รายชื่อนศ.
รายวิชา530201 : ENGINEERING STATICS
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร 
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5822362 นายธัชชัย ช่างสุวรรณ์  Transportation Engineering And Logistics
2 B6017989 นายณัษฐพงษ์ ภัทรธนะวัฒน์  Transportation And Logistics Engineering
3 B6004552 นางสาวพลอยธันยา ธัญญ์วรนนท์  TCE
4 B6021825 นายเพชรดำ พิมพ์ไชยงาม  TCE
5 B6009410 นางสาวสุนิษา ทรพับ  TCE
6 B5914951 นายธิฐิพัฒน์ เตียนพลกรัง  TCE
7 B6005023 นายพชร ก้อนในเมือง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
8 B6018375 นายจักรพงษ์ พานเล็ก  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
9 B6010065 นางสาวชฎาภรณ์ หนูจิตร  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
10 B6018719 นายอภิสิทธิ์ แย้มพรมมา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
11 B6018245 นายจิรวัฒน์ ศรีจันทร์เพลียว  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
12 B6019723 นายธนัชชา จุ้ยเย็น  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
13 B6018382 นายชัยวัฒน์ กลางหมื่นไวย  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
14 B6026226 นางสาวปฐวีภรณ์ ตอนศรี  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
15 B6026936 นายชาญวิทย์ เกลียวทอง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
16 B6004781 นางสาวรัตนาวดี อ้ายจันทึก  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
17 B6007799 นางสาวสุชาดา นิ่มเปีย  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
18 B6009953 นายมนต์ชัย แสนณรงค์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
19 B6004972 นายภคภณ แสงรอด  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
20 B6004323 นางสาวอัยลดา สุวรรณทา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
21 B6005306 นายปรเมษฐ์ สาริบุตร  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
22 B6001506 นายอรรคพล พรรณา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
23 B6005887 นางสาวทิพย์ตะวัน คำฤทธิ์  ME
24 B6004965 นางสาวสุธาสินี เลิศแก้ว  ME
25 B6003555 นางสาวธนัชชา ยาวิละ  ME
26 B6011192 นางสาวอรวรรณ เอี่ยมสมร  ME
27 B6015046 นางสาวสมสุดา เบ้ากองทอง  ME
28 B6018948 นางสาวอาทิตยา สุทธิสุข  ME
29 B6010416 นางสาวอทิตยา ศรสิทธิ์  ME
30 B6008383 นางสาวปนิดา จันทร์สระน้อย  ME
31 B6010607 นางสาวลาวัล อุดเมืองเพีย  ME
32 B6024314 นายสายฟ้า ปัญโญธีรกุล  ME
33 B6027650 นางสาวพิมพ์วิภา เขื่อนคำ  ME
34 B6001148 นางสาวประวีณา พรดอน  ME
35 B6009267 นางสาววันธิดา อ่วมไธสง  ME
36 B6020910 นายสาริน หมั่นเรียน  ME
37 B6014544 นายธนกิจ ค้ำคูณ  ME
38 B6026196 นายกัมพล สมตั้ง  ME
39 B6026332 นายพีรพันธ์ สุวรรณไตรย์  ME
40 B6026752 นางสาวกัญญารัตน์ เชียรไชย  ME
41 B6015077 นายอภิวัฒน์ เฉลยพจน์  ME
42 B6007669 นายสุทธิพงษ์ โนนทะคำ  ME
43 B6025717 นายกษาปณ์ จุลเศรษฐี  ME
44 B6009106 นายจิรศักดิ์ เรืองชัย  ME
