รายชื่อนศ.
รายวิชา536210 : ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
กลุ่ม5
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6003647 นายจตุภูมิ ทอดแสน  Agricultural and Food Engineering
2 B6001391 นายวายุ บัวหอม  CE
3 B5919710 นายสรอรรถ ถิ่นก้อง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
4 B6010010 นางสาวเจนจิรา มูลจันดา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
5 B6002268 นางสาวสิรินประพา หวังแนบกลาง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
6 B6010386 นางสาวจิตตินันท์ จอมมะเริง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
7 B6005948 นางสาวสุพัตรา นามา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
8 B6025311 นายเจษฎากร บุญยอ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
9 B6015411 นายนาวิน พลอยแย้ม  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
10 B6011451 นายสุกัลย์ ธรรมเชื้อ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
11 B6013851 นายภาณุพงศ์ โอนทอง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
12 B6006754 นางสาวกมลรัตน์ เกลี้ยงเกลา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
13 B6001384 นางสาวนราภรณ์ ปั้นมูล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
14 B6011093 นางสาววาสนา บุญรัตน์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
15 B6009182 นายธนากร รุ่งเรือง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
16 B6016302 นายเจนณรงค์ หวังดี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
17 B6011185 นางสาววาสนา หอมหวล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
18 B6016319 นายธนากร ปริพล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
19 B6006464 นางสาวสุพัตตรา จุลบาทค์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
20 B6011598 นายสิทธิชัย มูลเสถียร  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
21 B6004781 นางสาวรัตนาวดี อ้ายจันทึก  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
22 B6021085 นางสาวต่วนฟาตีฮะห์ สุกิจจานันท์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
23 B6016173 นายนพรัตน์ ดุนคุณยงค์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
24 B6007911 นางสาวนัทริกา จิกจักร์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
25 B6001995 นางสาวจิตติมา รวมธรรม  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
26 B6021146 นายสันติ ศรีสูงเนิน  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
27 B6006914 นางสาวรัตนา โหมดศิริ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
28 B6004972 นายภคภณ แสงรอด  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
29 B6003548 นางสาวดมิสา สุวรรณนาวิน  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
30 B6016241 นางสาวจุฑามาศ ลูกจันทร์แป้น  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
31 B6003791 นายกฤตเมธ สังข์ทอง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
32 B6009595 นางสาวโยษิตา ใหม่คามิ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
33 B6006693 นางสาวศรัณยา มาลาสินธุ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
34 B6002985 นางสาวจิดาภา ทามี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
35 B6006150 นายสมรักษ์ มีมาก  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
36 B6004316 นางสาวมณีรัตน์ ครองทรัพย์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
37 B6003906 นายธนพล เสาวภาคย์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
38 B6004514 นางสาวพรพิมล รังษี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
39 B6005733 นายพงศภัค ตันสกุล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
40 B6003937 นางสาวชฎาภรณ์ เกรียงมงคล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
41 B6013059 นางสาวปาณิศา คนสันเทียะ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
42 B5927326 นายจรัญ ศรีภิรมย์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
43 B6015831 นายนครินทร์ เป็นพร้อม  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.