รายชื่อนศ.
รายวิชา530201 : ENGINEERING STATICS
กลุ่ม6
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร 
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5719518 นางสาวกรกนก สะตะ  Transportation Engineering And Logistics
2 B5704996 นางสาวพรพิมล ตาแก้ว  Transportation Engineering And Logistics
3 B5713219 นางสาวอนุสรา ขุนศรี  Transportation Engineering And Logistics
4 B5711956 นายปริญญา ศรีโพธิ์  TOOL ENGINEERING
5 B5928224 นางสาวนรีพัฒน์ ปิติภัทรธิรนันท์  TCE
6 B5921645 นายวงศกร ช่างทอง  TCE
7 B5916368 นายเมฆินทร์ เเสนน่าน  TCE
8 B6025090 นายพิทวัส แย้มวารี  TCE
9 B5924158 นางสาววาสิตา เพชรเลื่อน  TCE
10 B5611201 นายนัฐพล คำนวล  PRODUCT DESIGN ENGINEERING
11 B5706686 นางสาวสุนันทา สมบุญ  PRODUCT DESIGN ENGINEERING
12 B5822904 นายกวินท์ เอียตระกูลไพบูลย์  PRODUCT DESIGN ENGINEERING
13 B5802586 นางสาวรวิสรา จันจัตุรัส  PRODUCT DESIGN ENGINEERING
14 B5915194 นางสาววรรณวลี จันทา  PE
15 B5916535 นางสาวศิริกัญญา ศิริบุรี  PE
16 B5715534 นางสาวสุกัญญา สุมาลุ  PE
17 B5812486 นายรวิพล น้อยนวล  PE
18 B6014476 นางสาวศิรินทร์รัตน์ ทะนิน  Metallurgical Engineering
19 B5811977 นางสาวนุชรินทร์ สายยนต์  Metallurgical Engineering
20 B5919291 นายณัฐการ สายศักดา  Metallurgical Engineering
21 B5713820 นางสาวปิยรัตน์ ภานิล  IE
22 B5820412 นางสาวชนกนันท์ พิณโพธิ์  IE
23 B6002091 นางสาวกชามาศ ศรีวิเศษ  Geological Engineering
24 B6026660 นางสาวกฤษณี ลีหล้าน้อย  Geological Engineering
25 B5905362 นายอดิสรณ์ คล้ายนุช  Geological Engineering
26 B6018986 นางสาวฉัตรมณี พึ่งศรี  Geological Engineering
27 B5915941 นายอาริฟ เจ๊ะเเต  Geological Engineering
28 B5914661 นายอนุชา สิงห์วงษา  Environmental Engineering
29 B5904464 นางสาวอารยา นามบุญเรือง  Environmental Engineering
30 B5804962 นางสาวอริสา หลงน้อย  Environmental Engineering
31 B5910687 นายกริชเพชร ดีเพิ่ม  Environmental Engineering
32 B5921379 นางสาวนิรัชฌา คำสียา  Electronic Engineering
33 B6024925 นายธีรศักดิ์ ผลมาตร  Electronic Engineering
34 B5916979 นายนิติพันธ์ ขีดสำโรง  EE
35 B5811632 นางสาววริทธิ์ธร อริยเจริญวงศ์  ChemE
36 B5700479 นายปฏิภาณ เหวชัยภูมิ  ChemE
37 B5806027 นายบุญวิชญ์ มังบู่แว่น  ChemE
38 B6004743 นางสาวศิริวิภา คำพิลา  ChemE
39 B6006587 นายวัชรชัย บัวใหญ่  ChemE