45 B6004477 นายสมประสงค์ โคลนกระโทก  ME
46 B6013219 นายอนุชา รักสุทธิ  ME
47 B6026820 นายปิติพงศ์ พูนโต  ME
48 B6018696 นายฤทธิกรณ์ มุขดารา  ME
49 B6003173 นางสาวอภัสรา วรถ่ายฐาน  ME
50 B6012069 นางสาวปิยนุช ตากไธสง  ME
51 B6006280 นายอภิสิทธิ์ จันตา  ME
52 B6002602 นายนิติพงษ์ โคตรสูงเนิน  ME
53 B6025007 นายสวิตต์ เคนหัดสี  ME
54 B6000967 นายกมลวิสิทธิ์ พันวอ  ME
55 B6018238 นางสาวรัตนาภรณ์ เราะไทยสงค์  ME
56 B6004095 นายศรายุธ กุลราช  ME
57 B6025731 นายปริญญา โยธะมาตย์  ME
58 B6015817 นายอธิพล สร้องโสม  ME
59 B6018306 นายบุลากร ช้างเขียว  ME
60 B6002589 นายธิติวุฒิ กษมาวุฒิ  ME
61 B6014377 นายธวัชชัย ลีลาด  ME
62 B6003661 นางสาวณัฐภรณ์ สุขปัน  ME
63 B6014421 นายประสพ นามวงษ์สา  ME
64 B6019099 นายอุชุกร แย้มอุทัย  ME
65 B6008567 นายณชศิษฐ์ ชวนขุนทด  ME
66 B6012946 นายฐิตินนท์ ไกรราษฎร์  ME
67 B6016494 นายภาณุพงศ์ รัตนรักษ์วาณิช  ME
68 B6020682 นายธีรพัฒน์ สุขโพธิ์เพชร  ME
69 B6008833 นายมนัส วงษา  ME
70 B6000097 นายศุภกิตติ์ สุภักดี  ME
71 B6009885 นางสาวธมลวรรณ ผลวาด  ME
72 B6003845 นายศราวุฒิ ยิ้มจันทร์  ME
73 B6011086 นางสาววิมลสิริ หันทยุง  ME
74 B6024284 นายปรีชา มายวัน  ME
75 B6006969 นายธวัชชัย ฦาชา  ME
76 B6014865 นายศรัณยู ศรีบัวบาน  ME
77 B6011932 นายกันตภณ ภูยางดี  ME
78 B6021375 นายมงคลชัย สิงห์คำ  ME
79 B6016081 นายรามัญ นันท์เมือง  ME
80 B6006099 นางสาวสิรีธร วันเพ็ญ  ME
81 B6009199 นางสาวนภาพร เพ็งสวัสดิ์  ME
82 B6025748 นางสาวชนาภา คำบุญมา  ME
83 B6002374 นางสาวณัฐนรีย์ ศรีจันทร์  ME
84 B6022051 นางสาวกชมน แสงเพิ่ม  ME
85 B6003401 นางสาวนพมาศ โงสันเทียะ  ME
86 B6001513 นางสาวสรินญา สิรยานันท์  ME
87 B6026646 นางสาวณฤดี จิตร์ประเสริฐ  ME
88 B6005801 นางสาวปัณณพร ลือพงศ์พัฒนะ  ME
89 B6005009 นางสาวสุดารัตน์ สมัคศรี  ME
90 B6009274 นางสาววราภรณ์ วงศ์บุตร  ME
91 B6006204 นางสาวภชพร รักบุญ  ME
92 B6018672 นางสาวปริยกร คำงาม  ME
93 B6002503 นางสาวณิชารัตน์ บัวนวน  ME
94 B6022211 นางสาวธัญมาศ วงวิราช  ME
95 B6005443 นางสาวประภัสสร นิ่มขำ  ME
96 B6024246 นางสาวฐานิกา สรณะสมบูรณ์  ME
97 B6024994 นายวีรภัทร พงษ์จีน  ME
98 B6025700 นายดลวิวัฒน์ มูลจัด  ME
99 B6015480 นายภัทรกร นวมขุนทด  ME
100 B6011154 นายกฤษณ ยะฟู  ME
101 B6015510 นายฉัตรนรินทร์ ดวงศรี  ME
102 B6015299 นายณัฐพล ปาลรัตน์  ME
103 B6006457 นายศุภกร มีอยู่  ME
104 B6016517 นายเพิ่มศักดิ์ โตดวง  ME
105 B6022266 นายคงเดช คำนึก  ME
106 B6004835 นายชยุต กุลนา  ME
107 B6015459 นายอภิศาสตร์ เนื่องขันตรี  ME
108 B6023812 นายจักรกฤษณ์ จุระกรรณ์  ME
109 B6018665 นายอธิวัฒน์ สมพงษ์  ME
110 B6003623 นายแสน กุดสงค์  ME
111 B6026912 นายคมสัน มณีวงษ์  ME
112 B6018771 นายจักรพันธุ์ มณทักษิณ  ME
113 B6016500 นายธนวัฒน์ พานิชนอก  ME
114 B6024512 นายระพีพัฒน์ หมวดศรีธา  ME
115 B6006822 นายบุญมี แสนเสน่ห์  ME
116 B6006037 นายทรงชัย สุดสนอง  ME
