รายชื่อนศ.
รายวิชา530201 : ENGINEERING STATICS
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6007041 นายเจษฎา ลาธิโน  AERONAUTICAL ENGINEERING
2 B6015312 นายอภิวัฒน์ ดาศรี  AERONAUTICAL ENGINEERING
3 B6024727 นายโรจนพงศ์ ลิ้มวัฒนชัย  AERONAUTICAL ENGINEERING
4 B6003975 นายณัฐรินทร์ คำภิระแปง  AERONAUTICAL ENGINEERING
5 B6017651 นายคมชาญ รามฤทธิ์  AERONAUTICAL ENGINEERING
6 B6024079 นายศรรบ เหียดขุนทด  AERONAUTICAL ENGINEERING
7 B6017699 นายณัฐนันท์ คันโธ  AERONAUTICAL ENGINEERING
8 B6025366 นายณัฐพนธ์ โภคสมบัติ  AERONAUTICAL ENGINEERING
9 B6007324 นายเอกพันธ์ กัลยาประสิทธิ์  AERONAUTICAL ENGINEERING
10 B6005085 นายกิตติพงษ์ พลนิกาย  AERONAUTICAL ENGINEERING
11 B6021221 นายธนบดี กั๊กสูงเนิน  AERONAUTICAL ENGINEERING
12 B6007010 นายภาณุพงศ์ กตะศิลา  AERONAUTICAL ENGINEERING
13 B6016203 นายพงษ์เทพ สวัสดิวงษ์ไชย  AERONAUTICAL ENGINEERING
14 B6013936 นายธัชพล เหล่ากุนทา  AERONAUTICAL ENGINEERING
15 B6017712 นายพทรภณ สิงห์ไกร  AERONAUTICAL ENGINEERING
16 B6024543 นายปรัชญา แสงย้อย  AERONAUTICAL ENGINEERING
17 B6020507 นายเมธาสิทธิ์ รัตนพงค์  AERONAUTICAL ENGINEERING
18 B6024444 นายชัยยันต์ สิงลี  AERONAUTICAL ENGINEERING
19 B6024895 นายชัชชพล ศรีจรรยา  AERONAUTICAL ENGINEERING
20 B6016128 นายพงศธร นามมุงคุณ  AERONAUTICAL ENGINEERING
21 B6006617 นายธนากร บัวหอม  AERONAUTICAL ENGINEERING
22 B5923304 นางสาวนภัสสร ปุ๊กสันเทียะ  AERONAUTICAL ENGINEERING
23 B6020095 นางสาวสิริจิรัญญา วสุวิภา  AERONAUTICAL ENGINEERING
24 B6017668 นางสาวอรจิรา จบกลาง  AERONAUTICAL ENGINEERING
25 B6025830 นางสาวประกายดาว ภักดีนอก  AERONAUTICAL ENGINEERING
26 B6026264 นางสาวรัตน์จินันท์ เขียวแสง  AERONAUTICAL ENGINEERING
27 B6010447 นางสาวจารุพรรณ สว่างสุข  AERONAUTICAL ENGINEERING
28 B6018733 นางสาวกชณัท เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา  AERONAUTICAL ENGINEERING
29 B6018276 นายภูวนาถ พานิชโยทัย  AERONAUTICAL ENGINEERING
30 B6004590 นายสหรัฐ สุระปัญญา  AERONAUTICAL ENGINEERING
31 B6019914 นายเจษฎากร โชคศิริ  AERONAUTICAL ENGINEERING
32 B6000370 นายกฤติน วิศิษฏ์ชีวิน  AERONAUTICAL ENGINEERING
33 B6027087 นางสาววฤนดา แก้วอนันต์  AERONAUTICAL ENGINEERING
34 B6014506 นางสาวกนกวรรณ มะลิวัลย์  AERONAUTICAL ENGINEERING
35 B6005375 นายอภิสิทธิ์ บุตรพรหม  AERONAUTICAL ENGINEERING
36 B6004118 นายพงชธร อุปสาร  AERONAUTICAL ENGINEERING
37 B6026561 นายธนภัทร คัทวี  AERONAUTICAL ENGINEERING
38 B6024598 นายปิติภาคย์ อาสนานิ  AERONAUTICAL ENGINEERING
39 B6000691 นายจีรนันท์ชัย ศรีทับ  AERONAUTICAL ENGINEERING
40 B6017644 นายพิสิษฐ์ แสนณรงค์  AERONAUTICAL ENGINEERING
41 B6025069 นายพีรวิชญ์ ศิริมงคล  AERONAUTICAL ENGINEERING
42 B6011062 นายปภพ จินวงษ์  AERONAUTICAL ENGINEERING
43 B6003029 นายสุทธวีร์ ฉัตรพัฒนศิริ  AERONAUTICAL ENGINEERING