40 B6013035 นางสาวสุภัสรา จันทรสาย  ChemE
41 B6003807 นายวุฒิพงศ์ จุลตะขบ  ChemE
42 B6026677 นายนนทวัฒน์ รำมะนา  ChemE
43 B6005658 นายอัษฎาวุธ ชันขุนทด  ChemE
44 B6012847 นางสาวธัญญากร สังอ่อนดี  ChemE
45 B5901180 นางสาวชลิตา จำปาใด  ChemE
46 B5901524 นางสาวสุธัญญา นาสมวาส  ChemE
47 B5905485 นายนครินทร์ ผาจันดา  ChemE
48 B5923489 นางสาวปวีณ์นุช นาคดี  ChemE
49 B6025427 นายสุธี สีสิงห์  CPE
50 B5701056 นางสาวนิภาวรรณ บัวขม  CME
51 B5707201 นางสาวสุภาวรรณ สุขภักดี  CME
52 B5712847 นายกฤษฎา ใจเอื้อย  CME
53 B5928170 นายปัญชลิต ท้องฟ้า  CME
54 B5714766 นางสาวพิชญาภัค พันธุ  CME
55 B5810796 นางสาวชุติมา สิทธิรักษ์  CME
56 B5714179 นางสาวฐิติพร สละ  CME
57 B5807680 นางสาวกชกร สีเขียว  CME
58 B5723492 นางสาวยศวดี พวงเพ็ชร  CME
59 B5822089 นางสาวพัชราพร สุทธิประภา  CME
60 B5713493 นายสัตยา ประคนธรรม  CME
61 B6001407 นายธรรมสรณ์ สุขสมบัติ  CIVIL ENGINEERING
62 B6027520 นางสาวศรุตาภรณ์ ทรงศรี  CE
63 B6014070 นางสาวสุธาทิพย์ สมวงษ์  CE
64 B6014964 นางสาวฐิติพร นนยะโส  CE
65 B6006907 นางสาวกมลวรรณ แก้วโน  CE
66 B6021443 นายปกรณ์ สุวรรณโน  CE
67 B6000196 นายธีรพันธุ์ จับจิตร  CE
68 B6008994 นายธีรกานต์ จิโรจน์มนตรี  CE
69 B6024574 นายสุริยา ป้องทองหลาง  CE
70 B6011277 นายส่งศักดิ์ คิดรอบ  CE
71 B6018702 นายฉลองวุฒิ ทองระหมาน  CE
72 B6000646 นางสาวระชา ลาภเงิน  CE
73 B6001957 นางสาวมัลลิกา ไชยมงค์  CE
74 B6001889 นางสาวอัญธิกา คิมเม  CE
75 B6014179 นางสาวพัชริดา ศรัทธาพันธ์  CE
76 B6007614 นางสาวรวิพร โถบำรุง  CE
77 B6012359 นางสาวสุมิตรา วิภาตะพันธุ์  CE
78 B6008659 นางสาวศุทธินี สุวรรณกลาง  CE
79 B6014063 นางสาววรธิดา จันทรัง  CE
80 B6004422 นางสาวพรนรินทร์ ง้าวบุ่งคล้า  CE
81 B6016999 นางสาวกัญญาวีร์ สันตะบุตร  CE
82 B6018535 นางสาวจิรนันท์ วิทิตกุล  CE
83 B6001346 นางสาวจิราวรรณ คงศรี  CE
84 B6002343 นางสาวอารียา ชาญญานนท์  CE
85 B6004040 นายศิริศักดิ์ ใจซื่อ  CE
86 B6009816 นางสาวเกศินี พงษ์พัฒน์  CE
87 B6002893 นายณัฐวุฒิ บุญสังข์  CE
88 B6002497 นายธนาดล บุญปลูก  CE
89 B6011079 นายธีธัช ติยะไทธาดา  CE
90 B6008680 นายสุรเดช ดาวเศรษฐ์  CE
91 B6000639 นายทักษิณ ตอพันดุง  CE
92 B6000899 นายณัฐนนท์ ศรีขจร  CE
93 B6003111 นายกรนนท์ สุทธิประภา  CE
94 B6015787 นายวิโรจน์ ทองหอม  CE
95 B6014346 นายพงศธร สิงเสนา  CE
