รายชื่อนศ.
รายวิชา536210 : ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6007782 นางสาวจิราพร พิมลี  Automotive Engineering
2 B5920211 นายปัณณวิชญ์ เตียวโสภาวงศ์  Automotive Engineering
3 B5915729 นางสาวณัชฌา สุขภิรมย์  Automotive Engineering
4 B5921119 นางสาวนันทิยา กองศรี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
5 B5921058 นางสาวกุลธิดา ทานุรัตน์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
6 B6011314 นางสาวภคกุล วรรณราชู  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
7 B6027445 นางสาวสุวรรณรัตน์ หมื่นศรี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
8 B6014049 นางสาวฤทัยวรรณ ตูบสันเทียะ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
9 B6000516 นางสาวรุจิเรข จันทะโสม  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
10 B6012083 นางสาวชุติมณฑน์ เชื้อชีลอง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
11 B6007232 นางสาวชลธิชา พ่ออามาตย์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
12 B6012175 นางสาวชนิสรา ทองเลิศ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
13 B6007799 นางสาวสุชาดา นิ่มเปีย  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
14 B6005214 นายพรรณราย พักเท่า  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
15 B6020279 นายพิบูรณ์ พิทักษ์สมัย  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
16 B6008529 นายแบงค์ชาติ จันทร์มล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
17 B6011468 นายวรนันท์ โยธาจันทร์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
18 B6008420 นายภัทร์ศกรณ์ พลรดารัตน์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
19 B6001834 นายวชิรพล กระแสสินธุ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
20 B6026936 นายชาญวิทย์ เกลียวทอง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
21 B6021634 นายทวีรัฐ เรามานะชัย  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
22 B6020798 นายฑนวัฒน์ โคตรชมภู  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
23 B6016234 นายวุฒิพงษ์ แสงล้ำ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
24 B6016135 นายคเชนทร์ ริยะบุตร  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
25 B6005306 นายปรเมษฐ์ สาริบุตร  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
26 B6012748 นางสาวปิยะภรณ์ ปัจศรี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
27 B6005177 นางสาวกวิปรียา ชาวคึมบง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
28 B6016289 นางสาวมนสิชา ชะรอยรัมย์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
29 B6009397 นางสาวกิ่งกาญจน์ บูชาพันธ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
30 B6014261 นางสาวกัลยา เพ็ชรจิตร  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
31 B6005290 นายวรวิช โคตะดี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
32 B6011550 นายยุทธภพ สีม่วง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
33 B6013257 นายวัชระกร สุวรรณบุตร  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
34 B6014605 นายสินพิพัฒน์ สายุทธ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
35 B6029692 นายลุกมัน มามุ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
36 B6003685 นายอลงกรณ์ ดีทวี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
37 B6016180 นายศุภกิตติ์ แจ้งสว่าง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
38 B6004125 นายชนากร มวลชัยภูมิ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
39 B6016142 นายณัฐพงษ์ พบพิมาย  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
40 B6014117 นายพงศภัค ภาใบศรี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
41 B5914029 นายรุ่งโรจน์ ทองใย  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
42 B5921270 นายนนทวัฒน์ ยศปินตา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
43 B5921096 นายชินจักร กองมะเริง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
44 B6015947 นายวรรณชัย มูลตรี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.