รายชื่อนศ.
รายวิชา523203 : PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5801428 นางสาวศิลป์สุภา มาสงค์  CPE10
2 B6029449 นายอภิสิทธิ์ โพธิ์คุ้ม  CPE10
3 B5803699 นางสาววรินทร สกุลวงษ์  CPE10
4 B5824519 นางสาวระวิ สิทธิธนสิน  CPE10
5 B5814756 นางสาวสุรภา เขมกานนท์  CPE10
6 B5804658 นายอพินิตร์ ผิวงาม  CPE10
7 B6012434 นางสาวขวัญปวีณ์ ศีลธรรมพิทักษ์  CPE10
8 B6008901 นางสาวนัฏภรณ์ ถาวระ  CPE10
9 B6002008 นางสาวอรวี พุทธสังข์  CPE10
10 B6008376 นางสาวกมลฉัตร กมลลานนท์  CPE10
11 B6018221 นางสาวพัทธนันท์ บุษบิน  CPE10
12 B6018474 นางสาวจิราพร วรสุข  CPE10
13 B6014551 นางสาวศิริรัตน์ ผลบุลภ  CPE10
14 B6008970 นางสาวณัฏฐณิชา ขำวงค์  CPE10
15 B6009793 นางสาววริศรา มาตย์นอก  CPE10
16 B6002060 นางสาวสุดา พันธ์โกศล  CPE10
17 B6020156 นางสาวพุทธศีล พิมายกลาง  CPE10
18 B6008307 นางสาววิภา ขุนหมื่น  CPE10
19 B6009168 นางสาวรัตน์ตวัน ขาวฉลาด  CPE10
20 B6018153 นางสาวศศิประภา ภูขุนทด  CPE10
21 B6001414 นางสาวเสาวนีย์ สนนอก  CPE10
22 B6014704 นางสาวอภิชญา สาซุเซา  CPE10
23 B6008611 นางสาวพัชรียา พรมเฮียง  CPE10
24 B6020118 นางสาวศรัญญาภรณ์ สมานราษฎร์  CPE10
25 B6004408 นายพีระเมธา นราดุลย์  CPE10
26 B6014292 นายศุภกร หวังธำรง  CPE10
27 B6006297 นายชนุดม ศรีสุรัตน์  CPE10
28 B6001520 นายกิตติชัย จิตเจริญ  CPE10
29 B6005795 นายพงศกร มาประโคน  CPE10
30 B6003852 นายเกริกพล ดอกแขมกลาง  CPE10
31 B6009649 นายไพรัช ต้นเขียน  CPE10
32 B6025526 นายอัษฎายุธ จารัตน์  CPE10
33 B6004491 นายเทพกร รัตนถาวร  CPE10
34 B6008031 นายอรรถกรณ์ โพธิ์ปาน  CPE10
35 B6010201 นายปกรณ์ หาญนิโรจน์รัมย์  CPE10
36 B6003234 นายฉัตรดนัย ผากาเกตุ  CPE10
37 B6011987 นายวศิน แม่นชัยภูมิ  CPE10
38 B6000950 นายกฤษณรักษ์ ปลั่งกลาง  CPE10
39 B6001537 นายคงเดช เที่ยงทางธรรม  CPE10
40 B6020712 นายพงศ์ศิริ ผดุงขันธ์  CPE10
41 B6014728 นายเกรียงไกร บัวบาน  CPE10
42 B6010317 นายธนพงษ์ ธรรมนิตย์กิจ  CPE10
43 B6007690 นายกิตติพันธ์ เฟื่องคร  CPE10
44 B6010768 นายปิยะพงษ์ กิตติชัยวัฒนา  CPE10
45 B6016357 นายไตรรงค์ บำรุงเกตุอุดม  CPE10
46 B6004897 นายพัชรพล ฟองสมุทร์  CPE10
47 B6000783 นายพรเทพ ทวีทรัพย์  CPE10
48 B6002671 นายธเนศร์ จันทร์ศิริสกุล  CPE10
49 B6015305 นายณัฐพงษ์ พูนทรัพย์  CPE10
50 B6024055 นายภานุพงศ์ อินทริง  CPE10
51 B6001902 นายวัฒนา ไชยคุณ  CPE10
52 B5812028 นางสาวมัลลิกา โพธิ์นอก  CPE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.