รายชื่อนศ.
รายวิชา530201 : ENGINEERING STATICS
กลุ่ม6
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร สถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5719518 นางสาวกรกนก สะตะ  Transportation Engineering And Logistics10
2 B5704996 นางสาวพรพิมล ตาแก้ว  Transportation Engineering And Logistics10
3 B5713219 นางสาวอนุสรา ขุนศรี  Transportation Engineering And Logistics10
4 B5711956 นายปริญญา ศรีโพธิ์  TOOL ENGINEERING10
5 B5928224 นางสาวนรีพัฒน์ ปิติภัทรธิรนันท์  TCE10
6 B5916368 นายเมฆินทร์ เเสนน่าน  TCE10
7 B5921645 นายวงศกร ช่างทอง  TCE10
8 B6025090 นายพิทวัส แย้มวารี  TCE10
9 B5924158 นางสาววาสิตา เพชรเลื่อน  TCE10
10 B5802586 นางสาวรวิสรา จันจัตุรัส  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
11 B5611201 นายนัฐพล คำนวล  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
12 B5822904 นายกวินท์ เอียตระกูลไพบูลย์  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
13 B5706686 นางสาวสุนันทา สมบุญ  PRODUCT DESIGN ENGINEERING40
14 B5916535 นางสาวศิริกัญญา ศิริบุรี  PE10
15 B5915194 นางสาววรรณวลี จันทา  PE10
16 B5715534 นางสาวสุกัญญา สุมาลุ  PE10
17 B5812486 นายรวิพล น้อยนวล  PE10
18 B6014476 นางสาวศิรินทร์รัตน์ ทะนิน  Metallurgical Engineering10
19 B5811977 นางสาวนุชรินทร์ สายยนต์  Metallurgical Engineering10
20 B5919291 นายณัฐการ สายศักดา  Metallurgical Engineering10
21 B5713820 นางสาวปิยรัตน์ ภานิล  IE10
22 B5820412 นางสาวชนกนันท์ พิณโพธิ์  IE10
23 B6002091 นางสาวกชามาศ ศรีวิเศษ  Geological Engineering10
24 B6026660 นางสาวกฤษณี ลีหล้าน้อย  Geological Engineering10
25 B5915941 นายอาริฟ เจ๊ะเเต  Geological Engineering10
26 B6018986 นางสาวฉัตรมณี พึ่งศรี  Geological Engineering10
27 B5905362 นายอดิสรณ์ คล้ายนุช  Geological Engineering10
28 B5914661 นายอนุชา สิงห์วงษา  Environmental Engineering10
29 B5910687 นายกริชเพชร ดีเพิ่ม  Environmental Engineering10
30 B5804962 นางสาวอริสา หลงน้อย  Environmental Engineering60
31 B5904464 นางสาวอารยา นามบุญเรือง  Environmental Engineering10
32 B5921379 นางสาวนิรัชฌา คำสียา  Electronic Engineering10
33 B6024925 นายธีรศักดิ์ ผลมาตร  Electronic Engineering10
34 B5916979 นายนิติพันธ์ ขีดสำโรง  EE10
35 B5811632 นางสาววริทธิ์ธร อริยเจริญวงศ์  ChemE10
36 B5700479 นายปฏิภาณ เหวชัยภูมิ  ChemE10
37 B5806027 นายบุญวิชญ์ มังบู่แว่น  ChemE10
