
186 B6009977 นายชนภัย คงสงวนวงษ์  ME10
187 B6015893 นายรชต วิเศษ  ME10
188 B6013219 นายอนุชา รักสุทธิ  ME10
189 B6007669 นายสุทธิพงษ์ โนนทะคำ  ME10
190 B6002794 นายภานุพงศ์ รู้จิตร  ME10
191 B6015299 นายณัฐพล ปาลรัตน์  ME10
192 B6006280 นายอภิสิทธิ์ จันตา  ME10
193 B6011932 นายกันตภณ ภูยางดี  ME10
194 B6016081 นายรามัญ นันท์เมือง  ME10
195 B6012946 นายฐิตินนท์ ไกรราษฎร์  ME10
196 B6015817 นายอธิพล สร้องโสม  ME10
197 B6007546 นายสุชาเมธ แถมพร  ME10
198 B6014421 นายประสพ นามวงษ์สา  ME10
199 B6002503 นางสาวณิชารัตน์ บัวนวน  ME10
200 B6007720 นางสาวฐิติพร ตอนสันเทียะ  ME10
201 B6005887 นางสาวทิพย์ตะวัน คำฤทธิ์  ME10
202 B6004132 นางสาวนัฏฐาเนตร จันทร์แจ้ง  ME10
203 B6012069 นางสาวปิยนุช ตากไธสง  ME10
204 B6024246 นางสาวฐานิกา สรณะสมบูรณ์  ME10
205 B6004620 นางสาวณัฐณิชา อุตรุณ  ME10
206 B6024833 นางสาวกุลธิดา ยางสวย  ME10
207 B6026752 นางสาวกัญญารัตน์ เชียรไชย  ME10
208 B5808120 นายณัฐวุฒิ หอยตะคุ  ME10
209 B5724918 นายโซฟัลอามีน แวอูเซ็ง  ME10
210 B6019341 นางสาวสุวิดา ใจชื่น  Metallurgical Engineering10
211 B6001766 นางสาวอารยา เสกขุนทด  Metallurgical Engineering10
212 B6006129 นางสาวเมทนี แสนพันธุ์  Metallurgical Engineering10
213 B6006686 นางสาวอภิชญา ใบหนองฮี  Metallurgical Engineering10
214 B6012601 นางสาวแชร์รี่ สมิสตี้  Metallurgical Engineering10
215 B6013578 นางสาวจุฑามาศ อุ่นเสือ  Metallurgical Engineering10
216 B6011802 นางสาววนิศรา ลุงไธสง  Metallurgical Engineering10
217 B6006570 นางสาวพรรณกาญจน์ กลางประพันธ์  Metallurgical Engineering10
218 B6017071 นางสาวกิติยา นาธงชัย  Metallurgical Engineering10
219 B6006624 นางสาววนารินทร์ เขียนกระโทก  Metallurgical Engineering10
220 B6007539 นางสาวศรินทิพย์ กมลรัตน์  Metallurgical Engineering10
221 B6014810 นายคงกระพัน ชัยชมภู  Metallurgical Engineering10
222 B6010942 นายสหพร แสงอุทัย  Metallurgical Engineering10
223 B6017149 นายภิญโญ เอี่ยมหุ่น  Metallurgical Engineering10
224 B6012939 นายชนิตพล พิไลกุล  Metallurgical Engineering10
225 B6013707 นายพิพัฒน์ เตนพเก้า  Metallurgical Engineering10
226 B6011826 นายอภัยชน ศรีสุวงค์  Metallurgical Engineering10
227 B6012014 นายณัฐพล แกมไธสง  Metallurgical Engineering10
228 B6004538 นายชัยพัฒน์ ชอบค้า  Metallurgical Engineering10
229 B6005719 นายพิพัฒน์ ประสงค์รัตน์  Metallurgical Engineering10
230 B6020248 นายเจษฎา ทองดี  Metallurgical Engineering10
231 B6006174 นายสุทัศน์ มาโค  Metallurgical Engineering10
232 B6015176 นายจิรวัฒน์ ชูมณี  Metallurgical Engineering10
233 B6001612 นายกฤษกร ทองมีค่า  Metallurgical Engineering10
234 B6011239 นายพศวีร์ สุขโท้  Metallurgical Engineering10
235 B6001544 นายกีรติ ศรีมงคล  Metallurgical Engineering60
236 B6026554 นายวิทวัส อินทรนุช  Metallurgical Engineering10
237 B6015367 นายพงศธร สารสูตร  Metallurgical Engineering10
238 B6019815 นายชนะศักดิ์ เวียงสมุทร  Metallurgical Engineering10
239 B5825271 นางสาววิภาดา อินหนอง  Metallurgical Engineering10
240 B5909407 นางสาวนัชดา อ้ายมา  Metallurgical Engineering10
241 B5912599 นางสาวสุภาวิณี ลีปลา  Metallurgical Engineering10
242 B5810826 นายธนวิชญ์ วงษาวดี  Metallurgical Engineering10
243 B5907335 นายศราวุธ บุญช่วยรอด  Metallurgical Engineering10
244 B5810543 นายพงศธร วรรณกุล  Metallurgical Engineering10
245 B5916009 นายสิทธิชัย สิงห์ลอ  Metallurgical Engineering10
246 B5903689 นายสุนทร บุบผามาลา  Metallurgical Engineering10
247 B5806515 นายพงศธร ทองบ่อ  Metallurgical Engineering10
248 B5806096 นายสมร ดวงเด่นฉาย  Metallurgical Engineering10
249 B6026356 นางสาวนัฐสุดา มานุจำ  Metallurgical Engineering10
250 B6006648 นางสาวสุพัตรา สารธร  Metallurgical Engineering10
251 B6013783 นางสาวพัณนิดา พลเรือง  Metallurgical Engineering10
252 B6005047 นางสาวอินทิรา สะอาดถิ่น  Metallurgical Engineering10
253 B6009731 นางสาวศศิวิมล ตรีสอน  Metallurgical Engineering10
254 B6012076 นางสาวปวัณภัสร์ สุรเรืองโรจน์  Metallurgical Engineering10
255 B6003951 นางสาวอารยา ศรีวิลัย  Metallurgical Engineering10
256 B6007416 นางสาวศุภกานต์ เกิดเกลื่อน  Metallurgical Engineering10
257 B6005481 นางสาววนิดา พงอุดทา  Metallurgical Engineering10
258 B5707669 นางสาวนิโลบล คูพันดุง  PE40
259 B5710454 นางสาวกมลชนก เอี่ยมกระจ่าง  PE10
260 B6029098 นางสาวณชมน นันตะวงษ์  PE60
261 B5908837 นายนฤเบศร์ เค้าอ้น  PE10
262 B5901661 นายธีรพล ไชยขวัญ  PE10
263 B5915194 นางสาววรรณวลี จันทา  PE10
264 B5712861 นายภาสุวัฒน์ ไพศาล  PE10
265 B5605217 นางสาวมณฑิรา ดรศรีโยเพชร  PE10
266 B5820825 นางสาวประกายแก้ว เสือพาดกลอน  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
267 B6025892 นายประสานชัย แก้วสุพรรณ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
