รายชื่อนศ.
รายวิชา103105 : CALCULUS III
กลุ่ม6
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6013936 นายธัชพล เหล่ากุนทา  AERONAUTICAL ENGINEERING
2 B6014780 นายธนพล ทักษิณธานี  AERONAUTICAL ENGINEERING
3 B6014629 นางสาวศุภรัตน์ ภิรมย์กิจ  AERONAUTICAL ENGINEERING
4 B6018733 นางสาวกชณัท เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา  AERONAUTICAL ENGINEERING
5 B6013127 นายพีรพล อัครทรงพล  AERONAUTICAL ENGINEERING
6 B6013974 นายวนัส อ่อนแพง  AERONAUTICAL ENGINEERING
7 B6016579 นางสาวอริสา งามลาภ  AERONAUTICAL ENGINEERING
8 B6012168 นายคมชาญ บุตรศรีด้วง  AERONAUTICAL ENGINEERING
9 B6001315 นางสาวปิยะวดี ศรีกระจิบ  AERONAUTICAL ENGINEERING
10 B6024727 นายโรจนพงศ์ ลิ้มวัฒนชัย  AERONAUTICAL ENGINEERING
11 B6012991 นางสาวนริศรา หล่ออัศวินนนท์  AERONAUTICAL ENGINEERING
12 B6024215 นางสาวนิภาธร ศักดิ์ศรี  AERONAUTICAL ENGINEERING
13 B6011000 นางสาวมัลลิยา เชิญกลาง  AERONAUTICAL ENGINEERING
14 B6025069 นายพีรวิชญ์ ศิริมงคล  AERONAUTICAL ENGINEERING
15 B6000684 นางสาวยุธิดา ชายปรุ  AERONAUTICAL ENGINEERING
16 B6012878 นายสุภกร พวงประจำ  AERONAUTICAL ENGINEERING
17 B6017705 นายกฤติน ขันขวา  AERONAUTICAL ENGINEERING
18 B6015312 นายอภิวัฒน์ ดาศรี  AERONAUTICAL ENGINEERING
19 B6013073 นางสาวมณฑารพ พิมพ์ศรี  AERONAUTICAL ENGINEERING
20 B6012984 นางสาวเบญชญา อนุมาศ  AERONAUTICAL ENGINEERING
21 B6013691 นางสาวมลธการ ทองทับ  AERONAUTICAL ENGINEERING
22 B6010249 นางสาวนลินี แยบกระโทก  AERONAUTICAL ENGINEERING
23 B6014339 นางสาวพิกุล ชินวงศ์  AERONAUTICAL ENGINEERING
24 B6005160 นางสาวณัฐฐิณี ไพบูรย์  AERONAUTICAL ENGINEERING
25 B6010805 นายภูมินทร์ เข็มขำ  AERONAUTICAL ENGINEERING
26 B5914203 นางสาวอริสา อิ่มพิมาย  Agricultural and Food Engineering
27 B6012779 นายอภิสิทธิ์ เหนือคูเมือง  Agricultural and Food Engineering
28 B6012427 นางสาวโสภิรญา ทองมาก  Agricultural and Food Engineering
29 B5706648 นางสาวเพ็ญนภา แสวงสุข  Agricultural and Food Engineering
30 B6011918 นายพุฒิพงศ์ ชูวงษ์  Agricultural and Food Engineering
31 B5913060 นางสาวชารียา โยชน์  Agricultural and Food Engineering
32 B5922451 นายภูมิภาส เจริญรัมย์  Agricultural and Food Engineering
33 B5907038 นางสาวสุทธิดา น้อยแวงพิมพ์  Agricultural and Food Engineering
34 B6010744 นางสาวปัทมาภรณ์ แข็งแรง  Agricultural and Food Engineering
35 B6010997 นางสาวสิรินันท์ มุณีแนม  Agricultural and Food Engineering
36 B6025823 นางสาวสิริลักษณ์ พึ่งเกษม  Agricultural and Food Engineering
37 B6014872 นายทวีวัฒน์ โคกกลุ่น  Agricultural and Food Engineering
38 B6010966 นายกิตติศักดิ์ เพ็งศรี  Automotive Engineering
39 B6011611 นายกาญจนพงศ์ สิงหาเทพ  Automotive Engineering
