รายชื่อนศ.
รายวิชา103105 : CALCULUS III
กลุ่ม3
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6016128 นายพงศธร นามมุงคุณ  AERONAUTICAL ENGINEERING
2 B6011864 นางสาวชลธิชา เคนพรม  AERONAUTICAL ENGINEERING
3 B6019549 นางสาวภาวิณี ทองมี  AERONAUTICAL ENGINEERING
4 B6011772 นายสุรเชษฐ์ สิทธิไกรวงษ์  AERONAUTICAL ENGINEERING
5 B6027087 นางสาววฤนดา แก้วอนันต์  AERONAUTICAL ENGINEERING
6 B6018436 นายธนาวุฒิ ศาสตร์พลกรัง  AERONAUTICAL ENGINEERING
7 B6019976 นายสิรภพ น้ำนวล  AERONAUTICAL ENGINEERING
8 B6017699 นายณัฐนันท์ คันโธ  AERONAUTICAL ENGINEERING
9 B6019631 นายปัญญากร สืบเสาะเสมอ  Agricultural and Food Engineering
10 B5803262 นายสหฤทธิ์ ซาไข  Agricultural and Food Engineering
11 B6008543 นายกฤษฎา สีแดด  Automotive Engineering
12 B6013998 นายวศิน อินทำนุ  Automotive Engineering
13 B6017484 นางสาววริษฐา นาระหัด  Automotive Engineering
14 B6007218 นางสาวศศิวิมล กลิ่นแย้ม  Automotive Engineering
15 B6019150 นางสาวอาทิตยา พลดงนอก  Automotive Engineering
16 B6019839 นายกิตติ มาทาสิน  Automotive Engineering
17 B6008680 นายสุรเดช ดาวเศรษฐ์  CE
18 B6009816 นางสาวเกศินี พงษ์พัฒน์  CE
19 B6020002 นายสิริวัฒน์ ไชยมะจักร์  CE
20 B6014179 นางสาวพัชริดา ศรัทธาพันธ์  CE
21 B6017774 นางสาวปัทมพร พุ่มพวง  CE
22 B5919147 นางสาวภัทราวดี อับสีรัมย์  CE
23 B6016432 นางสาวพนารักษ์ สังขะรมย์  CE
24 B6019907 นายอิทธิพล พลนันท์  CE
25 B6019822 นายปรชนก ม่วงประเสริฐ  CE
26 B6015220 นายรัตนชัย จริงจิตร  CE
27 B6015787 นายวิโรจน์ ทองหอม  CE
28 B6011079 นายธีธัช ติยะไทธาดา  CE
29 B6018702 นายฉลองวุฒิ ทองระหมาน  CE
30 B6015695 นายณัฐวัตร นารินทร์  CPE
31 B6012755 นายธนกร รูปสม  CPE
32 B6016357 นายไตรรงค์ บำรุงเกตุอุดม  CPE
33 B6001025 นายวิทวัส ประครองญาติ  CPE
34 B6026127 นางสาวปิย์รดา แก้วไพฑูรย์  CPE
35 B6012328 นายพัสสน จุลนันท์  CPE
36 B6015886 นางสาวปภัชชานันท์ คำทะเนตร  CPE
37 B6019440 นางสาววิมนณัฐ ธัญยบริบูรณ์กูล  CPE
38 B6016364 นายสุกฤษฏิ์ เอี่ยมอารีรัตน์  ChemE
39 B6016418 นางสาวสรัลพร ศรีประทุม  ChemE
40 B6016463 นางสาวศิริรัตน์ จันทป  ChemE
41 B6016487 นางสาวนารินทร์ สระทองพูน  ChemE
42 B6018511 นางสาวจรียา มีเอนก  ChemE
43 B6016456 นางสาวภัทรียา พรมงูเหลือม  ChemE
44 B6015565 นายวรพรหม พรหมจารย์  EE
45 B6016388 นางสาวศริยา ชาบำเหน็จ  EE
46 B6020330 นางสาวอรวรรณ กรวยสวัสดิ์  EE
47 B6019228 นายธนาสิทธิ์ สร้อยสม  EE
48 B6015497 นายฉัตรบดินทร์ ดวงศรี  EE
49 B6025205 นางสาวพุทธธิดา ทิพสิงห์  EE
50 B6019044 นายธนบดินทร์ บุญประสงค์  EE