44 B6008987 นายรัฐธีร์ เมธีอรุณเกียรติ  AERONAUTICAL ENGINEERING
45 B6011772 นายสุรเชษฐ์ สิทธิไกรวงษ์  AERONAUTICAL ENGINEERING
46 B6017637 นายเดชฤทธิ์ เชื่อมกลาง  AERONAUTICAL ENGINEERING
47 B6005160 นางสาวณัฐฐิณี ไพบูรย์  AERONAUTICAL ENGINEERING
48 B6000738 นางสาวทอรีน เทพเสนา  AERONAUTICAL ENGINEERING
49 B6014339 นางสาวพิกุล ชินวงศ์  AERONAUTICAL ENGINEERING
50 B6006976 นางสาวอภิชญา พุทธรัสสุ  AERONAUTICAL ENGINEERING
51 B6011864 นางสาวชลธิชา เคนพรม  AERONAUTICAL ENGINEERING
52 B6008352 นางสาวดวงกมล คัตวงค์  AERONAUTICAL ENGINEERING
53 B6002596 นางสาวดวงหทัย แตงกระโทก  AERONAUTICAL ENGINEERING
54 B6022143 นางสาวฟ้าใส แสงสุระ  AERONAUTICAL ENGINEERING
55 B6019549 นางสาวภาวิณี ทองมี  AERONAUTICAL ENGINEERING
56 B6025304 นางสาวกฤษณา แสนทวีสุข  AERONAUTICAL ENGINEERING
57 B6011123 นางสาวจันทกานต์ จันทร์แจ้ง  AERONAUTICAL ENGINEERING
58 B6017682 นางสาวชญานิศ แจ่มจรรยา  AERONAUTICAL ENGINEERING
59 B6007836 นางสาวชลธร สว่างจิตร  AERONAUTICAL ENGINEERING
60 B6013479 นางสาวสุวรรณี ท้าวน้อย  AERONAUTICAL ENGINEERING
61 B6013073 นางสาวมณฑารพ พิมพ์ศรี  AERONAUTICAL ENGINEERING
62 B6008437 นางสาวธันยชนก แดงทิพย์  AERONAUTICAL ENGINEERING
63 B6016579 นางสาวอริสา งามลาภ  AERONAUTICAL ENGINEERING
64 B6000707 นางสาวทิพยรัตน์ นามวงศ์  AERONAUTICAL ENGINEERING
65 B6009724 นางสาวพรทิพย์ พลอยเขียว  AERONAUTICAL ENGINEERING
66 B6023959 นางสาวณัฐพร กิจวาส  AERONAUTICAL ENGINEERING
67 B6007423 นางสาวชณิดาปวีร์ ไกรเลิศจรูญชัย  AERONAUTICAL ENGINEERING
68 B6024215 นางสาวนิภาธร ศักดิ์ศรี  AERONAUTICAL ENGINEERING
69 B6021467 นางสาวกัญญาณัฏฐ์ เขียวโสภา  AERONAUTICAL ENGINEERING
70 B6002800 นายเดชาธร พลจันทึก  AERONAUTICAL ENGINEERING
71 B6004187 นายสุทธิศักดิ์ จิลละธาน  AERONAUTICAL ENGINEERING
72 B6025175 นายณัฐวัตร จันทร์ภูเขียว  AERONAUTICAL ENGINEERING
73 B6000363 นายอุทัย พันธเสน  AERONAUTICAL ENGINEERING
74 B6018917 นายพรภวิษย์ แสงโชติ  AERONAUTICAL ENGINEERING
75 B6000356 นายธิติวุฒิ สถาพรบำรุงเผ่า  AERONAUTICAL ENGINEERING
76 B6017729 นายวัชรพัฐ จันทร์สว่าง  AERONAUTICAL ENGINEERING
77 B6013127 นายพีรพล อัครทรงพล  AERONAUTICAL ENGINEERING
78 B5927746 นางสาวอฐิตญา ฐิตวาณิชย์  Agricultural and Food Engineering
79 B5915699 นางสาวณัฐกฤตา เขตจำนันท์  Agricultural and Food Engineering
80 B6003647 นายจตุภูมิ ทอดแสน  Agricultural and Food Engineering
81 B6017767 นางสาวโชติรักษ์ ปิ่นสันเทียะ  Agricultural and Food Engineering
82 B6006112 นายกฤติเดช แวะศรีภา  Agricultural and Food Engineering
83 B6017743 นางสาวจริยา ธรรมชาติ  Agricultural and Food Engineering
84 B6010522 นายพศวัต ชื่นบุญชู  Automotive Engineering
85 B6010966 นายกิตติศักดิ์ เพ็งศรี  Automotive Engineering
86 B6010751 นายวัชรพล จั่นพา  Automotive Engineering
87 B6005894 นายปิยะพงษ์ ปะสาวะโน  Automotive Engineering
