รายชื่อนศ.
รายวิชา108102 : MEDICAL MICROBIOLOGY AND IMMUNOLOGY LABORATORY
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตร
 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
1 B6090234 นางสาววิชุดา มูลวิชา  B.N.S.
2 B6090449 นายไอศวรรย์ รักวงศ์  B.N.S.
3 B6090364 นางสาวสุวิมล สลักศิลป์  B.N.S.
4 B6090494 นางสาวพิชญาภร ยำเกรง  B.N.S.
5 B6090302 นางสาวรังสิมา จุฑาชื่น  B.N.S.
6 B6090432 นางสาววริศรา วงษ์พยับ  B.N.S.
7 B6090227 นางสาวณัฐนิชา ตระกุลรัมย์  B.N.S.
8 B6090388 นางสาวพรทิพย์ ฝ้ายสีงาม  B.N.S.
9 B6090258 นางสาวนิตยา อาจเชื้อ  B.N.S.
10 B6090357 นางสาวมณีรัตน์ แต้มสีคราม  B.N.S.
11 B6090333 นางสาวเอเชีย ปอสูงเนิน  B.N.S.
12 B6090326 นางสาวศศิพร แว่นวิเศษ  B.N.S.
13 B6090265 นางสาวสุชาดา คำโคกกรวด  B.N.S.
14 B6090456 นางสาวทัตติยา จอมเกาะ  B.N.S.
15 B6090395 นางสาวณัฐรัตน์ แสนศิริ  B.N.S.
16 B6090500 นางสาวสุธาทิพย์ พันธรักษา  B.N.S.
17 B6090241 นางสาวขวัญชนก ยงยันต์  B.N.S.
18 B6090647 นางสาวอัญชสา วิมลรัตนชัยศิริ  B.N.S.
19 B6090401 นางสาวกาญจนา หงษ์สวัสดิ์  B.N.S.
20 B6090524 นางสาวอุไรรัตน์ กองสมบัติ  B.N.S.
21 B6090371 นางสาวธัญญานาถ ดาษดื่น  B.N.S.
22 B6090463 นางสาวณัฐธินี มีทรัพย์  B.N.S.
23 B6090289 นางสาววิลาวัลย์ ฆ้องกระโทก  B.N.S.
24 B6090340 นายพิเชษฐ์ เขตบุรี  B.N.S.
25 B6090548 นายณฤพนธิ์ ซ้ายสุข  B.N.S.
26 B6090296 นางสาวรังสิมา ครอสูงเนิน  B.N.S.
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.