รายชื่อนศ.
รายวิชา102111 : FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
กลุ่ม3
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตร
 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
1 B6080990 นางสาวชุติมณฑน์ รุ้งสันเทียะ  SPORTS SCIENCE
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2 B6118020 นายชนาธิป ชัชวาลวงศ์  AERONAUTICAL ENGINEERING
3 B6109738 นายสุเมธ ป้อมพิทักษ์  AERONAUTICAL ENGINEERING
4 B6106959 นายสหัสวรรษ ตุ่ยไชย  Agricultural and Food Engineering
5 B6104368 นายธนภัทร คุณสุทธิ์  Agricultural and Food Engineering
6 B6113193 นางสาวชญาภา เรืองพิมาย  Agricultural and Food Engineering
7 B6105778 นางสาวประพิมพรรณ ชัยทิพย์  Agricultural and Food Engineering
8 B6105020 นางสาวธมกร จันทะขัมมา  Agricultural and Food Engineering
9 B5916689 นายสุวิจักษณ์ ทองอินทร์  Agricultural and Food Engineering
10 B5911578 นายพานุวัฒน์ แก้วไวยุทธ์  Agricultural and Food Engineering
11 B6113384 นายภรัณยู ลีชนะวานิชพันธ์  Agricultural and Food Engineering
12 B6106072 นายเศกสรรค์ ชื่นประไพ  Agricultural and Food Engineering
13 B6113827 นางสาวธัญชนก วรุณธรรม  Agricultural and Food Engineering
14 B6104832 นางสาววรันธร จันตา  Agricultural and Food Engineering
15 B6113636 นางสาวสุพัตรา วงษ์ชำนาญ  Agricultural and Food Engineering
16 B6117191 นางสาวกัญญารัตร ใหญ่สูงเนิน  Agricultural and Food Engineering
17 B6116781 นางสาวอนัญญา หมั่นมา  Agricultural and Food Engineering
18 B6115203 นางสาวอรจิรา สังข์ลำใย  Agricultural and Food Engineering
19 B6109004 นางสาวนภัสสร บุญเทียม  Agricultural and Food Engineering
20 B6109813 นางสาวพิชญา ปัดตาละคะ  Agricultural and Food Engineering
21 B5616626 นายปัญญวัฒน์ วิเชียร  Agricultural and Food Engineering
22 B5532803 นายจิรโชติ โพธิ์อยู่  Agricultural and Food Engineering
23 B6110291 นางสาวนิภาพร แฝงสูงเนิน  Agricultural and Food Engineering
24 B6111625 นางสาวเจนจิรา โพธิจักร์  Agricultural and Food Engineering
25 B6103248 นางสาววิรงรอง เก่งกระโทก  Agricultural and Food Engineering
26 B6103101 นางสาวสุธาริณีย์ กำปู่  Agricultural and Food Engineering
27 B6111304 นายกัมปนาท พูนพะเนาว์  Agricultural and Food Engineering
28 B6130886 นายศรายุธ มีอ้น  Agricultural and Food Engineering
29 B6117344 นายธนายุทธ อ่อนจรี  Agricultural and Food Engineering
30 B6105983 นายอภิเดช ชิงชัย  Agricultural and Food Engineering
31 B6113957 นายอัษฎาวุธ วันทอง  Agricultural and Food Engineering
32 B6131715 นายพีระชัย ราชโสภา  Agricultural and Food Engineering
33 B6131531 นายพงศ์พรรณ หยู  Agricultural and Food Engineering
34 B6131166 นายอดุลวัส หมัดสี  Automotive Engineering
35 B6130565 นางสาวอภิชยา มีสิงห์  Automotive Engineering
36 B6109325 นางสาวทัดดาว บุษบา  Automotive Engineering
37 B6110697 นายณัฐพล พลรักษา  Automotive Engineering
38 B6106089 นายภิรภัทร ชุติปัญญาภรณ์  Automotive Engineering
