รายชื่อนศ.
รายวิชา531401 : METALLURGY OF METAL JOINING
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร สถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5813940 นางสาวปภาวี ปราบใหญ่  Metallurgical Engineering10
2 B5537464 นางสาวอนุติวงศ์ จุกระโทก  Metallurgical Engineering10
3 B5708253 นางสาวมณีรัตน์ บุตรเจริญ  Metallurgical Engineering10
4 B5712953 นางสาวณิชาพร หอมฉุน  Metallurgical Engineering10
5 B5804955 นางสาวอารียา เทพจันอัด  Metallurgical Engineering10
6 B5512003 นางสาวศิรินันท์ ดวงแก้ว  Metallurgical Engineering10
7 B5800834 นางสาวมินตรา มันทะ  Metallurgical Engineering10
8 B5802098 นางสาวเบญจมาศ กันแก้ว  Metallurgical Engineering10
9 B5605767 นางสาววลัยลักษณ์ สุทธิพงษ์  Metallurgical Engineering40
10 B5818877 นางสาวนันทนา เพ็ชร์วิสัย  Metallurgical Engineering10
11 B5713387 นางสาวอารีรัตน์ เจริญตา  Metallurgical Engineering40
12 B5818846 นางสาวชุติมณฑน์ เมฆี  Metallurgical Engineering10
13 B5819003 นางสาวลักษณา ศรีนอก  Metallurgical Engineering10
14 B5819171 นางสาววาสนา สุ่มมาตย์  Metallurgical Engineering10
15 B5821815 นางสาวพัทธ์ธีรา กนกพานนท์  Metallurgical Engineering10
16 B5805792 นางสาววรนิษฐา กริดสาริกัน  Metallurgical Engineering10
17 B5622689 นางสาวเจนจิรา จันทร์แป๊ะ  Metallurgical Engineering10
18 B5807253 นางสาวจุฑาทิพ คุปต์ชนนท์  Metallurgical Engineering10
19 B5824809 นางสาววรกมล จูแนบ  Metallurgical Engineering10
20 B5607587 นางสาวฟ้านภา แดงอำ  Metallurgical Engineering10
21 B5812936 นางสาวมนัสนันท์ ค่ำกลาง  Metallurgical Engineering10
22 B5807758 นางสาวรดา แสนบุตร  Metallurgical Engineering10
23 B5722006 นางสาวนวพรรษ สีทอง  Metallurgical Engineering10
24 B5824434 นางสาวอัมรินทร์ แย้มโกสุม  Metallurgical Engineering10
25 B5813124 นางสาวนวพรรณ อินธิรัตน์  Metallurgical Engineering10
26 B5803163 นางสาวพัชราภรณ์ แหวนเงิน  Metallurgical Engineering10
27 B5815296 นางสาวอรุณรุ่ง แสงตะวัน  Metallurgical Engineering10
28 B5801602 นางสาววิษาศิณี โสภาพิมลพักตร์  Metallurgical Engineering10
29 B5811618 นางสาววราวัลย์ วัฒนกูล  Metallurgical Engineering10
30 B5815357 นางสาวผกาวลี นีสันเที๊ยะ  Metallurgical Engineering10
31 B5801084 นางสาวนัชชา วงศ์นารี  Metallurgical Engineering10
32 B5822027 นางสาววันวิสาข์ จิตรแจ้ง  Metallurgical Engineering10
33 B5810581 นางสาวกาญจนา สระแก้ว  Metallurgical Engineering10
34 B5605248 นางสาวสุทินา กังวานรัตนกุล  Metallurgical Engineering10
35 B5825271 นางสาววิภาดา อินหนอง  Metallurgical Engineering10
36 B5711116 นางสาวกัญญพัฒน์ สินทอง  Metallurgical Engineering10
37 B5820726 นางสาวศรสวรรค์ โอดมี  Metallurgical Engineering10
38 B5803354 นางสาวเกวรินทร์ ศรีแก้ว  Metallurgical Engineering10
39 B5803620 นางสาวปติญญา พิมจ้อง  Metallurgical Engineering10
40 B5614936 นางสาวปรางทิพย์ แสงงาม  Metallurgical Engineering40
41 B5823673 นางสาวอรทัย เบ็ญพาด  Metallurgical Engineering10
42 B5710034 นางสาวเสาวลักษณ์ ศิลป์พันธ์  Metallurgical Engineering10
43 B5818983 นางสาวณัฐมล โทนไทย  Metallurgical Engineering10
44 B5723331 นางสาวสุชาดา เมืองพวน  Metallurgical Engineering10
45 B5802289 นางสาวพุทธชาติ คำยอด  Metallurgical Engineering10
46 B5801978 นางสาวศุภนิดา แจ้งไพร  Metallurgical Engineering10
47 B5800940 นางสาวณัฏฐนันท์ ชนะชัยปรียา  Metallurgical Engineering10
48 B5818914 นางสาววิสุนีย์ สว่างศรี  Metallurgical Engineering10
49 B5818839 นางสาวพัชรา คำมี  Metallurgical Engineering10
50 B5802074 นางสาวอินทิรา เงิมสันเทียะ  Metallurgical Engineering10
51 B5811908 นางสาวปานิตา เขตกำปัง  Metallurgical Engineering10
52 B5818921 นางสาวพัชรี สุจริต  Metallurgical Engineering10
53 B5717927 นายรัชชนนท์ ศรีคงรักษ์  Metallurgical Engineering10
54 B5810543 นายพงศธร วรรณกุล  Metallurgical Engineering10
55 B5818891 นายอภิรักษ์ เตยสุวรรณ  Metallurgical Engineering10
56 B5805235 นายสราวุธ ทองจันทนาม  Metallurgical Engineering10