88 B6008543 นายกฤษฎา สีแดด  Automotive Engineering
89 B6026769 นายวรรณประชา วงศ์สาคร  Automotive Engineering
90 B6011567 นายเศรษฐา สยามนต์  Automotive Engineering
91 B6010874 นายนนทภัทร์ ปุญญประมูล  Automotive Engineering
92 B6010195 นายกฤติพงศ์ พฤกษาศรี  Automotive Engineering
93 B6006143 นายณัฐวุฒิ ผนึกทอง  Automotive Engineering
94 B6010270 นายภัคพล หินจำปา  Automotive Engineering
95 B6008697 นายกฤษดา พลศรี  Automotive Engineering
96 B6011338 นายดนุสรณ์ คำวันศรี  Automotive Engineering
97 B6007003 นายวัชระ จิตต์พาณิชย์  Automotive Engineering
98 B6026165 นางสาวนารากร อยู่บุญ  Automotive Engineering
99 B6007218 นางสาวศศิวิมล กลิ่นแย้ม  Automotive Engineering
100 B6007034 นางสาวธนวรรณกร บุรีเพีย  Automotive Engineering
101 B6009670 นายอรรถพล ดาวไสย์  Automotive Engineering
102 B6006846 นายชัยวัฒน์ พูลวงษ์  Automotive Engineering
103 B6024901 นางสาวณัฎฐณิชา วรรณา  Automotive Engineering
104 B6021177 นายพงศ์ระพี สุวรรณโชติ  Automotive Engineering
105 B6014957 นายปณิธิ สมบุญยอด  Automotive Engineering
106 B6013523 นายณัฐวัฒน์ หัสกรรณ์  Automotive Engineering
107 B6009991 นางสาวภัทราวดี แก้วเมืองกลาง  Automotive Engineering
108 B6001704 นางสาวนภาพร มุลลารักษ์  Automotive Engineering
109 B6010102 นายนพรุจน์ บุตรดี  Automotive Engineering
110 B6017583 นายณรัณ ถาบุตร  Automotive Engineering
111 B6013998 นายวศิน อินทำนุ  Automotive Engineering
112 B6022006 นายณัฐภัทร รวมเงาะ  Automotive Engineering
113 B6000349 นายอภิวัฒน์ แซ่มัว  Automotive Engineering
114 B6024567 นายอินธัชสรณ์ จรูญธนาสิริ  Automotive Engineering
115 B6001582 นายพีรพงษ์ เฝ้าเวียงคำ  Automotive Engineering
116 B6013387 นายวิชญ์ อึ้งธนไพศาล  Automotive Engineering
117 B6000332 นางสาวเบญญาภา พลจันทึก  Automotive Engineering
118 B6025267 นางสาวดรุณี อินทรินทร์  Automotive Engineering
119 B6001629 นางสาวบุษกร นามรินทร์  Automotive Engineering
120 B6020996 นางสาวอาทิตยา มะปะตัง  Automotive Engineering
121 B6021092 นางสาวณัฐติกา ทนาไธสง  Automotive Engineering
122 B6007393 นางสาวอรวรรณ สิงห์ซอม  Automotive Engineering
123 B6019150 นางสาวอาทิตยา พลดงนอก  Automotive Engineering
124 B6017507 นางสาวศิริรัตน์ คุ้มโพน  Automotive Engineering
125 B6021399 นางสาววิลาสินี เกลี้ยงกรแก้ว  Automotive Engineering
126 B6026004 นางสาวสุชาสิริ เหล่าจันอัน  Automotive Engineering
127 B6019839 นายกิตติ มาทาสิน  Automotive Engineering
128 B6014001 นายชัยรัตน์ โกศัลยกุล  Automotive Engineering
129 B6017590 นายปัญญวัฒน์ ลามคำ  Automotive Engineering
130 B6006419 นายสมศักดิ์ สุทธิสนธิ์  Automotive Engineering
131 B6001063 นายอิทธิฤทธิ์ จงอ่อนกลาง  Automotive Engineering
132 B6003333 นายชินดนัย ทองเหมือน  Automotive Engineering
133 B6008802 นายศุภวิชญ์ บัวทอง  Automotive Engineering
