รายชื่อนศ.
รายวิชา102111 : FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
กลุ่ม5
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6000738 นางสาวทอรีน เทพเสนา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
2 B6007423 นางสาวชณิดาปวีร์ ไกรเลิศจรูญชัย  AERONAUTICAL ENGINEERING10
3 B6009724 นางสาวพรทิพย์ พลอยเขียว  AERONAUTICAL ENGINEERING10
4 B6007874 นางสาวกอบศิริ สีดาแก้ว  AERONAUTICAL ENGINEERING10
5 B6005122 นายพิชญา สุขเกษม  AERONAUTICAL ENGINEERING10
6 B6018436 นายธนาวุฒิ ศาสตร์พลกรัง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
7 B6004910 นายไชยา นิราช  AERONAUTICAL ENGINEERING10
8 B6005375 นายอภิสิทธิ์ บุตรพรหม  AERONAUTICAL ENGINEERING10
9 B6000677 นายณัฐชนน สุวิทวัส  AERONAUTICAL ENGINEERING10
10 B6024444 นายชัยยันต์ สิงลี  AERONAUTICAL ENGINEERING10
11 B6017651 นายคมชาญ รามฤทธิ์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
12 B6008987 นายรัฐธีร์ เมธีอรุณเกียรติ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
13 B6007041 นายเจษฎา ลาธิโน  AERONAUTICAL ENGINEERING10
14 B6011062 นายปภพ จินวงษ์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
15 B6012878 นายสุภกร พวงประจำ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
16 B6012168 นายคมชาญ บุตรศรีด้วง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
17 B6017620 นายณัฐพงศ์ ติระพงศ์ประเสริฐ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
18 B6024543 นายปรัชญา แสงย้อย  AERONAUTICAL ENGINEERING10
19 B6006501 นายณัชนันท์ เพชรรัตน์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
20 B6008352 นางสาวดวงกมล คัตวงค์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
21 B6002596 นางสาวดวงหทัย แตงกระโทก  AERONAUTICAL ENGINEERING10
22 B6005344 นายเอเซีย สุจิมงคล  Agricultural and Food Engineering10
23 B6009113 นายอนุชา พลเยี่ยม  Agricultural and Food Engineering10
24 B6017781 นางสาวหทัยภัทร เดชรัตน์  Agricultural and Food Engineering60
25 B6011918 นายพุฒิพงศ์ ชูวงษ์  Agricultural and Food Engineering10
26 B6009014 นายกีรตินันท์ เข็มทอง  Agricultural and Food Engineering10
27 B6001285 นางสาวโชติกา ขันบำรุง  Agricultural and Food Engineering10
28 B6008895 นายพีรวัชร มินตา  Automotive Engineering10
29 B6004934 นายศตวรรษ หวังเลี้ยงกลาง  Automotive Engineering10
30 B6010195 นายกฤติพงศ์ พฤกษาศรี  Automotive Engineering10
31 B6010102 นายนพรุจน์ บุตรดี  Automotive Engineering10
32 B6004989 นายสัจจาพร ราชเสนา  Automotive Engineering10
33 B6010270 นายภัคพล หินจำปา  Automotive Engineering10
34 B6006471 นายคมกริบ แสงมณี  Automotive Engineering10
35 B6009960 นายถิรวุฒิ อาจสยาม  Automotive Engineering10
36 B6007782 นางสาวจิราพร พิมลี  Automotive Engineering10