117 B6000080 นายธันยบูรณ์ ทุนทวีศีลศักดิ์  ME
118 B6008666 นายจตุพล ปรีพิม  ME
119 B6024802 นายภูวนนท์ มะหิงพันธ์  ME
120 B6016807 นายธรรมรัตน์ แก้วคำแหง  ME
121 B6019587 นายวายุ รัตนโสภา  ME
122 B6009939 นายศักดิ์สิทธิ์ นิลคำ  ME
123 B6000103 นายปฏิภาณ ด้านวังขวา  ME
124 B6019648 นายธนภัทร สนธิกุลไพศาล  ME
125 B6015893 นายรชต วิเศษ  ME
126 B6007546 นายสุชาเมธ แถมพร  ME
127 B6002794 นายภานุพงศ์ รู้จิตร  ME
128 B6016524 นายประชัน ชิณเทศน์  ME
129 B5609260 นายธนพงษ์ ลักขเมฆ  MAE
130 B5901494 นางสาวอัมพร ศรีขุน  IE
131 B5921898 นายจารุวัฒน์ จินากลึง  Geological Engineering
132 B5916597 นายชลิต พลดงนอก  Geological Engineering
133 B5714346 นางสาวนันทนี อินโสภา  Environmental Engineering
134 B6018801 นางสาวปุณญาพร เรืองยะกลับ  Environmental Engineering
135 B5802999 นางสาวอมรรัตน์ เกริกกิตติกุล  Environmental Engineering
136 B5707270 นางสาวอัญชนา ทองสกุล  Environmental Engineering
137 B5819355 นางสาวรวิษฎา ปะละฤทธิ์  Environmental Engineering
138 B5719044 นายปริญญา ยอดงาม  Environmental Engineering
139 B5817191 นางสาวรัชพร เเซ่ย่าง  Environmental Engineering
140 B5802562 นางสาวนลินนิภา พงษ์แผนศรี  Environmental Engineering
141 B5710966 นางสาวอริสรา ดำรงชาติ  Environmental Engineering
142 B5909674 นายราชันย์ สีเขียว  Environmental Engineering
143 B5919482 นางสาวบุญธนิษา ทองรวย  Environmental Engineering
144 B5924578 นางสาวสุพัตรา ขันชนะ  Environmental Engineering
145 B5821761 นางสาววัชราภรณ์ ชอบรัก  Environmental Engineering
146 B6021474 นายศุภเสกช์ พูนแก้ว  EE
147 B6029685 นายริฎวาน เจ๊ะสนิ  EE
148 B6011963 นายวิษณุ อัปมาเทา  CE
149 B6017910 นางสาวชณิดา นารินคำ  CE
150 B6026691 นายบูคอรี แวหะมะ  Automotive Engineering
151 B6002954 นายยศพัฒน์ พวงมาลี  Automotive Engineering
152 B6011567 นายเศรษฐา สยามนต์  Automotive Engineering
153 B6002459 นายรฌกร แสงศุภกุล  Automotive Engineering
154 B6005771 นายสรยุทธ แดงนา  Automotive Engineering
155 B6010874 นายนนทภัทร์ ปุญญประมูล  Automotive Engineering
156 B6010195 นายกฤติพงศ์ พฤกษาศรี  Automotive Engineering
157 B6006143 นายณัฐวุฒิ ผนึกทอง  Automotive Engineering
158 B6010270 นายภัคพล หินจำปา  Automotive Engineering
159 B6003876 นายสิทธิพล พิมพ์จ่อง  Automotive Engineering
160 B6008697 นายกฤษดา พลศรี  Automotive Engineering
161 B6011338 นายดนุสรณ์ คำวันศรี  Automotive Engineering
162 B6007003 นายวัชระ จิตต์พาณิชย์  Automotive Engineering
163 B6002015 นายชัชวาล กุลโคตร  Automotive Engineering
164 B6005894 นายปิยะพงษ์ ปะสาวะโน  Automotive Engineering
165 B6001629 นางสาวบุษกร นามรินทร์  Automotive Engineering
166 B6000332 นางสาวเบญญาภา พลจันทึก  Automotive Engineering
167 B6025267 นางสาวดรุณี อินทรินทร์  Automotive Engineering
168 B6026165 นางสาวนารากร อยู่บุญ  Automotive Engineering
169 B6003333 นายชินดนัย ทองเหมือน  Automotive Engineering
