รายชื่อนศ.
รายวิชา108102 : MEDICAL MICROBIOLOGY AND IMMUNOLOGY LABORATORY
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตร
 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
1 B6090555 นางสาววรารัตน์ สมัตถะ  B.N.S.
2 B6090029 นางสาวธีรนันท์ ออมอด  B.N.S.
3 B6090135 นางสาวกมลชนก ดาแก้ว  B.N.S.
4 B6090104 นางสาวกรรณิกา เกษงาม  B.N.S.
5 B6090067 นางสาวกนิษฐา มัดทองหลาง  B.N.S.
6 B6090081 นางสาวมัสลิสา คำผุย  B.N.S.
7 B6090197 นางสาวเจนสุดา นาสมภักดิ์  B.N.S.
8 B6090623 นางสาวเขมิกา รัตนทรัพย์  B.N.S.
9 B6090203 นางสาวปุณยนุช คงแก้ว  B.N.S.
10 B6090043 นางสาวอรดี เพชรราช  B.N.S.
11 B6090050 นางสาวจินต์จุฑา หวายสันเทียะ  B.N.S.
12 B6090111 นางสาวณีรวัลย์ มุ่งเกี่ยวกลาง  B.N.S.
13 B6090562 นางสาวแพรพลอย สุทธิอาคาร  B.N.S.
14 B6090173 นางสาวมัฑกานต์ ไชยฮ้อย  B.N.S.
15 B6090074 นางสาวเจนจิรา มหาวงค์  B.N.S.
16 B6090166 นางสาวปิ่นมณี ภูมิโคกรักษ์  B.N.S.
17 B6090159 นางสาวศิริพร เพ็ชรโรจน์  B.N.S.
18 B6090517 นางสาวณัฐธิดา ขอเหนี่ยวกลาง  B.N.S.
19 B6090609 นางสาววารีรัตน์ ทองเทศ  B.N.S.
20 B6090142 นางสาวธันญธร เพิ่มขึ้น  B.N.S.
21 B6090012 นางสาวปรียฉัตร ณะพรานบุญ  B.N.S.
22 B6090036 นางสาวสุพิชญา คงวงศ์  B.N.S.
23 B6090470 นางสาววิภาพร โลกประโคน  B.N.S.
24 B6090654 นางสาวอำภาวรรณ จรถวิล  B.N.S.
25 B6090210 นางสาวอโณทัย ผองสูงเนิน  B.N.S.
26 B6090630 นางสาวปิยธิดา อินทร์แก้ว  B.N.S.
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.