51 B6015848 นายอภิวิชญ์ สกุลณี  EE
52 B6016968 นายไมตรี เขตคำ  EE
53 B6018818 นางสาวรุ่งวดี ทำนองดี  Electronic Engineering
54 B6015916 นายณัฐวัตร แพงดี  Environmental Engineering
55 B6019280 นายศุภกร ผึ้งทอง  Environmental Engineering
56 B6017873 นางสาวเก็จมณี ปะจิระฆัง  Environmental Engineering
57 B6021955 นางสาวณัฏฐณิชา จำปา  Environmental Engineering
58 B6017323 นายอนณ ชินวรรณโณ  Environmental Engineering
59 B6017262 นางสาวศศิธร ทองศักดิ์  Environmental Engineering
60 B6017286 นางสาวศิราณี หาญแท้  Environmental Engineering
61 B6017224 นางสาวกนกพร กองไธสง  Environmental Engineering
62 B5906932 นางสาวจุติมาพร บุญเทียน  Environmental Engineering
63 B6024277 นายปวเรศ องค์ลอย  Environmental Engineering
64 B5904464 นางสาวอารยา นามบุญเรือง  Environmental Engineering
65 B5909339 นางสาวจิราพัชร เทพสุรินทร์  Environmental Engineering
66 B5926138 นายกฤษณะพล ผิวดำ  Geological Engineering
67 B5906628 นางสาวจุฑามาศ สินถาวร  Geological Engineering
68 B5913886 นายณัฐพล เผ่าพันธุ์  Geological Engineering
69 B6018047 นางสาวน้องพลอย พวงทอง  Geological Engineering
70 B6018061 นางสาวสุวัจนี พูนดี  Geological Engineering
71 B6018054 นายยศพล ลาภยิ่งยง  Geological Engineering
72 B6018023 นายพิธิวัต ศรีดารา  Geological Engineering
73 B6020309 นางสาวผกามาศ ทีปะลา  Geological Engineering
74 B6017217 นางสาวกิตติยา ทองประเสริฐ  IE
75 B6019181 นางสาวปวรนันท์ ศศิธัญญ์ธร  IE
76 B6012854 นางสาวณัฐริกา บันทอน  IE
77 B6020088 นางสาวสุดารัตน์ เกตุกระสัง  IE
78 B6018627 นางสาวกวินนา ศรีรับขวา  IE
79 B6016586 นางสาวแคทลียา หีบแก้ว  IE
80 B6016098 นายวรพล ก้องมีศักดิ์  IE
81 B6019945 นางสาวราณี พิริยะวิไล  IE
82 B6016166 นางสาวศิริอรุณ แพะขุนทด  IE
83 B6017422 นางสาวปพินพร ยอดงาม  IE
84 B6016074 นางสาวกนิษฐา กวางทอง  IE
85 B6017415 นายณัฐพล หอมงาม  IE
86 B6004811 นางสาวจุฑามาส คงเจริญ  IE
87 B6015046 นางสาวสมสุดา เบ้ากองทอง  ME
88 B6016517 นายเพิ่มศักดิ์ โตดวง  ME
89 B6015459 นายอภิศาสตร์ เนื่องขันตรี  ME
90 B6015480 นายภัทรกร นวมขุนทด  ME
91 B6018771 นายจักรพันธุ์ มณทักษิณ  ME
92 B6016067 นายอุทัย บุตรอำคา  ME
93 B6004477 นายสมประสงค์ โคลนกระโทก  ME
94 B6020910 นายสาริน หมั่นเรียน  ME
95 B6016500 นายธนวัฒน์ พานิชนอก  ME
96 B6012175 นางสาวชนิสรา ทองเลิศ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
97 B6016326 นางสาววรัญญา รุ่งประเสริฐสุข  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
