รายชื่อนศ.
รายวิชา102111 : FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
กลุ่ม3
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร 
 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
1 B6080990 นางสาวชุติมณฑน์ รุ้งสันเทียะ  SPORTS SCIENCE
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2 B6116897 นางสาวชลิดา หวายฟ้า  Transportation And Logistics Engineering
3 B6108236 นางสาวธมลพรรณ นามจันทร์  Transportation And Logistics Engineering
4 B6110635 นายศุภชัย พลต้าง  Transportation And Logistics Engineering
5 B6106904 นายอมรวัฒน์ ตามา  Transportation And Logistics Engineering
6 B6111182 นางสาวธิติญา พิรักษ์  Transportation And Logistics Engineering
7 B6116156 นายชิติพัทธ์ สุสม  Transportation And Logistics Engineering
8 B6104948 นางสาวขวัญนภา จันทร์ยวง  Transportation And Logistics Engineering
9 B6131623 นายปฐวี เศษไธสง  Transportation And Logistics Engineering
10 B6102821 นางสาวชัญญนัท กล้ารบ  Transportation And Logistics Engineering
11 B6108229 นายวศิน นามโคตร  Transportation And Logistics Engineering
12 B6105662 นางสาวสุพิชชญา ชนะงาม  Transportation And Logistics Engineering
13 B5704880 นางสาวอารียา นวลแก้ว  TOOL ENGINEERING
14 B5918119 นายนันทวัฒน์ ศรีพรหม  TCE
15 B6105464 นางสาวณัฏฐณิชา แจ้งทองหลาง  TCE
16 B6117740 นางสาวเมขลา อุปโคตร  TCE
17 B6118709 นายจักราวุธ ส่งสกุลวงศ์  TCE
18 B6112790 นายสหัสชาย รบศึก  TCE
19 B6103088 นางสาวปาริฉัตร กาวิล  TCE
20 B6114435 นายธนโชติ ศรีม่วงกลาง  TCE
21 B6109974 นางสาววธัญญาพร เปล่งนอก  TCE
22 B6114763 นางสาวณภัทร ศุภสินบวรรัช  TCE
23 B6114206 นางสาวศุลีมาศ ศรอินทร์  TCE
24 B6107710 นางสาวภัทรวดี ทูโคกกรวด  PRECISION ENGINEERING
25 B6132071 นายคณาธิภัทร อำมาลี  PRECISION ENGINEERING
26 B6107000 นางสาวปริญญา แตงทอง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
27 B6112851 นางสาวนารา รอดเทศ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
28 B6108748 นางสาววรณัน บัวระบัดทอง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
29 B6107109 นางสาวหรรษลักษณ์ ถาศักดิ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
30 B6108502 นางสาวลลิตา นุกาศรัมย์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
31 B6103286 นายจักรินทร์ เกตุมา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
32 B5908837 นายนฤเบศร์ เค้าอ้น  PE
33 B6016883 นางสาวภาวิดา มูลจันทร์  PE
34 B6103149 นายธนาทิพย์ กิ่งมิ่งแฮ  PE
35 B6106379 นายบุญญฤทธิ์ ไชยทองศรี  PE
36 B6109806 นางสาวณัชชา ปัดเกษม  PE
37 B6111007 นางสาวกัลย์สุดา พัศโน  PE
38 B6111014 นายสัญญา พานประเสริฐ  PE
39 B6131517 นางสาวปริญญาพร ธรรมเสรี  PE
40 B6106270 นางสาวทิพากร เชื้อโพนทอง  PE
41 B6131890 นางสาวปภารพินท์ คาแพง  PE
42 B6133139 นายอมรเทพ จรดรัมย์  PE
43 B6117269 นางสาวลัคนา อนุวรรณ  PE
44 B5916528 นายชัยธวัฒน์ ชัยธนสุวรรณ  PE
45 B6110468 นางสาวณัฏฐณิชา พรมมาพันธ์  PE
