รายชื่อนศ.
รายวิชา108102 : MEDICAL MICROBIOLOGY AND IMMUNOLOGY LABORATORY
กลุ่ม4
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร 
 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
1 B6091064 นางสาวจุฑามาศ พะยอมใหม่  B.N.S.
2 B6090616 นายอนาวิน รอดกระโทก  B.N.S.
3 B6090838 นางสาวรัตติญา ใจเที่ยง  B.N.S.
4 B6090708 นางสาวจิรภัทร สีหานาม  B.N.S.
5 B6090692 นางสาวอิงอร กอมณี  B.N.S.
6 B6090531 นางสาวเพ็ญพิชชา พุ่มบ้านเซ่า  B.N.S.
7 B6090746 นางสาวสิรภัทร ทรัพย์ปริญญาพร  B.N.S.
8 B6090784 นางสาวฟารีดา อัศวรังษี  B.N.S.
9 B6090586 นางสาวอรยา ไกรสิทธิ์  B.N.S.
10 B6090715 นางสาวปาริชาติ แพงน้อย  B.N.S.
11 B6090975 นางสาวสินีนารถ ประทุม  B.N.S.
12 B6090821 นางสาวณัฐริกา สีหานนท์  B.N.S.
13 B6090739 นางสาวพิมรัก แย้มกลาง  B.N.S.
14 B6090661 นางสาวอรชร พาหะนิชย์  B.N.S.
15 B6090876 นางสาวศิริวัฒนา รักแก้ว  B.N.S.
16 B6090920 นางสาวณัฐกานต์ ศิริศิลป์  B.N.S.
17 B6090807 นางสาวชนนิภา อบอุ่น  B.N.S.
18 B6090180 นางสาวอิสริญา ศรีญา  B.N.S.
19 B6090487 นางสาวพัชราวดี ปาโส  B.N.S.
20 B6090760 นางสาวพรรษชล กิติสกนธ์  B.N.S.
21 B6091040 นางสาวบีรยา ช่อจันทร์  B.N.S.
22 B6090128 นางสาวกนกวรรณ จันทา  B.N.S.
23 B6090814 นางสาววรรณวรีลักษณ์ มุ่งแฝงกลาง  B.N.S.
24 B6090685 นางสาววาสนา มูลเซอร์  B.N.S.
25 B6090579 นางสาวปาลิดา วัฒนะดิฐ  B.N.S.
26 B6090593 นางสาวสุทธิดา เด่นกลาง  B.N.S.
27 B6090777 นางสาวอนัญญา นามวงศ์  B.N.S.
28 B6090852 นางสาวผการัตน์ ดวงนามน  B.N.S.
29 B6090890 นางสาวพรนภัส โรจนกร  B.N.S.
30 B6091033 นางสาวสุทธิพร สุทธิ  B.N.S.
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.