รายชื่อนศ.
รายวิชา618311 : INDUSTRIAL HYGIENE SAMPLING AND ANALYSIS
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตร
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
1 B5962501 นางสาวพรวิไล ผลพูน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
2 B5963676 นายภักติดล กอสุนทร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
3 B5962518 นางสาววิชุดา ฝาชัยภูมิ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
4 B5963768 นางสาวกรชวัล เข็มทอง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
5 B5961627 นางสาวศรัญญา บุญทศ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
6 B5963393 นางสาวพัชรินทร์ เลาะสันเทียะ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
7 B5962082 นางสาวฉัตรธิดา จันมะณีย์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
8 B5962204 นางสาวณัฐชนิดา ภิญโญ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
9 B5962020 นางสาวปณิดา นารี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
10 B5963577 นางสาวจุรีภรณ์ ขอหมั่นกลาง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
11 B5961429 นางสาวลัดดาวัลย์ ครสิงห์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
12 B5962921 นางสาวภาวิตา สิทธิโสภณกำจร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
13 B5961559 นางสาวศุภลักษณ์ คำใส  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
14 B5961405 นางสาวนันทพร บุดดา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
15 B5962631 นางสาวสายไหม ทองทับพันธ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
16 B5963133 นางสาวนันทนัช จิตจำนงค์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
17 B5962907 นางสาวดุสิตา ศิริรักษ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
18 B5962105 นางสาวชมพูเนกข์ นพคุณ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
19 B5962273 นางสาวกมลชนก เพียโคตร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
20 B5962037 นางสาวอธิชา ชูมล  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
21 B5962877 นางสาวเจนิตา งานสันเทียะ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
22 B5961467 นางสาวบุษกร ห้าพุทรา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
23 B5962235 นางสาวภัทรลดา จักรชัย  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
24 B5963317 นางสาวยลดา ภูมิรัตน์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
25 B5962259 นางสาวเจนจิรา สังขมาน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
26 B5963430 นายอธิชา นาคะพงษ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
27 B5963003 นายธันวา บำรุงศิลป์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
28 B5962303 นายอปินโย มาตราช  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
29 B5962389 นายภาณุพงศ์ น้อยบุดดี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
30 B5963027 นายสุรเชษฐ์ ธงชัยตะนานนท์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
31 B5963492 นางสาวภูวิศา มณีประพันธ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.