39 B6109660 นางสาวภัทราวี ปรือปรัง  Automotive Engineering
40 B6118075 นางสาวไพริน นุชสวาท  Automotive Engineering
41 B6112523 นายภาณุวัฒน์ โมละดา  Automotive Engineering
42 B5915774 นายศักดิ์สยาม กิ่งทอง  CE
43 B6111397 นางสาวสุภาภรณ์ เพ็งชัย  CE
44 B6132750 นางสาวอนัญญา พันธะราช  CE
45 B6131197 นายตติยะ จงขจรวิทย์  CE
46 B6112394 นายอชิรญาณ์ มีป้อง  CE
47 B6112257 นายฐิติกร หมายตามกลาง  CERAMIC ENGINEERING
48 B6118655 นายศราวุฒิ ภาศรี  CERAMIC ENGINEERING
49 B6117412 นายรัชชานนท์ อาทิตย์  CERAMIC ENGINEERING
50 B6114077 นายพีรพล วิมาลัย  CERAMIC ENGINEERING
51 B6112998 นายเทพศักดิ์ รักอยู่  CERAMIC ENGINEERING
52 B6132415 นายอภิสิทธิ์ สุภาพ  CERAMIC ENGINEERING
53 B6116040 นายอมรเทพ สุวรรณโกสุม  CERAMIC ENGINEERING
54 B6116569 นายดนัยพร โสดา  CERAMIC ENGINEERING
55 B6132354 นายภัทรพล โสภาวัฒน์  CERAMIC ENGINEERING
56 B6110185 นางสาวกชนิภา ผะดาศรี  CERAMIC ENGINEERING
57 B6118266 นางสาวทิภานันท์ ผ่องแผ้ว  CERAMIC ENGINEERING
58 B6107741 นางสาวกัญญาณัฐ เทพสันทัด  CERAMIC ENGINEERING
59 B6115432 นางสาวอริศรา สิงจันลา  CERAMIC ENGINEERING
60 B6115531 นางสาวมณทิรา สินสันเทียะ  CERAMIC ENGINEERING
61 B6104344 นางสาวปิยพร คุณภาที  CERAMIC ENGINEERING
62 B6108663 นางสาวสุวรรณี บรรดาสิทธิ์  CERAMIC ENGINEERING
63 B6117993 นางสาวธนภรณ์ คำพันธ์  CERAMIC ENGINEERING
64 B6107284 นางสาวจิรดา ทองจอก  CERAMIC ENGINEERING
65 B6132330 นางสาวณิชกานต์ กว้างจิตต์อารีย์  CERAMIC ENGINEERING
66 B6115548 นางสาวอรทัย สิมาทอง  CERAMIC ENGINEERING
67 B6131357 นางสาววรรณภา พรมแสน  CERAMIC ENGINEERING
68 B6111809 นางสาวภวรัญชน์ ภิญโญศรี  CERAMIC ENGINEERING
69 B6111250 นางสาวสุวิมล พุทธก้อม  CERAMIC ENGINEERING
70 B6117849 นางสาวนันทิกานต์ เอี๊ยวสกุล  CERAMIC ENGINEERING
71 B6102937 นางสาวสุภาพรรณ กองมณี  CERAMIC ENGINEERING
72 B6116194 นางสาวศิริวิมล สูญราช  CERAMIC ENGINEERING
73 B6131784 นางสาวจิราภา ขอเพิ่มกลาง  CERAMIC ENGINEERING
74 B6131722 นางสาวนริสสรา อุลหัสสา  CERAMIC ENGINEERING
75 B5909155 นายพิชญะ อินทร์ผึ้ง  CME
76 B5702503 นางสาวธยาน์ กิติสกนธ์  CME
77 B5928163 นางสาวชมพูนุท วุฒิศรุต  CME
78 B5809448 นางสาวพรวิมล วีระพันธ์  CME
79 B6111922 นายบูรพา ภูสามารถ  CPE
80 B6000783 นายพรเทพ ทวีทรัพย์  CPE
81 B6114121 นายปิยะพงษ์ วิศิษฏ์ศิลป์  CPE
82 B6108519 นายภานุวัฒน์ นุชาญรัมย์  CPE
83 B6108359 นายธนวัต นิติการุณ  CPE
84 B6105358 นายภัทรพงศ์ เจริญผล  CPE
85 B6117566 นายดุลยวัต อินหล้า  CPE
86 B6109714 นางสาวบุญฑิตา ปวงสันเทียะ  CPE
87 B6100056 นางสาวนพนภา คงเย็น  CPE
88 B6109448 นางสาววัลยา ปติสังข์  CPE
89 B5716135 นายจักรกริช สายธนู  CPE
90 B5914760 นายภัทราวุธ วงษ์นิล  CPE
91 B5708918 นางสาวจุฑามณี ทองบ่อ  CPE
92 B5827411 นายธีรพงษ์ ศิริรัตน์  ChemE
93 B6112516 นางสาวบุษรา เมืองแสน  ChemE
94 B6112295 นางสาวศศิวิมล มาลีหวล  ChemE
95 B6107963 นางสาวนัสนันท์ ธูปกลาง  ChemE