268 B6012915 นางสาวปณิชา สิทธิจันทร์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
269 B5804467 นายนิพิฐพนธ์ เหิมขุนทด  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
270 B5904297 นายณัฐวุฒิ เตียงจันทร์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
271 B5925216 นายภาณุพันธ์ แสนงาม  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
272 B5920099 นายธนาธรณ์ กุดั่น  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
273 B5908370 นายวิชิต เรืองโต  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
274 B5820801 นายอมรเทพ เสนบุญมี  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
275 B5919987 นายกฤษณพงศ์ จันทร์เทศ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
276 B5902828 นายณฐกร อุ้ยนุมาศ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
277 B5920020 นายจักรกฤษ สีดา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
278 B5820757 นายวริศ รักษาผล  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
279 B5905614 นางสาววาสิตา เพิ่มพูล  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
280 B5823925 นางสาวอัญมณี คล้ายวงษ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
281 B5825738 นางสาวธิดาวัลย์ บุบไชยา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
282 B5919901 นางสาวอักษราภัค ฉิมใหม่  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
283 B5920853 นางสาวปาจารี เจตน์ตระกูลวิทย์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
284 B5805600 นางสาวสุทัตตา ผลเกตุ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
285 B5804573 นางสาวสุมณทิพย์ ฉ่ำประวิง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
286 B6008703 นายพรอานันต์ บุญคำ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
287 B5924110 นางสาวสิรินยากรณ์ ใจศรี  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
288 B6010065 นางสาวชฎาภรณ์ หนูจิตร  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
289 B6013202 นายเสฏฐพล ปินตาดวง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
290 B6008178 นายนิวัฒน์ วงศรีเทพ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
291 B5915897 นางสาวธนันพร กุลสุวรรณ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
292 B5822973 นางสาวนิติกร ด้วงทอง  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
293 B5822850 นางสาวโศภิษฐ์ พงษ์สิงห์  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
294 B5709311 นางสาวรุ่งนภา แก้วสุพรรณ์  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
295 B5606337 นางสาวชฎากาญจน์ วรรณศิลป์  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
296 B5801381 นายเจษฎา ถุงเงิน  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
297 B5803095 นายภูมิพัฒน์ บรรเทา  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
298 B5812509 นายดลยฤทธิ์ ซาเกิม  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
299 B5613960 นายสราวุฒิ บุญพิมพ์  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
300 B5707782 นายธนากร ภูมิศรี  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
301 B5713417 นายศุภักษร จุปะมาโท  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
302 B5805686 นายอภิวัฒน์ สุขเฉลิม  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
303 B5812233 นายณรงค์ฤทธิ์ สมแวง  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
304 B5805303 นายกรินทร์รักษ์ เจือจันทร์  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
305 B5719815 นายรังสิมันตุ์ บำรุงรักไทย  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
306 B5822775 นางสาวจิณณาภัทร์ เจิมปรุ  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
307 B5714483 นางสาวสุพิชชา ประจำ  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
308 B5704088 นางสาวสุกัญญา กันหามอม  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
309 B5803637 นางสาวรวินท์นิภา ชีตะรักษ์  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
310 B5807420 นางสาวณัฐริกา หนองภักดี  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
311 B5715046 นางสาวสุนิสา คณะโท  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
312 B5802586 นางสาวรวิสรา จันจัตุรัส  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
313 B5822874 นางสาวไพลิน ชาจันทึก  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
314 B5811335 นางสาวธัญญา จิ๋วเดช  TOOL ENGINEERING10
315 B5704880 นางสาวอารียา นวลแก้ว  TOOL ENGINEERING10
316 B5710119 นายชัยนันท์ นิลประทีปปรีชา  TOOL ENGINEERING10
317 B5812349 นายตันติกร ศรีเลิศ  TOOL ENGINEERING10
318 B5705955 นางสาวพิชามญชุ์ ขลุ่ยแก้ว  TOOL ENGINEERING10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.