รายชื่อนศ.
รายวิชา110206 : HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
กลุ่ม5
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตร
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
1 B6064938 นางสาวศศิธร ผลสมหวัง  ENVIRONMENTAL HEALTH
2 B6064716 นางสาวสุดารัตน์ ปรางค์นอก  ENVIRONMENTAL HEALTH
3 B6062569 นางสาวนิจวิภา เดือดกระโทก  ENVIRONMENTAL HEALTH
4 B6062330 นางสาววาฤดี สีสวนจิต  ENVIRONMENTAL HEALTH
5 B6063801 นางสาวพัชรี คำหมาย  ENVIRONMENTAL HEALTH
6 B6064686 นางสาวณัฐฐินันท์ ราชสีห์  ENVIRONMENTAL HEALTH
7 B6062774 นางสาวสมฤทัย ศรีสุวรรณ  ENVIRONMENTAL HEALTH
8 B6063467 นางสาวศิริลักษณ์ ศรีประโคน  ENVIRONMENTAL HEALTH
9 B6062125 นางสาวจันทราทิพย์ ภูมิโพธิ์ตาก  ENVIRONMENTAL HEALTH
10 B6062972 นางสาวอัญรัตน์ นามโสม  ENVIRONMENTAL HEALTH
11 B6062651 นายกรกต ชารีดี  ENVIRONMENTAL HEALTH
12 B6063160 นายสมโชค วงษ์สานนท์  ENVIRONMENTAL HEALTH
13 B6062453 นายหฤษฏ์ เงินโพธิ์  ENVIRONMENTAL HEALTH
14 B6063825 นางสาวฑิราลักษณ์ พรีพรม  ENVIRONMENTAL HEALTH
15 B6062415 นางสาวรุจิรา มาดำ  ENVIRONMENTAL HEALTH
16 B6062095 นางสาวอารียา ราชบัณดิส  ENVIRONMENTAL HEALTH
17 B6064891 นางสาวกิติกาญจน์ กางรัมย์  ENVIRONMENTAL HEALTH
18 B6064785 นางสาวกัญญาณัฐ สีวันนะ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
19 B6063573 นางสาวปิยฉัตร กลิ่นมาก  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
20 B6062699 นางสาวรุ่งทิวา แน่นพะเนาว์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
21 B6065652 นางสาวอณิสตา มาลินี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
22 B6062798 นางสาวชลิตา ภูกองไชย  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
23 B6064204 นางสาวอุทัยวรรณ บุษดี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
24 B6064808 นางสาวทัศยามล วงศาสตร์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
25 B6061937 นางสาวจรรยา เจือจันทร์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
26 B6065003 นายพีรพัฒน์ ทองขาว  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
27 B6065126 นายณัฐพงษ์ ไชยคำ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
28 B6064709 นางสาวรจเรศ กวางรัมย์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
29 B6060473 นางสาวอรนุช เครื่องประดับ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
30 B6064839 นางสาวสุภิญญา ขั้วกลาง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
31 B6062927 นางสาวจารุวรรณ ต่อพันธ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
32 B6061678 นางสาวเบญจมาภรณ์ เบ้าดี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
33 B6064747 นางสาววณัญญา ก้อนทอง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
34 B6064549 นางสาวธิรดา ประเสริฐสุข  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
35 B6064129 นางสาวสุกัญญา เสนากิจ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
36 B6063603 นางสาวมนรดา เมณกูล  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
37 B6063771 นางสาวสุพัตรา กุญแจทอง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
38 B6063528 นางสาวจุฑารัตน์ ต้นสิน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
39 B6065010 นายอาทิตย์ จงห่อกลาง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
40 B6063849 นางสาวจุฑาพร จุฑาพัฒนา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
41 B6063764 นางสาวกัณยานัฐ เอื้อยฉิมพลี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
42 B6063450 นางสาวนันทิยา ศิลป์ชัยเสรี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
43 B6063092 นางสาวนริศรา พุ่มสุวรรณ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
44 B6062811 นางสาวณิชกุล สีกาลัง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
45 B6062767 นางสาวสุดารัตน์ ตระกูลรัมย์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.