170 B6009991 นางสาวภัทราวดี แก้วเมืองกลาง  Automotive Engineering
171 B6001704 นางสาวนภาพร มุลลารักษ์  Automotive Engineering
172 B6014001 นายชัยรัตน์ โกศัลยกุล  Automotive Engineering
173 B6010102 นายนพรุจน์ บุตรดี  Automotive Engineering
174 B6001063 นายอิทธิฤทธิ์ จงอ่อนกลาง  Automotive Engineering
175 B6017583 นายณรัณ ถาบุตร  Automotive Engineering
176 B6004934 นายศตวรรษ หวังเลี้ยงกลาง  Automotive Engineering
177 B6011857 นายธาดา คำภักดี  Automotive Engineering
178 B6004194 นายศรัณย์ นครสวรรค์  Automotive Engineering
179 B6013998 นายวศิน อินทำนุ  Automotive Engineering
180 B6022006 นายณัฐภัทร รวมเงาะ  Automotive Engineering
181 B6000349 นายอภิวัฒน์ แซ่มัว  Automotive Engineering
182 B6006471 นายคมกริบ แสงมณี  Automotive Engineering
183 B6021092 นางสาวณัฐติกา ทนาไธสง  Automotive Engineering
184 B6024567 นายอินธัชสรณ์ จรูญธนาสิริ  Automotive Engineering
185 B6006846 นายชัยวัฒน์ พูลวงษ์  Automotive Engineering
186 B6010522 นายพศวัต ชื่นบุญชู  Automotive Engineering
187 B6010966 นายกิตติศักดิ์ เพ็งศรี  Automotive Engineering
188 B6006532 นายภูริวัฒน์ ปานทอง  Automotive Engineering
189 B6006716 นายนครินทร์ สุขประเสริฐ  Automotive Engineering
190 B6010775 นายอุทัย โกสุมภ์  Automotive Engineering
191 B6001056 นายชวัลวิทย์ ทุรันไธสง  Automotive Engineering
192 B6001582 นายพีรพงษ์ เฝ้าเวียงคำ  Automotive Engineering
193 B6021177 นายพงศ์ระพี สุวรรณโชติ  Automotive Engineering
194 B6013387 นายวิชญ์ อึ้งธนไพศาล  Automotive Engineering
195 B6013523 นายณัฐวัฒน์ หัสกรรณ์  Automotive Engineering
196 B6020996 นางสาวอาทิตยา มะปะตัง  Automotive Engineering
197 B6007393 นางสาวอรวรรณ สิงห์ซอม  Automotive Engineering
198 B6007218 นางสาวศศิวิมล กลิ่นแย้ม  Automotive Engineering
199 B6017507 นางสาวศิริรัตน์ คุ้มโพน  Automotive Engineering
200 B6021399 นางสาววิลาสินี เกลี้ยงกรแก้ว  Automotive Engineering
201 B6024901 นางสาวณัฎฐณิชา วรรณา  Automotive Engineering
202 B6019150 นางสาวอาทิตยา พลดงนอก  Automotive Engineering
203 B6026004 นางสาวสุชาสิริ เหล่าจันอัน  Automotive Engineering
204 B6007034 นางสาวธนวรรณกร บุรีเพีย  Automotive Engineering
205 B6019839 นายกิตติ มาทาสิน  Automotive Engineering
206 B6010751 นายวัชรพล จั่นพา  Automotive Engineering
207 B6006419 นายสมศักดิ์ สุทธิสนธิ์  Automotive Engineering
208 B6004996 นายอนุชา นครังสุ  Automotive Engineering
209 B6001940 นายวุฒิพร พิพัฒน์ชลธี  Automotive Engineering
210 B6014957 นายปณิธิ สมบุญยอด  Automotive Engineering
211 B6009670 นายอรรถพล ดาวไสย์  Automotive Engineering
212 B6017590 นายปัญญวัฒน์ ลามคำ  Automotive Engineering
213 B6017514 นายวรรณวิทย์ ผาหัวดง  Automotive Engineering
214 B6011482 นายอมรินทร์ เชื้อมาก  Automotive Engineering
215 B6008802 นายศุภวิชญ์ บัวทอง  Automotive Engineering