96 B6015220 นายรัตนชัย จริงจิตร  CE
97 B6002299 นายปณิธาน ก้อนครบุรี  CE
98 B6007843 นายภาณุวัฒน์ โพทะเล  CE
99 B6010737 นายเผ่าสิงห์ ระวิงทอง  CE
100 B6017040 นายอาทิตย์ อุปชัย  CE
101 B6012908 นายธนวิชญ์ ศิริ  CE
102 B6017002 นายปธานิน นิยมแสง  CE
103 B6020101 นายปริญญา น่าบัณฑิต  CE
104 B6017033 นายกฤษฎา เหยียดรัมย์  CE
105 B6014667 นายรีดูวัน ดอเลาะ  CE
106 B6001308 นายเกริกเกียรติ บุญธรรม  CE
107 B6017064 นายรพี ล่องวิเชียร  CE
108 B6010720 นายธนวัฒน์ เกิดตรวจ  CE
109 B6026462 นายณัชพล พรหมณี  CE
110 B6024758 นายอานุภพ ภูไชยแสง  CE
111 B6026721 นายสุประกิต สารรักษ์  CE
112 B6025137 นายอรรถชัย กอนรัมย์  CE
113 B6025076 นายณัฏฐพล เจียมเจิม  CE
114 B6019259 นายศักดินนท์ เบ้าพาระ  CE
115 B6008123 นายศุภกิตดิ์ ปาวะรีย์  CE
116 B6009823 นายพงศ์พันธุ์ พันจะโป๊ะ  CE
117 B6012786 นายประสพโชค สุทธิวงษ์  CE
118 B6018122 นางสาวโยธินี ปานใจนาม  CE
119 B6002053 นายธีรพล ผลสุวรรณ  CE
120 B6015688 นายจิรพงษ์ อิดชะรา  CE
121 B5924844 นายศุภเวช บุญทองอ่อน  CE
122 B6012281 นางสาวธมลวรรณ กรินสูงเนิน  CE
123 B6011604 นางสาวยุภเรศ ราชวงค์  CE
124 B6004842 นางสาวลัลนา สืบดี  CE
125 B6006044 นางสาวสุขสวัสดิ์ สำรวมสุข  CE
126 B6014056 นางสาวศิรินยา ทวีพันธ์  CE
127 B6004248 นางสาวสุวัจณี จริยลักษณกุล  CE
128 B6005436 นางสาวอรุณกมล จักษุเขียว  CE
129 B6017774 นางสาวปัทมพร พุ่มพวง  CE
130 B6014124 นางสาวอมรรัตน์ เสียงใหม่  CE
131 B6005603 นางสาวจุฬารัตน์ ปั้นโท้  CE
132 B6006938 นางสาวนงเยาว์ อินหนองตาสาม  CE
133 B6025793 นางสาวจุฑามาศ พอใจ  CE
134 B6019310 นางสาวโมฬี บุญเจนวรกิจ  CE
135 B6006945 นางสาวณัฐพร จันทนุช  CE
136 B6019808 นางสาวธมลวรรณ เหมือนกูล  CE
137 B6026219 นางสาวรามาวดี น้ำดอกไม้  CE
138 B6005504 นางสาวสุวิตรา มะณีออน  CE
139 B6007140 นายศุภชัย วิสัยเกต  CE
140 B6022174 นางสาวสลิลทิพย์ แก้วรักษา  CE
141 B6022181 นายธีรวัฒน์ เเสนกล้า  CE
142 B6024253 นายบุญญฤทธิ์ บุญเกิด  CE
143 B6013400 นายวันอิจญ์ลัล เบญญธาดา  CE
144 B6012465 นางสาวนันทวดี หงส์ชุม  CE
145 B6013103 นายลิขสิทธิ์ สว่างแสงวัฒนา  CE
146 B6007195 นายกฤษ ฤทธิ์มนตรี  CE
147 B6013585 นายชญานนท์ สุชาติกุลวิทย์  CE
148 B6020811 นายพัชรพล กุลชนะไพโรจน์  CE
149 B6027001 นายอัครา กลิ่นกิ่ง  CE
150 B6026776 นายธนดิตถ์ วงศ์ทอง  CE
