รายชื่อนศ.
รายวิชา110206 : HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
กลุ่ม9
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร 
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
1 B6065560 นางสาวกนกกร แท่งทอง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
2 B6065140 นางสาวจิรัตติกาล ไชยบัง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
3 B6065188 นายกฤธิชัย ติถา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
4 B6062354 นางสาวกุลธิดา รัตนมณี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
5 B6062231 นางสาวอัญมณี สร้างบุญ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
6 B6065041 นางสาวทรรศพร ภูกิ่งงาม  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
7 B6064983 นางสาวขวัญฤดี สาทิพจันทร์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
8 B6065607 นางสาวปัทมาภรณ์ พุ่มแก้ว  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
9 B5963621 นางสาวศุภิสรา สืบกระโทก  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
10 B6065386 นางสาวทัศน์วรรณ พึ่งโภคา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
11 B6065362 นางสาวแพรวพรรณ ไวกลาง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
12 B6062828 นางสาวธญานี วัชโรสินธุ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
13 B6065065 นางสาววริษา กาเด็น  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
14 B6065058 นางสาวดวงสุดา พงษ์จังหรีด  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
15 B5962341 นางสาวกชพร นวลจันทร์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
16 B6061418 นางสาวเกศมณี วรรณสุทธิ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
17 B6063009 นายณัฐพงษ์ พกทรัพย์หิรัญ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
18 B6065324 นางสาวกนกพร จำปาศิริ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
19 B6065508 นางสาววิไลพร แสงสว่าง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
20 B6065591 นางสาวอันธิมา คำปาน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
21 B5963904 นางสาวอุไรพร ห่วงกระโทก  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
22 B6062736 นางสาวภัทราภรณ์ ภูผาลิช่อ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
23 B5963065 นางสาวชวาลา ตีตรา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
24 B6064488 นางสาวณัฐณิชา พิตตะขบ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
25 B6062439 นางสาวสิริกานดา มักอ้น  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
26 B6062491 นางสาวกัลยา ทับทิม  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
27 B6062507 นางสาวยศวดี ชมด่าน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
28 B6062514 นางสาวอังคณา มุ่งพึ่งกลาง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
29 B6062521 นางสาวกัญญารัตน์ เทียมแก้ว  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
30 B5962594 นางสาวอนุลักษณ์ ปิ่นชู  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
31 B5962631 นางสาวสายไหม ทองทับพันธ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
32 B6062835 นางสาวจิรัชญา วงศ์เตชะ  ENVIRONMENTAL HEALTH
33 B6064082 นางสาวพิมพิไล ชัยแหม่ง  ENVIRONMENTAL HEALTH
34 B6063443 นางสาวสิตานัน นาคสุวรรณ์  ENVIRONMENTAL HEALTH
35 B6064167 นางสาวจุรารัตน์ ก้อนวัน  ENVIRONMENTAL HEALTH
36 B6062989 นางสาวรัตน์ชนก ชนะค้า  ENVIRONMENTAL HEALTH
37 B6064402 นางสาวสุภาวดี สิงห์รักษาตระกูล  ENVIRONMENTAL HEALTH
38 B6064396 นางสาวกัญญาณัฐ ปล้องไม้  ENVIRONMENTAL HEALTH
39 B6062637 นางสาวชุติกาญจน์ จันทร์เทศ  ENVIRONMENTAL HEALTH
40 B6062743 นางสาวศุภนุช ชูทอง  ENVIRONMENTAL HEALTH
41 B6062804 นางสาวศิริพาพร พิมพา  ENVIRONMENTAL HEALTH
42 B6063283 นางสาวมลธิกานต์ สุขเสมอ  ENVIRONMENTAL HEALTH
43 B6061913 นางสาวนราพร กลิ่นจันทร์  ENVIRONMENTAL HEALTH
44 B6065621 นางสาวจันทรรัตน์ เหมือนตา  ENVIRONMENTAL HEALTH
45 B6065317 นางสาวอริษา ชัยโย  ENVIRONMENTAL HEALTH
46 B6065256 นางสาวศิริพร ไหมทอง  ENVIRONMENTAL HEALTH
47 B6065669 นางสาวซัยนับ เจ๊ะอุบง  ENVIRONMENTAL HEALTH
48 B6061401 นางสาววรัทพร จูมจันทร์  ENVIRONMENTAL HEALTH
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.