96 B6107772 นางสาวบุษบา เทศสวัสดิ์  ChemE
97 B6115838 นางสาวนันท์นภัส สุจจะชารี  ChemE
98 B6103996 นายเอกสิทธิ์ คงรอด  ChemE
99 B6114381 นางสาวรัตนาภรณ์ ศรีบานเย็น  ChemE
100 B6115883 นางสาวณัฎฐนิตย์ สุทธิ  ChemE
101 B6114886 นางสาวกัญญาพัชร สมนึก  ChemE
102 B6131272 นางสาวรัตนา อุบลบาล  ChemE
103 B5717392 นายสมัคร ภูมิเรศสุนทร  EE
104 B6114398 นางสาวจันทิมา ศรีบุญเรือง  Electronic Engineering
105 B6108175 นายเทพรัตน์ นาคสูงเนิน  Electronic Engineering
106 B5922444 นายชลบดินทร์ เรืองเกตุ  Electronic Engineering
107 B5827640 นายจิรภัทร มีประทัง  Electronic Engineering
108 B6112677 นางสาวอูไลยะห์ ยามูยีมะ  Electronic Engineering
109 B6136727 นางสาวกัญญารัตน์ เรืองจันทึก  Electronic Engineering
110 B6116712 นายรัชชานนท์ หงอนทอง  Electronic Engineering
111 B6112806 นายโสภณวิชญ์ ร่วมชาติสกุล  Electronic Engineering
112 B6135805 นายวิชากร เกตุอภัย  Electronic Engineering
113 B6109097 นางสาววริษฐา บุญราก  Electronic Engineering
114 B6114336 นางสาววิกานดา ศรีนอก  Electronic Engineering
115 B6105914 นางสาวโสรยา ชาวสวน  Electronic Engineering
116 B6109202 นางสาวเพ็ญณภา บุตรดา  Electronic Engineering
117 B6113483 นายเจษฎากร โลกตะคุ  Electronic Engineering
118 B6110253 นายปิติวุฒิ แผ่นทอง  Electronic Engineering
119 B6103385 นางสาวนัยนา เกิดเหลี่ยม  Environmental Engineering
120 B6117283 นางสาวอุดมลักษณ์ อภิรักษ์รัตนพล  Environmental Engineering
121 B6136109 นางสาวชุติกาญจน์ ด่านแก้ว  Environmental Engineering
122 B6136093 นางสาวเบญจมาศ ดอมไธสง  Environmental Engineering
123 B6108328 นางสาวณัฎฐณิชา ธิมาเกตุ  Environmental Engineering
124 B6108533 นางสาวจุฑามาศ เนตรพรม  Environmental Engineering
125 B6112905 นายวันอาสาฬห์ ระวังทรัพย์  Environmental Engineering
126 B6135829 นางสาวรัชนีกรณ์ แก้วนครไทย  Environmental Engineering
127 B6014391 นางสาวณัฐวดี ชีนับถือ  Environmental Engineering
128 B6109882 นายชัยยุทธ ปานทอง  Environmental Engineering
129 B6107765 นายจุลจักร เทพอำ  Environmental Engineering
130 B6113124 นายพงษ์สิทธิ์ ริมสกุล  Environmental Engineering
131 B6114749 นางสาวชนากานต์ ศุภพันธุ์  Environmental Engineering
132 B6112073 นางสาวนฤมล มหาสนิทร์  Geological Engineering
133 B6109172 นางสาวหทัยชนก บุญอารีย์  Geological Engineering
134 B6117924 นางสาวสุรัสวดี ฮะสุน  Geological Engineering
135 B6104337 นางสาวนพวรรณ์ คุณพระวงศ์  Geological Engineering
136 B6105570 นางสาวธนัชชา ฉายวิไล  Geological Engineering
137 B6116330 นางสาวอมรรัตน์ แสงทอง  Geological Engineering
138 B6024680 นายศุภณัฐ ภูครองผา  Geological Engineering
139 B6132705 นางสาวเขมสรณ์ เถื่อนสุริยะ  Geological Engineering
140 B6022075 นางสาวสุภัชชา สุขถาวร  Geological Engineering
141 B6109516 นายจักษุพัฒน์ ประทุม  Geological Engineering
142 B6105327 นายอัครชัย เจ็ดสันเทียะ  Geological Engineering
143 B6107154 นายเดชาวัต แถวอุทุม  Geological Engineering