46 B6132125 นายวีรศักดิ์ เชื้อรัมย์  PE
47 B6132835 นางสาวชนิดา สุทธิสนธิ์  PE
48 B6107581 นายธนโชติ ทิพย์พิมล  PE
49 B6132446 นายวรันธร พาติกะบุตร  PE
50 B6113704 นายเจตภาณุ วงษ์อินทร์จันทร์  PE
51 B5911301 นายพงษ์ศธร เลื่อนแก้ว  PE
52 B5911660 นายธวัชชัย จวงตะขบ  PE
53 B6137533 นางสาวชลิดา ยอดรัก  PE
54 B6105433 นายมูหำหมัด เจ๊ะเมาะ  PE
55 B6116910 นางสาวจุฑารัตน์ หอมเกษร  PE
56 B6117276 นายธนภูมิ อภิเดช  PE
57 B6132439 นางสาววาสนา หลาบคำ  PE
58 B6106577 นายเกียรติศักดิ์ ณัฐสิน  PE
59 B6109042 นายชัยยุทธ บุญมา  N/A
60 B6130671 นายพัชรพล แรมลี  N/A
61 B6130824 นางสาวอาทิตยา คำโนนม่วง  N/A
62 B6118136 นางสาวกัญญาภัทร มีศรี  N/A
63 B6130992 นายเกื้อกูล โทณผลิน  N/A
64 B6131036 นายศิโรจน์ชัชว์ คอนสันเทียะ  N/A
65 B6112974 นายรัตนชัย รักษามิตร  N/A
66 B6108168 นางสาวนิจวรีย์ นาควังไทร  N/A
67 B6112912 นายวงศกร รักชวน  N/A
68 B6113544 นายอภิสิทธิ์ วงพรมมา  N/A
69 B6108038 นางสาวเบญญาภา นวลกา  N/A
70 B6130602 นางสาวณัฐริกา วิจิตร์  N/A
71 B6113766 นายกฤติเดช วรรณพงษ์  N/A
72 B6103606 นายกิตติชัย แก้ววัน  N/A
73 B6132323 นางสาวภัทริน หาได้  N/A
74 B6132514 นายปัณณกร ฝางแก้ว  N/A
75 B6103972 นายกณวรรธน์ คงทรัพย์สินสิริ  N/A
76 B6115449 นางสาวอุรัสยา สิงห์จันทร์  N/A
77 B6115555 นางสาวนิภาภัทร สิริจามร  N/A
78 B6116231 นายศุภกร เสริมชื่อ  N/A
79 B6137007 นายปรัชญ์ อยู่สุข  N/A
80 B6115180 นายกฤษฎา สังข์ดนตรี  N/A
81 B6132149 นายอนุตร หรั่งกรุ่น  N/A
82 B6105655 นายคมสรรค์ ชนไธสง  N/A
83 B6116705 นายศิวัช หงสกุล  N/A
84 B6115722 นายชานนท์ สุขนอก  N/A
85 B6118754 นายฮากีม อาเดอนาน  N/A
86 B6136819 นายวชิรวิทย์ ศรีวัฒนพันธุ์  N/A
87 B6132019 นายณัฐวุฒิ รัตนารักษ์  N/A
88 B6132385 นางสาวเจนนิสา เชิดชู  N/A
89 B6103774 นางสาวปุณยนุช ขันติวงษ์  N/A
90 B6116422 นายนิรวิชญ์ แสนโคตร  N/A
91 B6108458 นางสาวอรยา นิลทอง  N/A
92 B6105389 นายขจรยศ เจริญวงค์  N/A
93 B6116071 นางสาวอรวี สุวรรณบุตร  N/A
94 B6110208 นายจักรพันธ์ ผันอากาศ  N/A
95 B6111854 นายภีมภัทร์ ภูไทกัมปนาทภิญญา  N/A
96 B6117146 นายชนธร เหลือบรรจง  N/A
97 B6108700 นางสาวชลมาศ บันสุดร  N/A
98 B6116859 นายธำรง หวง  N/A
99 B6104931 นางสาวพรลภัส จันทร์เพ็ง  N/A
100 B6111496 นางสาวศุภาวรรณ เพิ่มผลสมบัติ  N/A
101 B6110031 นางสาวณัฐภาวี เปียสูงเนิน  N/A
102 B6116453 นายภานุวัฒน์ แสนทรัพย์  N/A
103 B6107093 นางสาวกชมล ถนอมสมบูรณ์  N/A
104 B6114725 นางสาววาศิชา ศิลาโฉม  N/A
105 B6114800 นายกิตตินันท์ สกุลนามรัตน์  N/A
106 B6106669 นายณรงค์ ดำนอก  N/A
107 B6114855 นางสาวธัญลักษณ์ สบายดี  N/A
108 B6109820 นางสาวพรนภัส ปัตชัยโย  N/A
109 B6109998 นางสาวขวัญชนก เปลื้องกระโทก  N/A
110 B6110604 นายพีรวิชญ์ พฤกษชาติ  N/A
111 B6111366 นายภาคภูมิ พูลสวัสดิ์  N/A
112 B6115104 นายอภิชาติ สว่างศรี  N/A
113 B6105303 นายสุธีรวัฒน์ จูมศิลป์  N/A
114 B6102708 นายณัฐพัชร์ กงศบุตร  N/A
115 B6131913 นางสาวปริญชยา พิมสี  N/A
116 B6132668 นายชนชนม์ สามิบัติ  N/A
117 B6110390 นางสาวกาญจนาภรณ์ พรพัชรพิทูร  N/A