40 B6010522 นายพศวัต ชื่นบุญชู  Automotive Engineering
41 B6011338 นายดนุสรณ์ คำวันศรี  Automotive Engineering
42 B6011567 นายเศรษฐา สยามนต์  Automotive Engineering
43 B6001780 นายอภินันท์ ดีพันธ์  Automotive Engineering
44 B6017507 นางสาวศิริรัตน์ คุ้มโพน  Automotive Engineering
45 B6019273 นายกีรติ ปิ่นเกตุ  Automotive Engineering
46 B6017521 นางสาววิลาวัลย์ สันหนองเมือง  Automotive Engineering
47 B6004934 นายศตวรรษ หวังเลี้ยงกลาง  Automotive Engineering
48 B6011253 นายวิชชากร แสงมณี  Automotive Engineering
49 B6017514 นายวรรณวิทย์ ผาหัวดง  Automotive Engineering
50 B6013776 นายธีรวัฒน์ กรวยทอง  Automotive Engineering
51 B6004989 นายสัจจาพร ราชเสนา  Automotive Engineering
52 B6014001 นายชัยรัตน์ โกศัลยกุล  Automotive Engineering
53 B6013899 นายอภิวัฒน์ ไชยชนะ  Automotive Engineering
54 B6017040 นายอาทิตย์ อุปชัย  CE
55 B6005610 นางสาวอทิตติยา พรมพ่วง  CE
56 B6012908 นายธนวิชญ์ ศิริ  CE
57 B6018122 นางสาวโยธินี ปานใจนาม  CE
58 B6014070 นางสาวสุธาทิพย์ สมวงษ์  CE
59 B6000219 นายกิตติพัทธ์ เอมปรากฎ  CE
60 B6027094 นายณัฐวรรธน์ พิเคราะห์งาน  CE
61 B6024253 นายบุญญฤทธิ์ บุญเกิด  CE
62 B6010454 นายปฏิภาณ พริกเพริดครบุรี  CE
63 B6014124 นางสาวอมรรัตน์ เสียงใหม่  CE
64 B6012281 นางสาวธมลวรรณ กรินสูงเนิน  CE
65 B6014346 นายพงศธร สิงเสนา  CE
66 B6000196 นายธีรพันธุ์ จับจิตร  CE
67 B6020620 นายอัมรินทร์ สวนสวรรค์  CE
68 B6020989 นายปิยศรัณย์ ปล้องพุดซา  CE
69 B6004248 นางสาวสุวัจณี จริยลักษณกุล  CE
70 B6016999 นางสาวกัญญาวีร์ สันตะบุตร  CE
71 B6007195 นายกฤษ ฤทธิ์มนตรี  CE
72 B6019259 นายศักดินนท์ เบ้าพาระ  CE
73 B6017965 นายนรินทร์ เข็มกลัดมุกต์  CE
74 B6025076 นายณัฏฐพล เจียมเจิม  CE
75 B6010737 นายเผ่าสิงห์ ระวิงทอง  CE
76 B6021443 นายปกรณ์ สุวรรณโน  CE
77 B6010720 นายธนวัฒน์ เกิดตรวจ  CE
78 B6000639 นายทักษิณ ตอพันดุง  CE
79 B6011604 นางสาวยุภเรศ ราชวงค์  CE
80 B6000202 นายนพรัตน์ พรสุข  CE
81 B6013103 นายลิขสิทธิ์ สว่างแสงวัฒนา  CE
82 B6014056 นางสาวศิรินยา ทวีพันธ์  CE
83 B6019624 นายรัตนชัย ดำกลาง  CE
84 B6017064 นายรพี ล่องวิเชียร  CE
85 B6012359 นางสาวสุมิตรา วิภาตะพันธุ์  CE
86 B6015060 นายพัฒนพงษ์ ขนันผาย  CE
87 B6018535 นางสาวจิรนันท์ วิทิตกุล  CE
88 B6005030 นางสาวยุพารัตน์ ตุ้มจันดี  CERAMIC ENGINEERING
89 B6011543 นายวิทวัตร อุดมครบ  CERAMIC ENGINEERING
90 B6013554 นายจักรกฤษณ์ พระสว่าง  CERAMIC ENGINEERING
91 B6002190 นางสาวรุ่งระวี ภูวดล  CERAMIC ENGINEERING
92 B6012557 นางสาวอนงค์ประไพ เทพณรงค์  CERAMIC ENGINEERING
93 B5811939 นางสาวมุจรินทร์ กรรณิกา  CME
94 B5901623 นายอัครพล อิ่มเกษม  CME
95 B5805624 นายนัธทวัฒน์ สุอมรา  CME
96 B5706013 นายพงศกร ดวงมณี  CME
97 B5807376 นางสาวรัตนาภรณ์ ดาวไธสง  CME
