รายชื่อนศ.
รายวิชา111206 : BASIC PHYSIOLOGY LABORATORY
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร 
 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
1 B6081072 นางสาวมนสิชา หมายเจริญ  SPORTS SCIENCE
2 B6080778 นายจิรายุส เอี่ยมสุวรรณชัย  SPORTS SCIENCE
3 B6080501 นางสาวศศินา อ้อมวิหาร  SPORTS SCIENCE
4 B6080969 นางสาวสุริวิภา กุณาศล  SPORTS SCIENCE
5 B6080723 นางสาวอรอุมา สีนาค  SPORTS SCIENCE
6 B6080129 นางสาวพัชรพร มะลิซ้อน  SPORTS SCIENCE
7 B6080990 นางสาวชุติมณฑน์ รุ้งสันเทียะ  SPORTS SCIENCE
8 B6080648 นางสาวนภาผ่อง ยุธกลาง  SPORTS SCIENCE
9 B6080983 นางสาวรุ่งทิวา กลิ่นจันทร์  SPORTS SCIENCE
10 B6080532 นางสาวรัชนีกร เล่ห์กล  SPORTS SCIENCE
11 B6080563 นางสาวชลิตา นาคค่อนอก  SPORTS SCIENCE
12 B6080754 นางสาวปภาวดี บุญซ้อน  SPORTS SCIENCE
13 B6080808 นางสาวอภิญญา ศรีสันต์  SPORTS SCIENCE
14 B6081041 นางสาวขวัญจิรา วรรณาเขียว  SPORTS SCIENCE
15 B6080662 นางสาวนิ่มนวล กำจ่าย  SPORTS SCIENCE
16 B6080549 นายวรรณรัตน์ โฉสูงเนิน  SPORTS SCIENCE
17 B6080556 นายชัยศิริ ดีสัมพันธ์  SPORTS SCIENCE
18 B6080921 นายอภิภัทร เงาะเศษ  SPORTS SCIENCE
19 B6080785 นายศุภฤกษ์ สีทาแก  SPORTS SCIENCE
20 B6080815 นายพงษ์ภิสิทธิ์ ทบแป  SPORTS SCIENCE
21 B6080716 นายคณิต ลิม  SPORTS SCIENCE
22 B6080464 นายตุลภัทร รัตตสุพร  SPORTS SCIENCE
23 B6080471 นายสิรวิชญ์ ตั้งนันทนาการ  SPORTS SCIENCE
24 B6080839 นายภานุพันธ์ เขียวคำรพ  SPORTS SCIENCE
25 B6080136 นายชาคริต ปรุเขตต์  SPORTS SCIENCE
26 B6080907 นายสุรพงศ์ สุขเกษม  SPORTS SCIENCE
27 B6080792 นายพิทยุตม์ ฉิ่งเนียม  SPORTS SCIENCE
28 B6080686 นายเข็มชาติ แช่มกลั่น  SPORTS SCIENCE
29 B6080488 นายพงศพัศ ประทุมนาค  SPORTS SCIENCE
30 B6081010 นายฤทธิพร ภูนาหา  SPORTS SCIENCE
31 B6080846 นายภาคิน เจริญผล  SPORTS SCIENCE
32 B6080587 นายณัฏฐวัตร นุ่นโชติ  SPORTS SCIENCE
33 B6080693 นายพัชรพล สู้ศึก  SPORTS SCIENCE
34 B6080655 นายชานนท์ ศรีสายยนต์  SPORTS SCIENCE
35 B6080914 นายสุรเสกข์ สิบพลกรัง  SPORTS SCIENCE
36 B6080730 นายสมพงษ์ อัคราช  SPORTS SCIENCE
37 B6080822 นายพงศ์พล อุดชาชน  SPORTS SCIENCE
38 B6080761 นายอภิเชษฐ์ อ่อนพันธ์  SPORTS SCIENCE
39 B6080747 นายสุรเชษฐ์ มะปะเข  SPORTS SCIENCE
40 B6080594 นายชิษณุพงศ์ จันลุทิน  SPORTS SCIENCE
41 B6080679 นายเกียรติศักดิ์ สังข์มิตร  SPORTS SCIENCE
42 B6080570 นางสาวแพรวพรรณ ศรีจะบก  SPORTS SCIENCE
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.