134 B6004934 นายศตวรรษ หวังเลี้ยงกลาง  Automotive Engineering
135 B6011857 นายธาดา คำภักดี  Automotive Engineering
136 B6004194 นายศรัณย์ นครสวรรค์  Automotive Engineering
137 B6004996 นายอนุชา นครังสุ  Automotive Engineering
138 B6019273 นายกีรติ ปิ่นเกตุ  Automotive Engineering
139 B6001940 นายวุฒิพร พิพัฒน์ชลธี  Automotive Engineering
140 B6006716 นายนครินทร์ สุขประเสริฐ  Automotive Engineering
141 B6006471 นายคมกริบ แสงมณี  Automotive Engineering
142 B6026691 นายบูคอรี แวหะมะ  Automotive Engineering
143 B6002954 นายยศพัฒน์ พวงมาลี  Automotive Engineering
144 B6002459 นายรฌกร แสงศุภกุล  Automotive Engineering
145 B6005771 นายสรยุทธ แดงนา  Automotive Engineering
146 B6003876 นายสิทธิพล พิมพ์จ่อง  Automotive Engineering
147 B6006532 นายภูริวัฒน์ ปานทอง  Automotive Engineering
148 B6010775 นายอุทัย โกสุมภ์  Automotive Engineering
149 B6001056 นายชวัลวิทย์ ทุรันไธสง  Automotive Engineering
150 B6002015 นายชัชวาล กุลโคตร  Automotive Engineering
151 B6017514 นายวรรณวิทย์ ผาหัวดง  Automotive Engineering
152 B6011482 นายอมรินทร์ เชื้อมาก  Automotive Engineering
153 B6011963 นายวิษณุ อัปมาเทา  CE
154 B6017910 นางสาวชณิดา นารินคำ  CE
155 B6021474 นายศุภเสกช์ พูนแก้ว  EE
156 B6029685 นายริฎวาน เจ๊ะสนิ  EE
157 B5802562 นางสาวนลินนิภา พงษ์แผนศรี  Environmental Engineering
158 B5714346 นางสาวนันทนี อินโสภา  Environmental Engineering
159 B5710966 นางสาวอริสรา ดำรงชาติ  Environmental Engineering
160 B5802999 นางสาวอมรรัตน์ เกริกกิตติกุล  Environmental Engineering
161 B5707270 นางสาวอัญชนา ทองสกุล  Environmental Engineering
162 B5819355 นางสาวรวิษฎา ปะละฤทธิ์  Environmental Engineering
163 B5719044 นายปริญญา ยอดงาม  Environmental Engineering
164 B5924578 นางสาวสุพัตรา ขันชนะ  Environmental Engineering
165 B5919482 นางสาวบุญธนิษา ทองรวย  Environmental Engineering
166 B5909674 นายราชันย์ สีเขียว  Environmental Engineering
167 B6018801 นางสาวปุณญาพร เรืองยะกลับ  Environmental Engineering
168 B5821761 นางสาววัชราภรณ์ ชอบรัก  Environmental Engineering
169 B5817191 นางสาวรัชพร เเซ่ย่าง  Environmental Engineering
170 B5916597 นายชลิต พลดงนอก  Geological Engineering
171 B5921898 นายจารุวัฒน์ จินากลึง  Geological Engineering
172 B5901494 นางสาวอัมพร ศรีขุน  IE
173 B5609260 นายธนพงษ์ ลักขเมฆ  MAE
174 B6003555 นางสาวธนัชชา ยาวิละ  ME
175 B6018948 นางสาวอาทิตยา สุทธิสุข  ME
176 B6010416 นางสาวอทิตยา ศรสิทธิ์  ME
177 B6008383 นางสาวปนิดา จันทร์สระน้อย  ME
178 B6009274 นางสาววราภรณ์ วงศ์บุตร  ME
179 B6026752 นางสาวกัญญารัตน์ เชียรไชย  ME
180 B6015077 นายอภิวัฒน์ เฉลยพจน์  ME
181 B6025700 นายดลวิวัฒน์ มูลจัด  ME
182 B6000967 นายกมลวิสิทธิ์ พันวอ  ME
183 B6002374 นางสาวณัฐนรีย์ ศรีจันทร์  ME
184 B6015893 นายรชต วิเศษ  ME
185 B6019099 นายอุชุกร แย้มอุทัย  ME