98 B5801336 นายจักรพงษ์ พรานระวัง  CME
99 B5812257 นางสาววัทนพร เด่นชัยภูมิ  CME
100 B5922413 นางสาวขวัญตา ส่องแสง  CME
101 B5808687 นายนพรัตน์ ชาญนอก  CME
102 B5703913 นางสาวศันสนีย์ นันทะศรี  CME
103 B5803224 นางสาวสิรินารถ ตรุษบาง  CME
104 B5810512 นางสาวน้ำหนึ่ง แสวงสุข  CME
105 B6010799 นายพลภัทร น้ำทอง  CPE
106 B6014841 นายวรวิทย์ ตีรวัฒนประภา  CPE
107 B6010621 นายสรสิช วัฒนสินธุ์ อิ่มวิเศษ  CPE
108 B6012496 นายกิตติธร แสงจีน  CPE
109 B6018221 นางสาวพัทธนันท์ บุษบิน  CPE
110 B6011987 นายวศิน แม่นชัยภูมิ  CPE
111 B6015145 นายวสันต์ ชาติชำนาญ  CPE
112 B6014551 นางสาวศิริรัตน์ ผลบุลภ  CPE
113 B6011642 นายชีวิน ศิริพันธุ์  CPE
114 B6011734 นายพีระพล ทองนาค  CPE
115 B6010256 นางสาวศิริลักษณ์ รองกระโทก  CPE
116 B6010331 นายดำรงค์ เครือศรี  CPE
117 B6015107 นายณัฐพล ปันต๊ะ  CPE
118 B6018153 นางสาวศศิประภา ภูขุนทด  CPE
119 B6014681 นายอิทธิกร ชาวกะมุด  CPE
120 B6014292 นายศุภกร หวังธำรง  CPE
121 B6002060 นางสาวสุดา พันธ์โกศล  CPE
122 B6000042 นางสาวปวีณ์นุช เหลื่อมสิงขร  CPE
123 B6015909 นายกิตติศักดิ์ เพชรแหน  CPE
124 B6001414 นางสาวเสาวนีย์ สนนอก  CPE
125 B5917440 นายนพรัตน์ เหว่ารัมย์  CPE
126 B5916177 นายชาญชัย คงขาว  CPE
127 B6012434 นางสาวขวัญปวีณ์ ศีลธรรมพิทักษ์  CPE
128 B6027315 นายไกรกิตติ นิมิตรพันธ์  CPE
129 B6010669 นายอรรถพล หยิมกระโทก  CPE
130 B6024208 นายนวพัฒน์ ปิ่นสุวรรณ  ChemE
131 B5920945 นางสาวศิริวัฒนา มากชุมแสง  ChemE
132 B6013035 นางสาวสุภัสรา จันทรสาย  ChemE
133 B6012564 นายสัณหณัฐ ไฉยากุล  ChemE
134 B6003944 นางสาวศศิธร บุญเกิด  ChemE
135 B6025328 นายอารอชัด แท่นทอง  ChemE
136 B6013752 นายภูวดล พันธ์พุฒ  ChemE
137 B6025397 นายพงศธร ดาศรี  ChemE
138 B6014216 นางสาววิลาสินี ราบรื่น  ChemE
139 B6024789 นางสาวปิยะธิดา บุญมาก  ChemE
140 B5908301 นางสาวโยษิตา อ่องพิมาย  ChemE
141 B5827749 นางสาวภัคพร ไชยเผือก  ChemE
142 B6019235 นายธนภูมิ ศูนย์นอก  ChemE
143 B6012694 นางสาวอภิชญา ประสาตร์  EE
144 B6018979 นายมงคล ค้อทอง  EE
145 B6016975 นายเลิศวรินทร์ คำพิมาน  EE
146 B6009076 นายพีรพงษ์ นาคนวล  EE
147 B6018726 นางสาวพิชญ์สิรี วีรชัยเดชอุดม  EE
148 B6012700 นายวริศ ประดิษฐสุข  EE
149 B6012922 นางสาวฐิติกานต์ แจ่มขวัญเมือง  EE
150 B6014155 นายกิตติชัย หนูภิรมณ์  EE
151 B6010546 นางสาวชนิสรา สอนไกร  EE
152 B6020835 นางสาวกฤตชญา สุรพยัคฆพงษ์  EE
153 B6025168 นายศักดิ์สิทธิ์ ช่างหมึก  EE
154 B6025045 นายจิรวัฒน์ บัวผดุง  EE
155 B6013493 นางสาวสุดาทิพย์ กุลชัย  EE
156 B6024871 นายนนฐ์ทกร บุญรักชาติ  EE
157 B6011147 นางสาวสุภาพร พงมณี  EE
158 B6006075 นายปภินวิทย์ อยู่นิยม  EE
159 B6014315 นายพลวัตร นภาพรรณราย  EE
160 B6027339 นายปิยพัทธ์ นันทบุตร  EE
161 B6011680 นางสาววิภาวี อินยา  EE