216 B6008543 นายกฤษฎา สีแดด  Automotive Engineering
217 B6019273 นายกีรติ ปิ่นเกตุ  Automotive Engineering
218 B6026769 นายวรรณประชา วงศ์สาคร  Automotive Engineering
219 B5927746 นางสาวอฐิตญา ฐิตวาณิชย์  Agricultural and Food Engineering
220 B5915699 นางสาวณัฐกฤตา เขตจำนันท์  Agricultural and Food Engineering
221 B6003647 นายจตุภูมิ ทอดแสน  Agricultural and Food Engineering
222 B6017767 นางสาวโชติรักษ์ ปิ่นสันเทียะ  Agricultural and Food Engineering
223 B6006112 นายกฤติเดช แวะศรีภา  Agricultural and Food Engineering
224 B6017743 นางสาวจริยา ธรรมชาติ  Agricultural and Food Engineering
225 B6010447 นางสาวจารุพรรณ สว่างสุข  AERONAUTICAL ENGINEERING
226 B6021467 นางสาวกัญญาณัฏฐ์ เขียวโสภา  AERONAUTICAL ENGINEERING
227 B6004187 นายสุทธิศักดิ์ จิลละธาน  AERONAUTICAL ENGINEERING
228 B6002800 นายเดชาธร พลจันทึก  AERONAUTICAL ENGINEERING
229 B6021221 นายธนบดี กั๊กสูงเนิน  AERONAUTICAL ENGINEERING
230 B6007010 นายภาณุพงศ์ กตะศิลา  AERONAUTICAL ENGINEERING
231 B6013936 นายธัชพล เหล่ากุนทา  AERONAUTICAL ENGINEERING
232 B6018917 นายพรภวิษย์ แสงโชติ  AERONAUTICAL ENGINEERING
233 B6000356 นายธิติวุฒิ สถาพรบำรุงเผ่า  AERONAUTICAL ENGINEERING
234 B6020507 นายเมธาสิทธิ์ รัตนพงค์  AERONAUTICAL ENGINEERING
235 B6013127 นายพีรพล อัครทรงพล  AERONAUTICAL ENGINEERING
236 B6024444 นายชัยยันต์ สิงลี  AERONAUTICAL ENGINEERING
237 B6004590 นายสหรัฐ สุระปัญญา  AERONAUTICAL ENGINEERING
238 B6007041 นายเจษฎา ลาธิโน  AERONAUTICAL ENGINEERING
239 B6017699 นายณัฐนันท์ คันโธ  AERONAUTICAL ENGINEERING
240 B6017712 นายพทรภณ สิงห์ไกร  AERONAUTICAL ENGINEERING
241 B6005085 นายกิตติพงษ์ พลนิกาย  AERONAUTICAL ENGINEERING
242 B6004118 นายพงชธร อุปสาร  AERONAUTICAL ENGINEERING
243 B6025366 นายณัฐพนธ์ โภคสมบัติ  AERONAUTICAL ENGINEERING
244 B6024895 นายชัชชพล ศรีจรรยา  AERONAUTICAL ENGINEERING
245 B6016128 นายพงศธร นามมุงคุณ  AERONAUTICAL ENGINEERING
246 B5923304 นางสาวนภัสสร ปุ๊กสันเทียะ  AERONAUTICAL ENGINEERING
247 B6023959 นางสาวณัฐพร กิจวาส  AERONAUTICAL ENGINEERING
248 B6024079 นายศรรบ เหียดขุนทด  AERONAUTICAL ENGINEERING
249 B6000738 นางสาวทอรีน เทพเสนา  AERONAUTICAL ENGINEERING
250 B6013479 นางสาวสุวรรณี ท้าวน้อย  AERONAUTICAL ENGINEERING
251 B6025830 นางสาวประกายดาว ภักดีนอก  AERONAUTICAL ENGINEERING
252 B6005160 นางสาวณัฐฐิณี ไพบูรย์  AERONAUTICAL ENGINEERING
253 B6017668 นางสาวอรจิรา จบกลาง  AERONAUTICAL ENGINEERING
254 B6022143 นางสาวฟ้าใส แสงสุระ  AERONAUTICAL ENGINEERING
255 B6019549 นางสาวภาวิณี ทองมี  AERONAUTICAL ENGINEERING
256 B6026264 นางสาวรัตน์จินันท์ เขียวแสง  AERONAUTICAL ENGINEERING
257 B6020095 นางสาวสิริจิรัญญา วสุวิภา  AERONAUTICAL ENGINEERING
258 B6018733 นางสาวกชณัท เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา  AERONAUTICAL ENGINEERING
