รายชื่อนศ.
รายวิชา618302 : OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY ADMINISTRATIONS
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร 
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
1 B5962334 นางสาวอุษณีย์ ศรีรัตนสุคนธ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
2 B5961801 นายนัฐวุฒิ อุดานนท์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
3 B5961610 นางสาวนภาพร ปานบุดดา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
4 B5961689 นางสาวลลิตา ชัยคำจันทร์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
5 B5961474 นางสาวรัชฏา อยู่ปูน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
6 B5961405 นางสาวนันทพร บุดดา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
7 B5963379 นางสาวนงลักษณ์ จิระอานนท์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
8 B5961498 นางสาวอาทิตยา โจทะนัง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
9 B5961481 นางสาวสุพรรณี ตอนโคกสูง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
10 B5962105 นางสาวชมพูเนกข์ นพคุณ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
11 B5961733 นางสาวธัญญ์นิภา อุ่นทวง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
12 B5961726 นางสาวมาลัย โสขุนทด  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
13 B5962396 นางสาวนิตยา บุญสิทธิ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
14 B5962006 นางสาวหทัยรัตน์ จองทองหลาง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
15 B5961962 นางสาวนันทวัน ประดับศรี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
16 B5962983 นางสาวณัฐริกา ผะกาทอง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
17 B5962044 นางสาวปริยาพร ครองตาเนิน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
18 B5963652 นางสาวนิภาพร เทพสีหา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
19 B5963683 นางสาวปัทมา คำมี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
20 B5962471 นางสาวพรรณนิกร เป็นธุพันธ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
21 B5963447 นางสาวอารยพร มีชิน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
22 B5962488 นางสาวจินตนา เดือนกลาง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
23 B5963171 นางสาวพิมพ์ชนิกา วิการะโพธิ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
24 B5962549 นางสาวอาภัสสรา ชาวเขาดิน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
25 B5962273 นางสาวกมลชนก เพียโคตร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
26 B5962358 นางสาวสุดารัตน์ เศรษชัง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
27 B5961450 นางสาวเบญจมาภรณ์ จงกลนิธารณ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
28 B5961719 นางสาวพรชิตา พูลผล  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
29 B5961863 นางสาวศิริวรรณ ภัทรกูล  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
30 B5961597 นางสาวเพ็ญนภา ส่งศรี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
31 B5962846 นางสาวณัชชา ทองวงษ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
32 B5962259 นางสาวเจนจิรา สังขมาน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
33 B5962433 นางสาวสุนันทา เขียวบุญแย้ม  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
34 B5962389 นายภาณุพงศ์ น้อยบุดดี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
35 B5962839 นายชัยนรินท์ พันธชัยโรจน์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
36 B5963027 นายสุรเชษฐ์ ธงชัยตะนานนท์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
37 B5962860 นายนรินทร์ นิราชโศรก  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
38 B5963072 นายธนดล ไตรวุฒิปัญญาวงศ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
39 B5961511 นางสาวศุภิสรา จวงจันทร์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.