186 B6024994 นายวีรภัทร พงษ์จีน  ME
187 B6006099 นางสาวสิรีธร วันเพ็ญ  ME
188 B6001148 นางสาวประวีณา พรดอน  ME
189 B6009267 นางสาววันธิดา อ่วมไธสง  ME
190 B6027650 นางสาวพิมพ์วิภา เขื่อนคำ  ME
191 B6020910 นายสาริน หมั่นเรียน  ME
192 B6026196 นายกัมพล สมตั้ง  ME
193 B6007669 นายสุทธิพงษ์ โนนทะคำ  ME
194 B6025717 นายกษาปณ์ จุลเศรษฐี  ME
195 B6003623 นายแสน กุดสงค์  ME
196 B6002794 นายภานุพงศ์ รู้จิตร  ME
197 B6018238 นางสาวรัตนาภรณ์ เราะไทยสงค์  ME
198 B6002589 นายธิติวุฒิ กษมาวุฒิ  ME
199 B6015817 นายอธิพล สร้องโสม  ME
200 B6018306 นายบุลากร ช้างเขียว  ME
201 B6009885 นางสาวธมลวรรณ ผลวาด  ME
202 B6003845 นายศราวุฒิ ยิ้มจันทร์  ME
203 B6011086 นางสาววิมลสิริ หันทยุง  ME
204 B6024284 นายปรีชา มายวัน  ME
205 B6021375 นายมงคลชัย สิงห์คำ  ME
206 B6010607 นางสาวลาวัล อุดเมืองเพีย  ME
207 B6001513 นางสาวสรินญา สิรยานันท์  ME
208 B6026646 นางสาวณฤดี จิตร์ประเสริฐ  ME
209 B6005801 นางสาวปัณณพร ลือพงศ์พัฒนะ  ME
210 B6005009 นางสาวสุดารัตน์ สมัคศรี  ME
211 B6009199 นางสาวนภาพร เพ็งสวัสดิ์  ME
212 B6003173 นางสาวอภัสรา วรถ่ายฐาน  ME
213 B6012069 นางสาวปิยนุช ตากไธสง  ME
214 B6025748 นางสาวชนาภา คำบุญมา  ME
215 B6022051 นางสาวกชมน แสงเพิ่ม  ME
216 B6011192 นางสาวอรวรรณ เอี่ยมสมร  ME
217 B6015046 นางสาวสมสุดา เบ้ากองทอง  ME
218 B6004965 นางสาวสุธาสินี เลิศแก้ว  ME
219 B6018672 นางสาวปริยกร คำงาม  ME
220 B6002503 นางสาวณิชารัตน์ บัวนวน  ME
221 B6003401 นางสาวนพมาศ โงสันเทียะ  ME
222 B6022211 นางสาวธัญมาศ วงวิราช  ME
223 B6005887 นางสาวทิพย์ตะวัน คำฤทธิ์  ME
224 B6006204 นางสาวภชพร รักบุญ  ME
225 B6003661 นางสาวณัฐภรณ์ สุขปัน  ME
226 B6005443 นางสาวประภัสสร นิ่มขำ  ME
227 B6024246 นางสาวฐานิกา สรณะสมบูรณ์  ME
228 B6024314 นายสายฟ้า ปัญโญธีรกุล  ME
229 B6016494 นายภาณุพงศ์ รัตนรักษ์วาณิช  ME
230 B6020682 นายธีรพัฒน์ สุขโพธิ์เพชร  ME
231 B6014544 นายธนกิจ ค้ำคูณ  ME
232 B6004835 นายชยุต กุลนา  ME
233 B6004477 นายสมประสงค์ โคลนกระโทก  ME
234 B6023812 นายจักรกฤษณ์ จุระกรรณ์  ME
235 B6015480 นายภัทรกร นวมขุนทด  ME
236 B6011154 นายกฤษณ ยะฟู  ME
237 B6018665 นายอธิวัฒน์ สมพงษ์  ME
238 B6026912 นายคมสัน มณีวงษ์  ME
239 B6018771 นายจักรพันธุ์ มณทักษิณ  ME
240 B6026820 นายปิติพงศ์ พูนโต  ME
241 B6015510 นายฉัตรนรินทร์ ดวงศรี  ME
242 B6006037 นายทรงชัย สุดสนอง  ME
243 B6008666 นายจตุพล ปรีพิม  ME
244 B6015299 นายณัฐพล ปาลรัตน์  ME
245 B6018696 นายฤทธิกรณ์ มุขดารา  ME
246 B6006969 นายธวัชชัย ฦาชา  ME
247 B6024802 นายภูวนนท์ มะหิงพันธ์  ME
248 B6016807 นายธรรมรัตน์ แก้วคำแหง  ME
249 B6019587 นายวายุ รัตนโสภา  ME
250 B6000103 นายปฏิภาณ ด้านวังขวา  ME
251 B6006457 นายศุภกร มีอยู่  ME
252 B6014377 นายธวัชชัย ลีลาด  ME
253 B6016517 นายเพิ่มศักดิ์ โตดวง  ME
254 B6007546 นายสุชาเมธ แถมพร  ME
255 B6012946 นายฐิตินนท์ ไกรราษฎร์  ME
256 B6022266 นายคงเดช คำนึก  ME