259 B6018276 นายภูวนาถ พานิชโยทัย  AERONAUTICAL ENGINEERING
260 B6025175 นายณัฐวัตร จันทร์ภูเขียว  AERONAUTICAL ENGINEERING
261 B6015312 นายอภิวัฒน์ ดาศรี  AERONAUTICAL ENGINEERING
262 B6016203 นายพงษ์เทพ สวัสดิวงษ์ไชย  AERONAUTICAL ENGINEERING
263 B6011864 นางสาวชลธิชา เคนพรม  AERONAUTICAL ENGINEERING
264 B6024598 นายปิติภาคย์ อาสนานิ  AERONAUTICAL ENGINEERING
265 B6000363 นายอุทัย พันธเสน  AERONAUTICAL ENGINEERING
266 B6000691 นายจีรนันท์ชัย ศรีทับ  AERONAUTICAL ENGINEERING
267 B6024543 นายปรัชญา แสงย้อย  AERONAUTICAL ENGINEERING
268 B6017644 นายพิสิษฐ์ แสนณรงค์  AERONAUTICAL ENGINEERING
269 B6017729 นายวัชรพัฐ จันทร์สว่าง  AERONAUTICAL ENGINEERING
270 B6019914 นายเจษฎากร โชคศิริ  AERONAUTICAL ENGINEERING
271 B6016579 นางสาวอริสา งามลาภ  AERONAUTICAL ENGINEERING
272 B6024727 นายโรจนพงศ์ ลิ้มวัฒนชัย  AERONAUTICAL ENGINEERING
273 B6011123 นางสาวจันทกานต์ จันทร์แจ้ง  AERONAUTICAL ENGINEERING
274 B6003975 นายณัฐรินทร์ คำภิระแปง  AERONAUTICAL ENGINEERING
275 B6017651 นายคมชาญ รามฤทธิ์  AERONAUTICAL ENGINEERING
276 B6003029 นายสุทธวีร์ ฉัตรพัฒนศิริ  AERONAUTICAL ENGINEERING
277 B6017682 นางสาวชญานิศ แจ่มจรรยา  AERONAUTICAL ENGINEERING
278 B6006976 นางสาวอภิชญา พุทธรัสสุ  AERONAUTICAL ENGINEERING
279 B6000370 นายกฤติน วิศิษฏ์ชีวิน  AERONAUTICAL ENGINEERING
280 B6007836 นางสาวชลธร สว่างจิตร  AERONAUTICAL ENGINEERING
281 B6007324 นายเอกพันธ์ กัลยาประสิทธิ์  AERONAUTICAL ENGINEERING
282 B6025069 นายพีรวิชญ์ ศิริมงคล  AERONAUTICAL ENGINEERING
283 B6011062 นายปภพ จินวงษ์  AERONAUTICAL ENGINEERING
284 B6014506 นางสาวกนกวรรณ มะลิวัลย์  AERONAUTICAL ENGINEERING
285 B6005375 นายอภิสิทธิ์ บุตรพรหม  AERONAUTICAL ENGINEERING
286 B6011772 นายสุรเชษฐ์ สิทธิไกรวงษ์  AERONAUTICAL ENGINEERING
287 B6008987 นายรัฐธีร์ เมธีอรุณเกียรติ  AERONAUTICAL ENGINEERING
288 B6017637 นายเดชฤทธิ์ เชื่อมกลาง  AERONAUTICAL ENGINEERING
289 B6014339 นางสาวพิกุล ชินวงศ์  AERONAUTICAL ENGINEERING
290 B6007423 นางสาวชณิดาปวีร์ ไกรเลิศจรูญชัย  AERONAUTICAL ENGINEERING
291 B6024215 นางสาวนิภาธร ศักดิ์ศรี  AERONAUTICAL ENGINEERING
292 B6006617 นายธนากร บัวหอม  AERONAUTICAL ENGINEERING
293 B6026561 นายธนภัทร คัทวี  AERONAUTICAL ENGINEERING
294 B6002596 นางสาวดวงหทัย แตงกระโทก  AERONAUTICAL ENGINEERING
295 B6008352 นางสาวดวงกมล คัตวงค์  AERONAUTICAL ENGINEERING
296 B6025304 นางสาวกฤษณา แสนทวีสุข  AERONAUTICAL ENGINEERING
297 B6013073 นางสาวมณฑารพ พิมพ์ศรี  AERONAUTICAL ENGINEERING
298 B6008437 นางสาวธันยชนก แดงทิพย์  AERONAUTICAL ENGINEERING
299 B6000707 นางสาวทิพยรัตน์ นามวงศ์  AERONAUTICAL ENGINEERING
300 B6027087 นางสาววฤนดา แก้วอนันต์  AERONAUTICAL ENGINEERING
301 B6009724 นางสาวพรทิพย์ พลอยเขียว  AERONAUTICAL ENGINEERING
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.