162 B6014452 นายภูริณัฐ พิสิษฐกุล  EE
163 B6003043 นางสาวนงลักษณ์ ไหมทอง  EE
164 B6004583 นายพิเชษฐ ศรีชาแอน  EE
165 B6013677 นายธีรวัฒน์ บานไม่รู้โรย  EE
166 B6002527 นายภาคภูมิ พันธ์อารมย์  EE
167 B6001209 นายรินธรรม นราพงศ์  EE
168 B6000172 นายธรรมรักษ์ จันทร์เรือง  EE
169 B6021054 นายสันติราษฎร์ นุกูลกิจ  EE
170 B6011444 นางสาวพรชนก แซ่โอ้ว  EE
171 B6012670 นางสาวภัทรศยา เจียวก๊ก  EE
172 B6020644 นางสาวสุภากานต์ นาคทองอินทร์  EE
173 B6011895 นายจิราวุฒิ รุ่งสุวรรณ  EE
174 B6020132 นางสาวพัชรีญา อุทาหรณ์  EE
175 B6024765 นายสมชาย สุขุมรตะวงศ์  EE
176 B6012793 นางสาววรารัตน์ มั่งกิ่ง  Electronic Engineering
177 B6015473 นายธนาพล ทับสาร  Electronic Engineering
178 B6011109 นายกันตะ ปกรณ์ภักดี  Electronic Engineering
179 B6011222 นางสาวธนกร บุญยะวัตร  Electronic Engineering
180 B5801305 นางสาวศรินยา คำมาตร  Electronic Engineering
181 B6010560 นางสาวพิชชารัตน์ แดงสด  Electronic Engineering
182 B5902361 นางสาวจินตนา บรรพบุรุษ  Electronic Engineering
183 B6006051 นางสาวศิริขวัญ เพชรสูงเนิน  Electronic Engineering
184 B6024482 นายณัฐดนัย เตี่ยบัวแก้ว  Electronic Engineering
185 B6021689 นายดำรงฤทธิ์ แสงจันทร์  Environmental Engineering
186 B6017187 นายศุภกฤษ หยวกฉิมพลี  Environmental Engineering
187 B6012021 นางสาวพฤษภา นาคะ  Environmental Engineering
188 B5808090 นายอรรถยา บุรมย์  Environmental Engineering
189 B6014858 นางสาววิชุดา รัตนัง  Environmental Engineering
190 B6008369 นางสาววลัยรัตน์ มาตวังแสง  Environmental Engineering
191 B6018801 นางสาวปุณญาพร เรืองยะกลับ  Environmental Engineering
192 B5921249 นายภัคธีมา สุดกลาง  Environmental Engineering
193 B6012267 นายสาโรจน์ งอกเจริญ  Environmental Engineering
194 B6007898 นางสาวภัทรสุดา ใหม่หะลา  Environmental Engineering
195 B6015169 นายพิชัย ศรีทา  Geological Engineering
196 B6014568 นางสาวจินตนา น้อยโสภา  Geological Engineering
197 B6018146 นางสาวจริญญาภรณ์ โหมนอก  Geological Engineering
198 B6020200 นายยุทธพิชัย ม่วงปาน  Geological Engineering
199 B6013561 นายปรมินทร์ ทองรัตน์  Geological Engineering
200 B6024840 นายณรงค์ฤทธิ์ ดีโย  Geological Engineering
201 B6018009 นางสาวบุญฒิตา หินสูงเนิน  Geological Engineering
202 B5913039 นายสุทัศน์ รัตนะดี  Geological Engineering
203 B5915866 นายวราเทพ วิภาเจริญวงศ์  Geological Engineering
204 B6024529 นางสาวพัชรินทร์ บัวระบัน  IE
205 B6022136 นางสาวรัตนาภรณ์ อาโรรา  IE
206 B5819959 นายวีรภัทร รัตนเลิศ  IE
207 B5910083 นายธีรศานติ์ สิงหวิบูลย์  IE
208 B6015589 นายวรวิช ทองมูล  IE
209 B6017439 นางสาวบุญญานี เกิดผา  IE
210 B6002367 นางสาวอรอุมา ปรีชา  IE
211 B6019617 นางสาวหทัยชนก บ้วนกระโทก  IE
212 B6017392 นางสาวกาญจนา สาน้อย  IE