118 B6117443 นางสาวสุธิดา อารมย์รัมย์  N/A
119 B6132880 นางสาวซีตีนูรอัยซะห์ เจ๊ะฆอ  N/A
120 B6130527 นายชนาธิป สืบสิมมา  N/A
121 B6130541 นายพีรพล สาสุวรรณ์  N/A
122 B6104665 นางสาวศุธาริณี เงินยวง  N/A
123 B6109240 นายธนพล บุตรสาลี  N/A
124 B6108243 นางสาวเบญญาภา นามบุบผา  N/A
125 B6113919 นางสาวเปรมวไลลักษณ์ วัดจะโปะ  N/A
126 B6104719 นางสาวภัทราภรณ์ จรจันทึก  N/A
127 B6131579 นายอนาวิณ สุภดี  N/A
128 B6117481 นายกฤตพจน์ อำภาคำ  N/A
129 B6130893 นายเจตน์มงคล วัชร์วุฒิวงศ์  N/A
130 B6109387 นางสาวนุชนารถ เบญจพลคุมวงศ์  Metallurgical Engineering
131 B6132606 นางสาวจุรารัตน์ หอมไสย  Metallurgical Engineering
132 B6132934 นายเฉลิมเดช เกตุปรางค์  Metallurgical Engineering
133 B6107055 นางสาวอภิษฎา ไตรณรงค์  Metallurgical Engineering
134 B6118464 นายบรรดาศักดิ์ คงสุข  Metallurgical Engineering
135 B6117382 นางสาวฐิตาภา อันลูกท้าว  Metallurgical Engineering
136 B6108939 นายวรพงษ์ บุญณะอินทร์  Metallurgical Engineering
137 B6110284 นางสาวสุจิตรา ฝุ่ยฝัน  Metallurgical Engineering
138 B6109585 นางสาวรัชนี ประสิทธิ์นอก  Metallurgical Engineering
139 B6104177 นางสาวสินีนาฏ คำด้วง  Metallurgical Engineering
140 B6021627 นางสาวอาภัสรา เคธรรมมะ  Metallurgical Engineering
141 B5907045 นายอัครชัย ย่อดี  Metallurgical Engineering
142 B6131999 นายสิทธา ปลั่งศรี  Metallurgical Engineering
143 B6136581 นายคุณาภัส พานิล  Metallurgical Engineering
144 B6103323 นางสาวพีระพรรณ เกษร  Metallurgical Engineering
145 B6106096 นายทรงพล ชุมตรีนอก  Metallurgical Engineering
146 B6106249 นางสาวอรษา เชื้อณรงค์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
147 B6111175 นายจิระชาติ พิมวาปี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
148 B6110710 นายอัครพล พลหนองหลวง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
149 B6106690 นางสาวสกาวเดือน ดีนุช  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
150 B6105532 นายสิทธา ฉัตรวงศ์วาน  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
151 B6112301 นายธนภัทร มาศวรรณา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
152 B6103200 นางสาวนวศมณ กุดกลาง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
153 B5925841 นายกฤตธี มีสิงห์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
154 B6105563 นายณรงค์ฤทธิ์ ฉายจิตต์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
155 B6116576 นางสาวกัญญาณัฐ โสดากุล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
156 B5803613 นายเกียรติศักดิ์ กาฬสุวรรณ  ME
157 B5535941 นายณัฐพงษ์ วีรารักษ์  ME
158 B5928019 นายทวีวัฒน์ สวามิชัย  MAE
159 B5820467 นางสาวภัทรสุดา โหรานิคม  IE
160 B5810116 นางสาวกนกพัชญ์ สุริสุข  IE
161 B5802777 นางสาวกรรณิกา เกตุแก้ว  IE
162 B6106201 นายธีรภัทร เชิงชวโน  IE
163 B6106751 นางสาวนลินิว แดงนกขุ้ม  IE
164 B6115418 นายกิจจา สำราญจิตต์  IE
165 B6109851 นางสาวเอมมาลีน ปั่นเนตร  IE