144 B6114428 นายพีระชัย ศรีพุฒ  Geological Engineering
145 B6111120 นางสาวดวงฤทัย พิมพ์ทอง  Geological Engineering
146 B5820467 นางสาวภัทรสุดา โหรานิคม  IE
147 B5810116 นางสาวกนกพัชญ์ สุริสุข  IE
148 B5802777 นางสาวกรรณิกา เกตุแก้ว  IE
149 B6115418 นายกิจจา สำราญจิตต์  IE
150 B6109851 นางสาวเอมมาลีน ปั่นเนตร  IE
151 B6103514 นางสาวประกายแก้ว แก้วนอก  IE
152 B6106201 นายธีรภัทร เชิงชวโน  IE
153 B6106751 นางสาวนลินิว แดงนกขุ้ม  IE
154 B5928019 นายทวีวัฒน์ สวามิชัย  MAE
155 B5535941 นายณัฐพงษ์ วีรารักษ์  ME
156 B5803613 นายเกียรติศักดิ์ กาฬสุวรรณ  ME
157 B6111175 นายจิระชาติ พิมวาปี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
158 B5925841 นายกฤตธี มีสิงห์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
159 B6105563 นายณรงค์ฤทธิ์ ฉายจิตต์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
160 B6105532 นายสิทธา ฉัตรวงศ์วาน  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
161 B6110710 นายอัครพล พลหนองหลวง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
162 B6112301 นายธนภัทร มาศวรรณา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
163 B6103200 นางสาวนวศมณ กุดกลาง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
164 B6116576 นางสาวกัญญาณัฐ โสดากุล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
165 B6106249 นางสาวอรษา เชื้อณรงค์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
166 B6106690 นางสาวสกาวเดือน ดีนุช  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
167 B6106096 นายทรงพล ชุมตรีนอก  Metallurgical Engineering
168 B5907045 นายอัครชัย ย่อดี  Metallurgical Engineering
169 B6108939 นายวรพงษ์ บุญณะอินทร์  Metallurgical Engineering
170 B6132934 นายเฉลิมเดช เกตุปรางค์  Metallurgical Engineering
171 B6131999 นายสิทธา ปลั่งศรี  Metallurgical Engineering
172 B6136581 นายคุณาภัส พานิล  Metallurgical Engineering
173 B6021627 นางสาวอาภัสรา เคธรรมมะ  Metallurgical Engineering
174 B6132606 นางสาวจุรารัตน์ หอมไสย  Metallurgical Engineering
175 B6103323 นางสาวพีระพรรณ เกษร  Metallurgical Engineering
176 B6104177 นางสาวสินีนาฏ คำด้วง  Metallurgical Engineering
177 B6117382 นางสาวฐิตาภา อันลูกท้าว  Metallurgical Engineering
178 B6107055 นางสาวอภิษฎา ไตรณรงค์  Metallurgical Engineering
179 B6109585 นางสาวรัชนี ประสิทธิ์นอก  Metallurgical Engineering
180 B6110284 นางสาวสุจิตรา ฝุ่ยฝัน  Metallurgical Engineering
181 B6109387 นางสาวนุชนารถ เบญจพลคุมวงศ์  Metallurgical Engineering
182 B6118464 นายบรรดาศักดิ์ คงสุข  Metallurgical Engineering
183 B6117146 นายชนธร เหลือบรรจง  N/A
184 B6116705 นายศิวัช หงสกุล  N/A
185 B6130527 นายชนาธิป สืบสิมมา  N/A
186 B6132668 นายชนชนม์ สามิบัติ  N/A
187 B6131579 นายอนาวิณ สุภดี  N/A
188 B6136819 นายวชิรวิทย์ ศรีวัฒนพันธุ์  N/A
189 B6137007 นายปรัชญ์ อยู่สุข  N/A
190 B6107093 นางสาวกชมล ถนอมสมบูรณ์  N/A
191 B6111496 นางสาวศุภาวรรณ เพิ่มผลสมบัติ  N/A