213 B6025922 นางสาววริชรา หอมสุวรรณ  IE
214 B6024550 นางสาวสุธาธิณี รุดโถ  IE
215 B6023942 นางสาวมัชฌิมา ปาละอุด  IE
216 B6010935 นายอนุวัฒน์ ศรีฐาน  IE
217 B6000318 นางสาวธัญญดา ไทยพิทักษ์  IE
218 B6010553 นางสาวพรรณนภา วันทา  IE
219 B6019334 นายปพน สุดใจ  IE
220 B6012519 นางสาวนรานันทน์ สำเนากลาง  IE
221 B6012199 นายณัฐพล เชี่ยวชาญ  IE
222 B6013967 นางสาวขฑิญา ขวัญเผือก  IE
223 B6015008 นายศักดิ์ดา จำปาซ้อน  IE
224 B6013004 นายปิยบุตร ชินศิริ  IE
225 B5925018 นางสาวภัทราภรณ์ สอนซุน  IE
226 B6015817 นายอธิพล สร้องโสม  ME
227 B6025007 นายสวิตต์ เคนหัดสี  ME
228 B6019648 นายธนภัทร สนธิกุลไพศาล  ME
229 B6013547 นายพงศธร ทองงาม  ME
230 B6019587 นายวายุ รัตนโสภา  ME
231 B6009106 นายจิรศักดิ์ เรืองชัย  ME
232 B6014421 นายประสพ นามวงษ์สา  ME
233 B6009939 นายศักดิ์สิทธิ์ นิลคำ  ME
234 B6008383 นางสาวปนิดา จันทร์สระน้อย  ME
235 B6010416 นางสาวอทิตยา ศรสิทธิ์  ME
236 B6011086 นางสาววิมลสิริ หันทยุง  ME
237 B6024802 นายภูวนนท์ มะหิงพันธ์  ME
238 B6018948 นางสาวอาทิตยา สุทธิสุข  ME
239 B6014544 นายธนกิจ ค้ำคูณ  ME
240 B6012069 นางสาวปิยนุช ตากไธสง  ME
241 B6004965 นางสาวสุธาสินี เลิศแก้ว  ME
242 B6011192 นางสาวอรวรรณ เอี่ยมสมร  ME
243 B6015077 นายอภิวัฒน์ เฉลยพจน์  ME
244 B6024314 นายสายฟ้า ปัญโญธีรกุล  ME
245 B5624584 นายธนวัฒน์ เนนเลิศ  ME
246 B6000745 นายอนุชา ทานอุทิศ  ME
247 B6004620 นางสาวณัฐณิชา อุตรุณ  ME
248 B6008420 นายภัทร์ศกรณ์ พลรดารัตน์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
249 B6011598 นายสิทธิชัย มูลเสถียร  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
250 B6016265 นางสาวธัญลักษณ์ ลิลา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
251 B6010010 นางสาวเจนจิรา มูลจันดา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
252 B6026394 นายอิสรา แก้วมูลมุข  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
253 B6014605 นายสินพิพัฒน์ สายุทธ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
254 B6012083 นางสาวชุติมณฑน์ เชื้อชีลอง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
255 B6011451 นายสุกัลย์ ธรรมเชื้อ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
256 B6009953 นายมนต์ชัย แสนณรงค์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
257 B6003241 นางสาวณัฐฑริกา อาจณรงค์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
258 B6014940 นางสาวทิพยรัตน์ ทิพย์พีทานนท์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
259 B6011185 นางสาววาสนา หอมหวล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
260 B6025281 นายพงพนา เพ็งพูน  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
261 B6011468 นายวรนันท์ โยธาจันทร์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