37 B6007218 นางสาวศศิวิมล กลิ่นแย้ม  Automotive Engineering10
38 B6024291 นางสาวอุษณี จันทอก  Automotive Engineering10
39 B6009991 นางสาวภัทราวดี แก้วเมืองกลาง  Automotive Engineering10
40 B6003012 นางสาวจิตติมา ขำเขว้า  Automotive Engineering10
41 B6007034 นางสาวธนวรรณกร บุรีเพีย  Automotive Engineering10
42 B6009038 นายภานุวัฒน์ ภูมิกำเนิด  Automotive Engineering10
43 B6004194 นายศรัณย์ นครสวรรค์  Automotive Engineering10
44 B6000219 นายกิตติพัทธ์ เอมปรากฎ  CE10
45 B6008680 นายสุรเดช ดาวเศรษฐ์  CE10
46 B6009823 นายพงศ์พันธุ์ พันจะโป๊ะ  CE10
47 B6002299 นายปณิธาน ก้อนครบุรี  CE10
48 B6020101 นายปริญญา น่าบัณฑิต  CE10
49 B6000202 นายนพรัตน์ พรสุข  CE10
50 B6001391 นายวายุ บัวหอม  CE10
51 B6005634 นายชนาธิป สมอหมอบ  CE10
52 B6008123 นายศุภกิตดิ์ ปาวะรีย์  CE10
53 B6008659 นางสาวศุทธินี สุวรรณกลาง  CE10
54 B6006907 นางสาวกมลวรรณ แก้วโน  CE10
55 B6005436 นางสาวอรุณกมล จักษุเขียว  CE10
56 B6005610 นางสาวอทิตติยา พรมพ่วง  CE10
57 B6009816 นางสาวเกศินี พงษ์พัฒน์  CE10
58 B6005504 นางสาวสุวิตรา มะณีออน  CE10
59 B6017965 นายนรินทร์ เข็มกลัดมุกต์  CE10
60 B6024536 นายนิวัฒน์ชัย นพรัตน์  CE10
61 B6007195 นายกฤษ ฤทธิ์มนตรี  CE10
62 B6000639 นายทักษิณ ตอพันดุง  CE10
63 B6002053 นายธีรพล ผลสุวรรณ  CE10
64 B6004040 นายศิริศักดิ์ ใจซื่อ  CE10
65 B6011970 นายพีระพงศ์ รุดโถ  CE10
66 B6009298 นายวิสุทธิ์ชัย เอกสัตย์  CE10
67 B6015060 นายพัฒนพงษ์ ขนันผาย  CE10
68 B6008994 นายธีรกานต์ จิโรจน์มนตรี  CE10
69 B6025199 นายสุดเขต ดวงเนตร  CE10
70 B6016562 นางสาวณัฐนิชา แสงวิเศษ  CERAMIC ENGINEERING10
71 B6029531 นายสาธิต ศรีโมรา  CME10
72 B6027315 นายไกรกิตติ นิมิตรพันธ์  CPE10
73 B6005818 นายชยากร พิลึกนา  CPE10
74 B6005795 นายพงศกร มาประโคน  CPE10
75 B6011925 นายกฤติน จุดดา  CPE10
76 B6009649 นายไพรัช ต้นเขียน  CPE10
77 B6020712 นายพงศ์ศิริ ผดุงขันธ์  CPE10
78 B6009762 นายธัญพิสิษฐ์ หอมสวรรค์  CPE10
79 B6015145 นายวสันต์ ชาติชำนาญ  CPE10
80 B6010768 นายปิยะพงษ์ กิตติชัยวัฒนา  CPE10
81 B6007690 นายกิตติพันธ์ เฟื่องคร  CPE10
82 B6007553 นายธัญพงศ์ โรจนธีรโชติ  CPE10
83 B6006297 นายชนุดม ศรีสุรัตน์  CPE10
84 B6011734 นายพีระพล ทองนาค  CPE10
85 B6006525 นายกล มุ่งวิชา  CPE10
86 B6010201 นายปกรณ์ หาญนิโรจน์รัมย์  CPE10
87 B6011642 นายชีวิน ศิริพันธุ์  CPE10
88 B6010171 นายเสกสรร จินโจ  CPE10
89 B6005900 นางสาวกนกพร เดือนเเจ้งรัมย์  CPE10
90 B6008970 นางสาวณัฏฐณิชา ขำวงค์  CPE10
91 B6002510 นางสาวสุชาวดี เที่ยงตรง  CPE10
92 B6018221 นางสาวพัทธนันท์ บุษบิน  CPE10
93 B6010256 นางสาวศิริลักษณ์ รองกระโทก  CPE10
94 B5828104 นางสาวนรีรัตน์ แอมไธสง  CPE10
95 B6008093 นายปรีชา บัวทอง  ChemE10
96 B6019006 นายธีธัช พิทักษ์นอก  ChemE10
97 B6000547 นายปิยะลาภ คำรัง  ChemE10
98 B6001483 นายศุภกร ทาบึงกาฬ  ChemE10