192 B6110031 นางสาวณัฐภาวี เปียสูงเนิน  N/A
193 B6109820 นางสาวพรนภัส ปัตชัยโย  N/A
194 B6110390 นางสาวกาญจนาภรณ์ พรพัชรพิทูร  N/A
195 B6108038 นางสาวเบญญาภา นวลกา  N/A
196 B6130824 นางสาวอาทิตยา คำโนนม่วง  N/A
197 B6118136 นางสาวกัญญาภัทร มีศรี  N/A
198 B6108243 นางสาวเบญญาภา นามบุบผา  N/A
199 B6117443 นางสาวสุธิดา อารมย์รัมย์  N/A
200 B6104931 นางสาวพรลภัส จันทร์เพ็ง  N/A
201 B6116071 นางสาวอรวี สุวรรณบุตร  N/A
202 B6115449 นางสาวอุรัสยา สิงห์จันทร์  N/A
203 B6114725 นางสาววาศิชา ศิลาโฉม  N/A
204 B6113919 นางสาวเปรมวไลลักษณ์ วัดจะโปะ  N/A
205 B6108458 นางสาวอรยา นิลทอง  N/A
206 B6103774 นางสาวปุณยนุช ขันติวงษ์  N/A
207 B6108168 นางสาวนิจวรีย์ นาควังไทร  N/A
208 B6108700 นางสาวชลมาศ บันสุดร  N/A
209 B6130602 นางสาวณัฐริกา วิจิตร์  N/A
210 B6115555 นางสาวนิภาภัทร สิริจามร  N/A
211 B6114855 นางสาวธัญลักษณ์ สบายดี  N/A
212 B6132880 นางสาวซีตีนูรอัยซะห์ เจ๊ะฆอ  N/A
213 B6132385 นางสาวเจนนิสา เชิดชู  N/A
214 B6132323 นางสาวภัทริน หาได้  N/A
215 B6109998 นางสาวขวัญชนก เปลื้องกระโทก  N/A
216 B6104719 นางสาวภัทราภรณ์ จรจันทึก  N/A
217 B6104665 นางสาวศุธาริณี เงินยวง  N/A
218 B6131913 นางสาวปริญชยา พิมสี  N/A
219 B6106669 นายณรงค์ ดำนอก  N/A
220 B6111854 นายภีมภัทร์ ภูไทกัมปนาทภิญญา  N/A
221 B6111366 นายภาคภูมิ พูลสวัสดิ์  N/A
222 B6109042 นายชัยยุทธ บุญมา  N/A
223 B6110604 นายพีรวิชญ์ พฤกษชาติ  N/A
224 B6131036 นายศิโรจน์ชัชว์ คอนสันเทียะ  N/A
225 B6118754 นายฮากีม อาเดอนาน  N/A
226 B6105389 นายขจรยศ เจริญวงค์  N/A
227 B6105303 นายสุธีรวัฒน์ จูมศิลป์  N/A
228 B6116453 นายภานุวัฒน์ แสนทรัพย์  N/A
229 B6102708 นายณัฐพัชร์ กงศบุตร  N/A
230 B6116422 นายนิรวิชญ์ แสนโคตร  N/A
231 B6116231 นายศุภกร เสริมชื่อ  N/A
232 B6115722 นายชานนท์ สุขนอก  N/A
233 B6115180 นายกฤษฎา สังข์ดนตรี  N/A
234 B6115104 นายอภิชาติ สว่างศรี  N/A
235 B6103606 นายกิตติชัย แก้ววัน  N/A
236 B6117481 นายกฤตพจน์ อำภาคำ  N/A
237 B6116859 นายธำรง หวง  N/A
238 B6130992 นายเกื้อกูล โทณผลิน  N/A
239 B6130671 นายพัชรพล แรมลี  N/A
240 B6130541 นายพีรพล สาสุวรรณ์  N/A
241 B6114800 นายกิตตินันท์ สกุลนามรัตน์  N/A
242 B6132514 นายปัณณกร ฝางแก้ว  N/A
243 B6113544 นายอภิสิทธิ์ วงพรมมา  N/A
244 B6132149 นายอนุตร หรั่งกรุ่น  N/A
245 B6112974 นายรัตนชัย รักษามิตร  N/A
246 B6112912 นายวงศกร รักชวน  N/A
247 B6132019 นายณัฐวุฒิ รัตนารักษ์  N/A
248 B6110208 นายจักรพันธ์ ผันอากาศ  N/A
249 B6109240 นายธนพล บุตรสาลี  N/A
250 B6105655 นายคมสรรค์ ชนไธสง  N/A
251 B6130893 นายเจตน์มงคล วัชร์วุฒิวงศ์  N/A
252 B6113766 นายกฤติเดช วรรณพงษ์  N/A
253 B6103972 นายกณวรรธน์ คงทรัพย์สินสิริ  N/A
254 B6137533 นางสาวชลิดา ยอดรัก  PE
255 B5916528 นายชัยธวัฒน์ ชัยธนสุวรรณ  PE
256 B6111014 นายสัญญา พานประเสริฐ  PE
257 B6132125 นายวีรศักดิ์ เชื้อรัมย์  PE
258 B6113704 นายเจตภาณุ วงษ์อินทร์จันทร์  PE
259 B6103149 นายธนาทิพย์ กิ่งมิ่งแฮ  PE
260 B6106577 นายเกียรติศักดิ์ ณัฐสิน  PE