166 B6103514 นางสาวประกายแก้ว แก้วนอก  IE
167 B6024680 นายศุภณัฐ ภูครองผา  Geological Engineering
168 B6022075 นางสาวสุภัชชา สุขถาวร  Geological Engineering
169 B6117924 นางสาวสุรัสวดี ฮะสุน  Geological Engineering
170 B6104337 นางสาวนพวรรณ์ คุณพระวงศ์  Geological Engineering
171 B6132705 นางสาวเขมสรณ์ เถื่อนสุริยะ  Geological Engineering
172 B6116330 นางสาวอมรรัตน์ แสงทอง  Geological Engineering
173 B6109516 นายจักษุพัฒน์ ประทุม  Geological Engineering
174 B6105327 นายอัครชัย เจ็ดสันเทียะ  Geological Engineering
175 B6105570 นางสาวธนัชชา ฉายวิไล  Geological Engineering
176 B6111120 นางสาวดวงฤทัย พิมพ์ทอง  Geological Engineering
177 B6114428 นายพีระชัย ศรีพุฒ  Geological Engineering
178 B6112073 นางสาวนฤมล มหาสนิทร์  Geological Engineering
179 B6109172 นางสาวหทัยชนก บุญอารีย์  Geological Engineering
180 B6107154 นายเดชาวัต แถวอุทุม  Geological Engineering
181 B6117283 นางสาวอุดมลักษณ์ อภิรักษ์รัตนพล  Environmental Engineering
182 B6103385 นางสาวนัยนา เกิดเหลี่ยม  Environmental Engineering
183 B6109882 นายชัยยุทธ ปานทอง  Environmental Engineering
184 B6108533 นางสาวจุฑามาศ เนตรพรม  Environmental Engineering
185 B6114749 นางสาวชนากานต์ ศุภพันธุ์  Environmental Engineering
186 B6108328 นางสาวณัฎฐณิชา ธิมาเกตุ  Environmental Engineering
187 B6107765 นายจุลจักร เทพอำ  Environmental Engineering
188 B6113124 นายพงษ์สิทธิ์ ริมสกุล  Environmental Engineering
189 B6136109 นางสาวชุติกาญจน์ ด่านแก้ว  Environmental Engineering
190 B6136093 นางสาวเบญจมาศ ดอมไธสง  Environmental Engineering
191 B6135829 นางสาวรัชนีกรณ์ แก้วนครไทย  Environmental Engineering
192 B6112905 นายวันอาสาฬห์ ระวังทรัพย์  Environmental Engineering
193 B6014391 นางสาวณัฐวดี ชีนับถือ  Environmental Engineering
194 B6116712 นายรัชชานนท์ หงอนทอง  Electronic Engineering
195 B6112677 นางสาวอูไลยะห์ ยามูยีมะ  Electronic Engineering
196 B6110253 นายปิติวุฒิ แผ่นทอง  Electronic Engineering
197 B6114398 นางสาวจันทิมา ศรีบุญเรือง  Electronic Engineering
198 B6114336 นางสาววิกานดา ศรีนอก  Electronic Engineering
199 B6105914 นางสาวโสรยา ชาวสวน  Electronic Engineering
200 B6109202 นางสาวเพ็ญณภา บุตรดา  Electronic Engineering
201 B6135805 นายวิชากร เกตุอภัย  Electronic Engineering
202 B6113483 นายเจษฎากร โลกตะคุ  Electronic Engineering
203 B6112806 นายโสภณวิชญ์ ร่วมชาติสกุล  Electronic Engineering
204 B6109097 นางสาววริษฐา บุญราก  Electronic Engineering
205 B6108175 นายเทพรัตน์ นาคสูงเนิน  Electronic Engineering
206 B5827640 นายจิรภัทร มีประทัง  Electronic Engineering
207 B6136727 นางสาวกัญญารัตน์ เรืองจันทึก  Electronic Engineering
208 B5922444 นายชลบดินทร์ เรืองเกตุ  Electronic Engineering
209 B5717392 นายสมัคร ภูมิเรศสุนทร  EE
210 B6114886 นางสาวกัญญาพัชร สมนึก  ChemE
211 B6107963 นางสาวนัสนันท์ ธูปกลาง  ChemE
212 B5827411 นายธีรพงษ์ ศิริรัตน์  ChemE