99 B6008857 นางสาวปาณิศา เหล่าปาสี  ChemE10
100 B5900121 นางสาวสุภาภรณ์ สินทรัพย์  ChemE10
101 B6007478 นางสาวจุฑาทิพย์ ธรรมสุทธิ  ChemE10
102 B6007508 นางสาวสัณห์สินี แซ่ลี้  ChemE10
103 B6008048 นางสาวธัญญาลักษณ์ รังหอม  ChemE10
104 B6002039 นางสาวประภัสสร ศรีบัวโรย  ChemE10
105 B6008321 นางสาวอุรสา สังข์เงิน  ChemE10
106 B6007386 นายสุรวุฒิ นาสมใจ  EE10
107 B6007522 นายนนทพัทธ์ ภิญโญธรรมากร  EE10
108 B6000172 นายธรรมรักษ์ จันทร์เรือง  EE10
109 B6013677 นายธีรวัฒน์ บานไม่รู้โรย  EE10
110 B6011895 นายจิราวุฒิ รุ่งสุวรรณ  EE10
111 B6001179 นายทัตเทพ เอกทินวัฒน์  EE10
112 B6006075 นายปภินวิทย์ อยู่นิยม  EE10
113 B6025120 นายเสฏฐวุฒิ พุ่มห่อทอง  EE10
114 B6006921 นายพุทธากร พลสงคราม  EE10
115 B6008413 นายนวพรรษ คำเกษม  EE10
116 B6003043 นางสาวนงลักษณ์ ไหมทอง  EE10
117 B6014902 นางสาวเดือนเพ็ญ จังพานิช  EE10
118 B6011680 นางสาววิภาวี อินยา  EE10
119 B6013943 นางสาวลาวัณย์ รังศรี  EE10
120 B6020132 นางสาวพัชรีญา อุทาหรณ์  EE10
121 B6026097 นางสาวโสพิกา อินฝั้น  EE10
122 B6010140 นางสาวดรุณี วงษ์พิทักษ์  EE10
123 B6020040 นางสาวพัสตราภรณ์ อิสสะอาด  EE10
124 B6010546 นางสาวชนิสรา สอนไกร  EE10
125 B6013981 นางสาวจรัสทิพย์ สุวรรณณังวา  EE10
126 B6026110 นางสาวประภัสสร ภูธา  EE10
127 B6024871 นายนนฐ์ทกร บุญรักชาติ  EE10
128 B6008291 นายวสันต์ ถิ่นสุวรรณ  EE10
129 B6001964 นายธนภัทร ประสพบุญ  EE10
130 B6012144 นายพิศุทธิ์ ตู้ธนบัตร  EE10
131 B6005641 นายกิตติยศ ยะเจริญ  EE10
132 B6009144 นายภัตธนสันต์ งามขำ  EE10
133 B6002527 นายภาคภูมิ พันธ์อารมย์  EE10
134 B6008086 นายงบประมาณ เกตุมณี  EE10
135 B6019655 นายภูริชกานต์ สงขุนทด  Electronic Engineering10
136 B6028879 นายสมรักษ์ โนนเกลือ  Electronic Engineering10
137 B6009656 นายไชยา การสอน  Electronic Engineering10
138 B6006426 นายนันทพงศ์ บูรณพันธ์  Electronic Engineering10
139 B6020231 นายราชพฤกษ์ จันทร์ภิรักษ์  Electronic Engineering10
140 B6006655 นายศิริวิทย์ พิมพ์โยธา  Electronic Engineering10
141 B6006747 นายณราวุธ คำประเสริฐ  Electronic Engineering10
142 B6006051 นางสาวศิริขวัญ เพชรสูงเนิน  Electronic Engineering10
143 B6009571 นางสาวชุติมา ทองน้อย  Electronic Engineering10
144 B5913541 นายเกียรติภูมิ สุนันต๊ะ  Environmental Engineering60
145 B6004873 นางสาวสุชานันท์ ศิริบูรณ์  Environmental Engineering10
146 B6009120 นางสาวกฤติยา สงคศาสตร์  Environmental Engineering10
147 B6005061 นางสาวจินดารัตน์ มหา  Environmental Engineering10
148 B6009618 นางสาวเจนจิรา ปลัด  Environmental Engineering10
149 B6007645 นางสาวชนาธินาถ โมซา  Environmental Engineering10
150 B6000974 นายวสันต์ วันยศ  Environmental Engineering10
151 B6029463 นางสาวณัฐธิดา ศรีทร  Environmental Engineering10
152 B6000264 นายชัชพงศ์ ชะอุ้มผล  Environmental Engineering10