261 B6106379 นายบุญญฤทธิ์ ไชยทองศรี  PE
262 B6132446 นายวรันธร พาติกะบุตร  PE
263 B5908837 นายนฤเบศร์ เค้าอ้น  PE
264 B5911301 นายพงษ์ศธร เลื่อนแก้ว  PE
265 B5911660 นายธวัชชัย จวงตะขบ  PE
266 B6117269 นางสาวลัคนา อนุวรรณ  PE
267 B6132835 นางสาวชนิดา สุทธิสนธิ์  PE
268 B6132439 นางสาววาสนา หลาบคำ  PE
269 B6131890 นางสาวปภารพินท์ คาแพง  PE
270 B6109806 นางสาวณัชชา ปัดเกษม  PE
271 B6016883 นางสาวภาวิดา มูลจันทร์  PE
272 B6106270 นางสาวทิพากร เชื้อโพนทอง  PE
273 B6111007 นางสาวกัลย์สุดา พัศโน  PE
274 B6116910 นางสาวจุฑารัตน์ หอมเกษร  PE
275 B6131517 นางสาวปริญญาพร ธรรมเสรี  PE
276 B6110468 นางสาวณัฏฐณิชา พรมมาพันธ์  PE
277 B6107581 นายธนโชติ ทิพย์พิมล  PE
278 B6117276 นายธนภูมิ อภิเดช  PE
279 B6105433 นายมูหำหมัด เจ๊ะเมาะ  PE
280 B6133139 นายอมรเทพ จรดรัมย์  PE
281 B6108748 นางสาววรณัน บัวระบัดทอง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
282 B6108502 นางสาวลลิตา นุกาศรัมย์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
283 B6107000 นางสาวปริญญา แตงทอง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
284 B6103286 นายจักรินทร์ เกตุมา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
285 B6107109 นางสาวหรรษลักษณ์ ถาศักดิ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
286 B6112851 นางสาวนารา รอดเทศ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
287 B6107710 นางสาวภัทรวดี ทูโคกกรวด  PRECISION ENGINEERING
288 B6132071 นายคณาธิภัทร อำมาลี  PRECISION ENGINEERING
289 B6114435 นายธนโชติ ศรีม่วงกลาง  TCE
290 B6118709 นายจักราวุธ ส่งสกุลวงศ์  TCE
291 B6112790 นายสหัสชาย รบศึก  TCE
292 B6105464 นางสาวณัฏฐณิชา แจ้งทองหลาง  TCE
293 B6114206 นางสาวศุลีมาศ ศรอินทร์  TCE
294 B5918119 นายนันทวัฒน์ ศรีพรหม  TCE
295 B6103088 นางสาวปาริฉัตร กาวิล  TCE
296 B6117740 นางสาวเมขลา อุปโคตร  TCE
297 B6109974 นางสาววธัญญาพร เปล่งนอก  TCE
298 B6114763 นางสาวณภัทร ศุภสินบวรรัช  TCE
299 B5704880 นางสาวอารียา นวลแก้ว  TOOL ENGINEERING
300 B6131623 นายปฐวี เศษไธสง  Transportation And Logistics Engineering
301 B6116156 นายชิติพัทธ์ สุสม  Transportation And Logistics Engineering
302 B6108229 นายวศิน นามโคตร  Transportation And Logistics Engineering
303 B6106904 นายอมรวัฒน์ ตามา  Transportation And Logistics Engineering
304 B6110635 นายศุภชัย พลต้าง  Transportation And Logistics Engineering
305 B6111182 นางสาวธิติญา พิรักษ์  Transportation And Logistics Engineering
306 B6116897 นางสาวชลิดา หวายฟ้า  Transportation And Logistics Engineering
307 B6108236 นางสาวธมลพรรณ นามจันทร์  Transportation And Logistics Engineering
308 B6102821 นางสาวชัญญนัท กล้ารบ  Transportation And Logistics Engineering
309 B6105662 นางสาวสุพิชชญา ชนะงาม  Transportation And Logistics Engineering
310 B6104948 นางสาวขวัญนภา จันทร์ยวง  Transportation And Logistics Engineering
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.