257 B6014421 นายประสพ นามวงษ์สา  ME
258 B6009106 นายจิรศักดิ์ เรืองชัย  ME
259 B6008833 นายมนัส วงษา  ME
260 B6015459 นายอภิศาสตร์ เนื่องขันตรี  ME
261 B6026332 นายพีรพันธ์ สุวรรณไตรย์  ME
262 B6004095 นายศรายุธ กุลราช  ME
263 B6013219 นายอนุชา รักสุทธิ  ME
264 B6016500 นายธนวัฒน์ พานิชนอก  ME
265 B6000097 นายศุภกิตติ์ สุภักดี  ME
266 B6024512 นายระพีพัฒน์ หมวดศรีธา  ME
267 B6006822 นายบุญมี แสนเสน่ห์  ME
268 B6000080 นายธันยบูรณ์ ทุนทวีศีลศักดิ์  ME
269 B6006280 นายอภิสิทธิ์ จันตา  ME
270 B6008567 นายณชศิษฐ์ ชวนขุนทด  ME
271 B6002602 นายนิติพงษ์ โคตรสูงเนิน  ME
272 B6009939 นายศักดิ์สิทธิ์ นิลคำ  ME
273 B6025007 นายสวิตต์ เคนหัดสี  ME
274 B6019648 นายธนภัทร สนธิกุลไพศาล  ME
275 B6025731 นายปริญญา โยธะมาตย์  ME
276 B6016524 นายประชัน ชิณเทศน์  ME
277 B6014865 นายศรัณยู ศรีบัวบาน  ME
278 B6011932 นายกันตภณ ภูยางดี  ME
279 B6016081 นายรามัญ นันท์เมือง  ME
280 B6004972 นายภคภณ แสงรอด  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
281 B6005306 นายปรเมษฐ์ สาริบุตร  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
282 B6007799 นางสาวสุชาดา นิ่มเปีย  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
283 B6004323 นางสาวอัยลดา สุวรรณทา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
284 B6004781 นางสาวรัตนาวดี อ้ายจันทึก  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
285 B6009953 นายมนต์ชัย แสนณรงค์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
286 B6001506 นายอรรคพล พรรณา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
287 B6026936 นายชาญวิทย์ เกลียวทอง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
288 B6026226 นางสาวปฐวีภรณ์ ตอนศรี  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
289 B6018245 นายจิรวัฒน์ ศรีจันทร์เพลียว  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
290 B6019723 นายธนัชชา จุ้ยเย็น  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
291 B6018719 นายอภิสิทธิ์ แย้มพรมมา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
292 B6018382 นายชัยวัฒน์ กลางหมื่นไวย  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
293 B6010065 นางสาวชฎาภรณ์ หนูจิตร  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
294 B6005023 นายพชร ก้อนในเมือง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
295 B6018375 นายจักรพงษ์ พานเล็ก  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
296 B6004552 นางสาวพลอยธันยา ธัญญ์วรนนท์  TCE
297 B6021825 นายเพชรดำ พิมพ์ไชยงาม  TCE
298 B5914951 นายธิฐิพัฒน์ เตียนพลกรัง  TCE
299 B6009410 นางสาวสุนิษา ทรพับ  TCE
300 B6017989 นายณัษฐพงษ์ ภัทรธนะวัฒน์  Transportation And Logistics Engineering
301 B5822362 นายธัชชัย ช่างสุวรรณ์  Transportation Engineering And Logistics
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.