98 B6016272 นางสาวชนัญชิดา พร้อมเพรียง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
99 B6018214 นางสาวอัญชิสา แสงสุวรรณ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
100 B6016173 นายนพรัตน์ ดุนคุณยงค์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
101 B5917211 นายวัฒนพงศ์ ตากิ่มนอก  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
102 B6015176 นายจิรวัฒน์ ชูมณี  Metallurgical Engineering
103 B6021610 นายทัตพงศ์ ผ่องศรี  Metallurgical Engineering
104 B6017118 นายนนทกร ทองดีพินิจ  Metallurgical Engineering
105 B6018894 นายกฤษฎา นาสีเคน  N/A
106 B6020217 นางสาวอรพรรณ บุญมาก  N/A
107 B6007973 นายมณธวิชญ์ บุญสอน  N/A
108 B6011888 นายวงศกร โชติดี  N/A
109 B6010492 นายธนากรณ์ วงคำจันทร์  N/A
110 B6005078 นายศิวกร วณิตย์ธนาคม  N/A
111 B6029326 นายสิทธิภรณ์ คุณโดน  PE
112 B6017927 นางสาวฐิติมา กิ่งแก้ว  PE
113 B5918447 นางสาววาสนา จุติมา  PE
114 B5906048 นายประเกียรติ ก่อแก้ว  PE
115 B5918485 นางสาวสุธาสินี เสตะนันท์  PE
116 B5907755 นางสาวปิยาภรณ์ ยันสังกัด  PE
117 B5905034 นางสาวอารีย์ยา โคตมูล  PE
118 B5902484 นางสาวปิยากร ตราทอง  PE
119 B5913084 นางสาวสุภาพร นำพา  PE
120 B5904976 นางสาวเกศริน พลอยไธสง  PE
121 B6014599 นางสาวชลธิดา ทับงาม  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
122 B6022037 นางสาววรัญญา ต่ายเนาว์ดง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
123 B6019365 นางสาวน้ำทิพย์ วงษ์จันทร์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
124 B5719730 นายจักรกฤต ปิดตาละเพ  PRODUCT DESIGN ENGINEERING
125 B5708970 นางสาวสุชาดา อินสุข  PRODUCT DESIGN ENGINEERING
126 B5619160 นางสาวศศิประภา โพธิ์คำ  PRODUCT DESIGN ENGINEERING
127 B6004552 นางสาวพลอยธันยา ธัญญ์วรนนท์  TCE
128 B6020194 นายญาณสิทธิ์ ศิริบูรณ์  TCE
129 B6015213 นายธรากร โสประดิษฐ์  TCE
130 B6018856 นายธนกฤษ ธนะสีรังกูร  TCE
131 B6018191 นางสาวธนาวดี ธงภักดิ์  TCE
132 B6015985 นายเอนก อินปากดี  Transportation And Logistics Engineering
133 B6017989 นายณัษฐพงษ์ ภัทรธนะวัฒน์  Transportation And Logistics Engineering
134 B6019358 นายวชิรพงศ์ เอื้อสินธ์  Transportation And Logistics Engineering
135 B6017996 นายวชิระ มะโนเครื่อง  Transportation And Logistics Engineering
136 B6018955 นางสาวศุภนิดา นันทะวงศ์  Transportation And Logistics Engineering
137 B6017231 นางสาวจิดาภา กิจทวี  Transportation And Logistics Engineering
138 B6014827 นายปริญญา สวัสดิรักษ์  Transportation And Logistics Engineering
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.