262 B6015411 นายนาวิน พลอยแย้ม  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
263 B6013059 นางสาวปาณิศา คนสันเทียะ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
264 B6022020 นายอนุพงษ์ เนียมแก้ว  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
265 B6019402 นายอภิสิทธิ์ งวดชัย  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
266 B6000011 นายวัศพล บุญประตูไชย  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
267 B6015831 นายนครินทร์ เป็นพร้อม  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
268 B6009557 นายณัฐพงษ์ ศรียงยศ  Metallurgical Engineering
269 B6025274 นางสาวธนภรณ์ กรวิทยโยธิน  Metallurgical Engineering
270 B6007881 นางสาวลักษมณ บุญเจริญ  Metallurgical Engineering
271 B6014810 นายคงกระพัน ชัยชมภู  Metallurgical Engineering
272 B6014438 นายภานุพงศ์ ทัศน์ศรีสกุล  Metallurgical Engineering
273 B6004538 นายชัยพัฒน์ ชอบค้า  Metallurgical Engineering
274 B6017156 นายวราฤทธิ์ วรสุทธิ์  Metallurgical Engineering
275 B6013288 นางสาวพรพิมล พันทะการ  Metallurgical Engineering
276 B6007416 นางสาวศุภกานต์ เกิดเกลื่อน  Metallurgical Engineering
277 B6011376 นายปิยะพงษ์ แทนไธสง  Metallurgical Engineering
278 B6028886 นายธเนศร์ มีพริ้ง  Metallurgical Engineering
279 B6026325 นายกฤตเมธ ศรัทธาคลัง  Metallurgical Engineering
280 B6005115 นางสาววาสนา ขวัญชื่น  N/A
281 B6009090 นางสาวพัสตราภรณ์ น้อยถนอม  N/A
282 B6020521 นางสาวณัฐณิชา ธัญธเนส  N/A
283 B6007737 นางสาวขัตติยา ศรีโสดา  N/A
284 B6021856 นายนิพนธ์ ธรรมวิชิต  N/A
285 B6012137 นางสาวพรดารา เรืองวิทยากูล  N/A
286 B6012571 นายภานุวัฒน์ อุบาลี  N/A
287 B6012380 นางสาวปนัดดา แปลงตัว  N/A
288 B6009403 นางสาวภาวดี ฝอยทอง  N/A
289 B6006372 นายวายุ ศุภเกษ  N/A
290 B6015749 นางสาวศศิวิมล เมฆเสน  N/A
291 B6012526 นางสาวขนิษฐา หาญสงคราม  N/A
292 B6005252 นายณัฐกาล ประพันธา  N/A
293 B6024420 นายณัฐพัทธ์ ทรัพย์สิบ  N/A
294 B6011727 นายอังตินันท์ สุทธิประภา  N/A
295 B6013790 นายวิทวัส หาสุข  N/A
296 B5804160 นายณัฐพล พันสนิท  PE
297 B6000141 นางสาวจิตติมาพร วิเชียรพันธุ์  PE
298 B6016920 นายกัณพล อภัยไธสง  PE
299 B6029432 นางสาวจิราพัชร ผูกจิตร  PE
300 B6000158 นางสาวธัชณัน วันทาแท่น  PE
301 B6013820 นางสาวปวริศา โสดา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
302 B6024703 นางสาวเจนจิรา สุวรรณรุจ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
303 B6019266 นางสาวศรัณยา คงรักษ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
304 B6018368 นางสาวพราวเพชร พิทักษ์โสภณ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
305 B6018443 นางสาวขวัญดาว ตันติวราลักษณ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