153 B6000653 นายยุทธศักดิ์ ทุ่งนา  Environmental Engineering10
154 B6001919 นายวีระ บัวชุม  Environmental Engineering10
155 B6008000 นายอานนท์ ใจบุญ  Environmental Engineering10
156 B6009946 นายสหโชค บุญเสริม  Environmental Engineering10
157 B6026516 นางสาวหยกฟ้า วิเวก  Environmental Engineering10
158 B6018047 นางสาวน้องพลอย พวงทอง  Geological Engineering10
159 B6005207 นางสาวนัฏฐิกา รักวิเศษ  Geological Engineering10
160 B6010232 นางสาวเบญจพร ชาวไร่นาค  Geological Engineering10
161 B6001445 นางสาวเนตรชนก มังธานี  Geological Engineering10
162 B6006259 นางสาวธัญชนก ด่านแก้ว  Geological Engineering10
163 B6006167 นางสาวเยาวลักษณ์ กันภัย  Geological Engineering10
164 B6021450 นางสาวมัชมาพร ปัดโต  Geological Engineering10
165 B6020026 นางสาวขวัญจิรา โทแก้ว  Geological Engineering10
166 B6022075 นางสาวสุภัชชา สุขถาวร  Geological Engineering10
167 B6002787 นายคณาธิป บุญใหญ่  Geological Engineering10
168 B6001070 นายธีรนิตย์ ปัญโญ  Geological Engineering10
169 B6015671 นายรัฐธรรมนูญ ปุริเส  Geological Engineering10
170 B6029265 นายกฤตพีร์ อำพันธ์  Geological Engineering10
171 B6009861 นางสาวกัญญาณี ระเบียบโพธิ์  IE10
172 B6003166 นายจิรายุส วรรณศิริ  IE10
173 B6012519 นางสาวนรานันทน์ สำเนากลาง  IE10
174 B6016166 นางสาวศิริอรุณ แพะขุนทด  IE10
175 B6010553 นางสาวพรรณนภา วันทา  IE10
176 B6009687 นางสาวปาณิศา สินสวัสดิ์  IE10
177 B6006853 นางสาวปิยะดา ทองกลอง  IE10
178 B6015404 นางสาววราภรณ์ พูลศรี  IE10
179 B6017408 นางสาวกรกมล รสหวาน  IE10
180 B6008109 นางสาวสกาวรัตน์ ศิลปกอบ  IE10
181 B6021740 นางสาวณัฐชยา ภูมิประเสริฐ  IE10
182 B6019945 นางสาวราณี พิริยะวิไล  IE10
183 B6013868 นางสาวสุประวีณ์ ช่างเกวียน  IE10
184 B6016586 นางสาวแคทลียา หีบแก้ว  IE10
185 B6009748 นางสาวอารยา ประสาทสวัสดิ์ศิริ  IE10
186 B6021818 นางสาวญานิกา จันทบุรี  IE10
187 B6005412 นายปุริม พลมณี  IE10
188 B6009021 นายพงศกร พรมทาระ  IE10
189 B6005856 นางสาวกิตติพร เฉิดฉาย  IE10
190 B6018948 นางสาวอาทิตยา สุทธิสุข  ME10
191 B6009939 นายศักดิ์สิทธิ์ นิลคำ  ME10
192 B6010416 นางสาวอทิตยา ศรสิทธิ์  ME10
193 B6009885 นางสาวธมลวรรณ ผลวาด  ME10
194 B6003401 นางสาวนพมาศ โงสันเทียะ  ME10
195 B6004965 นางสาวสุธาสินี เลิศแก้ว  ME10
196 B6015046 นางสาวสมสุดา เบ้ากองทอง  ME10
197 B6005801 นางสาวปัณณพร ลือพงศ์พัฒนะ  ME10
198 B6022051 นางสาวกชมน แสงเพิ่ม  ME10
199 B6004095 นายศรายุธ กุลราช  ME10
200 B6024512 นายระพีพัฒน์ หมวดศรีธา  ME10
201 B6019099 นายอุชุกร แย้มอุทัย  ME10
202 B6014377 นายธวัชชัย ลีลาด  ME10
203 B6007669 นายสุทธิพงษ์ โนนทะคำ  ME10
204 B6008833 นายมนัส วงษา  ME10
205 B6007546 นายสุชาเมธ แถมพร  ME10
206 B6013219 นายอนุชา รักสุทธิ  ME10
207 B6018306 นายบุลากร ช้างเขียว  ME10
208 B6006457 นายศุภกร มีอยู่  ME10