151 B6019426 นางสาวธนัชพร ทองแสน  CE
152 B6020576 นายณัฐวัฒน์ พันธุ์จึงเจริญ  CE
153 B6020620 นายอัมรินทร์ สวนสวรรค์  CE
154 B6000219 นายกิตติพัทธ์ เอมปรากฎ  CE
155 B6000202 นายนพรัตน์ พรสุข  CE
156 B6025182 นางสาวโชสิตา จินดาไทย  CE
157 B6025229 นายอธิบดี พงศ์ชาญวิทย์  CE
158 B6021764 นายภูมิพัฒน์ ศิริพลบุญ  CE
159 B6008963 นายยุทธกิจ ยุทธกิจเสรี  CE
160 B6008956 นายชัชพงศ์ พึ่งน้ำ  CE
161 B6009298 นายวิสุทธิ์ชัย เอกสัตย์  CE
162 B6009984 นายวัชระพงษ์ คำเสน  CE
163 B6019822 นายปรชนก ม่วงประเสริฐ  CE
164 B6020989 นายปิยศรัณย์ ปล้องพุดซา  CE
165 B6015060 นายพัฒนพงษ์ ขนันผาย  CE
166 B6020002 นายสิริวัฒน์ ไชยมะจักร์  CE
167 B6019907 นายอิทธิพล พลนันท์  CE
168 B6019624 นายรัตนชัย ดำกลาง  CE
169 B6010454 นายปฏิภาณ พริกเพริดครบุรี  CE
170 B6005610 นางสาวอทิตติยา พรมพ่วง  CE
171 B6005634 นายชนาธิป สมอหมอบ  CE
172 B6015237 นางสาวสุกัญญา ปะละทัง  CE
173 B6012427 นางสาวโสภิรญา ทองมาก  Agricultural and Food Engineering
174 B5901272 นางสาวพิชชาภา ประเสริฐกุล  Agricultural and Food Engineering
175 B6000868 นางสาวทิพย์ประภา วรสาร  Agricultural and Food Engineering
176 B6029067 นายคชาชาญ เรือนเพชร  Agricultural and Food Engineering
177 B6010997 นางสาวสิรินันท์ มุณีแนม  Agricultural and Food Engineering
178 B6010744 นางสาวปัทมาภรณ์ แข็งแรง  Agricultural and Food Engineering
179 B5720453 นางสาวสหัทยา เชาวน์เสริมสุข  Agricultural and Food Engineering
180 B5808496 นางสาวอรวี ไร่ดี  Agricultural and Food Engineering
181 B5812967 นางสาวเธียรนารี นาชัยธง  Agricultural and Food Engineering
182 B5807826 นายพงษ์ศิริ มีสิงห์  Agricultural and Food Engineering
183 B5809851 นางสาวมลฑินี สุขหนา  Agricultural and Food Engineering
184 B6001278 นางสาวกัญญารัตน์ โกฎหอม  Agricultural and Food Engineering
185 B6029654 นายธีรวัต ประทุมวัน  Agricultural and Food Engineering
186 B5921188 นายอภิชิต กอมสิน  Agricultural and Food Engineering
187 B5904747 นางสาวณปภัช ตอนรัมย์  Agricultural and Food Engineering
188 B5913060 นางสาวชารียา โยชน์  Agricultural and Food Engineering
189 B5909773 นางสาวรุจิราพร คมขำ  Agricultural and Food Engineering
190 B5536801 นายสุทธิฌา แก้วสีดา  AERONAUTICAL ENGINEERING
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.