38 B6013035 นางสาวสุภัสรา จันทรสาย  ChemE10
39 B6012847 นางสาวธัญญากร สังอ่อนดี  ChemE10
40 B6004743 นางสาวศิริวิภา คำพิลา  ChemE10
41 B6003807 นายวุฒิพงศ์ จุลตะขบ  ChemE10
42 B6026677 นายนนทวัฒน์ รำมะนา  ChemE10
43 B6006587 นายวัชรชัย บัวใหญ่  ChemE10
44 B6005658 นายอัษฎาวุธ ชันขุนทด  ChemE10
45 B5901180 นางสาวชลิตา จำปาใด  ChemE10
46 B5901524 นางสาวสุธัญญา นาสมวาส  ChemE10
47 B5923489 นางสาวปวีณ์นุช นาคดี  ChemE10
48 B5905485 นายนครินทร์ ผาจันดา  ChemE10
49 B6025427 นายสุธี สีสิงห์  CPE10
50 B5723492 นางสาวยศวดี พวงเพ็ชร  CME40
51 B5822089 นางสาวพัชราพร สุทธิประภา  CME10
52 B5810796 นางสาวชุติมา สิทธิรักษ์  CME10
53 B5714179 นางสาวฐิติพร สละ  CME10
54 B5807680 นางสาวกชกร สีเขียว  CME10
55 B5714766 นางสาวพิชญาภัค พันธุ  CME10
56 B5701056 นางสาวนิภาวรรณ บัวขม  CME10
57 B5707201 นางสาวสุภาวรรณ สุขภักดี  CME10
58 B5713493 นายสัตยา ประคนธรรม  CME10
59 B5712847 นายกฤษฎา ใจเอื้อย  CME10
60 B5928170 นายปัญชลิต ท้องฟ้า  CME10
61 B6001407 นายธรรมสรณ์ สุขสมบัติ  CIVIL ENGINEERING60
62 B6008680 นายสุรเดช ดาวเศรษฐ์  CE10
63 B6004040 นายศิริศักดิ์ ใจซื่อ  CE10
64 B6000639 นายทักษิณ ตอพันดุง  CE10
65 B6007140 นายศุภชัย วิสัยเกต  CE10
66 B6022181 นายธีรวัฒน์ เเสนกล้า  CE10
67 B6019624 นายรัตนชัย ดำกลาง  CE10
68 B6000899 นายณัฐนนท์ ศรีขจร  CE10
69 B6003111 นายกรนนท์ สุทธิประภา  CE10
70 B6024253 นายบุญญฤทธิ์ บุญเกิด  CE10
71 B6009298 นายวิสุทธิ์ชัย เอกสัตย์  CE10
72 B6021443 นายปกรณ์ สุวรรณโน  CE10
73 B6015787 นายวิโรจน์ ทองหอม  CE10
74 B6020811 นายพัชรพล กุลชนะไพโรจน์  CE10
75 B6027001 นายอัครา กลิ่นกิ่ง  CE10
76 B6014346 นายพงศธร สิงเสนา  CE10
77 B6010454 นายปฏิภาณ พริกเพริดครบุรี  CE10
78 B6013400 นายวันอิจญ์ลัล เบญญธาดา  CE10
79 B6013103 นายลิขสิทธิ์ สว่างแสงวัฒนา  CE10
80 B6002299 นายปณิธาน ก้อนครบุรี  CE10
81 B6019259 นายศักดินนท์ เบ้าพาระ  CE10
82 B6008123 นายศุภกิตดิ์ ปาวะรีย์  CE10
83 B6009823 นายพงศ์พันธุ์ พันจะโป๊ะ  CE10
84 B6013585 นายชญานนท์ สุชาติกุลวิทย์  CE10
85 B6007843 นายภาณุวัฒน์ โพทะเล  CE10
86 B6012786 นายประสพโชค สุทธิวงษ์  CE10
87 B6000219 นายกิตติพัทธ์ เอมปรากฎ  CE10
88 B6010737 นายเผ่าสิงห์ ระวิงทอง  CE10
89 B6025137 นายอรรถชัย กอนรัมย์  CE10
90 B6017040 นายอาทิตย์ อุปชัย  CE10
91 B6012908 นายธนวิชญ์ ศิริ  CE10
92 B6026776 นายธนดิตถ์ วงศ์ทอง  CE10
93 B6000202 นายนพรัตน์ พรสุข  CE10
94 B6020620 นายอัมรินทร์ สวนสวรรค์  CE10