57 B5717972 นายเกรียงไกร แว่นกิ่ง  Metallurgical Engineering10
58 B5812677 นายปณิธาน โปร่งจันทึก  Metallurgical Engineering10
59 B5802395 นายภาณุพงศ์ พัดชีวา  Metallurgical Engineering10
60 B5805907 นายเพ็ญโภคัย เมืองอุดม  Metallurgical Engineering10
61 B5610563 นายธีรวุฒิ ลาดศิลา  Metallurgical Engineering10
62 B5715169 นายทวีศักดิ์ ขาวฉอ้อน  Metallurgical Engineering10
63 B5723164 นายจารุวิทย์ วินทะชัย  Metallurgical Engineering10
64 B5604685 นายอัตถพัฒน์ ฉางทรัพย์  Metallurgical Engineering40
65 B5714186 นายสมคิด สังมะณี  Metallurgical Engineering10
66 B5614929 นายธีรวุฒิ แก้วจันทร์  Metallurgical Engineering10
67 B5808519 นายธนธรณ์ ล้วนกลาง  Metallurgical Engineering10
68 B5535835 นายเกียรติศักดิ์ อ่อนสีดา  Metallurgical Engineering10
69 B5805969 นายนาวิน อินทร์น้อย  Metallurgical Engineering10
70 B5802739 นายณัฐพงศ์ คุณพรม  Metallurgical Engineering10
71 B5702695 นายสรวุฒิ สุวรรณทา  Metallurgical Engineering10
72 B5801411 นายณัฐวัฒน์ ทวีคำ  Metallurgical Engineering10
73 B5804429 นายมณฑล บุญเหลือ  Metallurgical Engineering10
74 B5715497 นายธนวันต์ ทองอ่ำ  Metallurgical Engineering10
75 B5542482 นายพงศ์ธร คงพินิจ  Metallurgical Engineering10
76 B5813032 นายวัชรินทร์ คำทะเนตร  Metallurgical Engineering10
77 B5811786 นายภานุวัฒน์ มุสิกุล  Metallurgical Engineering10
78 B5829132 นายพลช ลิ้มศิริ  Metallurgical Engineering10
79 B5818907 นายไตรภพ ภักดิ์โพธิ์  Metallurgical Engineering10
80 B5813117 นายวรากร บุญเผย  Metallurgical Engineering10
81 B5808830 นายภัทรกร ดิลกลาภ  Metallurgical Engineering10
82 B5703456 นายอติรุจ เรศมณเทียร  Metallurgical Engineering10
83 B5812530 นายชลัส งามสูงเนิน  Metallurgical Engineering10
84 B5707737 นายวารุเชษฐ์ ภูอุทัย  Metallurgical Engineering10
85 B5819041 นายมงคลรัตน์ บุตรดี  Metallurgical Engineering10
86 B5806096 นายสมร ดวงเด่นฉาย  Metallurgical Engineering10
87 B5612598 นายพรชัย ไพลสันเทียะ  Metallurgical Engineering10
88 B5824656 นายโชคชัย ครสวรรค์  Metallurgical Engineering10
89 B5610570 นายเจตจุฬา ทรงหงษา  Metallurgical Engineering10
90 B5818853 นายรัฐพล บุญเรือง  Metallurgical Engineering10
91 B5819164 นายศุภชัย เทียบสิงห์  Metallurgical Engineering10
92 B5534777 นายภัทร สุทธิประภา  Metallurgical Engineering10
93 B5818860 นายพงศกร ชนะพจน์  Metallurgical Engineering10
94 B5605262 นายนพดล แสงเพชร  Metallurgical Engineering40
95 B5816255 นายเอกภพ แซ่ย้าง  Metallurgical Engineering10
96 B5809554 นายฐานันดร หวังวัฒนะหิรัญ  Metallurgical Engineering10
97 B5816293 นายทวีศักดิ์ คำบัวโคตร  Metallurgical Engineering10
98 B5819102 นายกิตติ เหลืองสกุลไทย  Metallurgical Engineering10
99 B5724383 นายฉัตรตระกูล บุญขำ  Metallurgical Engineering10
100 B5804153 นายภาณุพงศ์ ทองดล  Metallurgical Engineering10
101 B5808410 นายชานุวัฒน์ โมกไธสง  Metallurgical Engineering10
102 B5818976 นายจิรานุวัฒน์ โพธิ์นอก  Metallurgical Engineering10
103 B5809271 นายพสิษฐ์ ลิ้มสินโสภณ  Metallurgical Engineering10
104 B5722686 นายโสภณ แสงฉาย  Metallurgical Engineering10
105 B5805679 นายธีรวัฒน์ พรมทา  Metallurgical Engineering10
106 B5800216 นายปรมินทร์ นนตะ  Metallurgical Engineering10
107 B5724130 นายศาสตรบุตร บุตรมาตร์  Metallurgical Engineering10
108 B5803835 นายนิติธร เส็งนา  Metallurgical Engineering10
109 B5813339 นายรัชชานนท์ ชะฎารัมย์  Metallurgical Engineering10
110 B5703722 นายญาณวรุตม์ ฉวีรัมย์  Metallurgical Engineering10
111 B5810826 นายธนวิชญ์ วงษาวดี  Metallurgical Engineering10
112 B5505357 นายเอกนรินทร์ สิทธิศรี  Metallurgical Engineering10
113 B5812721 นายบุคอรีย์ สนูวงศ์  Metallurgical Engineering10
114 B5622405 นายเปาซี แวดือราแม  Metallurgical Engineering10
115 B5800971 นายธนกฤต บูรณ์เตชภูวดล  Metallurgical Engineering10
116 B5806515 นายพงศธร ทองบ่อ  Metallurgical Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.