209 B6013547 นายพงศธร ทองงาม  ME10
210 B6016067 นายอุทัย บุตรอำคา  ME10
211 B6009106 นายจิรศักดิ์ เรืองชัย  ME10
212 B6022211 นางสาวธัญมาศ วงวิราช  ME10
213 B6006754 นางสาวกมลรัตน์ เกลี้ยงเกลา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
214 B6009533 นางสาวกัญญาณัฐ โฉมสุภาพ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
215 B6001995 นางสาวจิตติมา รวมธรรม  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
216 B6016319 นายธนากร ปริพล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
217 B6005399 นายวรัญญู ถิตย์วิลาศ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
218 B6015947 นายวรรณชัย มูลตรี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
219 B6001506 นายอรรคพล พรรณา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
220 B6011468 นายวรนันท์ โยธาจันทร์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
221 B6022020 นายอนุพงษ์ เนียมแก้ว  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
222 B6026936 นายชาญวิทย์ เกลียวทอง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
223 B6001384 นางสาวนราภรณ์ ปั้นมูล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
224 B6006914 นางสาวรัตนา โหมดศิริ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
225 B6006242 นางสาวศุภรักษ์ กิ่งสักกลาง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
226 B6004880 นางสาววรายุพัชร แซ่อึ้ง  Metallurgical Engineering10
227 B6020248 นายเจษฎา ทองดี  Metallurgical Engineering10
228 B6010461 นางสาวชโลธร อับนาค  Metallurgical Engineering10
229 B6010041 นางสาวอัมพร แสนกระจาย  Metallurgical Engineering10
230 B6005719 นายพิพัฒน์ ประสงค์รัตน์  Metallurgical Engineering10
231 B6028886 นายธเนศร์ มีพริ้ง  Metallurgical Engineering10
232 B6021610 นายทัตพงศ์ ผ่องศรี  Metallurgical Engineering10
233 B6008604 นายสุประวีณ์ ประเสริฐสังข์  Metallurgical Engineering10
234 B6011376 นายปิยะพงษ์ แทนไธสง  Metallurgical Engineering10
235 B6010072 นายกฤษติเมฆ นันธ์สุณีย์  Metallurgical Engineering10
236 B6026325 นายกฤตเมธ ศรัทธาคลัง  Metallurgical Engineering10
237 B6015862 นางสาวจุฑามาศ สุดนคร  Metallurgical Engineering10
238 B6003951 นางสาวอารยา ศรีวิลัย  Metallurgical Engineering10
239 B6007539 นางสาวศรินทิพย์ กมลรัตน์  Metallurgical Engineering10
240 B6006662 นางสาวปิยะนันท์ แก้วสม  Metallurgical Engineering10
241 B6007737 นางสาวขัตติยา ศรีโสดา  N/A10
242 B6012052 นายศุภวัฒน์ หอมจันทร์  N/A60
243 B6009403 นางสาวภาวดี ฝอยทอง  N/A10
244 B6005115 นางสาววาสนา ขวัญชื่น  N/A10
245 B6007904 นางสาววันเพ็ญ ตวยกระโทก  N/A10
246 B6020958 นางสาวนิธิดี กระจ่างโพธิ์  N/A60
247 B6005146 นางสาวอรยา วันดี  N/A60
248 B6020767 นางสาววรางคณา คงสวัสดิ์  N/A60