306 B6012915 นางสาวปณิชา สิทธิจันทร์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
307 B6011413 นางสาวอนงวรรณ แก้วจันทร์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
308 B6018320 นายเกียรติสุรเดช ตันสุวรรณ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
309 B6019723 นายธนัชชา จุ้ยเย็น  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
310 B6003784 นางสาวแพรวพลอย รักพงษ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
311 B6018290 นางสาวบุญพิทักษ์ ศิษย์ศาสตร์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
312 B6025250 นายธนวัชร์ พรมดี  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
313 B6011345 นายรัฐศาสตร์ อินทร์สุข  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
314 B6014285 นายธนพล ฉายทอง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
315 B6005023 นายพชร ก้อนในเมือง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
316 B6008215 นางสาวสิริยากร ทองกลาง  TCE
317 B6021702 นายศุภวิชญ์ แก้วมหานิล  TCE
318 B6011260 นายอนุวัฒน์ ผลบุตร  TCE
319 B6008130 นายพงศ์พฤทธ์ ห่อจันทร์  TCE
320 B6013325 นางสาวศศิธร เข็มทอง  TCE
321 B6018931 นางสาววิภาวรรณ นิลบุตร  TCE
322 B6011178 นายศิวพงษ์ ซาตา  TCE
323 B6018528 นางสาวกรกนก สุวิชัย  TCE
324 B6009410 นางสาวสุนิษา ทรพับ  TCE
325 B6022259 นายกิตติชัย ศิริจีระชัย  TCE
326 B6018542 นางสาวสายใจ เขมวงค์  TCE
327 B6012762 นางสาวกมลวรรณ เพียรดี  TCE
328 B6020699 นายศุภกิตติ แซ่เจีย  TCE
329 B6005191 นายปรัชญา ตั้งอยู่  TCE
330 B6010379 นางสาวธนิษฐา บัวสระน้อย  TCE
331 B6016838 นางสาวกัณฐมณี ช่างชำนิ  TCE
332 B6018573 นางสาวจิราพัชร พึ่งเกษม  TCE
333 B6005740 นางสาวจรัสแสง หาญเวช  Transportation And Logistics Engineering
334 B6015251 นายชยเกียรติ ตั้งกีรติชัย  Transportation And Logistics Engineering
335 B6011635 นายณัฐชนน สมัครการ  Transportation And Logistics Engineering
336 B6012342 นายสันติสุข หาญไธสง  Transportation And Logistics Engineering
337 B6007591 นางสาวรวิสรา เจียมมะเริง  Transportation And Logistics Engineering
338 B6019693 นางสาวณัฐณิชา ทะนานทอง  Transportation And Logistics Engineering
339 B6008925 นางสาวปพิชญา แสนแก้ว  Transportation And Logistics Engineering
340 B6001230 นางสาวดาวน้ำฝน สาจันอัด  Transportation And Logistics Engineering
341 B6015541 นายปฐมพงษ์ ประสิทธิ์พันธ์  Transportation And Logistics Engineering
342 B6011475 นายอนันทพงศ์ บุญผุด  Transportation And Logistics Engineering
343 B6007201 นางสาวสโรชา จบสัญจร  Transportation And Logistics Engineering
344 B6002152 นางสาวคุณิตา ปิ่นทองเจริญ  Transportation And Logistics Engineering
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.