213 B6103996 นายเอกสิทธิ์ คงรอด  ChemE
214 B6112295 นางสาวศศิวิมล มาลีหวล  ChemE
215 B6107772 นางสาวบุษบา เทศสวัสดิ์  ChemE
216 B6131272 นางสาวรัตนา อุบลบาล  ChemE
217 B6112516 นางสาวบุษรา เมืองแสน  ChemE
218 B6115838 นางสาวนันท์นภัส สุจจะชารี  ChemE
219 B6114381 นางสาวรัตนาภรณ์ ศรีบานเย็น  ChemE
220 B6115883 นางสาวณัฎฐนิตย์ สุทธิ  ChemE
221 B6114121 นายปิยะพงษ์ วิศิษฏ์ศิลป์  CPE
222 B5914760 นายภัทราวุธ วงษ์นิล  CPE
223 B6109714 นางสาวบุญฑิตา ปวงสันเทียะ  CPE
224 B6108519 นายภานุวัฒน์ นุชาญรัมย์  CPE
225 B6108359 นายธนวัต นิติการุณ  CPE
226 B6117566 นายดุลยวัต อินหล้า  CPE
227 B6109448 นางสาววัลยา ปติสังข์  CPE
228 B6000783 นายพรเทพ ทวีทรัพย์  CPE
229 B6105358 นายภัทรพงศ์ เจริญผล  CPE
230 B5716135 นายจักรกริช สายธนู  CPE
231 B6111922 นายบูรพา ภูสามารถ  CPE
232 B5708918 นางสาวจุฑามณี ทองบ่อ  CPE
233 B6100056 นางสาวนพนภา คงเย็น  CPE
234 B5928163 นางสาวชมพูนุท วุฒิศรุต  CME
235 B5909155 นายพิชญะ อินทร์ผึ้ง  CME
236 B5809448 นางสาวพรวิมล วีระพันธ์  CME
237 B5702503 นางสาวธยาน์ กิติสกนธ์  CME
238 B6111250 นางสาวสุวิมล พุทธก้อม  CERAMIC ENGINEERING
239 B6108663 นางสาวสุวรรณี บรรดาสิทธิ์  CERAMIC ENGINEERING
240 B6110185 นางสาวกชนิภา ผะดาศรี  CERAMIC ENGINEERING
241 B6116040 นายอมรเทพ สุวรรณโกสุม  CERAMIC ENGINEERING
242 B6114077 นายพีรพล วิมาลัย  CERAMIC ENGINEERING
243 B6131357 นางสาววรรณภา พรมแสน  CERAMIC ENGINEERING
244 B6132354 นายภัทรพล โสภาวัฒน์  CERAMIC ENGINEERING
245 B6132330 นางสาวณิชกานต์ กว้างจิตต์อารีย์  CERAMIC ENGINEERING
246 B6112257 นายฐิติกร หมายตามกลาง  CERAMIC ENGINEERING
247 B6116569 นายดนัยพร โสดา  CERAMIC ENGINEERING
248 B6116194 นางสาวศิริวิมล สูญราช  CERAMIC ENGINEERING
249 B6115548 นางสาวอรทัย สิมาทอง  CERAMIC ENGINEERING
250 B6115531 นางสาวมณทิรา สินสันเทียะ  CERAMIC ENGINEERING
251 B6115432 นางสาวอริศรา สิงจันลา  CERAMIC ENGINEERING
252 B6132415 นายอภิสิทธิ์ สุภาพ  CERAMIC ENGINEERING
253 B6131722 นางสาวนริสสรา อุลหัสสา  CERAMIC ENGINEERING
254 B6117849 นางสาวนันทิกานต์ เอี๊ยวสกุล  CERAMIC ENGINEERING
255 B6102937 นางสาวสุภาพรรณ กองมณี  CERAMIC ENGINEERING
256 B6104344 นางสาวปิยพร คุณภาที  CERAMIC ENGINEERING
257 B6112998 นายเทพศักดิ์ รักอยู่  CERAMIC ENGINEERING
258 B6111809 นางสาวภวรัญชน์ ภิญโญศรี  CERAMIC ENGINEERING
259 B6118266 นางสาวทิภานันท์ ผ่องแผ้ว  CERAMIC ENGINEERING
260 B6107741 นางสาวกัญญาณัฐ เทพสันทัด  CERAMIC ENGINEERING
261 B6117993 นางสาวธนภรณ์ คำพันธ์  CERAMIC ENGINEERING
262 B6118655 นายศราวุฒิ ภาศรี  CERAMIC ENGINEERING
263 B6117412 นายรัชชานนท์ อาทิตย์  CERAMIC ENGINEERING
264 B6107284 นางสาวจิรดา ทองจอก  CERAMIC ENGINEERING
265 B6131784 นางสาวจิราภา ขอเพิ่มกลาง  CERAMIC ENGINEERING
266 B6131197 นายตติยะ จงขจรวิทย์  CE
267 B5915774 นายศักดิ์สยาม กิ่งทอง  CE
268 B6132750 นางสาวอนัญญา พันธะราช  CE
269 B6112394 นายอชิรญาณ์ มีป้อง  CE
270 B6111397 นางสาวสุภาภรณ์ เพ็งชัย  CE