95 B6002053 นายธีรพล ผลสุวรรณ  CE10
96 B6005634 นายชนาธิป สมอหมอบ  CE10
97 B6000196 นายธีรพันธุ์ จับจิตร  CE10
98 B6020002 นายสิริวัฒน์ ไชยมะจักร์  CE10
99 B6020101 นายปริญญา น่าบัณฑิต  CE10
100 B6008956 นายชัชพงศ์ พึ่งน้ำ  CE10
101 B6017033 นายกฤษฎา เหยียดรัมย์  CE10
102 B6014667 นายรีดูวัน ดอเลาะ  CE10
103 B6015688 นายจิรพงษ์ อิดชะรา  CE10
104 B6025229 นายอธิบดี พงศ์ชาญวิทย์  CE10
105 B6001308 นายเกริกเกียรติ บุญธรรม  CE10
106 B6021764 นายภูมิพัฒน์ ศิริพลบุญ  CE10
107 B6008994 นายธีรกานต์ จิโรจน์มนตรี  CE10
108 B6009984 นายวัชระพงษ์ คำเสน  CE10
109 B6025076 นายณัฏฐพล เจียมเจิม  CE10
110 B6017064 นายรพี ล่องวิเชียร  CE10
111 B6024574 นายสุริยา ป้องทองหลาง  CE10
112 B6026462 นายณัชพล พรหมณี  CE10
113 B6011277 นายส่งศักดิ์ คิดรอบ  CE10
114 B6019822 นายปรชนก ม่วงประเสริฐ  CE10
115 B6020989 นายปิยศรัณย์ ปล้องพุดซา  CE10
116 B6017002 นายปธานิน นิยมแสง  CE10
117 B6015060 นายพัฒนพงษ์ ขนันผาย  CE10
118 B6018702 นายฉลองวุฒิ ทองระหมาน  CE10
119 B6024758 นายอานุภพ ภูไชยแสง  CE10
120 B6026721 นายสุประกิต สารรักษ์  CE10
121 B5924844 นายศุภเวช บุญทองอ่อน  CE10
122 B6002893 นายณัฐวุฒิ บุญสังข์  CE10
123 B6017774 นางสาวปัทมพร พุ่มพวง  CE10
124 B6014124 นางสาวอมรรัตน์ เสียงใหม่  CE10
125 B6014056 นางสาวศิรินยา ทวีพันธ์  CE10
126 B6019808 นางสาวธมลวรรณ เหมือนกูล  CE10
127 B6005603 นางสาวจุฬารัตน์ ปั้นโท้  CE10
128 B6005504 นางสาวสุวิตรา มะณีออน  CE10
129 B6027520 นางสาวศรุตาภรณ์ ทรงศรี  CE10
130 B6012281 นางสาวธมลวรรณ กรินสูงเนิน  CE10
131 B6004248 นางสาวสุวัจณี จริยลักษณกุล  CE10
132 B6006938 นางสาวนงเยาว์ อินหนองตาสาม  CE10
133 B6011604 นางสาวยุภเรศ ราชวงค์  CE10
134 B6014070 นางสาวสุธาทิพย์ สมวงษ์  CE10
135 B6012465 นางสาวนันทวดี หงส์ชุม  CE10
136 B6014964 นางสาวฐิติพร นนยะโส  CE10
137 B6004842 นางสาวลัลนา สืบดี  CE10
138 B6005436 นางสาวอรุณกมล จักษุเขียว  CE10
139 B6018122 นางสาวโยธินี ปานใจนาม  CE10
140 B6025182 นางสาวโชสิตา จินดาไทย  CE10
141 B6000646 นางสาวระชา ลาภเงิน  CE10
142 B6019310 นางสาวโมฬี บุญเจนวรกิจ  CE10
143 B6001957 นางสาวมัลลิกา ไชยมงค์  CE10
144 B6006907 นางสาวกมลวรรณ แก้วโน  CE10
145 B6001889 นางสาวอัญธิกา คิมเม  CE10
146 B6014179 นางสาวพัชริดา ศรัทธาพันธ์  CE10
147 B6025793 นางสาวจุฑามาศ พอใจ  CE10
148 B6007614 นางสาวรวิพร โถบำรุง  CE10
149 B6019426 นางสาวธนัชพร ทองแสน  CE10
