รายชื่อนศ.
รายวิชา618304 : FUNDAMENTAL OF INDUSTRIAL HYGIENE
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
1 B5963744 นางสาวพิมณภัทร์ แต้วงศ์เจริญใจ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
2 B5963072 นายธนดล ไตรวุฒิปัญญาวงศ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
3 B5961610 นางสาวนภาพร ปานบุดดา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
4 B5961511 นางสาวศุภิสรา จวงจันทร์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
5 B5961474 นางสาวรัชฏา อยู่ปูน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
6 B5961849 นางสาวอริสรา ลัดจะโป๊ะ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
7 B5963379 นางสาวนงลักษณ์ จิระอานนท์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
8 B5961498 นางสาวอาทิตยา โจทะนัง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
9 B5962105 นางสาวชมพูเนกข์ นพคุณ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
10 B5962174 นางสาวอรสา กำจร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
11 B5961733 นางสาวธัญญ์นิภา อุ่นทวง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
12 B5962396 นางสาวนิตยา บุญสิทธิ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
13 B5962006 นางสาวหทัยรัตน์ จองทองหลาง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
14 B5961962 นางสาวนันทวัน ประดับศรี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
15 B5962983 นางสาวณัฐริกา ผะกาทอง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
16 B5962709 นางสาววรัชยา เลิศธัญญาลักษณ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
17 B5962044 นางสาวปริยาพร ครองตาเนิน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
18 B5963683 นางสาวปัทมา คำมี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
19 B5962471 นางสาวพรรณนิกร เป็นธุพันธ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
20 B5962488 นางสาวจินตนา เดือนกลาง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
21 B5963171 นางสาวพิมพ์ชนิกา วิการะโพธิ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
22 B5962143 นางสาวดวงกมล จันทร์แจ่มภพ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
23 B5962433 นางสาวสุนันทา เขียวบุญแย้ม  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
24 B5962358 นางสาวสุดารัตน์ เศรษชัง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
25 B5961863 นางสาวศิริวรรณ ภัทรกูล  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
26 B5961719 นางสาวพรชิตา พูลผล  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
27 B5962846 นางสาวณัชชา ทองวงษ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
28 B5963652 นางสาวนิภาพร เทพสีหา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
29 B5963799 นางสาวธัญรัตน์ เสาสิน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
30 B5963614 นางสาวรสิตา จันทสา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
31 B5962334 นางสาวอุษณีย์ ศรีรัตนสุคนธ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
32 B5961689 นางสาวลลิตา ชัยคำจันทร์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
33 B5962136 นางสาววรรณวิษา ฝีกระโทก  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
34 B5961405 นางสาวนันทพร บุดดา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
35 B5961481 นางสาวสุพรรณี ตอนโคกสูง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
36 B5961726 นางสาวมาลัย โสขุนทด  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
37 B5962914 นางสาวอำไพ โอ่งอินทร์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
38 B5963416 นางสาวสุวิภาดา เดชา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
39 B5961979 นางสาวปริมวดี ชมภูศรี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
40 B5963447 นางสาวอารยพร มีชิน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
41 B5962815 นางสาวจิดาภา แซ่ลิ้ม  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
42 B5962549 นางสาวอาภัสสรา ชาวเขาดิน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
43 B5963010 นางสาวพิชญ์ชญาวดี พุทธนิมิตสันติ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
44 B5963140 นางสาววรินทร สาสุขวัฒน์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
45 B5963089 นางสาวธีรตา สุวะขา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
46 B5961450 นางสาวเบญจมาภรณ์ จงกลนิธารณ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
47 B5962273 นางสาวกมลชนก เพียโคตร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
48 B5962723 นางสาวบุษบา ตุ้มนอก  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
49 B5961795 นางสาววัชรินทร์ ฝองสูงเนิน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
50 B5961597 นางสาวเพ็ญนภา ส่งศรี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
51 B5963560 นางสาวนัฐกานต์ มีชำนาญ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
52 B5962259 นางสาวเจนจิรา สังขมาน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
53 B5962389 นายภาณุพงศ์ น้อยบุดดี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
54 B5963027 นายสุรเชษฐ์ ธงชัยตะนานนท์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
55 B5961801 นายนัฐวุฒิ อุดานนท์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
56 B5962860 นายนรินทร์ นิราชโศรก  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
57 B5963775 นายเกษมสันต์ มงกุฎเพชร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
58 B5962839 นายชัยนรินท์ พันธชัยโรจน์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
59 B5961931 นางสาวสุภาวดี ธีรทองดี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.