249 B6021856 นายนิพนธ์ ธรรมวิชิต  N/A10
250 B6012571 นายภานุวัฒน์ อุบาลี  N/A10
251 B6004231 นายธนกร เข็มทอง  N/A60
252 B6006372 นายวายุ ศุภเกษ  N/A60
253 B6012656 นายธนากร พิพิธกุล  N/A10
254 B6011833 นายแดนไทย พิมโชติ  N/A60
255 B6007485 นายปัญกร แก้วเกาะสะบ้า  N/A10
256 B6012489 นายภูวดล เดชาสิทธิ์  N/A10
257 B6011727 นายอังตินันท์ สุทธิประภา  N/A60
258 B6021382 นายศักยภาพ ปอสูงเนิน  N/A10
259 B6024635 นายวชิรวิทย์ จุลรัตนมณี  N/A60
260 B6029340 นายวรวุฒิ จันทรา  N/A10
261 B6025816 นายจิรายุ ตาเตียว  N/A10
262 B6004385 นายกิตติพงษ์ สิงห์ทอง  N/A10
263 B6004866 นายสรวิชญ์ ศรีวิสุทธิ์  N/A60
264 B6019419 นายภูมิ คำเชียงแสน  N/A60
265 B6005993 นางสาวเปรมจิต เกษมสวัสดิ์  N/A10
266 B5901340 นางสาวรุจิรา วิชาพร  PE10
267 B6013356 นายสุรวินท์ วรรณพงษ์  PE10
268 B6000608 นายศุภณัฐ บุญประเสริฐ  PE10
269 B6017927 นางสาวฐิติมา กิ่งแก้ว  PE10
270 B6019365 นางสาวน้ำทิพย์ วงษ์จันทร์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
271 B6010065 นางสาวชฎาภรณ์ หนูจิตร  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
272 B6027551 นางสาวศิริรัตน์ จันทะพจน์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
273 B6019389 นางสาวสุทธิดา สืบวงศ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
274 B6000462 นายยุทธพงษ์ สุพรมอินทร์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
275 B6026226 นางสาวปฐวีภรณ์ ตอนศรี  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
276 B6018320 นายเกียรติสุรเดช ตันสุวรรณ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
277 B6005023 นายพชร ก้อนในเมือง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
278 B6022068 นายศุภกร ศุภเลิศ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
279 B6025298 นายปัญญาวุฒิ สุขสำราญ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
280 B6025441 นายจิตรภาณุ บุญหนุน  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
281 B6026738 นายนัตทวี ชัยเกตุ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
282 B6009694 นายพิทยา เจาะรอด  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
283 B6025892 นายประสานชัย แก้วสุพรรณ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
284 B6018641 นายอนุสิทธิ์ มีศรี  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
285 B6025250 นายธนวัชร์ พรมดี  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
286 B6010188 นายจิตรเทพ รัตนตระกูลเดชา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
287 B6024086 นางสาวณัฐณิชา บุญทัน  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
288 B6027612 นางสาวกรองกนก คำมุงคุณ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
289 B6003784 นางสาวแพรวพลอย รักพงษ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