150 B6006044 นางสาวสุขสวัสดิ์ สำรวมสุข  CE10
151 B6012359 นางสาวสุมิตรา วิภาตะพันธุ์  CE10
152 B6006945 นางสาวณัฐพร จันทนุช  CE10
153 B6008659 นางสาวศุทธินี สุวรรณกลาง  CE10
154 B6009816 นางสาวเกศินี พงษ์พัฒน์  CE10
155 B6014063 นางสาววรธิดา จันทรัง  CE10
156 B6015237 นางสาวสุกัญญา ปะละทัง  CE10
157 B6026219 นางสาวรามาวดี น้ำดอกไม้  CE10
158 B6004422 นางสาวพรนรินทร์ ง้าวบุ่งคล้า  CE10
159 B6016999 นางสาวกัญญาวีร์ สันตะบุตร  CE10
160 B6018535 นางสาวจิรนันท์ วิทิตกุล  CE10
161 B6001346 นางสาวจิราวรรณ คงศรี  CE10
162 B6005610 นางสาวอทิตติยา พรมพ่วง  CE10
163 B6022174 นางสาวสลิลทิพย์ แก้วรักษา  CE10
164 B6002343 นางสาวอารียา ชาญญานนท์  CE10
165 B6007195 นายกฤษ ฤทธิ์มนตรี  CE10
166 B6020576 นายณัฐวัฒน์ พันธุ์จึงเจริญ  CE10
167 B6008963 นายยุทธกิจ ยุทธกิจเสรี  CE10
168 B6019907 นายอิทธิพล พลนันท์  CE10
169 B6015220 นายรัตนชัย จริงจิตร  CE10
170 B6010720 นายธนวัฒน์ เกิดตรวจ  CE10
171 B6002497 นายธนาดล บุญปลูก  CE10
172 B6011079 นายธีธัช ติยะไทธาดา  CE10
173 B6012427 นางสาวโสภิรญา ทองมาก  Agricultural and Food Engineering10
174 B5901272 นางสาวพิชชาภา ประเสริฐกุล  Agricultural and Food Engineering10
175 B6000868 นางสาวทิพย์ประภา วรสาร  Agricultural and Food Engineering10
176 B6029067 นายคชาชาญ เรือนเพชร  Agricultural and Food Engineering10
177 B6010997 นางสาวสิรินันท์ มุณีแนม  Agricultural and Food Engineering10
178 B6010744 นางสาวปัทมาภรณ์ แข็งแรง  Agricultural and Food Engineering10
179 B5720453 นางสาวสหัทยา เชาวน์เสริมสุข  Agricultural and Food Engineering10
180 B5812967 นางสาวเธียรนารี นาชัยธง  Agricultural and Food Engineering10
181 B5808496 นางสาวอรวี ไร่ดี  Agricultural and Food Engineering10
182 B5807826 นายพงษ์ศิริ มีสิงห์  Agricultural and Food Engineering10
183 B5809851 นางสาวมลฑินี สุขหนา  Agricultural and Food Engineering10
184 B6001278 นางสาวกัญญารัตน์ โกฎหอม  Agricultural and Food Engineering10
185 B6029654 นายธีรวัต ประทุมวัน  Agricultural and Food Engineering10
186 B5913060 นางสาวชารียา โยชน์  Agricultural and Food Engineering10
187 B5904747 นางสาวณปภัช ตอนรัมย์  Agricultural and Food Engineering10
188 B5921188 นายอภิชิต กอมสิน  Agricultural and Food Engineering10
189 B5909773 นางสาวรุจิราพร คมขำ  Agricultural and Food Engineering10
190 B5536801 นายสุทธิฌา แก้วสีดา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.