271 B6131166 นายอดุลวัส หมัดสี  Automotive Engineering
272 B6106089 นายภิรภัทร ชุติปัญญาภรณ์  Automotive Engineering
273 B6109325 นางสาวทัดดาว บุษบา  Automotive Engineering
274 B6110697 นายณัฐพล พลรักษา  Automotive Engineering
275 B6109660 นางสาวภัทราวี ปรือปรัง  Automotive Engineering
276 B6130565 นางสาวอภิชยา มีสิงห์  Automotive Engineering
277 B6118075 นางสาวไพริน นุชสวาท  Automotive Engineering
278 B6112523 นายภาณุวัฒน์ โมละดา  Automotive Engineering
279 B6104368 นายธนภัทร คุณสุทธิ์  Agricultural and Food Engineering
280 B6115203 นางสาวอรจิรา สังข์ลำใย  Agricultural and Food Engineering
281 B6104832 นางสาววรันธร จันตา  Agricultural and Food Engineering
282 B6117344 นายธนายุทธ อ่อนจรี  Agricultural and Food Engineering
283 B6131531 นายพงศ์พรรณ หยู  Agricultural and Food Engineering
284 B6130886 นายศรายุธ มีอ้น  Agricultural and Food Engineering
285 B6117191 นางสาวกัญญารัตร ใหญ่สูงเนิน  Agricultural and Food Engineering
286 B6105020 นางสาวธมกร จันทะขัมมา  Agricultural and Food Engineering
287 B6106072 นายเศกสรรค์ ชื่นประไพ  Agricultural and Food Engineering
288 B6111625 นางสาวเจนจิรา โพธิจักร์  Agricultural and Food Engineering
289 B6110291 นางสาวนิภาพร แฝงสูงเนิน  Agricultural and Food Engineering
290 B6105983 นายอภิเดช ชิงชัย  Agricultural and Food Engineering
291 B6113957 นายอัษฎาวุธ วันทอง  Agricultural and Food Engineering
292 B6109813 นางสาวพิชญา ปัดตาละคะ  Agricultural and Food Engineering
293 B6105778 นางสาวประพิมพรรณ ชัยทิพย์  Agricultural and Food Engineering
294 B6106959 นายสหัสวรรษ ตุ่ยไชย  Agricultural and Food Engineering
295 B6111304 นายกัมปนาท พูนพะเนาว์  Agricultural and Food Engineering
296 B6116781 นางสาวอนัญญา หมั่นมา  Agricultural and Food Engineering
297 B6113827 นางสาวธัญชนก วรุณธรรม  Agricultural and Food Engineering
298 B6113384 นายภรัณยู ลีชนะวานิชพันธ์  Agricultural and Food Engineering
299 B6113636 นางสาวสุพัตรา วงษ์ชำนาญ  Agricultural and Food Engineering
300 B6109004 นางสาวนภัสสร บุญเทียม  Agricultural and Food Engineering
301 B5916689 นายสุวิจักษณ์ ทองอินทร์  Agricultural and Food Engineering
302 B5911578 นายพานุวัฒน์ แก้วไวยุทธ์  Agricultural and Food Engineering
303 B6131715 นายพีระชัย ราชโสภา  Agricultural and Food Engineering
304 B5532803 นายจิรโชติ โพธิ์อยู่  Agricultural and Food Engineering
305 B5616626 นายปัญญวัฒน์ วิเชียร  Agricultural and Food Engineering
306 B6103101 นางสาวสุธาริณีย์ กำปู่  Agricultural and Food Engineering
307 B6113193 นางสาวชญาภา เรืองพิมาย  Agricultural and Food Engineering
308 B6103248 นางสาววิรงรอง เก่งกระโทก  Agricultural and Food Engineering
309 B6118020 นายชนาธิป ชัชวาลวงศ์  AERONAUTICAL ENGINEERING
310 B6109738 นายสุเมธ ป้อมพิทักษ์  AERONAUTICAL ENGINEERING
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.