รายชื่อนศ.
รายวิชา617337 : MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตร
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
1 B5762170 นางสาวณัฐธิดา แงวกุดเรือ  ENVIRONMENTAL HEALTH
2 B5962297 นายจิรพงศ์ ยงยืน  ENVIRONMENTAL HEALTH
3 B5762804 นางสาวอัมพวัน ขวาซุย  ENVIRONMENTAL HEALTH
4 B5762279 นางสาวสุรีมาศ ร่ารื่น  ENVIRONMENTAL HEALTH
5 B5761494 นางสาวธิติมา ศรีพล  ENVIRONMENTAL HEALTH
6 B5569823 นางสาวอาระดา งอกลาภ  ENVIRONMENTAL HEALTH
7 B5962655 นางสาวสุพรรษา ทองคำ  ENVIRONMENTAL HEALTH
8 B5962440 นางสาววรรณสว่าง ชัยชนะ  ENVIRONMENTAL HEALTH
9 B5962129 นางสาวศิริลักษณ์ ปานน้อย  ENVIRONMENTAL HEALTH
10 B5962952 นางสาวปาริฉัตร ดูเรืองรัมย์  ENVIRONMENTAL HEALTH
11 B5962747 นางสาวนพสุคนธ์ สีนาค  ENVIRONMENTAL HEALTH
12 B5961573 นางสาวอาทิตยา บุตรแดงน้อย  ENVIRONMENTAL HEALTH
13 B5961375 นางสาวเสาวลักษณ์ พุทธจันทร์  ENVIRONMENTAL HEALTH
14 B5962365 นางสาวกนกวรรณ ประกลม  ENVIRONMENTAL HEALTH
15 B5961948 นางสาววรุณี หอมทรัพย์  ENVIRONMENTAL HEALTH
16 B5961634 นางสาวพิกุลแก้ว ควรดี  ENVIRONMENTAL HEALTH
17 B5962662 นางสาวธัญญา วรรณประภา  ENVIRONMENTAL HEALTH
18 B5961825 นางสาวรมิตา กองคำ  ENVIRONMENTAL HEALTH
19 B5961504 นางสาวกัญญาณัฏฐ์ เฉียบแหลม  ENVIRONMENTAL HEALTH
20 B5962686 นางสาวปิ่นสุดา คงทรัพย์  ENVIRONMENTAL HEALTH
21 B5962648 นางสาวกิติลักษฌ์ เลิกนอก  ENVIRONMENTAL HEALTH
22 B5963980 นางสาวกาญจนศิริ บวกไธสง  ENVIRONMENTAL HEALTH
23 B5962112 นางสาวชนกนันท์ สุขรี  ENVIRONMENTAL HEALTH
24 B5961856 นางสาวพิมลวรรณ วัชรินทรางกูร  ENVIRONMENTAL HEALTH
25 B5962068 นางสาวธัญวรัตน์ ตู้ทอง  ENVIRONMENTAL HEALTH
26 B5961924 นางสาวสกาวรัตน์ คำนอก  ENVIRONMENTAL HEALTH
27 B5961443 นางสาวสุนิสา มัตตะเดช  ENVIRONMENTAL HEALTH
28 B5962099 นางสาวพิชญาพร ไชยเสริม  ENVIRONMENTAL HEALTH
29 B5961870 นางสาวอัมพร สะอาดจันดี  ENVIRONMENTAL HEALTH
30 B5962532 นางสาววิไลวรรณ บรรเทิงใจ  ENVIRONMENTAL HEALTH
31 B5961658 นางสาวจริยา ปลัดขวา  ENVIRONMENTAL HEALTH
32 B5962884 นายคฑายุทธ์ ยศสระน้อย  ENVIRONMENTAL HEALTH
33 B5961672 นายอภินันท์ แดงมณี  ENVIRONMENTAL HEALTH
34 B5661381 นางสาวทิพรัตน์ ทองเย็น  ENVIRONMENTAL HEALTH
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.