290 B6018290 นางสาวบุญพิทักษ์ ศิษย์ศาสตร์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
291 B6002305 นางสาวณัฐริกา หนูมอ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
292 B6002398 นายธนพล ถิ่นขาม  TCE10
293 B6016777 นายธัญพิสิษฐ์ ก้องนวกุล  TCE10
294 B6016760 นายศุภกร จันทร์ทา  TCE10
295 B6021702 นายศุภวิชญ์ แก้วมหานิล  TCE10
296 B6000875 นายอภิวัฒน์ กลอนจะโปะ  TCE10
297 B6005191 นายปรัชญา ตั้งอยู่  TCE10
298 B6016654 นายณัฐภูมิ นิตภิรมย์  TCE60
299 B6004859 นางสาววิรัลยุพา แซ่อึ้ง  TCE10
300 B6016708 นางสาวอารียา มิ่งมิตรวัน  TCE10
301 B6014520 นางสาวประวีณา ดงกระโทก  TCE10
302 B6008215 นางสาวสิริยากร ทองกลาง  TCE10
303 B6016784 นางสาวนิภาวรรณ เปดี  TCE10
304 B6009410 นางสาวสุนิษา ทรพับ  TCE10
305 B6021535 นางสาวชลดา อุ่นเหมือน  TCE10
306 B6001988 นางสาวธนวรรณ สุทธิวารี  Transportation And Logistics Engineering10
307 B6006723 นางสาวเสาวลักษณ์ ชนะพจน์  Transportation And Logistics Engineering10
308 B6006761 นายธวัชชัย กองษร  Transportation And Logistics Engineering10
309 B6010683 นายวีรภัทร หล่าธรรม  Transportation And Logistics Engineering10
310 B6017989 นายณัษฐพงษ์ ภัทรธนะวัฒน์  Transportation And Logistics Engineering10
311 B6018887 นายกิตติศักดิ์ คำเพ็ง  Transportation And Logistics Engineering10
312 B6015985 นายเอนก อินปากดี  Transportation And Logistics Engineering10
313 B6011475 นายอนันทพงศ์ บุญผุด  Transportation And Logistics Engineering10
314 B6020866 นางสาวพรรณธิภา สีมะณีรัตน์  Transportation And Logistics Engineering10
315 B6008772 นางสาวชนิภรณ์ สุทธิวิรัตน์  Transportation And Logistics Engineering10
316 B6005283 นางสาวกัญญาลักษณ์ ตุ้มไธสง  Transportation And Logistics Engineering10
317 B6000776 นางสาวภัทรลภา บุบผาชาติ  Transportation And Logistics Engineering10
318 B6005849 นางสาวสินาพร มั่งสูงเนิน  Transportation And Logistics Engineering10
319 B6008079 นางสาวชลิตา ทาภักดี  Transportation And Logistics Engineering10
320 B6009434 นางสาวธัญกร หาญวิเศษ  Transportation And Logistics Engineering10
321 B6017972 นางสาวจิตรานุช ขมิ้นทอง  Transportation And Logistics Engineering10
322 B6006495 นางสาวชลลดา ชอบขยัน  Transportation And Logistics Engineering10
323 B6005825 นางสาวธนัญญา ทิพย์เนตร  Transportation And Logistics Engineering10
324 B6007201 นางสาวสโรชา จบสัญจร  Transportation And Logistics Engineering10
325 B6007775 นางสาวศรีสุดา บุญพรม  Transportation And Logistics Engineering10
326 B6005962 นางสาวอุบลวรรณ ศรีภักดี  Transportation And Logistics Engineering10
327 B6005740 นางสาวจรัสแสง หาญเวช  Transportation And Logistics Engineering10
328 B6010430 นางสาวศศินา สอนกระโทก  Transportation And Logistics Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.